Dydaktyka Filozofii – seria wydawnicza ukazująca się od 2010 r. na Wydziale Filozofii KUL pod auspicjami Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich działającej przy Radzie Naukowej Konferencji Episkopatu Polski.

 

Pomysłodawcą i redaktorem serii jest ks. Stanisław Janeczek, od 2009 pełniący funkcję przewodniczącego Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich. Seria jest ciągiem wprowadzeń (companion) poświęconych poszczególnym dyscyplinom filozoficznym wykładanym w uczelniach katolickich. Prezentują one pogłębioną wizję tych dyscyplin w aspekcie systematycznym, metodologicznym i historycznym, z wyakcentowaniem całokształtu nowszych dyskusji filozoficznych. Zasadniczo jest adresowana do uczących filozofii w instytucjach katolickich, ale ponieważ w praktyce obejmuje podstawowy zrąb problematyki filozoficznej, stąd też jest adresowana do szerszego kręgu czytelników; dąży do zobiektywizowanego wykładu, prezentując problematykę opracowaną zwykle przez zwolennika określonej opcji filozoficznej. Choć dominuje w niej perspektywa właściwa długiej i zróżnicowanej tradycji filozofii chrześcijańskiej, to jednak zapewnia również prezentację światopoglądowych odniesień filozofii różnych od doktryny chrześcijańskiej, formułowanych przez przedstawicieli innych opcji ideowych. W ten sposób usiłuje ubogacić dyskurs filozoficzny o całościową prezentację filozofii w duchu filozofii klasycznej, różną od dominującego obecnie podejścia naturalistycznego prowadzącego do redukcjonizmu filozoficznego i ideowego.

 

Seria służy usprawnieniu i pogłębieniu dydaktyki filozofii zwłaszcza w dwuletnim studium filozofii w ramach studiów teologicznych. Dostrzegając potrzebę partnerskiego uwzględnienia w praktyce dydaktycznej wielowątkowości oraz zróżnicowania filozoficznego i ideowego współczesnej kultury filozoficznej, nawiązuje do bogatych osiągnięć redakcyjnych ks. bpa Bohdana Bejzego. Dbając o ożywienie kulturotwórczej roli kształcenia teologicznego i filozoficznego, widzi w stojącym na wysokim poziomie dyskursie filozoficznym warunek rzetelnego uprawiania i nauczania filozofii. Odzwierciedlając bogactwo filozoficzne i różnorodność współczesnej kultury, nie unika wskazania płynących z nich zagrożeń.

 

Niniejszy cykl powstał jako pokłosie dorocznych spotkań Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich podejmujących problematykę nauczania głównych dyscyplin filozoficznych w katolickich uczelniach wyższych. Forma prezentacji i sposób ekspozycji treści poszczególnych tomów są zaprojektowane tak, by spełniały one jednocześnie wymóg monograficzności ujęcia, ale jednocześnie, by ułatwiały ich dydaktykę. Podkreślając autoteliczny charakter badań filozoficznych dba o ukazanie społecznych funkcji filozofii, ze względu na jej inspirującą, porządkującą i integrującą rolę w kształtowaniu światopoglądu oraz w kulturze i życiu społecznym. Zabiegając zasadniczo o racjonalność dyskursu ukazuje otwarcie filozofii na wiarę religijną. Próbuje także ukazywać ścisły związek wybranej dyscypliny z innymi naukami, w tym – odpowiadając na roszczenia tzw. trzeciej kultury – z naukami matematyczno-przyrodniczymi. Nieodłącznym elementem każdego tomu jest ukazanie praktyki dydaktycznej w zakresie omawianej dyscypliny, kładąc akcent na ukazanie statusu metodologicznego poszczególnych dyscyplin i strukturę ich wykładu, tj. dobór i układ zagadnień oraz sposób ich przedstawienia.

 

Seria wpisuje się w naukową i ideową misję KUL, stąd też jest wydawana przez Wydział Filozofii w Wydawnictwie KUL. W ramach tej serii dotychczas ukazały się (w formie papierowej i elektronicznej):

 1. t. 1: Antropologia (red. S. Janeczek, 2010),
 2. t. 2: Filozofia religii (red. S. Janeczek, 2012),
 3. t. 3: Filozofia przyrody (red. S. Janeczek, A. Starościc, D. Dąbek, J. Herda, 2013),
 4. t. 4: Epistemologia (red. S. Janeczek, A. Starościc, 2015),
 5. t. 5: Etyka (cz. 1: Koncepcje etyki; cz. 2: Filozoficzna etyka życia spełnionego, red. S. Janeczek, A. Starościc, 2016),
 6. t. 6: Metafizyka (cz. 1: Koncepcje metafizyki; cz. 2: Zarys teorii bytu, red. S. Janeczek, A. Starościc, 2017),
 7. t. 7: Filozofia Boga (cz. 1: Poszukiwanie Boga; cz. 2: Odkrywanie Boga, red. S. Janeczek, A. Starościc, 2017).
 8. t. 8: Logika (cz. 1: Natura logiki; cz. 2: Kultura logiczna, red. S. Janeczek, M. Tkaczyk, A. Starościc, 2018)
 9. t. 9: Metodologia (cz. 1:  Czym jest nauka?; cz. 2:  Typy nauk, red. S. Janeczek, M. Walczak, A. Starościc, 2019)
 10. t. 10: Historia filozofii. Cz. I: Style filozofowania, red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc [seria: Dydaktyka Filozofii, t. 10, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2020, ISBN 978-83-8061-866-4, ss. 651.
  Historia filozofii. Cz. II: Moc zakorzenienia, red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc [seria: Dydaktyka Filozofii, t. 10, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2020, ISBN 978-83-8061-867-1, ss. 598.
 11. t. 11. Filozofia kultury, cz. 1: Pytania o istotę kultury, sztuki i techniki, red. S. Janeczek, A. Starościc [seria: Dydaktyka Filozofii, t. 11], Lublin: Wydawnictwo KUL 2021, ss. 684 (ISBN 978-83-8061-986-9).
  Filozofia kultury, cz. 2: Meandry współczesnej kultury i sztuki, red. S. Janeczek, A. Starościc [seria: Dydaktyka Filozofii, t. 11], Lublin: Wydawnictwo KUL 2021, ss. 629 (ISBN 978-83-8061-987-6)
 12. Filozofia społeczna. Cz. 1: Praeambula metodologiczne i historyczne, red. S. Janeczek, A. Starościc [seria: Dydaktyka Filozofii, t. 12, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2022, ss. 807 (ISBN 978-83-8288-073-1).
  Filozofia społeczna. Cz. 2: Problemy i dyskusje, red. S. Janeczek, A. Starościc [seria: Dydaktyka Filozofii, t. 12, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2022, ss. 718 (ISBN 978-83-8288-074-8).
  Filozofia społeczna. Cz. 3: Realia społeczno-gospodarcze, red. S. Janeczek, A. Starościc [seria: Dydaktyka Filozofii, t. 12, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2022, ss. 696 (ISBN 978-83-8288-075-5).

 

Planuje się wydanie tomów poświęconych filozofii społecznej.

 

O Dydaktyce Filozofii w perspektywie nowego Ratio studiorum przygotowywanego dla polskich seminariów duchownych zob. przeglądowo:

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2023, godz. 00:56 - Andrzej Zykubek