ACADEMIC CONFERENCES

prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka

Professor of The John Paul II Catholic University of Lublin (KUL)

 1. Referat pt. Konsekwencje kazirodztwa na gruncie rzymskiego prawa prywatnego, w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Rzymskiego, Kazimierz Dolny, 9-12 maja 2004 r. - Consequences of incest under Roman private law, during the National Conference of Departments and Chairs of Roman Law, Kazimierz Dolny, 9– 12 May 2004.
 2. Referat pt. Powinowactwo jako okoliczność wyłączająca zawarcie małżeństwa, w trakcie seminarium naukowego Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam, Kazimierz Dolny, 5-7 maja 2006 r. - Affinity as an impediment to marriage during the seminar titled: About marriage in Roman law. Henrico Insadowski (1888–1946) in memoriam, Kazimierz Dolny, 5–7 May 2006.
 3. Referat pt. Czy w starożytnym Rzymie incestum było przestępstwem przeciwko państwu?, w trakcie konferencji Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, Lublin 13-15 maja 2007 r. - In ancient Rome, was incestum a crime against the state? during the conference titled: Salus rei publicae suprema lex. Protection of state interests in the criminal law of ancient Greece and Rome, Lublin, 13–15 May 2007.
 4. Referat pt. Pisma procesowe wnoszone na nośnikach elektronicznych, w trakcie konferencji Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, Stalowa Wola, 3 kwietnia 2008 r. - Submissions on electronic media in civil proceedings during the conference titled: Electronic aspects of the administration of justice, Stalowa Wola, 3 April 2008.
 5. Referat pt. Monogamia w prawie rzymskim i prawie kanonicznym, w trakcie konferencji Christianitas et romanitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, Kazimierz Dolny 24-26 października 2008 r. - Monogamy in Roman and canon law, during the conference titled: Christianitas et romanitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, Kazimierz Dolny, 24–26 October 2008.
 6. Referat pt. Bilingi i nagrania rozmów jako dowody w postępowaniu cywilnym, w trakcie konferencji Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości na temat Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych, Stalowa Wola 21 kwietnia 2009 r. - Billings and recorded conversations as evidence in civil proceedings during the conference titled: Electronic aspects of the administration of justice on the subject of Evolution of Polish law under the influence of information technologies, Stalowa Wola, 21 April 2009.
 7. Referat pt. Elektroniczne postępowanie upominawcze jako postępowanie odrębne – zalety i wady, w trakcie konferencji Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości na temat Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, Stalowa Wola 20 kwietnia 2010 r. - Electronic proceedings by writ of payment as a separate track — advantages and disadvantages during the conference titled: Electronic aspects of the administration of justice on the subject of The vision of a European information society and its implementation in Polish law, Stalowa Wola, 20 April 2010.
 8. Referat pt. Civitas interdicta monachis. Mnisi zagrożeniem dla porządku publicznego, w trakcie konferencji VII Lubelskiego Sympozjum Naukowego na temat rzymskiego prawa karnego Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, Lublin 20-22 maja 2010 r. - Civitas interdicta monachis. Monks a threat to Roman public order? during the 7th Lublin Symposium on Roman Criminal Law titled: Protection of public order and security in Roman law, Lublin, 20–22 May 2010.
 9. Referat pt. Zakaz kazirodztwa w prawie rzymskim i prawodawstwie kościelnym (III-VI w.), w trakcie XXIII Zjazdu Historyków Państwa i Prawa Prawo na przełomie epok, Warszawa-Zegrze 17-19 września 2010 r. - The prohibition of incest in Roman law and ecclesiastic legislation (3rd-6th cent.), during the 23rd Conference of State and Law Historians, titled: The law at the turn of eras, Warsaw-Zegrze, 17–19 September 2010.
 10. Referat pt. ... quia specialiter non est prohibitum (Ep. 60,5). Zakaz małżeństw między bliskimi krewnymi u św. Ambrożego a prawo rzymskie, w trakcie III Seminarium Kazimierskiego z Prawa Rzymskiego Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej, Kazimierz Dolny, 22-23 października 2010 r.  - ... quia specialiter non est prohibitum (Ep. 60,5). St Ambrose’s injunction against marriages between close relatives versus Roman law, during the 3rd Kazimierz Seminar in Roman Law, titled: Apud Patres. Roman law in early Christian literature, Kazimierz Dolny, 22–23 October 2010.
 11. Referat pt. Regulacje Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące kontaktów z mediami, w trakcie Konferencji Sędziowie a media, Lublin, 25 lutego 2011 r. - The Code of Civil Procedure on media interactions during the conference Judges and the media, Lublin, 25 February 2011.
 12. Referat pt. Informacje niejawne w postępowaniu sądowym, w trakcie konferencji Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości na temat Prawo a informacja, Lublin 12 kwietnia 2011 r. - Non-public information in court proceedings during the conference Electronic aspects of the administration of justice on the subject of The law and information, Lublin, 12 April 2011.
 13. Referat pt. Jawność postępowania i dostęp do akt sprawy w postępowaniu cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania upominawczego, w trakcie konferencji Aktualne problemy dostępu do informacji publicznej, Warszawa (UKSW) 11 stycznia 2012 r. - Openness of the proceedings and access to case files in civil proceedings with special emphasis on electronic proceedings by writ of payment during the conference Current problems of access to public information, Warsaw, 11 January 2012.
 14. Referat pt. Prawda o sądzie w mediach – podstawy prawne, wygłoszony w trakcie konferencji Prawda w mediach, Lublin 21 maja 2012 roku - The truth of the court in the media — legal bases], during the conference The truth in the media, Lublin, 21 May 2012
 15. Referat pt. Szacunek dla sądów – należny czy zasłużony? Rozważania nad obowiązkiem poszanowania władzy sądowniczej w dwóch orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich, wygłoszony w trakcie konferencji Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości na temat Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie, Lublin 4 grudnia 2012 roku - Respect for the courts — a matter of right or merit? Deliberations on the obligation to respect the judicial power in two ECHR rulings in Polish cases during the conference Current problems in the justice system on the subject of Legal instruments for shaping the courts’ image in society, Lublin, 4 December 2012
 16. Referat pt. Reformatio in peius w postępowaniu apelacyjnym – wzory rzymskie a uregulowania polskiej procedury cywilnej, wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiego Sympozjum Romanistów na temat Rzymskie wzory współczesnych rozwiązań prawnych, Sucha Beskidzka 1-4 maja 2013 roku - Reformatio in peius in appellate proceedings — Roman prototypes and Polish regulation of civil procedure, during the National Romanist Symposium on Roman prototypes for modern legal frameworks, Sucha Beskidzka, 1–4 May 2013.
 17. Referat pt. Udział fachowego pełnomocnika w postępowaniu cywilnym jako gwarancja realizacji prawa do sądu, wygłoszony w trakcie II Seminarium naukowego doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego w dniach 24-25 maja 2014 roku (Okunika) - Participation of professional counsel in civil proceedings as a safeguard of the right of access to the court, during the 2nd Academic Seminar of doctoral students, Department of Civil Procedure, 24–25 May 2014 (Okunika).
 18. Referat pt. Inicjatywa dowodowa uczestników postępowania cywilnego a obowiązki dowodowe sądu, wygłoszony w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro, Sandomierz 13 kwietnia 2015 roku (Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli) - Evidentiary initiative of participants in civil proceedings versus the court’s obligation to act ex officio during the national conference titled: The roles of participants in court proceedings — the past, the present and the future, Sandomierz, 13 April 2015.
 19. Referat pt. O funkcjach postępowania cywilnego i problemach z poszukiwaniem majątku dłużnika, wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej konferencji nt. Prawo cywilne – wczoraj i dziś, Lublin 21 kwietnia 2015 roku (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) - On the functions of civil proceedings and problems of locating the debtor’s assets during the national conference Civil law — the past and the present, Lublin, 21 April 2015.
 20. Referat pt. O odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich za plagiat, wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej konferencji nt. Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego, Lublin 15 maja 2015 roku (Wydział Nauk Społecznych KUL) - Disciplinary liability of academic teachers for plagiarism during the national conference Research and teaching academic activities in the light of authorship law, Lublin, 15 May 2015.
 21. Referat pt. O potrzebie rozpoznawania spraw cywilnych w postępowaniu nieprocesowym, wygłoszony w trakcie III Seminarium naukowego doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego w dniach 23 maja 2015 roku (Kazimierz Dolny; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) - Concerning the need to hear civil cases on the non-contentious track, during the 3rd Academic Seminar of doctoral students, Department of Civil Procedure, Kazimierz Dolny, 23 May 2015 (Kazimierz Dolny; CUL Faculty of Law, Canon Law and Administration).
 22. Referat pt. Kilka uwag o dopuszczalności ugody wygłoszony w trakcie 6th Polish – Spanish Conference on the European Legal Tradition - Alternative Dispute Resolution Since Roman Law to the Present Day, Warszawa 6 czerwca 2015 roku (Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie i Universitat Jaume I w Castellón) - A few remarks on the admissibility of a settlement during the 6th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition — Alternative Dispute Resolution Since Roman Law to the Present Day, Warsaw, 6 June 2015.
 23. Referat pt. Koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie nakazu zapłaty wydanego w EPU – wybrane problemy wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Elektroniczne postępowanie upominawcze. Doświadczenia i perspektywy, Lublin 15-16 października 2015 roku (Katedra Postępowania Cywilnego KUL, Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS, Katedra Postępowania Cywilnego USz) - Costs of enforcement proceedings conducted pursuant to a writ of payment issued in electronic proceedings — select problems during the National Conference Electronic proceedings by writ of payment. Experience and perspectives, Lublin, 15-16 October 2015.
 24. Ecological and non-ecological advertisement (Legal aspects) during the 7th Polish – Spanish Conference on the European Legal Tradition – Environmental protection: legal bases form Rome to current law, Las Palmas de Gran Canaria, 30 April 2016.
 25. Referat pt. Kilka uwag o środkach prawnych weryfikacji postawień wstępnych wygłoszony w trakcie IV Seminarium naukowego doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego w dniu 11 czerwca 2016 roku (Sandomierz; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) - Several remarks on remedies to review preliminary orders, during the 4th Academic Seminar of doctoral students, Department of Civil Procedure, Sandomierz, 23 May 2016 (Sandomierz; CUL Faculty of Law, Canon Law and Administration).
 26. Referat pt. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym, wygłoszony w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej Postępowanie cywilne w dobie przemian, 1-2 października 2016 roku, Wrocław, organizator Zakład Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - Complaint against the court referee’s ruling in enforcement proceedings during the national conference Civil procedure in the heyday of transformation, Wrocław, 1-2 October 2016.
 27. Referat pt. Środki dowodowe w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej konferencji naukowej Wokół problematyki małżeństwa w ujęciu materialnym i procesowym, Rzeszów 7-8 listopada 2016 roku (Uniwersytet Rzeszowski) - Evidence in proceedings to append a writ of enforcement against the debtor’s spouse during the National Conference In the orbit of substantive and procedural matters relating to marriage, Rzeszów, 7–8 November 2016.
 28. Referat pt. Legitymacja komornika do wnoszenia środków zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej konferencji naukowej Środki zaskarżania w postępowaniu egzekucyjnym, Lublin 5 grudnia 2016 roku (Izba Komornicza w Lublinie, Katedra Postępowania Cywilnego KUL, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej) - The bailiff’s standing to challenge rulings in judicial enforcement proceedings during the National Conference Remedies against rulings in enforcement proceedings, Lublin, 5 December 2016.
 29. Referat pt. Kilka uwag o swobodnej ocenie dowodów uzyskanych w sposób sprzeczny z prawem wygłoszony w trakcie V Seminarium naukowego doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego KUL w dniu 20 maja 2017 roku (Lublin; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) - Several remarks on the free evaluation of evidence obtained in a manner contrary to law], read during the 5th Academic Seminar of doctoral students, Department of Civil Procedure, Lublin, 20 May 2017 (Lublin; CUL Faculty of Law, Canon Law and Administration).
 30. Referat pt. Dopuszczalność wydawania w postępowaniu nieprocesowym postanowień wstępnych – de lege lata i de lege ferenda wygłoszony w trakcie konferencji naukowej Przeszłość i przyszłość Kodeksu postępowania cywilnego oczami praktyków, Uczelnia Łazarskiego, 30 maja 2017 r. - Admissibility of preliminary orders in non-litigious proceedings — de lege lata and de lege ferenda during the conference titled: The past and the future of the Code of Civil Procedure in the eyes of practitioners, Warsaw, 30 May 2017.
 31. Referat pt. The prosecutor and effectiveness of judicial protection in civil matters wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej 8th Polish-Spanish Conference of European Legal Tradition Effective judicial protection – Roman roots and modern institutions (VIII Polsko-Hiszpańska Konferencja Europejskiej Tradycji Prawnej Efektywna ochrona sądowa - rzymskie korzenie i instytucje współczesne), 2 czerwca 2017, Lublin (Katedra Postępowania Cywilnego KUL, Katedra Prawa Rzymskiego KUL, SWPS Wydział Prawa Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Universitat Jaume I de Castellón) - The prosecutor and effectiveness of judicial protection in civil matters during the international 8th Polish-Spanish Conference of European Legal Tradition Effective judicial protection — Roman roots and modern institutions, Lublin, 2 June 2017.
 32. Referat pt. Obniżenie należnego spadkobiercy zachowku na podstawie art. 5 K.c. w praktyce sądowej (w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych) wygłoszony w trakcie krajowej konferencji naukowej III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych, 9-10 listopada 2017, Rzeszów (Zakład Prawa Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Rzeszowski) - Reduction of an heir’s legitim under Article 5 of the Civil Code in judicial practice (in the rulings of the Supreme Court and of common courts, during the 3rd National Conference Family and inheirtance law in the face of modern technological and social developments, Rzeszów, 9–10 November 2017.
 33. Referat pt. Nadzór prezesów sądów powszechnych nad komornikami sądowymi wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej konferencji naukowej Nowy status prawny komornika sądowego, Łódź 26-27 stycznia 2018 roku (Izba Komornicza w Łodzi, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej) - Bailiff supervision by presidents of common courts during the National Conference The new legal status of the court bailiff, Łódź, 26–27 January 2018.
 34. Referat pt. Zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne wykonanie środka zabezpieczającego lub niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie wykonane w zakładzie psychiatrycznym wygłoszony w trakcie IV Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii, Łódź 6-7 kwietnia 2018 roku (Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)  - Awards of compensation for unwarranted application of a protective measure or indubitably unwarranted pretrial arrest served in a psychiatric facility during 4th International Psychiatric Congress, Łódź, 6–7 April 2018.
 35. Referat pt. Przerwa biegu przedawnienia roszczeń banku na skutek czynności procesowych wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej konferencji naukowej Konferencja "Aktualne problemy sądowej i pozasądowej windykacji należności", Warszawa 13 kwietnia 2018 roku (Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego) - Interruption to the statute of limitations of a bank’s claims in consequence of procedural activities during the National Conference Current problems of judicial and non-judicial debt recovery Warsaw, 13 April 2018.
 36. Referat pt. The right to legal aid in civil litigation. Is it the state's task relating to justice or administration? wygłoszony w trakcie 9th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition – Administration, Welfare State and Socioeconomic Policies. Roman Roots and Modern Institutions, Castellón de la Plana 27 kwietnia 2018 roku (Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social (POLIBIENESTAR) a la Universitat de València (España); Universitat Jaume I in Castellón; the Faculty of Law of the SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw) - The right to legal aid in civil litigation. Is it the state’s task relating to justice or administration? during the 9th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition — Administration, Welfare State and SocioEconomic Policies. Roman Roots and Modern Institutions, Castellón de la Plana, 27 April 2018.
 37. Referat pt. Elektroniczny tytuł wykonawczy wygłoszony w trakcie 8th Annual International Conference on Compatarive Law. Law and Technology – a Comparative Perspective w dniu 15 czerwca 2018 r. (Warszawa; Uniwersytet SWPS) - Electronic writ of enforcement during the 8th Annual International Conference on Compatarive Law. Law and Technology — a Comparative Perspective, Warsaw, 15 June 2018.
 38. Referat pt. Prawo pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych. Zadanie państwa z zakresu wymiaru sprawiedliwości czy administracji? wygłoszony w trakcie VI Seminarium naukowego doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego KUL w dniu 16 czerwca 2018 r. (Zamość; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) - Law of assistance in civil cases. State task for the justice system or administration?, during the 6th Academic Seminar of doctoral students, Department of Civil Procedure, Zamość, 16 June 2018 (Zamość; CUL Faculty of Law, Canon Law and Administration).
 39. Referat pt. Postępowanie cywilne a opinia biegłego wydana w innym postępowaniu. Współczesność i perspektywy, w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Środki dowodowe. Tradycja – Współczesność – Perspektywy w dniu 19 października 2018 r. (Łańcut,  Zakład Prawa Karnego Procesowego oraz Zakład Prawa Rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego)  - Civil proceedings and an expert opinion issued in different proceedings. The modern state and the perspectives during the National Conference Items of evidence. Tradition — Modernity — Perspectives, Łańcut, 18–19 October 2018.
 40. Referat pt. Stwierdzenie oczywistego naruszenia prawa przez komornika sądowego, w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Komornicy sądowi i koszty egzekucji. Nowe rozwiązania prawa w dniu 7 grudnia 2018 r. (Kraków,  Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Izba Komornicza w Krakowie oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie) - The finding of a manifest violation of the law by a court bailiff during the National Conference Bailiffs and enforcement costs. The new legal framework, Cracow, 7 December 2018.
 41. The importance of amicable dispute resolution in commercial relations during the 10th Polish – Spanish Conference on the European Legal Tradition -Commercial Relations-from Roman Law to the Present, Warsaw, 31 May 2019.
 42. Referat pt. Wzajemne ustępstwa czy uchylenie sporu istniejącego lub mogącego powstać w przyszłości. Kilka uwag o tym, czym rzeczywiście jest ugoda, wygłoszony w trakcie VII Seminarium naukowego doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego KUL w dniu 15 czerwca 2018 r. (Lublin; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) - Mutual concessions or averting a dispute that exists or may exist in the future. Several remarks on what settlement really is, during the 7th Academic Seminar of doctoral students, Department of Civil Procedure, Lublin, 15 June 2019 (Lublin; CUL Faculty of Law, Canon Law and Administration).
Autor: Joanna Misztal-Konecka
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2020, godz. 18:14 - Joanna Misztal-Konecka