• Dr Marek Dąbrowski

 

 

Adiunkt w Katedrze Negocjacji i Mediacji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu „mediacji i negocjacji prawniczych” oraz zarządzania i marketingu w ramach Polsko-Amerykańskich Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Politechnice Lubelskiej. Dwukrotnie otrzymał ocenę wyróżniającą, w ramach okresowej oceny nauczycieli akademickich. Otrzymał również nagrodę zespołową III stopnia od Rektora KUL, "za wybitną działalność organizacyjny-społeczną i popularyzację nauki". Na Uniwersytecie pełni funkcję kuratora Koła Naukowego Studentów Prawa w Biznesie oraz opiekuna II roku studentów prawa w biznesie. Jest również Rzecznikiem Akademickim KUL. Ponadto w kierował Lubelskim Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz jako mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych, przeprowadził kilkadziesiąt mediacji. Jako wykładowca KSSiP przeprowadził szkolenia w zakresie mediacji w sprawach cywilnych m.in. dla sędziów, asystentów sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów i aplikantów. Zainteresowania badawcze: prawo polubownego rozwiązywania sporów w tym zwłaszcza mediacja w sprawach cywilnych, ADR i ODR w sprawach konsumenckich.

 

Udział w zespołach eksperckich:

 • Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie Alternative Dispute Resolution (ADR), od 11.11.2021 r.
 • Ekspert ds. mediacji w projekcie "Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" realizowanym we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, od 01.10.2020 r.

 

Kwerendy, wizyty studyjne, wyjazdy naukowe:

 

 • British Library, Londyn (listopad 2018).
 • Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CMAP), Paryż (grudzień 2017).
 • Arbitration Chamber of Milan (CAM), Mediolan (wrzesień 2017).
 • Institute of Advanced Legal Studies. School of Advanced Study University of London, Londyn (listopad 2016).
 • Chamber of Commerce (Business Mediation Centre), Hamburg (wrzesień 2015).
 • Civil Mediation Council, The International Dispute Resolution Centre (CEDR), Londyn (maj 2015).
 • European Economic Community (EUROCHAMBRES), Bruksela (grudzień 2014).


Granty:

 

 • Przygotowanie i przeprowadzenie prac analitycznych (ogólnopolskich badań ilościowych i jakościowych) w ramach zespołu badawczego w zakresie potrzeb społecznych związanych z utworzeniem Krajowego Rejestru Mediatorów oraz przygotowanie raportu z prac analitycznych dla Ministerstwa Sprawiedliwości (01.10.2020-07.15.2021)
 • Wykonawca w grancie: "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów przez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" (01.10.2020 - 31.08.2023)
 • Wykonawca w grancie: Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji (lipiec 2017- styczeń 2019). Wykonawca w projekcie, współautor opracowania w zakresie skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji przez sędziów - przygotowanego dla Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Centra Arbitrażu i Mediacji. Projekt pilotażowy (01.05.2014-31.10.2015). Kierownik.

 

Najważniejsze publikacje:

 

         Monografia:

 • Dąbrowski M., Mediacja w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego, Lublin 2019.

          Artykuły/rozdziały w monografiach:

 • Dąbrowski M. Obowiązki wynikające ze statusu stałego mediatora oraz przeprowadzenia mediacji w sprawach cywilnych względem sądu [w:] E-mediacja w rozwiązywaniu sporów gospodarczych i pracowniczych, red.  W. Broński, Lublin 2023, s. 61-80.
 • Dąbrowski M., Broński W., Sławicki P., Bara D., Mediation in penal enforcement proceedings de lege lata, „Studia Iuridica Lublinensia” 2023, no 2, pp. 57-72, DOI: 10.17951/sil.2023.32.2.57-72.

 • Dąbrowski M., Broński W., Rayón Ballesteros M.C., Legal status and acquisition of mediator qualifications. A legal comparative analysis of the regulations in Spain and Poland, “Review of European and Comparative Law” 2023, no. 2, pp. 27–46. https://doi.org/10.31743/recl.16141.
 • Dąbrowski M., Prawo dostępu do sprawiedliwości naprawczej i mediacji na etapie postępowania wykonawczego w sprawach karnych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, „PROBACJA”, 2022, nr 4, s. 129-164.
 • Dąbrowski M., Assessment of the Correct Implementation of Article 4 of Directive 2008/52/EC of 21 May 2008 on Some Aspects of Mediation in Civil and Commercial Matters in the Polish Legal System, „Krytyka Prawa” 2022, nr 3.
 • Dąbrowski M., Krajowy Rejestr Mediatorów – rozważania na temat przyszłej regulacji w perspektywie prawnoporównawczej, „Roczniki Nauk Prawnych” 2022, nr 2, s. 41-54.
 • Dąbrowski M., Ocena sporu pod kątem zasadności skierowania stron do mediacji przez sąd w perspektywie doświadczeń europejskich, Roczniki Nauk Prawnych KUL 2020, nr 2.
 • Dąbrowski M., Kryterium wiedzy i umiejętności jako wymóg dla stałych mediatorów - glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 25 stycznia 2018 r., III SA/Po 634/17, Studia Prawnicze KUL 2019, nr 3.
 • Dąbrowski M., A settlement reached before a mediator and a court settlement—a gloss to the judgment of the Court of Appeal in Katowice of 23 september 2016, file ref. I ACa 404/16, Roczniki Nauk Prawnych KUL 2018, nr 4.
 • Dąbrowski M., Ugoda zawarta przed mediatorem a ugoda sądowa – glosa do wyroku SA w Katowicach z 23 września 2016 r., I ACa 404/16, Roczniki Nauk Prawnych KUL 2018, nr 4.
 • Dąbrowski M., Broński W., Sławicki P., Golema K., Opinia prawna w przedmiocie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823) oraz wybranych innych aktów prawnych (Opinia prawna dla UKE, 2017).
 • Dąbrowski M., „Obligatoryjność działań sądu w zakresie upowszechniania mediacji w sprawach cywilnych” [w:] Obligatoryjna mediacja. Najnowsze analizy i perspektywy rozwoju, red. K. Antolak-Szymański, Warszawa 2017, s. 108-117.
 • Dąbrowski M., „Regulacje prawne w zakresie ADR w sporach konsumenckich i ich skutki prawne dla prowadzenia działalności gospodarcze” [w:] Bodźce Prawno finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęty i utrudnienia, red. T. Stanisławski, B. Przywora, Ł. Jurek, Lublin 2015, s. 91-100.
 • Dąbrowski M., „Status prawny mediatora w sprawach cywilnych: stan obecny i propozycje zmian”, Roczniki Nauk Prawnych KUL 2014, nr 4, s. 7-20, (wspólnie z W. Brońskim).
 • Dąbrowski M., "Charakter prawny ugody mediacyjnej zawartej po wszczęciu postępowania cywilnego", ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, nr 1, s. 41-55.
 • Dąbrowski M. „Czy możliwa jest mediacja w sporach z zakresu energetyki?” [w:] Nowe prawo energetyczne, red. M. Rudnicki, K. Sobieraj, Lublin 2013, s. 261-269.
Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2023, godz. 11:16 - Marek Dąbrowski