Wygłoszone referaty

 

2019

 

 • Zasada przyczynowości i poszukiwania przyczyn katastrofy tunguskiej - wykład wygłoszony (29 VI 2019 r.) na XIII-tych Warsztatach Filozofii Przyrody (Ciążeń, 27-30 czerwca 2019 r.);
 • Ontologiczna interpretacja zasady przyczynowości a transferencyjna koncepcja związku przyczynowego: casus mechanizmu Kozai-Lidowa i układu Algola- wykład wygłoszony (11 IX 2019 r.) w ramach Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych na XI-tym Polskim Zjeździe Filozoficznym (Lublin, 9-14 września 2019 r.).

 

 

2018

 

 

 • Marian Smoluchowski jako filozofujący przyrodnik - wykład wygłoszony na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (Oddział w Lublinie), w dniu 22 stycznia 2018 r.
 • Zasady indywiduacji obiektów świata przyrody - wykład wygłoszony na konferencji Przyroda i jej pomniki w małych ojczyznach zorganizowanej przez Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie (Zwierzyniec, 9 VI 2018 r.).
 • Czy istnieją śmiałe hipotezy w badaniach planetoid? - wykład wygłoszony na XII Warsztatach Filozofii Przyrody,  Kazimierz Dolny 28.06.-01.07.2018 r.
 • Metafizyka a filozofia przyrody w neotomizmie. Stanowisko Kazimierza Kłósaka i Mieczysława Krąpca - wykład wygłoszony 6 grudnia 2018 r. na XXI-szym Ogólnopolskim Sympozjum Metafizycznym z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki”. SPÓR O METAFIZYKĘ w 10. rocznicę śmierci Ojca Prof. Mieczysława Krąpca.

 

 

 

2017

 

 •  Mariana Smoluchowskiego interpretacja zasady przyczynowości w kinetycznej teorii gazów - wykład wygłoszony na konferencji naukowej Marian Smoluchowski w 100-lecie śmierci zorganizowanej przez Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, 3 IV 2017 r.)

 • Armin Teske (1910-1967) jako historyk i filozof fizyki - wykład wygłoszony na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa  Fizycznego (Instytut Fizyki UMCS, Lublin 25 V 2017 r.)
 •  Mariana Smoluchowskiego ujęcie zasady przyczynowości w badaniach ruchów Browna wykład wygłoszony na konferencji Marian Smoluchowski (1872-1917). Fizyk wobec wyzwań filozoficznych (Polska Akademia Umiejętności KFN, Kraków, 19 VI 2017 r.)

 • Kontekst filozoficzny i poznawczy dorobku Mariana Smoluchowskieg wykład wygłoszony na konferencji naukowej  W100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego - genialnego polskiego fizyka (Gmach Senatu RP, Warszawa - 30 VI 2017 r.)

 

2016

 

 • Czy można bezpośrednio zaobserwować nawigację olfaktoryczną u gołębi pocztowych?  wykład wygłoszony na X Warsztatach Filozofii Przyrody zorganizowanych przez Sekcję Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (Kraków, 16-18 VI 2016 r.)
 • Historia naturalna światła elektrycznego. Od lampy żarowej do lampy LED-owej - wykład wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice, część II ( Muzeum Podkarpackie w Krośnie i Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Krosno, 21-11 IX 2016 r.).

 

 

2015

 

 • Kategoria obserwacji w badaniach zjawiska magnetorecepcji u ptaków – wykład wygłoszony na IX Warsztatach Filozofii Przyrody zorganizowanych przez Sekcję Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (Kazimierz Dolny, 3 VII 2015 r.)
 • Obserwacyjne versus eksperymentalne testy ogólnej teorii względności - wykład wygłoszony na czwartej edycji konferencji z cyklu ,,Granice Nauki'' pt.  Albert Einstein i rewolucja relatywistyczna zorganizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz  Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej (Wrocław, 23 IV 2015 r.)

 

 

2014

 

 • Zasada pełności bytu a rewolucje w naukach przyrodniczych -  wykład wygłoszony na XVI Ogólnopolskim Międzyuczelnianym Seminarium Naukowym z cyklu Poznawanie Wszechświata pt. Rewolucje we współczesnej nauce (Kazimierz Dolny, 18 X 2014 r.)
 • Czy można zważyć ludzką duszę? - wykład wygłoszony na XIV sympozjum z cyklu "Filozofia dla teologów" zorganizowanym przez Instytut Teologiczny im. Abp. Józefa Biliczewskiego (Lwów-Brzuchowice, 2 maja 2014 r.)
 • Zasada pełności bytu i poszukiwania pozaziemskiej inteligencji  - wykład wygłoszony na seminarium naukowym z cyklu Kognitywistyka i antropologia porównawcza (Lublin, 23 kwietnia 2014 r.)

 

 2013

 • Zadania współczesnej metafizyki. Spór o naturę ludzką.  Katedra Metafizyki i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (Lublin, 12 grudnia 2013), tytuł referatu: Naturalizm antropologiczny a nauki empiryczne.
 • Współczesna astrologia z perspektywy filozofii przyrody i filozofii nauki. Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych oraz Sekcja Filozofii Przyrody PTF (Lublin, 7 listopada 2013), tytuł referatu: Współczesna astrologia w świetle Paula R. Thagarda kryterium demarkacji.

2012

 • Popularyzacja nauki, czy utrwalanie mitów?   (22 VI 2011 r. VI Ogólnopolskie Warsztaty Filozofii Przyrody, Kazimierz Dolny 17-19 czerwca 2011 r. Organizator konferencji Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego).
 •  Symptomy pseudonaukowości współczesnej astrologii wykład wygłoszony na XII sympozjum z cyklu "Filozofia dla teologów" zorganizowanym przez Instytut Teologiczny im. Abp. Józefa Biliczewskiego (Lwów-Brzuchowice 5 maja 2012 r.)

2011

 •  Kto częściej się mylił: teoretycy czy empirycy?   (18 VI 2011 r. V Ogólnopolskie Warsztaty Filozofii Przyrody, Kazimierz Dolny 17-19 czerwca 2011 r. Organizator konferencji Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego).
 • Logika odkrycia kwazarów -  referat na III Jesiennej Konferencji Logiki, nt. Logika w nauce, Lublin KUL 22 listopada 2011 r. (Organizator konferencji: Katedra Logiki KUL).

2010

 • Armin Teske jako historyk nauki i filozof przyrody. W stulecie urodzin  - wykład wygłoszony na posiedzeniu Komisji Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego TN KUL, w dniu 6 X 2010 r.

2009

 • Thomasa Jeffersona Jacksona See’a teoria ewolucji kosmicznej - wykład wygłoszony na sympozjum naukowym nt. Transfer idei. Od ewolucji w biologii do ewolucji w astronomii i kosmologii, zorganizowanym przez Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL w dniach 18-19 listopada 2009.
 • Blasius Parmensis – prekursor nowożytnej filozofii przyrody - referat wygłoszony na posiedzeniu Komisji Filozofii Przyrody WF TN KUL, w dniu 21 X 2009 r.
 • Kosmomonizm czy kosmopluralizm? - wykład wygłoszony na 51. Tygodniu Filozoficznym nt. Metafizyka wielkich pytań. Lublin 9-12 marca 2009 r.

2008

 • Swoistość człowieka w przesłaniu Voyagerów - referat wygłoszony w ramach Warsztatów interdyscyplinarnych nt. Swoistość człowieka? - Język, zorganizowanych przez Instytut Filozofii UKSW w dniach 23-25 czerwca 2008 r.
 • Odkrycie promieniowania neutralnego wodoru w perspektywie kosmofilozofii - referat wygłoszony 17 kwietnia 2008 r. na ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Filozofia przyrody współcześnie zorganizowanej w dniach 17-18 kwienia 2008 r. przez Zakład Ontologii i Teorii Poznania Instytutu Filozofii UMCS oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

2007

 • Kosmos nauki w mikrokosmosie sztuki - wykład wygłoszony 1 III 2007 r. w ramach konferencji zorganizowanej przez Akademię Artes Liberales nt. Myśl i inspiracja. Kategoria natchnienia w kulturze, Lublin, 26 lutego - 10 marca 2007.
 • Wyjaśnianie celowościowe (teleologiczne) w fizyce - referat wygłoszony 13 grudnia 2007 r. w ramach X Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu ,,Zadania współczesnej metafizyki'': Spór o cel i celowościowe wyjaśnianie, zorganizowanym przez Katedrę Metafizyki oraz Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

2006

 • Człowiek jako agregat cząstek materialnych - wykład wygłoszony na IX Międzynarodowym Sympozjum z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki zorganizowanym przez Zakład Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu nt. Dusza-Umysł-Ciało. Spór o jedność bytową człowieka, Lublin, 14 XII 2006 r.
 • Historia astronomii na łamach "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" w latach 1956-2005 wykład wygłoszony na konferencji naukowej z okazji 50-lecia "Kwartalnika Historii Nauki i techniki" (Warszawa, 12 V 2006 r.).

2004

 • Demon Laplace’a a koncepcja nauki empirycznej - wykład na  VII Polskim Zjezdzie Filozoficznym, Szczecin 14-18 września 2004, referat wygłoszony w ramach obrad Sekcji Filozofii Przyrody (15 IX 2004 r.);
 • Edukacyjna ścieżka filozoficzna a filozofia przyrody, III Międzynarodowe Sympozjum Naukowe z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu nt. Filozofia a Edukacja (Lublin, 5 V 2004 r.);
 • Nowożytne koncepcje przestrzeni - Ogólnopolskie sympozjum z cyklu Przestrzeń w nauce współczesnej (Lublin, 30 III 2004 r.).

2003

 • Sylwetka ks. prof. S. Mazierskiego jako pracownika nauki oraz nauczyciela akademickiego, konferencja naukowa nt. Filozof wobec przyrody dedykowana pamięci Księży Profesorów Stanisława Mazierskiego i Włodzimierza Sedlaka w 10. rocznicę Ich śmierci (Lublin, 7 XI 2003 r.);
 • Pozytywistyczne inspiracje w historiografii astronomii antycznej, konwersatorium nt. Społeczno-kulturowe aspekty historii nauki, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław, 9 VI 2003 r.);
 • Techniczno-technologiczne uwarunkowania genezy i rozwoju astronomii nowożytnej, międzynarodowa konferencja naukowa nt. Przełom Nowożytny w nauce europejskiej i jego kontekst społeczno-kulturowy (Karpacz, 4-6 VI 2003 r.);
 • Sukcesy techniki a osiągnięcia poznawcze nauki, II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu nt. Kultura wobec techniki (Lublin, 9 IV 2003 r.).

2000

 • Platon i Eudoksos w George’a Sartona wizji nauki greckiej, Ogólnopolskie seminarium naukowe nt. Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, 17 XI 2000 r.);
 • Geneza nauki w głównych nurtach XX-wiecznej historii nauki, konferencja naukowa nt. ,,Kategoria genezy w nauce i filozofii’’ (Lublin, 13-14 XI 2000 r.);
 • Historia nauki a nauczanie filozofii w szkole, konferencja naukowa nt. Filozofia w szkole – Filozofia i nauki szczegółowe (Kielce, 22-23 IX 2000 r.);
 • Przedmiotowe i metaprzedmiotowe inspiracje Platońskiego ,,Timajosa’’, konferencja naukowa nt. Kolokwia Platońskie – ,,Timajos’’ (Karpacz, 13-17 IX 2000 r.);
 • Kontekst odkrycia i kontekst uzasadnienia epicykliczno-deferencjalnego modelu ruchu Księżyca, Ogólnopolskie seminarium naukowe nt. Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, 18 II 2000 r.).

1999

 • Realizm versus instrumentalizm a ewolucja epicykliczno-deferencjalnego modelu ruchu Księżyca, Komisja Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego KUL (Lublin, 22 XII 1999 r.);
 • Komplementarność dziedzin przyrodniczych w prezentowaniu przyrodniczego obrazu świata, Ogólnopolska konferencja naukowo-metodyczna nt. Nauczyciel przyrody (Nałęczów, 11-12 III 1999 r.).

1998

 • Model świata dwusferycznego w starożytnej filozofii przyrody, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Naukowego KUL (Lublin, 4 XI 1998 r.);
 • Ewolucja pojęcia przestrzeni w filozofii przyrody, Komisja Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego KUL (Lublin, 15 V 1998 r.).

1996

 • Aksjomatyzacja mechaniki klasycznej w niezdaniowym ujęciu teorii empirycznej, –Komisja Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego KUL (Lublin, 29 III 1996 r.).

1995

 • Koncepcje filozofii przyrody a filozoficzne podstawy nauki, konwersatorium na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, 23 X 1995 r.);
 • Filozofie a filozofia przyrody. Koncepcje filozofii przyrody w filozofiach neotomistycznych, VI Polski Zjazd Filozoficzny Toruń 5-9 września 1995 r. (referat wygłoszony na Sekcji Filozofii Nauk Przyrodniczych.

1994

 • Substancjalne a relacyjne teorie przestrzeni, Komisja Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego KUL (Lublin, 4 XI 1994 r.).

1993

 • Filozofia przyrody a historia filozofii przyrody - Komisja Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego KUL (Lublin, 29 X 1993 r.).

1991

 • Josepha Louisa Lagrange’a koncepcja matematyzacji mechaniki, Polskie Towarzystwo Fizyczne odział w Lublinie (14 XI 1991 r.).

1987

 • U źródeł nowożytnego matematycznego przyrodoznawstwa, konferencja naukowa poświęcona 300-leciu Philosophiae Naturalis Principia Mathematica Isaaka Newtona (Lublin, 15-17 X 1987 r.).

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2019, godz. 08:07 - Zenon Roskal