WERSJA DO POBRANIA

 

Regulamin podziału środków przeznaczonych na działalność statutową

na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

(obowiązujący od 1.02.2017)

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady podziału środków finansowych przyznawanych Wydziałowi Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (dalej: Wydział) przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej: MNiSW) na podstawie art. 18 i n. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.) na działalność statutową.

 

§ 2

1.   Z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Dziekana Wydziału, rozstrzygnięcia w przedmiocie podziału środków na działalność statutową oraz w innych sprawach regulowanych niniejszym Regulaminem podejmuje powołana przez Dziekana, na okres jego kadencji, Komisja ds. podziału środków na badania naukowe (dalej: Komisja), w skład której wchodzą:

a)   Prodziekan ds. nauki – jako Przewodniczący;

b)   Prodziekan ds. studiów doktoranckich;

c)   Dyrektorzy Instytutów;

d)   inni pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na Wydziale wskazani przez Dziekana;

e)   co najmniej jeden przedstawiciel doktorantów wyznaczony przez Radę Doktorantów.

2.   Dyrektor instytutu może upoważnić innego pracownika naukowo-dydaktycznego do zastępowania go na posiedzeniu Komisji.

3.   Komisja powołuje ze swego składu Podkomisję ds. podziału środków na stypendia doktoranckie (dalej: Komisja stypendialna), której przewodniczącym jest Prodziekan ds. studiów doktoranckich. Udział co najmniej jednego przedstawiciela doktorantów w posiedzeniu Komisji stypendialnej jest obowiązkowy.

4.   Komisja może również powoływać inne podkomisje. W zakresie zleconych jej zadań podkomisji przysługują uprawnienia Komisji.

5.   Do podkomisji, o których mowa w ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Komisji.

6.   Obsługę administracyjną prac Komisji i podkomisji zapewnia Dziekanat Wydziału.

 

§ 3

1.   Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.

2.   Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne. Komisja ma prawo zmiany rozstrzygnięcia, jeżeli zostanie wykazane, że zostało ono oparte na niepełnych lub nieprawdziwych informacjach podanych przez wnioskodawcę.

3.   Na wniosek osoby, która uzyskała środki finansowe na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Komisja ma prawo wyrazić zgodę na przeniesienie przyznanych środków na badania naukowe na kolejny rok kalendarzowy.

 

§ 4

1.   Środki przeznaczone na utrzymanie potencjału badawczego, z wyjątkiem rezerwy określonej przez Dziekana Wydziału i pozostającej w jego dyspozycji, są dzielone pomiędzy poszczególne Katedry w trybie:

a)   refinansowania wykonanych zadań badawczych;

b)   finansowania zaliczkowego zadań badawczych podstawowych z punktu widzenia  oceny parametrycznej Wydziału.

2.   Środki przeznaczone na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, są dzielone na:

a)   granty wydziałowe;

b)   stypendia dla uczestników studiów doktoranckich uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych (dalej: stypendia doktoranckie).

3.   Finansowanie działalności statutowej w zakresie niewskazanym w ust. 1 i 2 dokonywane jest na podstawie postanowień ogólnych niniejszego Regulaminu, przy czym Komisja ma prawo przygotowania formularzy wniosków i sprawozdań, a także kryteriów punktacji w zakresie nieobjętym niniejszym Regulaminem.

 

§ 5

1.   Środki na finansowanie działalności statutowej dzielone są w postępowaniu konkursowym, z wyjątkiem środków, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a).

2.   Informacje o konkursach są podawane w sposób zwyczajowo przyjęty na Wydziale, w szczególności poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej Wydziału pod adresem: www.kul.pl/dotacja.

3.   Konkursy, o których mowa w § 4 ust. 2 zostają ogłoszone niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wysokości środków przyznanych Wydziałowi w ramach dotacji.

4.   Jeżeli łączna wysokość wnioskowanego dofinansowania jest mniejsza niż wysokość środków przeznaczonych na finansowanie działalności statutowej w trybie zaliczkowym, Komisja może zrezygnować z przeprowadzenia konkursu albo podjąć decyzję o ogłoszeniu więcej niż jednego konkursu w danym roku kalendarzowym.

5.   W ogłoszeniu Przewodniczący Komisji podaje zasady przeprowadzenia konkursu oraz wzory dokumentów.

6.   Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki konkursu w sposób zwyczajowo przyjęty na Wydziale.

7.   Osoby przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia w wersji elektronicznej wniosku w języku polskim oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania konkursowego.

8.   Wnioski niekompletne albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

§ 6

1.   Środki, o których mowa w § 4 ust. 2 mogą być przyznane jedynie osobie, która dokonała zgłoszenia zadania badawczego na lata kalendarzowe, na które przyznane jest finansowanie.

2.   Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się w wersji elektronicznej na adres podany w ogłoszeniu Przewodniczącego Komisji

3.   Zgłoszone zadanie badawcze nie może być w zakresie objętym wnioskiem finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł.

4.   Osoba, której przyznano dotację, o której mowa w § 4 ust. 2 lit. b) nie może uzyskać dotacji, o której mowa § 4 ust. 2 lit. a) w tym samym roku kalendarzowym.

 

§ 7

1.   Komisja w postępowaniu konkursowym dokonuje oceny wniosków w oparciu o następujące kryteria:

a)   znaczenie planowanego efektu zadania badawczego dla dorobku naukowego Wydziału, z uwzględnieniem punktacji stosowanej przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych;

b)   poziom naukowy zadania badawczego;

c)   powiązanie zadania badawczego z profilem naukowym Katedry;

d)   znaczenie zadania badawczego dla rozwoju współpracy naukowej, w szczególności z zagranicznymi ośrodkami naukowymi;

e)   praktyczne znaczenie planowanego efektu zadania badawczego.

2.   Informacja o wynikach postępowania konkursowego jest przesyłana wnioskodawcom w formie elektronicznej, na adres podany we wniosku

 

§ 8

1.   Sprawozdanie z wydatkowania uzyskanych środków należy złożyć w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie lub w informacji o wynikach postępowania konkursowego.

2.   Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 składa się w formie elektronicznej.

3.   Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podlega ocenie przez Komisję. W razie zastrzeżeń co do rzetelności lub szczegółowości sprawozdania Komisja może żądać jego uzupełnienia w ciągu 14 dni.

4.   Niezłożenie sprawozdania w terminie, bądź jego negatywna ocena przez Komisję, skutkuje utratą możliwości ubiegania się o finansowanie działalności statutowej w określonym trybie finansowania ze środków otrzymanych przez Wydział w kolejnych dwóch latach kalendarzowych.

5.   Oceny sprawozdania dokonuje Komisja, która je zatwierdza lub odmawia jego zatwierdzenia.

 

ROZDZIAŁ II

REFINANSOWANIE WYKONANYCH ZADAŃ BADAWCZYCH

 

§ 9

1.   Podstawowym trybem finansowania działalności statutowej poszczególnych Katedr jest refinansowanie wykonanych zadań badawczych.

2.   O wysokości środków otrzymywanych przez Katedrę na działalność statutową w danym roku kalendarzowym decyduje udział procentowy Katedry w dorobku naukowym Wydziału w poprzednim roku kalendarzowym.

3.   Zasady punktacji dorobku naukowego określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 10

1.   Wysokość środków finansowych na działalność statutową Katedry oblicza się według proporcji:

 

suma punktów uzyskanych

przez pracowników Katedry

      X     

ogólna kwota środków

finansowych przyznanych na

refinansowanie zadań badawczych

________________________________________________________________

 

udział procentowy Katedry w   

dorobku naukowym Wydziału    

 

2.   Kierownik Katedry jest zobowiązany do złożenia Komisji wykazu osiągnięć naukowych zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, do dnia 1 marca kolejnego roku kalendarzowego albo w innym terminie określonym przez Przewodniczącego Komisji, a także do zapewnienia wprowadzenia opisów wyżej wymienionych osiągnięć do systemu „E-dorobek”, pod rygorem ich nieuwzględnienia przy obliczaniu udziału procentowego Katedry w dorobku naukowym.

 

 

ROZDZIAŁ III

FINANSOWANIE ZALICZKOWE ZADAŃ BADAWCZYCH

 

§ 11

1.   Na wniosek Dziekana Komisja może podjąć decyzję o wydzieleniu części środków otrzymanych przez Wydział na działalność statutową na dany rok kalendarzowy do podziału w trybie finansowania zaliczkowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b).

2.   Dziekan może podjąć decyzję o przeniesieniu niewykorzystanych środków, o których mowa w ust. 1, do rezerwy dziekańskiej, jak również o podziale środków z rezerwy dziekańskiej w trybie finansowania zaliczkowego.

3.   Środki na działalność statutową w trybie finansowania zaliczkowego mogą być przyznane osobie, która zobowiąże się do:

a)   opracowania tekstu przeznaczonego do publikacji w czasopiśmie znajdującym się w bazie Journal Citation Report (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH);

b)   opracowania tekstu przeznaczonego do publikacji w innym zagranicznym czasopiśmie recenzowanym;

c)   przygotowania i zgłoszenia grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki lub inną instytucję zajmującą się finansowaniem nauki w trybie konkursowym.

 

§ 12

1.   Wnioski o przyznanie środków na działalność statutową w trybie finansowania zaliczkowego mogą składać, w terminie określonym przez Przewodniczącego Komisji, kierownicy Katedr i wykonawcy wskazując:

a)   w wypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 lit. a) i b) – autora, tytuł i objętość artykułu, czasopismo, w którym miałby on być opublikowany, argumenty uprawdopodabniające przyjęcie tekstu do publikacji, w tym aktualny stan piśmiennictwa oraz przewidywany termin publikacji;

b)   w wypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 lit. c) – autora, nazwę i cel grantu, zakres badań i zakładane metody badawcze, argumenty uprawdopodabniające przyznanie grantu, w tym aktualny stan piśmiennictwa oraz przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu.

2.   Wnioski należy składać według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

3.   Do wniosku należy dołączyć zasady przyjmowania tekstów do publikacji ustalone przez właściwego wydawcę lub regulamin (zasady) przyznawania grantów określone przez właściwą instytucję zajmującą się finansowaniem nauki.

 

§ 13

1.   Właściwy kierownik Katedry jest zobowiązany złożyć sprawozdanie o sposobie wykorzystania środków przyznanych w trybie finansowania zaliczkowego i efektach zadania badawczego nie później niż do 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.

2.   Sprawozdanie należy złożyć według wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ IV

GRANTY WYDZIAŁOWE

 

§ 14

1.   Wniosek o przyznanie grantu wydziałowego składa się w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie według wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

2.   Z wnioskiem o finansowanie grantów wydziałowych mogą wystąpić:

a)   osoby zatrudnione na Wydziale przy prowadzeniu badań naukowych, które nie przekroczą 35. roku życia w roku kalendarzowym, w którym ogłaszany jest konkurs;

b)   uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale.

 

§ 15

Środki przyznane w ramach grantu wydziałowego mogą być wydatkowane do 30 listopada roku kalendarzowego, na który zostały przyznane.

 

§ 16

Sprawozdanie z wydatkowania grantu wydziałowego oraz realizacji zgłoszonego zadania badawczego składa się według wzoru określonego w załączniku nr 6 do niniejszego Regulaminu w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, na który został przyznany grant wydziałowy.

 

ROZDZIAŁ V

STYPENDIA DOKTORANCKIE

 

§ 17

Stypendia doktoranckie, o których mowa w niniejszym Regulaminie, są innymi stypendiami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), których zasady przyznawania w drodze konkursu zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 18

1.   Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego składa się w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie według wzoru określonego w załączniku nr 7 do niniejszego Regulaminu.

2.   Do konkursu mogą przystąpić osoby będące uczestnikami studiów doktoranckich, które biorą udział w realizacji badań naukowych prowadzonych na Wydziale. Beneficjenci stypendiów doktoranckich z poprzedniego roku mogą ubiegać się o stypendium w kolejnych latach, w przypadku spełniania wszystkich warunków formalnych w bieżącej edycji konkursu oraz wykazania udokumentowanych postępów w pracy naukowej w stosunku do osiągnięć przedstawionych rok wcześniej.

3.   Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające punktowane osiągnięcia naukowe. 

 

§ 19

1.   Ocena wniosku jest dokonywana na podstawie osiągnięć naukowych uczestnika studiów doktoranckich uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym rok, którego dotyczy wniosek (publikacje naukowe, udział w konferencjach, realizacji grantów lub wymianie naukowej, otrzymanie nagród itp.).

2.   Komisja stypendialna ocenia poszczególne osiągnięcia naukowe uczestnika studiów doktoranckich, stosując odpowiednio punktację określoną w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 20

1.   Przewodniczący Komisji stypendialnej ustala listę osób uszeregowanych według liczby punktów przyznanych przez Komisję stypendialną, w tym listę beneficjentów stypendiów doktoranckich.

2.   W przypadku uzyskania przez co najmniej dwóch uczestników studiów doktoranckich takiej samej liczby punktów w postępowaniu konkursowym, wyższe miejsce na liście, o której mowa w ust. 1, jest przyznawane temu z nich, który uzyskał wyższą średnią ocen z ostatniego roku studiów doktoranckich. W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich bierze się pod uwagę średnią ocen ze studiów magisterskich.

3.   Lista, o której mowa w ust. 1 jest zatwierdzana przez Dziekana.

 

§ 21

1.   Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres dwunastu miesięcy, począwszy od października roku, w którym przeprowadzono konkurs, do września następnego roku kalendarzowego, i wypłacane w miesięcznych ratach.

2.   Wysokość stypendium doktoranckiego wynosi nie mniej niż 1 100,00 zł miesięcznie. Wysokość stypendiów doktoranckich i ich liczba określone są w ogłoszeniu o konkursie.

3.   Liczba przyznawanych stypendiów doktoranckich stanowi iloraz środków finansowych przeznaczonych na finansowanie stypendiów doktoranckich oraz dwunastokrotności kwoty określonej w ust. 2. Przewodniczący Komisji stypendialnej określa liczbę stypendiów doktoranckich w informacji o konkursie.  

4.   Dziekan ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, do przesunięcia terminów wypłacania stypendiów doktoranckich.

 

§ 22

1.   Beneficjent stypendium doktoranckiego jest zobowiązany do podpisania umowy z Wydziałem według wzoru, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.
2.   Uczestnik studiów doktoranckich, który otrzymał stypendium doktoranckie, jest zobowiązany w ciągu 30 dni od zakończenia pierwszego semestru do złożenia sprawozdania z działalności naukowej w tym okresie, a w ciągu 30 dni od zakończenia roku akademickiego, na który przyznano stypendium doktoranckie – sprawozdania z działalności naukowej w całym okresie finansowania. Sprawozdania są składane na formularzu, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 23

1.   Wypłata stypendium doktoranckiego zostaje wstrzymana:

a)   na czas orzeczonego na podstawie odrębnych przepisów okresu zawieszenia w prawach uczestnika studiów doktoranckich;

b)   w przypadku utraty statusu uczestnika studiów doktoranckich.

2.   W przypadku naruszenia przez uczestnika studiów doktoranckich zasad konkursu, wypłacanie stypendium może zostać wstrzymane. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan, który może zobowiązać uczestnika studiów doktoranckich do zwrotu nienależnie pobranego stypendium doktoranckiego w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych danych.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

§ 24

1.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r. 

2.   Do grantów wydziałowych na rok 2015 stosuje się przepisy dotychczasowe.

 Do pobrania:

 

Regulamin_podzialu_srodkow_na_dzialalnosc_statutowa, obowiązujący od 1.02.2017.pdf (skan całości)

 

Regulamin_zalacznik_nr_1.pdf / Regulamin_zalacznik_nr_1.doc

 

Regulamin_zalacznik_nr_2.pdf / Regulamin_zalacznik_nr_2.doc

 

Regulamin_zalacznik_nr_3.pdf  / Regulamin_zalacznik_nr_3.doc

 

Regulamin_zalacznik_nr_4.pdf  / Regulamin_zalacznik_nr_4.doc 

 

Regulamin_zalacznik_nr_5.pdf  / Regulamin_zalacznik_nr_5.doc

 

Regulamin_zalacznik_nr_6.pdf  / Regulamin_zalacznik_nr_6.doc 

 

Regulamin_zalacznik_nr_7.pdf  / Regulamin_zalacznik_nr_7.doc

 

Regulamin_zalacznik_nr_9.pdf  / Regulamin_zalacznik_nr_9.doc

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2017, godz. 15:24 - Adam Jankowski