Wykaz publikacji

prof. dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej

 

Monografie

 1. Bigamia w prawie rzymskim, Lublin 2011.
 2. Roszczenia majątkowe osób najbliższych dla pokrzywdzonego, Warszawa 2008.
 3. Incestum w prawie rzymskim, Lublin 2007.
 4. Ugoda w postępowaniu cywilnym. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawa rzymskiego, Lublin 2019

Komentarze

 1. System postępowania cywilnego, t. 5: Środki zaskarżenia, red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2023: Sprzeciw od wyroku zaocznego, s. 271-308.
 2. System postępowania cywilnego, t. 5: Środki zaskarżenia, red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2023: Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, s. 309-351.
 3. System postępowania cywilnego, t. 5: Środki zaskarżenia, red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2023: Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, s. 391-422.
 4. System postępowania cywilnego, t. 5: Środki zaskarżenia, red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2023: Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, s. 353-389.
 5. System postępowania cywilnego, t. 5: Środki zaskarżenia, red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2023: Skarga na orzeczenie referendarza sądowego, s. 429-507.
 6. Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV: Art. 1096-1217. Komentarz, red. A. Marciniak, Warszawa 2017: Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy). Tytuł I. Przepisy ogólne (wprowadzenie i komentarz do art. 1154-1160), s. 516-569.
 7. Kodeks postępowania cywilnego. Tom I: Art. 1-366. Komentarz, red. A. Marciniak, K. Piasecki, wyd. 7, Warszawa 2016: Postępowanie dowodowe. Przepisy ogólne (komentarz do art. 235-243); Inne środki dowodowe; Zabezpieczenie dowodów, s. 1105–1145, 1301–1331, 1331–1346.
 8. Kodeks postępowania cywilnego. Tom II: Art. 2051-42412. Komentarz, red. Andrzej Marciniak, Warszawa 2019: Postępowanie dowodowe. Przepisy ogólne (komentarz do art. 235-243); Inne środki dowodowe; Zabezpieczenie dowodów, s. 172-247, 461-499, 499-519.
 9. Kodeks postępowania cywilnego. Tom V: Art. 1096-1217. Komentarz, red. Andrzej Marciniak, Warszawa 2020: Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy). Tytuł I. Przepisy ogólne (wprowadzenie i komentarz do art. 1154-1160), s. 642-711.

Encyklopedie i słowniki

 1. Leksykon cywilnego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Podstawowe pojęcia, Warszawa 2021.
 2. Leksykon procesu cywilnego. Podstawowe pojęcia, red. J. Misztal-Konecka, Warszawa 2020 (współautor K. Woch).
 3. Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, red. A. Dębiński, M. Jońca, Warszawa 2016 (s.v. Actor, Appellatio, Condemnatio, Confessio in iure, Exceptio, In iure cession, In ius vocation, Iudex, Iurisdictio, Litis contestatio, Onus probandi, Praeiudicium, Probatio, Prorogatio fori, Replicatio, Reus, Sententia (res iudicata), Testis)
 4. Wielka encyklopedia prawa, t. 1: Prawa świata antycznego, red. B. Sitek, W. Wołodkiewicz, Warszawa 2014 (s.v. Accusatio, Apollon, Augures, Auspicia, Decemviri sacris faciundis, Delatio criminis, Diana, Epulones, Flamines, Lares, Leges, lex Sca(n)tinia de nefanda Venere, Mars, Panteon, Penates, Piaculum, Pontifex maximus, Quaestiones perpetuae, Sacerdotes, Saturnalia, Saturnus, Vesta, Vestales).
 5. Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1-2, red. A. Dębiński i in. Lublin 2018 (a. Instytut Ogólnych Nauk o Prawie (t. 1, s. 373-374), b. Instytut Prawa (t. 1, s. 376-384), c. Sekcja Nauk Ogólnych o Prawie (t. 2, s. 313-314).

Podręczniki i pomoce dla studentów

 1. Prawo cywilne. Kazusy z orzecznictwem, Warszawa 2010 (współautor).
 2. Prawo rzymskie prywatne – materiały dla studentów, Edukacja Prawnicza 2010, nr 10, s. I-XXXII (współautor).
 3. Prawo rzymskie publiczne, Warszawa 2010 (współautor); wyd. 2, Warszawa 2017 (współautor).
 4. Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia, Warszawa 2007; wyd. 2, Warszawa 2012 (współautor).
 5. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019.

Artykuły, rozdziały w pracach zbiorowych

 1. Separate and Dissenting Judicial Opinions and Their Significance for a Democratic Society. Reflections Against the Background of Polish Law, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2023, nr 2, s. 43-52.

 2. The impact of housing cooperative bankruptcy on the status of persons entitled under ownership rights to premises. Selected comments on a change in the Supreme Court’s position, Studia Prawnicze KUL 2022, Nr 4, s. 31-50.
 3. Kilka uwag o ochronie wynagrodzenia za pracę w postępowaniu egzekucyjnym, w: Symbolae Andreae Marciniak dedicatae, red. J. Jagieła, R. Kulski, Warszawa 2022, s. 677-684.
 4. Żądanie ewentualne w postępowaniu cywilnym, Państwo i Prawo 2022, z. 4, s. 120-134.
 5. Ks. Henryk Misztal (1936-2020), Studia Prawnicze KUL 2022, nr 1, s. 11-24 (s. 25-72 - wykazy sporządzone przez L. Fiejdasz-Buczek).
 6. Ignacy Czuma (1891-1963), w: Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, I. Leraczyk, J. Misztal-Konecka, W.Sz. Staszewski, Lublin 2021, s. 23-35.
 7. Roman Longchamps de Bérier (1883-1941), w: Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, I. Leraczyk, J. Misztal-Konecka, W.Sz. Staszewski, Lublin 2021, s. 147-160.
 8. Życie i twórczość naukowa Romana Longchamps de Bérier (1883-1941), w: Roman Longchamps de Bérier, Dzieła wybrane, t. 1: Studya nad istotą osoby prawniczej i inne prace, red. Piotr Zakrzewski, Joanna Misztal-Konecka, Lublin 2020, s. 7-21.
 9. Kinga Cecylia Stasiak (1981-2019), Studia Prawnicze KUL 2020, nr 2, s. 11-29.
 10. O służebności drogi koniecznej uwag kilka. Rozważania z zakresu prawa polskiego na tle prawa rzymskiego, w: Cui bono? Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Pikulskiej-Radomskiej, red. Ł. Korporowicz, D. Skrzywanek-Jaworska, Łódź 2020, s. 367-380.
 11. Zabezpieczenie powództwa o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, t. 2, red. M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka, Warszawa 2020, s. 889-900.
 12. Dokonywanie czynności procesowych przed sądem kościelnym jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 stycznia 2017 r., I ACa 676/16, Studia z Prawa Wyznaniowego 2020, nr 23, s. 421-440.
 13. For a correct understanding of settlement under civil law, w: Current issues of commercial law and social affairs, red. P. Kowalski, C. Lázaro Guillamón, Warszawa 2020, s. 60-72
 14. Niektóre wymogi formalne i fiskalne pozwu i apelacji w sprawie cywilnej z żądaniem ewentualnym, Monitor Prawniczy 2020, nr 11, s. 574-579.
 15. Przyczynek do analizy pojęć oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa w kontekście instytucji wytknięcia komornikowi rażącej obrazy przepisów, w: Scientia nobilitat. Rozważania o prawie i jego stosowaniu. Księga jubileuszowa z okazji 10-lecia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, red. M. Manowska, R. Pawlik, Kraków 2019, s. 253-264.
 16. Prawnorzeczowe skutki działania wód powierzchniowych w prawie polskim na tle regulacji prawa rzymskiego, w: In varietate concordia. Księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia pracy naukowej Profesora Bronisława Sitka, red. K. Ciućkowska, J.J. Szczerbowski, Warszawa 2019, s. 113-129.
 17. Wytknięcie rażącej obrazy przepisów w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, Forum Prawnicze 2019, t. 1, s. 38-52.
 18. Prawo pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych w Polsce i Hiszpanii. Zadanie państwa z zakresu wymiaru sprawiedliwości czy administracji? Journal of Modern Science 2019, t. 2(41), s. 87-109.
 19. Stwierdzenie oczywistego naruszenia prawa przez komornika sądowego, w: Komorniczy sądowi i egzekucja w nowej rzeczywistości prawnej, red. R. Kulski, Sopot 2019, s. 93-109
 20. Czy wniesienie pozwu w sprawie cywilnej przeciwko sędziemu może stanowić nadużycie prawa procesowego? Zarys problemu, w: Nadużycie prawa procesowego cywilnego, red. P. Grzegorczyk, M. Walasik, F. Zedler, Warszawa 2019, s. 72-96.
 21. Perspektywy wykorzystania w postępowaniu cywilnym opinii biegłego wydanej w innym postępowaniu, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2018, s. 265-277.
 22. Obniżenie należnego spadkobiercy zachowku na podstawie art. 5 K.c. w praktyce sądowej (w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych), w: Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych, red. J.M. Łukasiewicz, M. Załucki, Toruń 2018, s. 353-368.
 23. Prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego małżonków po rozszerzeniu wspólności majątkowej. Zarys problemu, w: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, red. A. Barańska, S. Cieślak, Warszawa 2018, s. 271-278.
 24. Sąd Najwyższy Gruzji – kilka uwag o jego organizacji, kognicji i siedzibie, Zeszyty Naukowe KUL 2018, nr 3, s. 25-37.
 25. Katedra Postępowania, w: 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. K. Burczak, E. Czepczyńska, M. Dyjakowska, M. Jońca, S. Kwiecień, Lublin 2018, s. 13-77 (współautorki J. Studzińska, E. Gapska). 
 26. Zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne wykonanie środka zabezpieczającego lub niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie wykonane w zakładzie psychiatrycznym, Prokuratura i Prawo 2018, nr 10, s. 5-29.
 27. Czy nadzór nad komornikiem w trybie art. 759 § 2 k.p.c. zawsze sprawuje sąd rejonowy, przy którym działa komornik?, Polski Proces Cywilny 2018, nr 3, s. 374-383.
 28. Nadzór prezesów sądów powszechnych nad komornikami sądowymi, w: Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych, red. A. Marciniak, Sopot 2018, s. 101-132.
 29. O postanowieniu wstępnym w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu, w: Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2017, s. 377-387.
 30. Przerwa biegu przedawnienia roszczeń stwierdzonych bankowym tytułem egzekucyjnym. Nowe spojrzenie, Zeszyty Prawnicze (UKSW) 2018, nr 18.2, s. 61-103.
 31. Dowody uzyskane sprzecznie z prawem – problem dopuszczalności dowodów czy ich oceny? Kilka uwag na gruncie postępowania cywilnego, w: Problem dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem w procesie cywilnym, red. K. Knoppek, Poznań 2018, s. 129-153.
 32. Wzięcie udziału przez prokuratora w postępowaniu cywilnym jako gwarancja zapewnienia efektywności ochrony prawnej, Zeszyty Naukowe KUL 2017, nr 3, s. 21-41.
 33. O udziale w postępowaniu cywilnym osób, które doznają przeszkód faktycznych w osobistym dokonywaniu czynności procesowych, Przegląd Sądowy 2017, nr 11-12, s. 123-139.
 34. The participation of the prosecutor in civil proceedings as a guarantee of ensuring the effectiveness of legal protection. Some remarks, Review of Compartive Law 2017, nr 1, s. 9-22.
 35. Koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym nakazu zapłaty, który utracił moc, w: Elektroniczne postępowanie upominawcze. Doświadczenia i perspektywy, red. K. Flaga-Gieruszyńska, A. Jakubecki, J. Misztal-Konecka, Lublin 2017, s. 223-238.
 36. Środki dowodowe w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika na podstawie art. 787 k.p.c., w: Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, red. J.M. Łukasiewicz, A.M. Arkuszewska, A. Kościółek, Toruń 2017, s. 435-454.
 37. Legitymacja komornika do wnoszenia zażalenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, w: Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Zbiór studiów, red. J. Misztal-Konecka, Sopot 2017, s. 117-136.
 38. W sprawie uzupełnienia orzeczenia wstępnego wydanego w cywilnym postępowaniu nieprocesowym, w: Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, red. K. Wiak, P. Kaleta, Lublin 2017, s. 263-278.
 39. Kilka uwag o kosztach opieki nad poszkodowanym jako szkodzie podlegającej naprawieniu na podstawie art. 444 § 1 zd. 1 K.c., w: Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, M. Tomalak, Warszawa 2017, s. 877-886.
 40. Ecological and Non-ecological Advertising (Modern and Historical Legal Aspects), Themis Polska Nova 2016 [druk 2017], nr 1 (10), s. 152-172.
 41. Kompetencje referendarza sądowego w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym a wymierzanie sprawiedliwości, Monitor Prawniczy 2017, nr 8, s. 427-438.
 42. Zajmowanie spółdzielczego lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, w: Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe, red. A. Herbet, J. Misztal-Konecka, P. Zakrzewski, Lublin 2017, s. 311-321.
 43. Admissibility of Voluntary Agreement into Polish Civil Procedure in the light of Roman Law Practice, w: Alternative Dispute Resolution: From Roman Law to Contemporary Regulations, red. B. Sitek, A. W. Bauknecht, K. Ciućkowska-Leszczewicz, J. Szczerbowski, C. Lázaro Guillamón, S. Kursa, Poznań 2016, s. 105-117.
 44. O obowiązywaniu zasady kontradyktoryjności w postępowaniu nieprocesowym. Przyczynek do dyskusji, Zeszyty Prawnicze UKSW 2016, nr 16.3, s. 137-165.
 45. Czy na zarządzenie o zwrocie wniosku o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane (art. 802 k.p.c.), przysługuje zażalenie, Polski Proces Cywilny 2016, nr 4, s. 698-706.
 46. The Non-Litigious Proceedings in Polish Law and Roman Iurisdictio Voluntaria, w: Mater Familias. Scritti Romanistici per Maria Zabłocka, red. Z. Benincasa, J. Urbanik, Warszawa 2016, s. 569-577 (Supplement to The Journal of Juristic Papirology).
 47. Opłaty egzekucyjne należne zastępcy komornika, odwołanemu komornikowi, komornikowi, którego powołanie na stanowisko wygasło z mocy prawa lub spadkobiercom zmarłego komornika, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2016, nr 2, s. 7-26.
 48. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich w przypadku popełnienia plagiatu, w: Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego, red. W. Lis, G. Tylec, Lublin 2015 (druk 2016), s. 51-73.
 49. Koszty postępowania wywołanego wniesieniem skargi na czynności komornika, w: Wokół problematyki środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, red. M. Michalska-Marciniak, Sopot 2015, s. 471-489.
 50. Inicjatywa dowodowa uczestników postępowania o stwierdzenie nabycia spadku a obowiązek działania sądu z urzędu, w: Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro, red. D. Gil, E. Kruk, t. 2, Lublin 2015, s. 35-52.
 51. The court competent to consider adverse claims under the execution procedure, Roczniki Nauk Prawnych 25(2015), nr 4, s. 29-45.
 52. Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, Państwo i Prawo 2015, z. 3, s. 57-71.
 53. O potrzebie udziału adwokata lub radcy prawnego w sprawie w postępowaniu cywilnym, w: Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Lublin 2014, s. 781-795.
 54. Postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa prasowego, w: Status prawny dziennikarza, red. W. Lis, Warszawa 2014, s. 465-506.
 55. O ponoszeniu przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu cywilnym, w: Aequitas sequitur legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego, red. K. Flaga-Gieruszyńska, G. Jędrejek, Warszawa 2014, s. 391-402.
 56. O potrzebie apelacji wzajemnej w cywilnym prawie procesowym, w: Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.), red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014, s. 625-638.
 57. Racje ograniczenia samodzielności jurysdykcyjnej sądu cywilnego, w: Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB, red. J. Walkusz, M. Krupa, Lublin 2014, s. 363-369.
 58. Zakaz ‘reformationis in peius’ w polskiej procedurze cywilnej wobec tradycji prawa rzymskiego, Zeszyty Prawnicze 2014, nr 14.1, s. 95-111.
 59. Pojednanie w prawie karnym (zagadnienia wybrane), Prokuratura i Prawo 2013, nr 12, s. 65-78.
 60. Szacunek dla sądów – należny czy zasłużony? Rozważania nad obowiązkiem poszanowania władzy sądowniczej w dwóch orzeczeniach ETPCz w sprawach polskich, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2013, z. 3, s. 47-57.
 61. Odpowiedzialność za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego w świetle art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów, Monitor Prawniczy 2013, nr 22, s. 1194-1203.
 62. Znaczenie tzw. opinii prywatnych dla postępowania cywilnego, Monitor Prawniczy 2013, nr 2, s. 63-69.
 63. Nowelizacja KPC z 16.9.2011 r. – krótkie omówienie, Edukacja Prawnicza 2013, nr 3, s. I-XXVI (dodatek specjalny).
 64. Konsekwencje spożywania wina w świetle prawa rzymskiego, w: Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński i in., Lublin 2013, s. 957-970.
 65. Właściwość sądu w sprawach składania przez prokuratora przedmiotów do depozytu sądowego, Prokuratura i Prawo 2013, nr 1, s. 20-28.
 66. Zakaz wyrokowania ponad żądanie strony (‘ne eat iudex ultra petita partium’) – rzymskie tradycje i współczesne regulacje polskiego procesowego prawa cywilnego, Zeszyty Prawnicze 2012 [druk 2013], nr 12.4, s. 41-56.
 67. Sędziowski obowiązek wydania wyroku. Regulacje prawa rzymskiego na tle prawa polskiego, Czasopismo Prawno-Historyczne 2012 [druk 2013], z. 2, s. 113-124.
 68. Egzekucja z ułamkowej części ruchomości, Studia Prawnicze KUL 2012 [druk 2013], nr 1, s. 79-90.
 69. Jawność postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania upominawczego, Kwartalnik Prawa Publicznego 2012 [druk 2013], nr 3, s. 95-107.
 70. Proces cywilny a opinia biegłego wydana w innym postępowaniu, Przegląd Sądowy 2012, nr 11-12, s. 56-65.
 71. Umorzenie postępowania po przekazaniu sprawy z elektronicznego postępowania upominawczego, Monitor Prawniczy 2012, nr 14, s. 731-737.
 72. Elektroniczne postępowanie upominawcze jako postępowanie odrębne, w: Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, red. J. Misztal-Konecka, G. Tylec, Lublin 2012, s. 145-161.
 73. Organy wymiaru sprawiedliwości a media w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego – wybrane problemy, w: Wymiar sprawiedliwości a media, red. J. Sobczak, G. Tylec, Warszawa-Opole 2012, s. 113-126.
 74. O bigamii i bigamistach w prawie rzymskim, Edukacja Prawnicza (wydanie internetowe) 2012.
 75. Poligamia w prawie rzymskim? Edukacja Prawnicza (wydanie internetowe) 2012.
 76. Bilingi i nagrania rozmów jako dowody w postępowaniu cywilnym, w: Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, red. J. Misztal-Konecka, G. Tylec, Lublin 2012, s. 149-162.
 77. Składanie przez prokuratora przedmiotów do depozytu sądowego, Prokuratura i Prawo 2012, nr 3, s. 88-99.
 78. Selected Aspects of Press Law in the Polish Court Practice, Chronicle (International Association of Youth and Family Judges and Magistrates) 2012, nr 2, s. 52-55.
 79. Informacje niejawne w postępowaniu cywilnym, Przegląd Sądowy 2012, nr 6, s. 98-106.
 80. Podstawy prawne relacji sądu rodzinnego z mass mediami, Rodzina i Prawo 2011 [druk 2012], nr 20-21, s. 128-136.
 81. Civitas interdicta monachis. Les moines présentèrent-ils un danger por l’ordre public romain? Revue d’Histoire Ecclésiastique 2011, nr 3-4, s. 423-439 (współautor).
 82. … quia specialiter non est prohibitum (Ep. 60,5). Zakaz małżeństw miedzy bliskimi krewnymi u św. Ambrożego a prawo rzymskie, w: Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2011, s. 73-84.
 83. Wyłączenie biegłego w postępowaniu cywilnym, Monitor Prawniczy 2011, nr 19, s. 1021-1028.
 84. Zakaz kazirodztwa w prawie rzymskim i prawodawstwie kościelnym (III-VI w.), Zeszyty Prawnicze UKSW 2011, nr 11.1, s. 215-233.
 85. Niebezpieczeństwa elektronicznego postępowania upominawczego, w: Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, red. G. Szpor, Warszawa 2011, s. 103-114.
 86. Oświadczenie oskarżonego o rezygnacji z udziału w rozprawie (art. 377 § 3 k.p.k.). Zagadnienia wybrane, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2010 [druk 2011], nr 3, s. 14-24 (współautor).
 87. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego co do klauzuli wykonalności – wybrane problemy, Przegląd Sądowy 2011, nr 1, s. 38-46.
 88. Civitas interdicta monachis. Mnisi zagrożeniem dla rzymskiego porządku publicznego? w: Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2010, s. 183-196 (współautor).
 89. Zasady preferencyjnego nabywania tzw. mieszkań zakładowych. Uwagi na gruncie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, Studia Prawnicze KUL 2009 [druk 2010], nr 4, s. 111-124.
 90. Jak usprawnić postępowanie egzekucyjne, Rzeczpospolita z 2 września 2010 roku (C6).
 91. Regres nietypowy w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Monitor Prawniczy 2010, nr 15, s. 842-849.
 92. Wyłączenie biegłego w postępowaniu karnym, Prokuratura i Prawo 2010, nr 7-8, s. 149-164 (współautor).
 93. Billing jako dowód w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, Państwo i Prawo 2010, z. 7, s. 78-87 (współautor).
 94. Wyłączenie reprezentacji rodziców wobec dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, Przegląd Sądowy 2010, nr 6, s. 69-77.
 95. Ograniczenia wolności seksualnej w starożytnym Rzymie. Uwagi na gruncie kazirodztwa, bigamii i pederastii, w: Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym. Wybrane zagadnienia, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Toruń 2010, s. 43-64.
 96. Warunki skuteczności oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Forma oświadczenia i termin do jego złożenia, Przegląd Sądowy 2009, nr 11-12, s. 71-81.
 97. Reprezentacja w postępowaniu karnym pokrzywdzonego małoletniego lub ubezwłasnowolnionego, Monitor Prawniczy 2009, nr 16, s. 863-870.
 98. Monogamia w prawie rzymskim i w prawie kanonicznym, w: Romanitas et christianitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, red. A. Dębiński, S. Jóźwiak, Lublin 2008, s. 109-125.
 99. Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym wnoszone na nośnikach elektronicznych, w: Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Prawa Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. G. Tylec, J. Misztal-Konecka, wprowadzenie H. Cioch, Bydgoszcz-Lublin 2009, s. 55-65.
 100. Wygrana rzeczowa w prawie podatkowym i karnym skarbowym, Monitor Prawniczy 2008, nr 24, s. 1334-1337.
 101. Ustawowe wymagania stawiane sędziom sądów powszechnych, w: Standardy wykonywania władzy publicznej, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. M. Pal, Lublin-Stalowa Wola 2008, s. 327-345.
 102. Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody a zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do naprawienia szkody z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Monitor Prawniczy 2008, nr 7, s. 380-384 (współautor).
 103. Koszty procesu karnego związane z powództwem cywilnym, Państwo i Prawo 2008, z. 4, s. 114-125.
 104. Wacław Osuchowski, w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 327-333.
 105. Orzekanie w postępowaniu karnym o środku zabezpieczającym umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym, Przegląd Sądowy 2007, nr 11-12, s. 118-130 (współautor).
 106. Rozstrzygnięcie o kosztach procesu w sprawach z oskarżenia prywatnego, Przegląd Sądowy 2007, nr 9, s. 88-99 (współautor).
 107. Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym na składnikach majątku wspólnego małżonków, Monitor Prawniczy 2007, nr 10, s. 553-561.
 108. Czy w starożytnym Rzymie incestum było przestępstwem przeciwko państwu? w: Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2007, s. 137-153.
 109. Powinowactwo jako okoliczność wyłączająca zawarcie małżeństwa, w: Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim, Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2007, s. 155-169.
 110. Przestępstwo wprowadzania do obrotu wyrobów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi, Prokuratura i Prawo 2007, nr 2, s. 149-158 (współautor).
 111. Konsekwencje kazirodztwa na gruncie rzymskiego prawa prywatnego, w: Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2004, s. 175-196.
 112. Kilka uwag o statusie prawnym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postępowaniu upadłościowym, Monitor Prawniczy 2003, nr 7, s. 330-333 (współautor).
 113. Status prawny westalek w starożytnym Rzymie, Prawo, Administracja, Kościół 2000, nr 2-3, s. 101-123.

Glosy

 1. Glosa [do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2016 r., IV CSK 529/15], Orzecznictwo Sądów Polskich 2017, z. 6, s. 64-74.
 2. Glosa [do uchwały Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 10 lipca 2015 r., III CZP 36/15], Orzecznictwo Sądów Polskich 2016, z. 7-8, s. 901-907.
 3. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. WZ 4/08, Prokuratura i Prawo 2010, nr 9, s. 180-188.
 4. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 24 maja 2005 r. (I KZP 13/05), Orzecznictwo Sądów Polskich 2006, z. 3, s. 178-180 (współautor).
 5. Glosa do wyroku z dnia 18 marca 2003 r. (III KKN 390/01), Przegląd Sądowy 2005, nr 10, s. 148-155 (współautor).
 6. Glosa do wyroku z dnia 5 września 2001 r. (I CKN 241/99), Przegląd Sądowy 2003, nr 1, s. 119-126.
 7. Glosa do uchwały z dnia 25 października 2000 r. (I KZP 28/2000), Przegląd Sądowy 2001, nr 7-8, s. 126-133.

Sprawozdania, inne drobne formy wypowiedzi naukowej

 1. Od Redakcji, Studia Prawnicze KUL 2022, nr 1, s. 9-10 (współautorzy B. Kucia-Guściora, W. Staszewski).
 2. Przedmowa do wydania drugiego, w: Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, I. Leraczyk, J. Misztal-Konecka, W.Sz. Staszewski, Lublin 2021, s. 5 (współautorzy A. Dębiński, I. Leraczyk, J. Misztal-Konecka, W.Sz. Staszewski).

 3. Od Redakcji, Studia Prawnicze KUL 2020, nr 2, s. 9-10 (współautor W. Staszewski).
 4. Wstęp, w: Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Zbiór studiów, red. J. Misztal-Konecka, Sopot 2017, s. 9-11.
 5. Słowo wprowadzenia, w: H. Insadowski, Opera selecta, przedmowa A. Dębiński, red. J. Misztal-Konecka, Lublin 2014, s. 9-22.
 6. Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie. Konferencja naukowa (Lublin, 4 grudnia 2012 r.), Studia Prawnicze KUL 2013 [druk 2014], nr 4, s. 149-151 (współautor).
 7. In memoriam Wiesław Marian Chrzanowski 1923-2012, Studia Prawnicze KUL 2012, nr 2, s. 7-12.
 8. Od redaktorów, w: Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, red. J. Misztal-Konecka, G. Tylec, Lublin 2012, s. 7-11 (współautor).
 9. Prawo a informacja. IV Konferencja naukowa z cyklu Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości. Lublin, 12 kwietnia 2011 r., Studia Prawnicze KUL 2011 [druk 2012], nr 3-4, s. 302-303 (współautor).
 10. Od redaktorów, w: Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, red. J. Misztal-Konecka, G. Tylec, Lublin 2012, s. 7-9 (współautor).
 11. Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim (konferencja naukowa, Stalowa Wola, 20 IV 2010), Państwo i Prawo 2010, z. 11, s. 126-127 (współautor).
 12. Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych (Konferencja naukowa, Stalowa Wola, 21 IV 2009), Państwo i Prawo 2009, z. 12, s. 120-122 (współautor).
 13. Od Redaktorów, w: Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości. Materiały z Konferencji zorganizowanej przez Instytut Prawa Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. G. Tylec, J. Misztal-Konecka, wprowadzenie H. Cioch, Bydgoszcz-Lublin 2009, s. 11-12 (współautor).
 14. Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, Przegląd Uniwersytecki 2007, nr 6, s. 14; Konferencja “Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu” (Lublin, 13-15 maja 2007 roku), Czasopismo Prawno-Historyczne 2007, z. 2, s. 476-478; Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu. Konferencja naukowa. Lublin, 13-15 V 2007, Studia Prawnicze KUL 2007, nr 2-3, s. 201-204.

Redakcje

 1. Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, I. Leraczyk, J. Misztal-Konecka, W.Sz. Staszewski, Lublin 2021.
 2. Kinga Dróżdż-Chmiel, Paulina Woś, Leksykon cywilnego postępowania nieprocesowego. Podstawowe pojęcia, red. Joanna Misztal-Konecka, Warszawa 2021.
 3. J. Misztal-Konecka, K. Woch, Leksykon procesu cywilnego. Podstawowe pojęcia, red. J. Misztal-Konecka, Warszawa 2020. 
 4. P. Wrzaszcz, Leksykon prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Podstawowe pojęcia, red. J. Misztal-Konecka, Warszawa 2021.
 5. Roman Longchamps de Bérier, Dzieła wybrane, t. 1-3, red. P. Zakrzewski, J. Misztal-Konecka, Lublin 2020.
 6. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2017, nr 3, redaktor tematyczny J. Misztal-Konecka.
 7. Elektroniczne postępowanie upominawcze. Doświadczenia i perspektywy, red. K. Flaga-Gieruszyńska, A. Jakubecki, J. Misztal-Konecka, Lublin 2017.
 8. Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Zbiór studiów, red. J. Misztal-Konecka, Sopot 2017.
 9. Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe, red. A. Herbet, J. Misztal-Konecka, P. Zakrzewski, Lublin 2017.
 10. H. Insadowski, Opera selecta, przedmowa A. Dębiński, red. J. Misztal-Konecka, Lublin 2014.
 11. Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, red. J. Misztal-Konecka, G. Tylec, Lublin 2012.
 12. Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, red. J. Misztal-Konecka, G. Tylec, Lublin 2012.
 13. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości. Materiały z Konferencji zorganizowanej przez Instytut Prawa Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. G. Tylec, J. Misztal-Konecka, wprowadzenie H. Cioch, Bydgoszcz-Lublin 2009.

 

Autor: Joanna Misztal-Konecka
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2023, godz. 18:08 - Joanna Misztal-Konecka