kultura i metoda

 

Instytut Kulturoznawstwa KUL zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową Kultura i metoda. Kulturoznawstwo wobec sensu i bezsensu, która odbędzie się 24 kwietnia 2014 r.

 

Konferencja otwiera dyskusję na temat kultury jako przestrzeni sensu, uporządkowania i bezpieczeństwa w kontekście nowoczesnych wizji „śmierci Boga”, upadku i przewartościowania wszystkich dotychczasowych wartości (F. Nietzsche) oraz obumierania kultury i zamiany jej w bezduszną cywilizację (O. Spengler). Analizie proroctw upadku kultury i pojawieniu się europejskiego nihilizmu będzie towarzyszyć analiza zwrotu w kierunku sensu w kulturoznawczych i filozoficznych paradygmatach intelektualnego ładu takich jak strukturalizm i hermeneutyka. Konferencyjna dyskusja panelowa będzie mierzyć się z nowoczesną i ponowoczesną interpretacją fenomenów szeroko rozumianej kultury Zachodu takich jak religia, moralność, nauka i sztuka. Czy kultura jest definitywnie związana z jakąś formą sensu, czystości i porządku, czy też dopuszcza także chaos oraz jego artystyczną i społeczną ekspresję? Czy ponowoczesny pluralizm, indywidualizm i liberalizm są echem korzystnego rozwoju naszej kultury, czy też raczej potwierdzeniem nowoczesnego proroctwa jej nieuchronnego upadku? 

 

 

Kultura i metoda.

Kulturoznawstwo wobec sensu i bezsensu

Program konferencji

24 kwietnia 2014

 

Obrady plenarne (s. Collegium JPII 1031)

 

9.30 Otwarcie konferencji - O. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk, Dziekan Wydziału Filozofii KUL

 

 • 10.00 Prof. dr hab. Wojciech Burszta (SWPS): Nomadyzm pretekstowy – w poszukiwaniu rozproszonych sensów
 • 10.30 Prof. dr hab. Stefan Bednarek (UWr): Aktywność sensotwórcza jako źródło kultury
 • 11.00 Prof. dr hab. Bogumiła Truchlińska (UMCS): Zmierzch elit – zmierzchem sensu? Elitaryzm w kontekście refleksji o kryzysie kultury w polskiej myśli filozoficznej dwudziestolecia

 

11.30 Przerwa kawowa

 

 • 12.00 Prof. dr hab. Andrzej Radomski (UMCS): Humanistyka „nostalgiczna” a humanistyka cyfrowa – czyli nadchodzi: Trzecia kultura
 • 12.30 Prof. dr hab. Jaromir Brejdak (USz): Ewangelia Zaratustry. Pozytywne przesłanie negatywnej teologii Fryderyka Nietzschego
 • 13.00 Ks. dr Piotr Pasterczyk (KUL): Kultura a nihilizm. Analiza dynamiki rozwoju kultury nowoczesnej według Fryderyka Nietzschego

 

13.30 Przerwa obiadowa

 

 • 15.00 Dyskusja panelowa: Kultura ponowoczesna w świetle kategorii sensu i jego braku
  Uczestnicy:
  • Prof. dr hab. Stefan Bednarek
  • Prof. dr hab. Jaromir Brejdak
  • Prof. dr hab. Wojciech Burszta
  • Prof. dr hab. Andrzej Radomski
  • Prof. dr hab. Bogumiła Truchlińska

 

Sekcja I (s. GG-208)

 • 16.00  Prof. dr hab. Leszek Korporowicz (UJ): Jagiellońskie Studia Kulturowe jako analiza logotwórczych dynamizmów kultury
 • 16.30 Dr Andrzej Bełkot (UAM): Nowe perspektywy kulturoznawstwa – między „humanistyką zintegrowaną” a „humanistyką zaangażowaną”
 • 17.00 Dr Jadwiga Gracla (UŚ): W poszukiwaniu sensu u kresu czasu
 • 17.30 Ks. dr Grzegorz Baran (KUL): Kohelet – prorok wieszczący bezsens?

 

Sekcja II (Collegium JPII 220)

 • 16.00 Dr hab. Małgorzata Abassy (UJ): Losy świata według Konstantego Leontjewa – Przeciętny Europejczyk jako ideał i narzędzie ogólnoświatowej destrukcji
 • 16.30 Dr Beata Gontarz (UŚ): Nieskończoność i nicość: religijne sensy doświadczania świata w podróży w pisarstwie Andrzeja Stasiuka
 • 17.00 Mgr Mateusz Deker (UAM): Praktyki jogi jako poszukiwanie immanentnej struktury sensu

 

Sekcja III (s. GG-212)

 • 16.00 Dr Olga Urban (UAM): Strukturalizm jako strategia badawcza dla kulturoznawcy
 • 16.30 Dr Radosław Bomba (UMCS): Nowa nauka sieci jako metoda badawcza humanistyki cyfrowej
 • 17.00 Ks. dr Tomasz Duma (KUL): Natura miarą sensu kultury

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2016, godz. 11:25 - Andrzej Zykubek