Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) rok akademicki 2020/2021


 

I rok

Archeologia chrześcijańska

Emisja głosu

Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej

Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu

Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze i czasy nowożytne do 1648 r.

Historia zbawienia

Logika

Metafizyka - Ontologia

Metodologia teologii

Przedsiębiorczość

Patrologia

Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego

Podstawowe pojęcia psychologii

Psychologia społeczna i komunikacji

Religiologia

Wychowanie fizyczne

 

II rok

Dydaktyka katechezy

Dydaktyka ogólna

Etyka

Historia filozofii nowożytnej i współczesnej

Historia Kościoła powszechnego od reformacji do czasów najnowszych

Historia Kościoła w Polsce: okres nowożytny

Psychologia rozwojowa i wychowawcza

Teologia dogmatyczna: teodycea

Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia

Teologia moralna ogólna

Teoria poznania

Wstęp ogólny do Pisma św.

Wprowadzenie do pedagogiki

Początek strony

III rok

Katolicka nauka społeczna i Myśl społeczna Jana Pawła II

Liturgika

Metodyka katechezy

Nauczanie religii w prawie oświatowym

Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa

Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe

Teologia dogmatyczna: chrystologia integralna

Teologia dogmatyczna: o Bogu Jedynym

Teologia dogmatyczna: protologia

Teologia dogmatyczna: trynitologia

Teologia moralna szczegółowa: cnoty teologalne

Teologia moralna szczegółowa: sakramentologia moralna

Teologia pastoralna

Teologia patrystyczna

Dydaktyka szczegółowa

Emisja głosu

Metodyka pracy naukowej

Praktyki śródroczne

Początek strony

IV rok

Dydaktyka szczegółowa

Ekumenizm

Katechetyka specjalna

Liturgika

Nowy Testament: Pisma apostolskie

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Praktyka ciągła

Praktyka śródroczna

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Stary Testament: Księgi prorockie

Teologia dogmatyczna: eklezjologia

Teologia dogmatyczna: eschatologia

Teologia dogmatyczna: pneumatologia i charytologia

Teologia dogmatyczna: sakramentologia

Teologia duchowości katolickiej

Teologia moralna szczegółowa: moralność życia społecznego

Teologia moralna szczegółowa: teologia życia i zdrowia

 

 Początek strony

V rok

Teologia dogmatyczna: Mariologia

Teologia biblijna

Pedagogika specjalna

Praktyka ciągła

Prawo kanoniczne

 

Seminaria

Antropologia moralna

Chrystologia fundamentalna

Duchowość liturgiczna

Historia duchowości katolickiej

Historia Kościoła w starożytności

Historia Kościoła wczasach nowożytnych

Historia teologii moralnej

Katechetyka  fundamentalna

Katechetyka szczegółowa

Teologia biblijna Nowego Testamentu

Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia

Teologia dogmatyczna

Początek strony

 

Zajęcia do wyboru

Człowiek i zwierzęta w refleksji teologicznomoralnej

Kościół a nowe ruchy religijne

Kościół katolicki w ZSRR na danych ziemiach polskich anektowanych po II wojnie światowej

Spory o mariologię Jana Pawła II

Kościół w erze cyfrowej

Początek strony

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2022, godz. 09:01 - Ewa Zięba