Obszary aktualnych badań filozoficznych: filozofowanie (polskich) przyrodników (XIX/XX w.), koncepcje eklektyzmu filozoficznego,  monizm filozoficzny.

        

Areas of current philosophical investigations: philosophising of (polish) naturalists (19 th/20 th century), concepts of philosophical eclecticism, philosophical monism.

 

Życiorys naukowy

 

 • 1984 - tytuł zawodowy magistra fizyki na kierunku fizyka nienauczycielska, specjalność fizyka teoretyczna, po ukończeniu indywidualnego programu studiów na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym UMCS, praca magisterska pt. Zmiana fizycznego obrazu świata w okresie rewolucji naukowej XVI i XVII wieku, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława A. Kamińskiego;
 • od 1 X 1988 r. połowa etatu na stanowisku asystenta-stażysty w Katedrze Matematyki, na Sekcji Filozofii Przyrody KUL;
 • od 1 X 1989 r. etat asystenta Katedry Matematyki KUL.
 • 1992: stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, na podstawie pracy pt. Josepha Louisa Lagrange’a koncepcja mechaniki. Studium historyczno-metodologiczne obronionej na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (prom. Z. Hajduk, rec. M. Piłat, H. Piersa);
 • od 1 X 1993 r. etat Adiunkta Katedry Filozofii Przyrody Nieożywionej na Wydziale Filozofii KUL;
 • 1994: 3-miesięczne stypendium naukowe w Londynie.
 • 2002: stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii – filozofii nauki i filozofii przyrody. Odpowiednia uchwała Rady Wydziału Filozofii KUL z 20 września 2002 r. podjęta po ocenie dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej pt. Astronomia matematyczna w nauce greckiej. Metodologiczne studium historyczno-przyrodnicze, Lublin: RW KUL 2002, ss. 228 (rec.: G. Rosińska; ks. Józef Turek; Marian Wesoły) oraz kolokwium habilitacyjnego została zatwierdzona 16 grudnia 2002 r. przez Centralną Komisję ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych;
 • od 1 X 2005 prof. nadzw. w Katedrze Filozofii Przyrody Nieożywionej;
 • od 14 X 2005 do 15 II 2008 r. kierownik nowo utworzonej Katedry Fizyki Teoretycznej na Wydziale Filozofii KUL;
 • od 1 X 2008 r. do 12 V 2014 r. kierownik Katedry Filozofii Przyrody Nieożywionej
 • 2013: tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 9 września 2013 r.
 • od 1 X 2016 r. na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Filozofii KUL.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2022, godz. 15:28 - Zenon Roskal