Encyklopedia katolicka. T. 6Jedną z głównych wartości jaką KUL wniósł do powojennej polskiej kultury jest Encyklopedia katolicka, której edycję zainicjowano w roku w roku 1973, a tom 6 ukazał się w roku 1993, w roku jubileuszu 75-lecia Uniwersytetu. Encyklopedia katolicka łączy w sobie elementy tradycyjnej encyklopedii kościelnej z encyklopedią powszechną, eksponując problematykę religijno-światopoglądową, ale nie zacierając swoistości omawianych zagadnień ujmowanych w perspektywie religijnej. Jako encyklopedia o charakterze światopoglądowym, uwzględnia dorobek dyscyplin służących osobistemu formułowaniu i pogłębianiu światopoglądu, a więc teologii, filozofii, historii, socjologii, psychologii, pedagogiki, prawa, ekonomii i elementów przyrodoznawstwa. Wolna od jednostronnej apologetyki, Encyklopedia katolicka stara się o wyważone i unikające wartościowania, obiektywne oraz pozytywne przedstawienie zagadnień wchodzących w skład szeroko rozumianej kultury religijnej i humanistycznej.

 

Encyklopedia katolicka jest porządkującą syntezą kulturową, realizowaną w zgodzie z zasadą komplementarności, w zespołowej pracy badawczej integrującej treści będące przedmiotem analiz dyscyplin pokrewnych, a także oddającą zróżnicowanie metodologiczne, które występuje w ramach poszczególnych nauk. Unifikujące poszukiwanie prawdy (synteza przed faktografią), unikające jednostronności, której ma zapobiec zwłaszcza podejście historyczne, ujawnia się w wymiarze informującym oraz w rozumiejąco-interpretującym i kształcącym (np. przez ustalanie pojęć).

 

W dziale filozofii przedstawia całe spektrum orientacji i stylów filozofowania, a w warstwie systematycznej wykorzystuje nie tylko podejście określane tradycyjnie mianem filozofii chrześcijańskiej (np. neotomizm), ale także inne nurty, dbając o zachowanie wymogu niesprzeczności z teizmem, ale także realizmu, integralnego racjonalizmu i intelektualizmu, empiryzmu genetycznego, klasycznej definicji prawdy i oczywistości przedmiotowej. W zakresie metafizyki opowiada się za pluralizmem, uznając istnienie osobowego Absolutu, jako transcendentnej względem świata bytów przygodnych przyczyny sprawczej, celowej i wzorczej, oraz nieśmiertelność z natury duszy ludzkiej, a tym samym opowiada się za koncepcją człowieka rozumianego jako hylemorficzna jedność duszy i ciała. W etyce opowiada się za kognitywizmem i normatywizem oraz sprzeciwia się tendencjom relatywistycznym.

 

Tom 6 obejmuje hasła Grall – Ignorancja.

 

 


Encyklopedia katolicka. T. 6. Graal - Ignorancja. Towarzystwo Naukowe KUL. Red. Jan Walkusz, Stanisław Janeczek, Stanisław Wielgus, Stanisław Fita, Jerzy Misiurek, Marian Rusecki, Antoni Stępień, Anzelm Weiss. Lublin 1993 (kol. 1456)

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2013, godz. 00:28 - Anna Starościc