Plan studiów drugiego stopnia
Zbo – zaliczenie bez oceny
Z – zaliczenie z oceną
E – egzamin
Jeżeli wykłady odbywają się równolegle z obowiązkowymi ćwiczeniami, to punkty ECTS umieszczone są tylko przy nazwie wykładu.
Lp.
  
Nazwa przedmiotu
  
  Semestr    Prowadzący    
  
  I   II
 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

ROK I
Wykłady obowiązkowe z egzaminem
1. Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych  30 E/4 - - ks. dr Dariusz Dąbek
 2. Fizyczne podstawy nowoczesnych technologii  30  Zbo/2  30  E/2 dr Monika Hereć
 3.  Geneza życia  30 Zbo/2 30  E/2 dr hab. Marian Wnuk, prof. KUL
 4. Historia filozofii przyrody  15  Zbo/2 15  E/2 dr hab. Zenon Roskal, prof. KUL
 5. Etyka nauki  30  E/3  -  -  dr Agnieszka Salamucha
6.  Bioetyka  15  E/3 -  - dr Wojciech Lewandowski 
    Ćwiczenia obowiązkowe
 1. Geneza życia   30  Z 30 Z dr Justyna Herda
 Konwersatoria obowiązkowe      
 1. Fizyczne podstawy nowoczesnych technologii  30  Z 30  Z mgr Diana Ciszewska
 2.  Antropologia przyrodnicza  30  Z/3  30 Z/3 dr Zuzanna Kieroń
 3.  Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych  30  Z  - - mgr Anna Starościc

 Seminaria magisterskie 

    Obowiązują dwa seminaria magisterskie. Student I roku studiów II stopnia jest zobowiązany do złożenia podania o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej. 

1. Biofilozofia  30 Zbo/2  30  Zbo/2 dr hab. Marian Wnuk, prof. KUL
 2.  Biologia teoretyczna i ewolucjonizm  30  Zbo/2 30   Zbo/2  dr hab. Józe Zon, prof. KUL
 3.  Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska  30  Zbo/2  30  Zbo/2  dr hab. Zbigniew Wróblewski
 4.  Filozofia kosmologii  30 Zbo/2   30  Zbo/2 zawieszone
 5.  Filozofia nauk przyrodniczych  30  Zbo/2  30  Zbo/2  zawieszone
 6.  Filozofia przyrody nieożywionej  30  Zbo/2  30  Zbo/2  dr hab. Zenon Roskal, prof. KUL
 7.  Kosmologia współczesna  30  Zbo/2  30 Zbo/2   zawieszone
 Zajęcia obowiązkowe związane z wybranymi seminariami magisterskimi      
 Zajęcia obowiązkowe związane z kierunkowym seminarium magisterskim wybranym spośród następujących: "Biologia teoretyczna i ewolucjonizm", "Biofilozofia" albo "Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska".      
 Wykłady obowiązkowe z egzaminem      
 1. Biologiczne podstawy procesów poznawczych cz. 1   -  - 30  E/2 dr Justyna Herda
 2.  Biologia rozwoju i fizjologia cz. 1  -  - 30   E/2 dr Andrzej Zykubek
 3.  Ekofilozofia  -  -  30 E/2  dr Zuzanna Kieroń
 4.  Biologiczne podstawy filozofii przyrody ożywionej  - -  30 E/2 dr hab. Józef Zon, prof. KUL
 Ćwiczenia obowiązkowe
 1. Biologiczne podstawy procesów poznawczych cz. 1  -  - 15  Z dr Justyna Herda
 2.  Biologia rozwoju i fizjologia cz. 1  -  -  15  Z dr Justyna Herda
 3.  Biologiczne podstawy filozofii przyrody ożywionej  - -  30 Z dr hab. Józef Zon, prof. KUL
 Translatoria obowiązkowe      
 1. Tłumaczenie obcojęzycznych tekstów przyrodniczych z nauk o życiu i filozofii przyrody  - - 30 Zbo/2 dr Zuzanna Kieroń
 Zajęcia obowiązkowe związane z kierunkowym seminarium magisterskim wybranym spośród następujących:  "Filozofia kosmologii", "Filozofia nauk przyrodniczych", "Filozofia przyrody nieożywionej" albo "Kosmologia współczesna".      
 Wykłady obowiązkowe z egzaminem      
1. Mechanika kwantowa cz. 1  -  - 30 E/2  ks. dr Jacek Golbiak
 2.  Struktura materii  -  -  30 E/2   dr Monika Hereć
 3.  Filozofia fizyki cz. 1  -  -  30 E/2 ks. dr Jacek Golbiak 
 4. Kosmologia filozoficzna cz. 1   -  - 30 E/2 ks. dr Dariusz Dąbek
Ćwiczenia obowiązkowe       
 1. Filozofia fizyki cz. 1   - - 15 Z mgr Jakub Dziadkowiec
 Translatoria obowiązkowe      
 1. Tłumaczenie obcojęzycznych tekstów przyrodniczych z nauk o Ziemi i Wszechświecie oraz filozofii przyrody  - - 30 Zbo/2 mgr Anna Starościc

Wykłady monograficzne do wyboru

dla roku I i II studiów II stopnia 

Obowiązuje uzyskanie co najmniej 12 p. w skali roku. W każdym semestrze należy zdać egzamin przynajmniej z jednego wybranego wykładu monograficznego. Lista wykładów znajduje się poniżej.

 1. Wybrane zagadnienia z relacji między nauką a religią: Nauka i religia po Darwinie cz.1 30 E/3 - -  ks. dr Marek Słomka
 2.  Wybrane zagadnienia z relacji między nauką a religią: Nauka i religia po Darwinie cz.2  -  - 30 E/3   ks. dr Marek Słomka
 3.  Wybrane zagadnienia z biologii teoretycznej i ewolucjonizmu: Pogranicza biologii i medycyny. Aspekt naukowy i filozoficzny  30 E/3  - -  dr hab. Józef Zon, prof. KUL
 4.  Wybrane zagadnienia z filozofii kosmologii: Czynnik empiryczny w kosmologiach dedukcyjnych cz. 2  - - 30  E/3  ks. dr Dariusz Dąbek
 5.  Wybrane zagadnienia z filozofii biologii: Minimalny system żywy  - -  30  E/3  dr hab. Marian Wnuk, prof. KUL
 6.  Wybrane zagadnienia z biofilozofii  30  E/3  30 E/3  zawieszony
 7.  Wybrane zagadnienia z filozofii przyrody ożywionej  - -  30 E/3   zawieszony
 8.  Wybrane zagadnienia z kosmologii i filozofii kosmologii 30 E/3   - -  zawieszony
 9.  Wybrane zagadnienia z kosmofilozofii 30 E/3       zawieszony
 10.  Wybrane zagadnienia z metodologii i epistemologii nauk przyrodniczych  -  -  30  E/3 zawieszony
 11.  Wybrane zagadnienia z logicznych podstaw przyrodoznawstwa: Twierdzenia Gödla oraz ich interpretacje filozoficzne 30 E/3   - -  ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL
12. Selected topics in ethics of science
(Wybrane zagadnienia z etyki nauki - wykład w j. ang.)
- - 30 E/3 dr hab. Ewa A. Lekka-Kowalik, prof. KUL
 

Przedmioty do wyboru

(o ile nie są obowiązkowe - związane z kierunkowym seminarium magisterskim).

Liczba punktów uzyskiwanych za wybrane przedmioty powinna dopełniać wymaganą liczbę punktów.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów dla semestru powinna wynosić nie mniej niż 30 punktów ECTS.

 

Wybór zajęć należy skonsultować z promotorem pracy magisterskiej.

Informacja o uwarunkowaniu uczestnictwa podana jest w opisie przedmiotów. Ćwiczenia do wykładu stanowią integralną część przedmiotu.

      
1. Astrofizyka (wykład) - - 30 Z/3 zawieszony
 2. Biologia rozwoju i fizjologia (wykład) cz.1  - - 30 E/3  dr Andrzej Zykubek
 3. Biologia rozwoju i fizjologia (wykład) cz.2  30  E/3  -  - dr Andrzej Zykubek
 4.  Biologia rozwoju i fizjologia (ćwiczenia) cz. 1  -  -  15  Z dr Justyna Herda
 5. Biologia rozwoju i fizjologia (ćwiczenia) cz. 2  15 Z  - - dr Justyna Herda
 6.  Biologiczne podstawy filozofii przyrody ożywionej (wykład) - -  30  E/3 dr hab. Józef Zon, prof. KUL
 7. Biologiczne podstawy filozofii przyrody ożywionej (ćwiczenia)  -  -  30 Z dr hab. Józef Zon, prof. KUL 
8. Biologiczne podstawy procesów poznawczych (wykład) cz.1   - -  30  E/3 dr Justyna Herda
 9. Biologiczne podstawy procesów poznawczych (ćwiczenia) cz. 1   -  -  15  Z  dr Justyna Herda
 10.  Biologiczne podstawy procesów poznawczych (wykład) cz.2  30  E/3  -  -  dr Justyna Herda
 11.

 Biologiczne podstawy procesów poznawczych (ćwiczenia) cz. 2

 15 Z  -  -  dr Justyna Herda
 12.  Biosystemogeneza (wykład)  -  -  30  E/3 zawieszony
 13.  Mechanika kwantowa (wykład) cz. 1  -  -  30  E/2 ks. dr Jacek Golbiak 
 14.  Mechanika kwantowa (wykład) cz. 2  30  E/2  -  - ks. dr Jacek Golbiak 
15.  Ochrona przyrody żywej (w j. ang. - Conservation biology) (konwersatorium)  15  Z/1  15  Z/1 dr Zuzanna Kieroń
16.  Struktura materii (wykład)  - -  30  E/3  dr Monika Hereć
 17.

 Ekofilozofia (wykład)

 -  -  30  E/4 dr Zuzanna Kieroń
 18.  Filozofia fizyki (wykład) cz. 1  -  -  30  E/2  ks. dr Jacek Golbiak
 19.  Filozofia fizyki (wykład) cz. 2 30  E/2  -  -  ks. dr Jacek Golbiak
 20.  Filozofia fizyki (ćwiczenia) cz. 1  -  -  15  Z  mgr Jakub Dziadkowiec
 21.  Filozofia fizyki (ćwiczenia) cz. 2  15  Z  - -  mgr Jakub Dziadkowiec
22. Kosmologia filozoficzna (wykład) cz.1  -  -  30  E/3 ks. dr Dariusz Dąbek
 23.  Kosmologia filozoficzna (wykład) cz.2  30  E/3  -  - ks. dr Dariusz Dąbek
 24.  Problematyka związków między filozofią, nauką i wiarą (konwersatorium)  30  Z/2  30  Z/2  ks. dr Marek Słomka
 25.  Antropologia filozoficzna (wykład)  -  -  30  E/2  dr Arkadiusz Gudaniec
 26.

 Filozofia techniki (wykład)

 30  Zbo/2  30  E/2 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
 27.

 Elementy programowania baz danych (wykład)

 15  Zbo/3  15  E/3  dr hab. Piotr Kulicki
 28.  Elementy programowania baz danych (ćwiczenia)  15  Z  15  Z mgr Rafał Trójczak
 ROK II     
 Wykłady obowiązkowe      
1. Biblia: istota i rola w kulturze 30 E/2  - -  ks. dr Arnold Zawadzki
 2.  Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II  30  E/2 -  -  ks. dr Maciej Hułas
Ćwiczenia obowiązkowe       
 1. Techniki informatyczne w nauce, dydaktyce i popularyzacji nauki   30 Z/4 30  Z/4  mgr Przemysław Grądzki

 Wykłady monograficzne

Obowiązuje uzyskanie co najmniej 12 p. w skali roku. W każdym semestrze należy zdać egzamin przynajmniej z jednego wybranego wykładu monograficznego. Lista wykładów znajduje się w wykazie zajęć dla roku I (II stopień).

 1. Wykłady monograficzne  - E/6 - E/6  

       Seminarium

Lista seminariów znajduje się w wykazie zajęć dla I roku (obowiązuje to, na którym przygotowywana jest praca magisterska)

1. Seminarium kierunkowe  30  Zbo/2  30 Zbo/2  
2.  Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego  - Zbo/5 - Zbo/15  
       Uwaga: Warunkiem uzyskania punktów za przygotowywanie pracy magisterskiej, jest uzyskanie zaliczenia seminarium.
 Zajęcia obowiązkowe związane z wybranymi seminariami magisterskimi      
      Zajęcia obowiązkowe związane z kierunkowym seminarium magisterskim wybranym spośród następujących: "Biofilozofia", "Biologia teoretyczna i ewolucjonizm" lub "Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska" 
 Wykłady obowiązkowe z egzaminem      
 1. Biologiczne podstawy procesów poznawczych cz. 2   30 E/3  -  - dr Justyna Herda
 2.  Biologia rozwoju i fizjologia cz. 2  30  E/3 -  - dr Andrzej Zykubek
Ćwiczenia obowiązkowe       
 1.  Biologiczne podstawy procesów poznawczych cz. 2 15  Z -  - dr Justyna Herda
 2.  Biologia rozwoju i fizjologia cz. 2  15 Z  - - dr Justyna Herda
   Translatoria obowiązkowe    
1. Tłumaczenie obcojęzycznych tekstów przyrodniczych z nauk o życiu i filozofii przyrody  15 Zbo/2  30 Zbo/2  dr Zuzanna Kieroń
       Zajęcia obowiązkowe związane z kierunkowym seminarium magisterskim wybranym spośród następujących:  "Filozofia kosmologii", "Filozofia nauk przyrodniczych", "Filozofia przyrody nieożywionej" albo "Kosmologia współczesna".
Wykłady obowiązkowe z egzaminem       
 1.  Mechanika kwantowa cz. 2  30 E/2 -  -  ks. dr Jacek Golbiak
 2.  Filozofia fizyki cz. 2  30 E/2   -  - ks. dr Jacek Golbiak 
 3.  Kosmologia filozoficzna cz. 2  30  E/2  - -  ks. dr Dariusz Dąbek
Ćwiczenia obowiązkowe       
 1. Filozofia fizyki cz. 2  15 Z - - mgr Jakub Dziadkowiec 
Translatoria obowiązkowe       
 1. Tłumaczenie obcojęzycznych tekstów przyrodniczych z nauk o Ziemi i Wszechświecie oraz filozofii przyrody   15 Zbo/2 30 Zbo/2 mgr Anna Starościc

Przedmioty do wyboru

(o ile nie są obowiązkowe - związane z kierunkowym seminarium magisterskim).

Liczba punktów uzyskiwanych za wybrane przedmioty powinna dopełniać wymaganą liczbę punktów. Lista przedmiotów znajduje się w wykazie zajęć dla I roku.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów dla semestru powinna wynosić nie mniej niż 30 punktów ECTS.

 

Wybór zajęć należy skonsultować z promotorem pracy magisterskiej.

Informacja o uwarunkowaniu uczestnictwa podana jest w opisie przedmiotów. Ćwiczenia do wykładu stanowią integralną część przedmiotu.

 

Lista przedmiotów do wyboru znajduje się w wykazie zajęć dla roku I studiów II stopnia.

 Uwaga: studiujący Przyrodoznawstwo i Filozofię Przyrody mogą brać udział w fakultatywnych kursach pedagogicznych z zakresu nauczania przyrody i/lub filozofii (programy tych kursów znajdują się w oddzielnych dokumentach). Koordynatorem kursu pedagogicznego dającego uprawnienia do nauczania przyrody jest dr Andrzej Zykubek, a do nauczania filozofii - dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL.      

Autor: Magdalena Leszczyńska
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2015, godz. 19:08 - Andrzej Zykubek