Tak jak w poprzednich tomach serii Dydaktyka Filozofii, również w obecnym tomie zadbano, by zaprezentowana wizja filozofii społecznej odpowiadała standardom filozofii pojętej integralnie, odpowiednio do długich dziejów filozofii, co uznaje się za podstawowy warunek wszechstronnego i pogłębionego ujęcia tematyki będącej przedmiotem i tej dyscypliny. Specyfika tematyczna niniejszego tomu poświęconego szczególnemu przedmiotowi, jakim jest szeroko pojęte społeczeństwo, wyraża się najpierw w wyakcentowaniu roli szczególnego podmiotu procesów społecznych, jakim jest osoba ludzka. Innym znaczącym aspektem tej ekspozycji jest ukazywanie światopoglądowych odniesień zjawisk społecznych, odpowiednio do integralnie postrzeganego człowieczeństwa, które z natury swojej jest otwarte na Transcendencję. Natomiast w aspekcie formalnym tom Filozofia społeczna – jak to wynika z tytułowego jego ukierunkowania – ujmuje tematykę natury życia społecznego, jego struktury i dynamiki przede wszystkim na płaszczyźnie filozofii. Jeśli nawet chętnie korzystano w niniejszej serii z osiągnięć nauk szczegółowych, to zawsze dążono do ufilozoficznienia podejmowanej tematyki.

 

(Z Przedmowy)

 

Trzyczęściowy tom Filozofia społeczna wieńczy edycję serii Dydaktyka Filozofii, obejmującej 12 tomów - w istocie 22 wolumeny o objętości 12 tys. stron formatu B5.

 

 

 

 

Filozofia społeczna. Cz. 1: Praeambula metodologiczne i historyczne, red. S. Janeczek, A. Starościc [seria: Dydaktyka Filozofii, t. 12, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2022, ss. 807 (ISBN 978-83-8288-073-1).

 

Przedmowa | 7-60

 

NAUKI O SPOŁECZEŃSTWIE

 

 • Ks. Stanisław Kowalczyk (KUL), Filozofia społeczna | 63-106
 • Magdalena Żardecka (UR), Filozofia polityki | 107-130
 • Katarzyna Stępień (KUL), Filozofia prawa | 131-168
 • Jan Woleński (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Pozytywistyczne, socjologiczne (realistyczne) i aksjologiczne rozumienie prawa | 169-188
 • Witold Starnawski (UKSW), Filozofia wychowania | 189-211
 • Marcin Gorazda (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ), Filozofia ekonomii | 213-240
 • Ks. Stanisław Fel (KUL), Katolicka nauka społeczna | 241-272
 • Jerzy Gocko SDB (KUL), Teologia społeczna | 273-297
 • Michał Gierycz (UKSW), Teologia polityczna | 299-322

 

PERSPEKTYWA HISTORYCZNA

 

 • Mateusz Nieć (Akademia Ignatianum w Krakowie), Klasyczna nauka o polityce | 325-392
 • Małgorzata Łuszczyńska (UMCS), Średniowieczna doktryna społeczna | 393-410
 • Bogdan Szlachta (UJ), Wczesnonowożytny ferment w myśli społeczno-politycznej | 411-453
 • Justyna Miklaszewska (UJ), Liberalizm | 455-482
 • Dariusz Juruś (UJ), Libertarianizm | 483-501
 • Krzysztof Brzechczyn (UAM), Socjalizm | 503-523
 • Jacek Bartyzel (UMK), Konserwatyzm | 525-547
 • Ks. Jan Szymczyk (KUL), Republikanizm | 549-593
 • Łukasz Dominiak (UMK), Komunitaryzm | 595-613
 • Dominika Sozańska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Nowa lewica | 615-637
 • Adam Wielomski (UKSW), Nacjonalizm | 639-660
 • Jarosław Tomasiewicz (UŚ), Faszyzm | 661-684
 • Henryk Kiereś (KUL), Utopizm | 685-699
 • Arkadiusz Jabłoński (KUL), Technokratyzm i merytokracja | 701-717
 • Paweł Mazanka CSsR (UKSW), Sekularyzm współczesny | 719-748
 • Tomasz Sieczkowski (UŁ), (Post)humanizm światopoglądu nowego ateizmu | 749-767
 • Jan Kłos (KUL), Inspiracje chrześcijańskie w nowożytnej i wspłczesnej filozofii społecznej | 769-789

 

Indeks osobowy | 791-807

 

 

Filozofia społeczna. Cz. 2: Problemy i dyskusje, red. S. Janeczek, A. Starościc [seria: Dydaktyka Filozofii, t. 12, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2022, ss. 718 (ISBN 978-83-8288-074-8).

 

ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY FILOZOFII SPOŁECZNEJ

 

 • Vittorio Possenti (Università Ca’ Foscari Venezia), Filozofia po nihilizmie | 9-39
 • Ks. Jerzy Szymik (UŚ), Prawda i wolność a kontestacja teistycznej wizji świata i człowieka według Josepha Ratzingera – Benedykta XVI | 41-76
 • Robert Spaemann, Godność osoby ludzkiej | 77-91
 • Anna Młynarska-Sobaczewska (Instytut Nauk Prawnych PAN), Dobro wspólne a prawa człowieka | 93-118
 • Arkadiusz Gudaniec (KUL), Osoba w społeczeństwie – perspektywa Mieczysława A. Krąpca OP | 119-161
 • Wojciech Chudy (KUL), Osoba w społeczeństwie – perspektywa Karola Wojtyły | 163-191
 • Ks. Jarosław Jagiełło (UPJPII), Ks. Józef Tischner: Antropologiczno-etyczny projekt myślenia o kwestiach społecznych | 193-234

 

WSPÓŁCZESNY DYSKURS W ANTROPOLOGII SPOŁECZNEJ

 

 • Andrzej Szostek MIC (UMCS), Współczesny spór o naturę ludzką | 237-265
 • Wojciech Łączkowski (UAM, KUL), Prawo i moralność | 267-273
 • Krzysztof Stachewicz (UAM), Szanse i zagrożenia paradygmatu jakości życia | 275-298
 • Tadeusz Styczeń SDS (KUL), Nienarodzony – miarą demokracji | 299-314
 • Ks. Marcin Ferdynus (KUL), Eutanazja a uporczywa terapia | 315-337
 • Grzegorz Hołub (UPJPII), Transhumanizm – „ulepszanie” natury ludzkiej? | 339-352
 • Alex Byrne (MIT), Ze sporu o gender – czy płeć biologiczna jest konstruktem społecznym? | 353-366
 • Ryszard Feliks Sadowski SDB (UKSW), Ekologia integralna | 367-394

 

IDEE W ŻYCIU SPOŁECZNO-POLITYCZNYM

 

 • Witold Nowak (UR), Spór o nowoczesność. Charles Taylor i Alasdair MacIntyre | 397-417
 • Stanisław Karol Gałkowski (AIK), Polityka wobec wartości | 419-435
 • Dorota Pietrzyk-Reeves (UJ), Społeczeństwo obywatelskie – między republikanizmem a liberalizmem | 437-455
 • Piotr Uziębło (UG), Demokracja partycypacyjna (bezpośrednia) | 457-474
 • Magdalena Żardecka (UR), Demokracja deliberatywna. John Rawls i Jürgen Habermas | 475-501
 • Zbigniew Machelski (UO), Współczesna demokracja liberalna | 503-529
 • Tomasz Homa SJ (AIK), Ideowe fundamenty zjednoczonej Europy | 531-563
 • Bp Jacek Grzybowski (UKSW), Tożsamość narodowa – heurystyczne dyskusje i polityczne interpretacje | 565-601
 • Krzysztof Dybciak (UKSW), Tożsamość i wartości narodowe według Karola Wojtyły – Jana Pawła II | 603-631
 • Ks. Piotr Mazurkiewicz (UKSW), Kościół katolicki w polskim życiu publicznym | 633-667
 • Ks. Józef Niewiadomski (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck), Chrześcijanin w zsekularyzowanym świecie – z „archeologii ruin” i hermeneutyki nadziei | 669-692
 • Dariusz Kowalczyk SJ (Pontificia Universitas Gregoriana), Przyszłość chrześcijaństwa (nie tylko) w perspektywie teologicznej | 693-710

 

Indeks osobowy | 711-718

 

 

Filozofia społeczna. Cz. 3: Realia społeczno-gospodarcze, red. S. Janeczek, A. Starościc [seria: Dydaktyka Filozofii, t. 12, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2022, ss. 696 (ISBN 978-83-8288-075-5).

 

 

MECHANIZMY SPOŁECZNE

 

 • Wioletta Szymczak (KUL), Partycypacja społeczna – istota i znaczenie | 9-42
 • Tadeusz Paleczny (UJ), Nowe ruchy społeczne w procesach przemian | 43-66
 • Tomasz Peciakowski (KUL), Elita intelektualna | 67-83
 • Mariusz Zemło (UwB), Społeczeństwo wiedzy | 85-119
 • Magdalena Zdun (UEK), Kulturowa i społeczna rola innowacji | 121-145
 • Piotr Pawełczyk (UAM), Socjotechnika | 147-163
 • Michał Rydlewski (UWr), Kultura upokarzania | 165-188
 • Krystyna Romaniszyn (UJ), Migracje | 189-204
 • Anna Śliz (SGGW), Marek S. Szczepański (UŚ, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej), Wielokulturowość: perspektywa socjologiczno-antropologiczna | 205-229
 • Tomasz Żyro (UW), Wojny kulturowe | 231-268
 • Sebastian Wojciechowski (UAM, IZ), Współczesny terroryzm | 269-287

 

RODZINA

 

 • Jarosław Merecki SDS (Pontificio Istituto Teologico „Giovanni Paolo II” per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia), Personalistyczna wizja małżeństwa i rodziny | 291-309
 • Anna Kwak (UW), Rodzina z perspektywy zmian w ponowoczesności | 311-334
 • Ks. Janusz Mariański (KUL), Kondycja religijna i moralna współczesnej młodzieży polskiej – analiza socjologiczna | 335-362
 • Leon Dyczewski OFMConv. (KUL), Rodzina grupą kulturotwórczą | 363-379
 • Michał A. Michalski (UAM), Rodzina jako fundament gospodarki i podmiot gospodarujący | 381-400
 • Ks. Janusz Balicki (UKSW), Współczesne wyzwania demograficzne w Europie i Afryce | 401-431
 • Joanna Marta Zalewska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), Starość we współczesnym świecie | 433-453
 • Wojciech Chudy (KUL), Niepełnosprawność | 455-469
 • Ks. Stanisław Kowalczyk (KUL), Personalistyczna filozofia sportu | 471-500

 

SPOŁECZNE ODNIESIENIA GOSPODARKI

 

 • Jerzy W. Gałkowski (KUL), Antropologia pracy | 503-522
 • Danuta Walczak-Duraj (UŁ), Praca – zawód – profesja – freelancing | 523-559
 • Halina Zboroń (UEP), Społeczne odniesienia gospodarki jako problem poznawczy współczesnej ekonomii | 561-581
 • Tomasz Grzegorz Grosse (UW), Globalizacja ekonomiczna jako zjawisko geopolityczne i kulturowe | 583-603
 • Tadeusz Borys (UZ), Aksjologiczny fundament rozwoju | 605-634
 • Elżbieta Mączyńska (SGH), Społeczna gospodarka rynkowa | 635-664
 • Katarzyna Górniak (PW), Ubóstwo i wykluczenie społeczne – wymiary, uwarunkowania, problemy | 665-687

 

Indeks osobowy | 689-696

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2023, godz. 12:55 - Anna Starościc