Wykaz prac doktorskich powstałych pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej

2017

 • dr Paweł Wrzaszcz, Status prawny wierzyciela rzeczowego w postępowaniu upadłościowym
 • dr Sylwia Lisowska, Instytucje kuratorów a realizacja prawa do sądu w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym

2018

 • dr Kinga Dróżdż, Status osoby trzeciej w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym
 • dr Paulina Woś, Zakład ubezpieczeń jako interwenient uboczny w procesie cywilnym

2019

 • dr Emil Kowalik, Zakres kognicji sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym

 

 

Wykaz prac magisterskich powstałych pod kierunkiem dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej, prof. KUL

2007

 • Adopcja w prawie rzymskim i polskim prawie cywilnym

2008

 • Ochrona własności w prawie rzymskim i polskim prawie cywilnym
 • Opieka w prawie rzymskim i polskim prawie cywilnym
 • Dziedziczenie ustawowe w prawie rzymskim i polskim prawie cywilnym
 • Rozwód w prawie rzymskim i w prawie polskim

2009

 • Ochrona posiadania w prawie rzymskim i polskim prawie cywilnym
 • Rzeczy wyłączone z obrotu w prawie rzymskim i w polskim prawie cywilnym

2010

 • Sądowa weryfikacja ważności testamentu
 • Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym.
 • Ograniczenie egzekucji przeciwko małżonkom.
 • Dokumenty urzędowe w postępowaniu cywilnym
 • Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym
 • Sposoby egzekucji świadczeń alimentacyjnych
 • Mediacja w postępowaniu cywilnym
 • Status prawny komornika w postępowaniu egzekucyjnym
 • Sądowa weryfikacja przesłanek ubezwłasnowolnienia
 • Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu cywilnym
 • Postępowanie w sprawach związanych z przysposobieniem dziecka
 • Postępowanie w sprawach o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu w postępowaniu cywilnym
 • Wyrok zaoczny w procesie cywilnym
 • Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym

2011

 • Wyrok zaoczny w polskiej procedurze cywilnej
 • Dział spadku w postępowaniu cywilnym
 • Postępowanie o ubezwłasnowolnienie
 • Sąd polubowny jako sposób dochodzenia roszczeń w procesie cywilnym
 • Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Postępowanie w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa
 • Postępowanie cywilne w sprawach dotyczących służebności drogi koniecznej
 • Zeznania świadka jako źródło dowodowe w postępowaniu cywilnym
 • Uznanie i wykonanie zagranicznych orzeczeń w polskim porządku prawnym
 • Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym
 • Instytucja upadłości konsumenckiej w prawie polskim
 • Środki eliminacji klauzul abuzywnych z obrotu konsumenckiego
 • Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód

2012

 • Znaczenie postępowania rejestrowego dla obrotu gospodarczego
 • Zasady ponoszenia kosztów w procesie
 • Postępowanie o uznanie za zmarłego i jego skutki
 • Kurator procesowy w postępowaniu cywilnym
 • Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Kurator spadku w postępowaniu cywilnym
 • Powództwo opozycyjne
 • Instytucja skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w prawie polskim
 • Pozycja pracownika w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
 • Sytuacja prawna małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
 • Procesowe aspekty oświadczeń spadkowych
 • Czynności sądu w toku postępowania egzekucyjnego z nieruchomości
 • Postępowanie w sprawie zasiedzenia
 • Postępowanie o udzielenie zabezpieczenia roszczeń pieniężnych 

2013

 • Czynności sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym
 • Postępowanie grupowe
 • Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny
 • Powództwa przeciwegzekucyjne jako środki obrony merytorycznej w postępowaniu egzekucyjnym
 • Egzekucja z rachunków bankowych
 • Postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku
 • Sprawowanie nadzoru nad komornikiem sądowym w prawie polskim
 • Układ w postępowaniu upadłościowym
 • Przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym
 • Odpowiedzialność adwokata za szkodę wyrządzoną przy świadczeniu pomocy prawnej w postępowaniu cywilnym
 • Status referendarza sądowego w postępowaniu cywilnym
 • Powództwo wzajemne w procesie cywilnym
 • Egzekucja sądowa z nieruchomości
 • Adwokat w postępowaniu cywilnym
 • Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu cywilnym
 • Zabezpieczenie roszczeń o ochronę dóbr osobistych w sprawach przeciwko przedstawicielom środków społecznego przekazu
 • Egzekucja świadczeń alimentacyjnych
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w postępowaniu cywilnym
 • Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji
 • Postępowanie o ubezwłasnowolnienie i jego skutki prawne

2014

 • Dokumenty umożliwiające wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
 • Wznowienie postępowania cywilnego
 • Postępowanie w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej
 • Przebieg postępowania przed sądem arbitrażowym
 • Środki dowodowe w postępowaniu o orzeczenie ubezwłasnowolnienia
 • Postępowanie sądowe w sprawach o separację
 • Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu cywilnym
 • Skarga kasacyjna jako środek nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego w postępowaniu cywilnym
 • Testament ustny w postępowaniu cywilnym
 • Cele i przesłanki postępowania upadłościowego
 • Egzekucja sądowa z ruchomości

2015

 • Relacje postępowania cywilnego i postępowania karnego w polskim systemie prawa
 • Bankowy tytuł egzekucyjny
 • Orzeczenia reformatoryjne sądu drugiej instancji w cywilnym postępowaniu apelacyjnym
 • Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Sądowa weryfikacja wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
 • Dowód z dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym
 • Ugoda sądowa w postępowaniu cywilnym
 • Postępowanie naprawcze jako instrument sanacji przedsiębiorcy

2016

 • Kognicja sądu rozwodowego
 • Ograniczenia egzekucji w postępowaniu cywilnym
 • Skarga na czynności komornika
 • Weryfikacja ważności testamentu w oparciu o dowód z opinii biegłego
 • Egzekucja sądowa z rachunków bankowych
 • Dowody biologiczne w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka
 • Postępowanie uproszczone w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Procesowa realizacja ochrony dóbr osobistych
 • Ograniczenia w przeprowadzaniu dowodu z zeznań świadków w postępowaniu cywilnym
 • Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych
 • Egzekucja świadczeń alimentacyjnych
 • Indywidualna ochrona konsumenta w postępowaniu cywilnym
 • Status prawny syndyka w postępowaniu upadłościowym
 • Wznowienie postępowania cywilnego z przyczyn restytucyjnych
 • Podział sumy uzyskanej z egzekucji sądowej

2017

 • Egzekucja sądowa z ułamkowej części nieruchomości
 • Pozbawienie możności działania jako podstawa wznowienia postępowania cywilnego
 • Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym
 • Kompetencje Sądu Najwyższego w postępowaniu cywilnym
 • Powództwo opozycyjne w postępowaniu cywilnym
 • Postępowanie w sprawach o dział spadku
 • Arbitraż w sprawach gospodarczych
 • Istota wyroku zaocznego w procesie cywilnym w świetle zasad kontradyktoryjności i dyspozycyjności
 • Postępowanie dowodowe przed sądem drugiej instancji w procesie cywilnym
 • Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami

2018

 • Ugodowe rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy
 • Zasada jawności w postępowaniu cywilnym
 • Egzekucja sądowa z ruchomości
 • Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej
 • Wpływ wieku osoby fizycznej na przebieg postępowania cywilnego
 • Potwierdzanie praw do spadku w polskim porządku prawnym
 • Materialnoprawne i procesowe aspekty rozwiązania przysposobienia
 • Zmiana prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku
 • Dowód z oględzin w postępowaniu cywilnym
 • Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym
 • Postępowanie mediacyjne w polskiej procedurze cywilnej
 • Prawo ubogich w postępowaniu cywilnym
 • Analiza kodu genetycznego DNA jako środek dowodowy w postępowaniu cywilnym
 • Nadzór judykacyjny nad komornikiem sądowym
 • Podmiotowy zakres związania zapisem na sąd polubowny

 

2019

 • Realizacja zasady optymalizacji w postępowaniu upadłościowym

 • Obowiązkowe zastępstwo stron przez adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych w postępowaniu cywilnym

 • Zrzeczenie się roszczenia w procesie cywilnym

 • Środki zapobiegania przewlekłości postępowania cywilnego

 • Odmowa dokonania czynności notarialnej

 • Dowód z opinii biegłego lekarza psychiatry w postępowaniu cywilnym

 • Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych z innych wierzytelności

 • Granice apelacji w postępowaniu cywilnym

 • Wpływ ogłoszenia upadłości dłużnika na stosunki majątkowe małżeńskie

 

2020

 • Nadanie klauzuli wykonalności w przypadku przejścia uprawnienia lub obowiązku
 • Rodzaje wydatków sądowych i zasady ich ponoszenia w postępowaniu cywilnym
 • Skarga na czynności komornika
 • Plan podziału funduszów masy upadłości w prawie upadłościowym
 • Powództwo prokuratora w procesie cywilnym
 • Status prawny syndyka w polskim prawie upadłościowym
 • Przyjęcie i odrzucenie spadku w prawie materialnym i procesowym
 • Uprawdopodobnienie w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach cywilnych
 • Wykorzystanie technologii informacyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach cywilnych
 • Status prawny asesora komorniczego
 • Egzekucja sądowa z rachunków bankowych
 • Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

 

2021

 • Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym

 • Powództwo interwencyjne w procesie cywilnym

 • Tryby i sposoby działu spadku

 • Relacje między sądem polubownym a sądem państwowym

 • Zarzut przedawnienia w procesie cywilnym

 • Odpowiedzialność prawna komornika sądowego

Autor: Joanna Misztal-Konecka
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2022, godz. 14:26 - Joanna Misztal-Konecka