Z.

Publikacje

 

Spis publikacji:


Książki

 • W. A. Kamiński, Z. E. Roskal, Przełom w fizyce XVI-XVII wieku. Antyczne i średniowieczne źródła, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 1995 (ss. 175).
góra strony

 

Artykuły

 

2021

 

 • Z. Roskal, Piotra Chojnackiego teoria eklektycznej filozofii przyrody ,,Roczniki Filozoficzne'' 89 (2021), nr 4, s. 171-197.
 • Z. Roskal, Far Worlds in astronomical research, ,,Roczniki Filozoficzne'' 89 (2021), nr 4, s. 511-515.
 • Z. Roskal,Czy kuhnowska koncepcja rewolucji naukowej adekwatnie opisuje rozwój fizyki? Uwagi na temat monografii Wojciecha Sadego, ,,Studia Philosophica Wratislaviensia'' 16 (2021) n r 3, s.?

 

 

2020

 

 

2019

 

 • Z. Roskal, Czy Jędrzej Śniadecki był materialistą?  ,,Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki'' 28 nr 1,  (2019), 27-48.js_anl_19 
 • Z. Roskal, Stanisława Mazierskiego ujęcie zasady przyczynowości na tle wybranych koncepcji przyczynowości [w:] J. Wojtysiak, Z. Wróblewski, A. Gut,  (red.), Lubelska Szkoła Filozoficzna w porównaniach, Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, s. 289-306.
 • Z. Roskal, Popularyzacja nauki a pseudonauka [w:] S.Janeczek,M.Walczak, A.Starościc, Metodologia nauk [ser. Dydaktyka Filozofii, t. 9], Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, s. 683-699.
 • Z. Roskal, Racjonalność akceptacji hipotezy księżyców planetoid a modele zmiany przekonań epistemicznych [w:] S. Janeczek, A. Starościc, Z. Wróblewski (red.), Genius Vitae. Księga Pamiątkowa Dedykowana Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi, Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, s. 279-287.

 

2018

 

 • Z. Roskal, Marian Smoluchowski’s Contributions to the Philosophy of Causation ,,Organon'' 50 (2018), 5-18.organon_50_5_18 
 • Z. Roskal, Historia naturalna światła elektrycznego. Od lampy żarowej do lampy LED-owej? [w:] J. Miziołek, J. Gancarski, A. Guz-Iwaniec (red.), Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice, t. 2, Krosno: Wydawnictwo Ruthenus 2018, s. 433-442.nhel_swiatlo
 • Z. Roskal, Hipoteza nawigacji magnetorecepcyjnej u rudzika europejskiego (erithacus rubecula) w świetle tomistycznej koncepcji zmysłu wspólnego (sensus communis) [w:] P. Moskal (red.),Teologiczna, filozoficzna i naukowa wizja człowieka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, s. 167-184. magnetorecepcja_zmysl_wspolny
 • Z. Roskal, Zasady indywiduacji partykulariów makroskopowych – preliminaria ,,Summarium’’ 47 (2018), 71-73.

 

 

 

2017

 

 • Z.Roskal, Zasada przyczynowości w kontekście eksperymentalnych badań ruchów Browna ,,Filo-Sofija'' 17  (2017) nr 37 cz. 2/II, s. 59-73. 1143-2223-1-sm
 • Z. Roskal, Nowożytna koncepcja przyczynowości, [w:] S. Janeczek, A. Starościc (red.), Metafizyka, część II Zarys teorii bytu, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, s. 371-386.nkp_DF_2
 • Z. Roskal, Mariana Smoluchowskiego ujęcie zasady przyczynowości w badaniach ruchów Browna ,,Zagadnienia Filozoficzne w Nauce''  62 (2017), 99-126.386-1597-1-pb

 

 

 

2016

 

 • Z. Roskal, Dudley’a Shapere’a koncepcja obserwacji bezpośredniej oraz jej zastosowania w naukach przyrodniczych i ścisłych, ,,Studia Philosophica Wratislaviensia'' 11 nr 4 (2016), 7-24.
 • Z. Roskal, Obserwacyjne versus eksperymentalne testy ogólnej teorii względności, ,,Lectiones & Acroases Philosophicae'' 9 nr 1 (2016), 51-70.
 • Z. Roskal, Eksperyment Gravity Probe B, ,,Lectiones & Acroases Philosophicae'' 9 nr 1 (2016), 309-313.
 • Z. Roskal, Żywioły, [w:] Z. Roskal (red.), Encyklopedia filozofii przyrody, Lublin: Wydawnictwo KUL2016, s. 395-403.
 • Z. Roskal, Zasada pełności bytu jako kryterium demarkacji, [w:] M. Tkaczyk, M. Krupa, K. Jaworski (red.), Veritas in caritate. Księga pamiątkowa ku czi Profesora Andrzeja Szostka MIC, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 387-394.

 2015

 

 • Z. Roskal, Eksperyment MacDougalla w epistemicznym układzie odniesienia naturalizmu, [w:] P. Bylica, K. Kiljan, R. Piotrowski, D. Sagan (red.), Filozofia — nauka — religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 165-172.roskal_eksperyment.macdougalla
 • Z. Roskal, (Astro)humanistyka w transhumanistycznym świecie, „Ethos” 28 (2015) nr 3 (111), 252-265.
 • Z. Roskal, Dwa stoły Eddingtona i Nicość uwolniona, ,,Filozofuj!’’ 2015 nr 2, s. 39-40.fi002_v2-5

 

 

2014

 • Z. Roskal, Does the human soul have weight?, "Studia Leopoliensia" 7 (2014), 47-53.macdougall_experiment
 • Z. Roskal, Droga Dedala do drugiej Ziemi [w:] T. Duma, A. Maryniarczyk, P.  Sulenta, Sztuka i realizm. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Profesora Henryka Kieresia, Lublin 2014: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu i Wydział Filozofii KUL, s. 939-948.
 • Z. Roskal, Naturalizm antropologiczny a nauki empiryczne [w:] A. Maryniarczyk, K. Stępień, A. Gudaniec (red.), Spór o naturę ludzką, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2014, s.  159-171.
 • Z. Roskal, Paula Thagarda kryteria demarkacji, "Roczniki Filozoficzne"  62 nr 1 (2014), 25-36.roskal_25

2013

 • Z. Roskal, Uroki świata tellurycznego, czyli o korekcie kosmosu chtonicznego, "Studia Philosophiae Christianae" 49 (2013) nr 3, s. 107-118.spch_2013_3_roskal_z_107-118
 • Z. Roskal, Społeczno-techniczne determinanty odkrycia kosmicznych źródeł promieniowania gamma, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 58 nr 3 (2013), 81-97.ST_GRB_KHNiT
 • Z. Roskal, Przyrodnicza koncepcja materii jako tworzywa Wszechświata, [w:] S. Janeczek, A. Starościc, D. Dąbek, J. Herda, Filozofia przyrody, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 171-185.

2012

 • Z. Roskal, Kontrowersyjność współczesnej astrologii prognostycznej (preliminaria) "Studia Leopoliensia" 5 (2012), 49-58.
 • Z. Roskal, Metarefleksje o upływie czasu, ,,Ethos'' 25, (2012), 255-25940171__Roskal--Zenon-E-----_0000 

 

 

2011

 • Z. Roskal, Tradycyjne i zmodernizowane koncepcje eksperymentu, [w:] W. Depo, M. Leszczyński, T. Guz, Veritatem in Caritate. Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Księdza Biskupa profesora Jana Śrutwy, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 2011, s. 531-543.
 • Z. Roskal, Geneza paradoksu Fermiego, [w:] M. Czarnocka (red.), Nauka w filozofii. Oblicza obecności, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2011, s. 53-66.
 • Z. Roskal, Thomasa Jeffersona Jacksona See’a teoria ewolucji kosmicznej, [w:] Z. Roskal (red.), Transfer idei. Od ewolucji w biologii do ewolucji w astronomii i kosmologii, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 167-175.

2010

 • Eksperymentalny test ogólnej teorii względności, "Roczniki Filozoficzne" 58 nr 1 (2010): 187-200.187_roskal
 • Odkrycie promieniowania neutralnego wodoru w perspektywie kosmofilozofii, [w:] M. Kuszyk-Bytniewska, A. Łukasik (red.), Filozofia przyrody współcześnie, Kraków: Universitas 2010, s. 185-196.

2009

 • Blasius Parmensis – średniowieczny prekursor nowożytnej filozofii przyrody, "Summarium" 38 (2009): 15-19.
 • Roskal Z. E., Gwiazdy mgliste w świetle obserwacji teleskopowych, [w:] S. Janeczek, W. Bajor, M. Maciołek (red.), Gaudium in litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 687-693.roskal_2008a

2008

 • Roskal Z. E., Swoistość człowieka w przesłaniu Voyagerów, [w:] J. Tomczyk, G. Bugajak (red.), Swoistość człowieka? Język, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2008, s. 257-263;
 • Roskal Z. E., Koncepcje przestrzeni w nauce i filozofii przyrody, Roczniki Filozoficzne 56 nr 1 (2008): 279-293;koncepcje_przestrzeni 
 • Roskal Z. E., Proteus caelestis XVII-wiecznej astronomii [w:] S. Janeczek (red.), Oblicza filozofii XVII wieku, Lublin 2008, s. 407-422;
 • Roskal Z. E., Zwrotne punkty w rozwoju nauki i techniki (technologii), [w:] P. Kawalec, S. Majdański, Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych, Lublin: Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu 2008, s. 23-41 [Roskal_2008s23.pdf];
 • Roskal Z. E. Wyjaśnianie celowościowe (teleologiczne) w fizyce, [w:] A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek (red.), Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2008, s. 377-387.

2007

2006

2005

 • Roskal Z. E. Starożytne argumenty za geosferyzmem a koncepcja nauki empirycznej, Summarum 34 (2005): 75-83;
 • Roskal Z. E. Edukacyjna ścieżka filozoficzna a filozofia przyrody, [w:] P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, I. Chłodna, (red.), Filozofia i edukacja. Materiały z sympozjum z cyklu "Przyszłość cywilizacji Zachodu" zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, Lublin: Fundacja "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej" 2005, s. 67-77.

2004

 • Roskal Z. E. Sukcesy techniki a osiągnięcia poznawcze nauki [w:] P. Jaroszyński, I. Chłodna, P. Gondek (red.), Kultura wobec techniki. Materiały z sympozjum z cyklu "Przyszłość cywilizacji Zachodu" zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej 2004, s. 113-120;
 • Roskal Z. E. Techniczno-technologiczne uwarunkowania genezy i rozwoju astronomii nowożytnej, Roczniki Antropologii Wiedzy. Jahrbücher für Anthropologie des Wissens, 1 (2004): 75-88;
 • Roskal Z. E. Przedmiotowe i metaprzedmiotowe inspiracje Platońskiego Timajosa, [w:] A. Olejarczyk, M. Manikowski (red.), Kolokwia Platońskie. TIMAIOS, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2004, s. 217-226;
 • Roskal Z. E. Miejsce, próżnia i przestrzeń w przednewtonowskiej filozofii przyrody, Roczniki Filozoficzne 52 nr 1 (2004): 113-144.miejsce_proznia_przestrzen 

2002

 • Roskal Z. E. Geneza nauki w głównych nurtach XX-wiecznej historii nauki, Roczniki Filozoficzne 50 z. 3 (2002): 163-178.geneza_nauki_xxhn 

2001

 • Roskal Z. E. Koncepcje filozofii a główne modele historii nauki, Summarium 30-31 (2001-2002): 101-106;
 • Roskal Z. E. Platońska kosmologia, astronomia i matematyka w nauce greckiej, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 46 nr 4 (2001): 37-60;Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r2001-t46-n4-s37-60 
 • Roskal Z. E. Historia fizyki a nauczanie fizyki w szkole, Fizyka w Szkole, 47 nr 1 (2001): 15-21;
 • Roskal Z. E. Historia nauki a nauczanie filozofii, [w:] B. Burlikowski, W. Słomski (red.), Filozofia w szkole. Materiały konferencji naukowej Kielce, 22-23 września 2000, Kielce-Warszawa 2001, s. 357-362.

2000

 • Roskal Z. E. Filozofia przyrody w europejskiej tradycji filozoficznej, Roczniki Filozoficzne 48-49 z. 3 (2000-2001): 47-70;filozofia_przyrody_etf 
 • Roskal Z. E. Różne oblicza scjentyzmu, Zagadnienia Naukoznawstwa 144-145 nr 2-3 (2000): 309-311;
 • Roskal Z. E. Geneza i ewolucja epicykliczno-deferencjalnego modelu ruchu Księżyca, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 45 nr 3-4 (2000): 59-76;
 • Roskal Z. E. Wydział Filozoficzny Towarzystwa Naukowego KUL, [w:] A. B. Stępień, J. Wojtysiak (red.), Księga Jubileuszowa na 50-lecie Wydziału Filozofii KUL, Lublin: RW KUL 2000, s. 107-122;
 • Roskal Z. E. Katedra Filozofii Przyrody Nieożywionej, [w:] A. B. Stępień, J. Wojtysiak (red.), Księga Jubileuszowa na 50-lecie Wydziału Filozofii KUL, Lublin: RW KUL 2000, s. 417-437;
 • Roskal Z. E. Miejsce historii nauki w zintegrowanym nauczaniu wiedzy przyrodniczej, [w:] T. Michniowski, Z. Roskal i inni (red.), Nauczanie o przyrodzie. Materiały pomocnicze dla nauczycieli, Lublin 2000, s. 81-98. [mejsce_historii_nauki_2000.pdf (231.32 KB)]

1999

 • Roskal Z. E. Model świata dwusferycznego w kosmologii Arystotelesa, Roczniki Filozoficzne 47 z. 3 (1999): 85-105;model_swiata_dwusferycznego 
 • Roskal Z. E. Wydział Filozoficzny Towarzystwa Naukowego KUL, [w:] B. Markiewicz, J. J. Jadacki, R. Jadczak (red.), Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalnej, Warszawa: Polskie Towarzystwo Filozoficzne 1999, s. 209- 218.

1998

1997

 • Roskal Z. E. Aksjomatyzacja nierelatywistycznej mechaniki punktu materialnego w niezdaniowym ujęciu teorii empirycznej, Summarium 26-27 (1997-1998): 23-29;
 • Roskal Z. E. Ewolucja pojęcia przestrzeni w filozofii przyrody, Summarium, 26-27 (1997-1998): 31-34;
 • Roskal Z. E. Ontologiczne założenia strukturalistycznego ujęcia aksjomatyzacji nierelatywistycznej mechaniki punktu materialnego, Roczniki Filozoficzne 45 z. 3 (1997): 143-160;ontologiczne_zalozenia_anmpm 
 • Roskal Z. E. Komisja Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego KUL, Roczniki Filozoficzne 45 z. 3 (1997): 249-253.

1996

 • Roskal Z. E. Nowe idee w matematyce XVII i XVIII wieku, Roczniki Filozoficzne 44 z. 3 (1996): 59-74;nowe_idee_w_matematyce_xvii_i_xviii_wieku 
 • Roskal Z. E. Refleksje z VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Roczniki Filozoficzne, 44 z. 3 (1996): 193-195.

1995

 • Roskal Z. E. Davida Bohma koncepcja ukrytego porządku, Summarium 24-25 (1995-1996): 27-32;
 • Roskal Z. E. Ks. Stanisław Mazierski – Biografia naukowa, Roczniki Filozoficzne 43 z. 3 (1995): 5-11;
 • Roskal Z. E. Realizm we współczesnej filozofii matematyki, Roczniki Filozoficzne 43 z. 3 (1995): 63-73;realizm_wfm 
 • Roskal Z. E. Georga Friedricha Wilhelma Hegla koncepcja przyrody, Człowiek i Przyroda, 2 (1995): 101-110;
 • Roskal Z. E. Średniowieczne koncepcje przyrody, Człowiek i Przyroda 3 nr 2 (1995): 43-53.

1994

 • Roskal Z. E. Jana Śniadeckiego filozofia matematyki, Roczniki Filozoficzne 42 z. 3 (1994): 23-34.js_filozofia_matematyki 

1993

 • Roskal Z. E. Okres polski w życiu Simona Lhuilliera, Roczniki Filozoficzne, 41 z. 3 (1993): 144-147.

1991

 • Roskal Z. E. Louis François Arbogast i jego rola w rozwoju analizy matematycznej drugiej połowy XVIII wieku, Roczniki Filozoficzne 39-40 z. 3 (1991-1992): 91-101.arbogast_analiza_matematyczna 

1990

1988

 • Roskal Z. E. On the Origins of Modern Experimental Science, [w:] W. A. Kamiński (ed.), Isaac Newton’s Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Singapore-New Jersey-Hong Kong: World Scientific 1988, s. 149-154.

góra strony 

Recenzje

2012

 • Metarefleksje o upływie czasu, ,,Ethos’’ 99 (2012), 255-259. (rec. Jerzy  G o ł o s z, Upływ czasu i ontologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, ss. 207)

2000

 • M. Sirko, Zarys historii kartografii, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 1999, ss. 351. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 45 nr 2 (2000): 135-137;
 • A. Łukasik, Atom. Od greckiej filozofii przyrody do nauki współczesnej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 2000, ss. 237. Roczniki Filozoficzne 48-49 z. 3 (2000-2001): 149-153.

1998

 • K. Algra, Concepts of Space in Greek Thought, Leiden - New York -Köln: E. J. Brill 1995, ss. 365. Roczniki Filozoficzne 46 z. 3 (1998): 259-264.

1997

 • R. Penrose, Nowy umysł cesarza. O komputerach, umyśle i prawach fizyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1995, ss. 505. Roczniki Filozoficzne 45 z. 3 (1997): 279-283;
 • K. Dowgiałło, Wiedza ezoteryczna zawarta w dialogu "Timajos", Warszawa: DOW & DOW 1995, ss. 188. Roczniki Filozoficzne 45 z. 3 (1997): 283-286.41985__roskal--zenon-eugeni_0000

1994

 • T. Grabińska, Realizm i instrumentalizm w fizyce współczesnej, Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 1992, ss. 109. Roczniki Filozoficzne 42 z. 3 (1994): 151-153.realizm_instrumentalizm 

 

Hasła w encyklopediach [razem 76]

2018
 
 • Encyklopedia filozofii przyrody [w:] E. Gigilewicz i in.  (red.), Encyklopedia 100-lecia KUL, Lublin 2018, t. 1, s. 204-205.
 • Kamiński Wiesław Andrzej [w:] E. Gigilewicz i in.  (red.), Encyklopedia 100-lecia KUL, Lublin 2018, t. 1, s. 455-456.
 • Pomorski Krzysztof [w:] E. Gigilewicz i in.  (red.), Encyklopedia 100-lecia KUL, Lublin 2018, t. 2, s. 204.
 
 
 
2012
 • Pramateria, [w:] E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia Katolicka, t. 16, Lublin 2012, kol. 254-255.
 • Przestrzeń, I w filozofii, E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia Katolicka, t. 16, Lublin 2012, kol. 706-707.
 • Ptolemeusz, [w:]  E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia Katolicka, t. 16, Lublin 2012, s. kol. 894-895.
2009
 • Newton, [w:] E. Gigielewicz (red.), Encyklopedia Katolicka, t. 13, Lublin 2009, kol. 977-978;
 • Kosmofilozofia w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2009, t. 10, s. 266-268.
 • Kulm, Jan Adam w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2009, t. 10, s. 272.
 • Stęplowski, Kazimierz Franciszek w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2009, t. 10, s. 407-408.
2008
 • Materializm w filozofii, [w:] E. Ziemann (red.), Encyklopedia Katolicka, t. 12, Lublin 2008, kol. 192-195;
 • Mechanicyzm w filozofii, tamże, kol. 342-344;
 • Mechanika, tamże, kol. 345-350;
 • Mendelejew, Dmitrij Iwanowicz, tamże, kol. 529-530;
 • Mikrokosmos, tamże, kol. 1025-1026;
 • Teon ze Smyrny, Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2008, t. 9, s. 424;
 • Żywioły, Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2008, t. 9, s. 993-995.
2007
 • Perpetuum mobile [w:] A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2007, t. 8, s. 118-119;
 • Planck Max Karl Ernst [w:] A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2007, t. 8, s. 260-263;
 • Priestley Joseph [w:] A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2007, t. 8, s. 480-482;
 • Ptolemeusz Klaudiusz [w:] A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2007, t. 8, s. 559-563;
2006
 • Mechanika, [w:] A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2006, t. 7, s. 16-24;
 • Mikrokosmos/Makrokosmos, tamże, s. 208-215;
 • Muzyka Sfer, tamże, s. 450-455;
 • Natanson, Władysław, tamże, s. 519-521;
 • Newton, Izaak, tamże, s. 596-600;
 • Nigidius Figulus Publius, tamże, s. 643-644;
 • Ostwald, Wilhelm Friedrich, tamże, s. 900-903.
2005
 • Laplace, Pierre Simon de [w:] A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2005, t. 6, s. 242-245;
 • Liczba, tamże, s. 421-429; [liczba]
 • Locus, tamże, s. 461-465;
 • Logoi spermatikoi, tamże, s. 493-496;
 • Łobaczewski, Nikołaj Iwanowicz, tamże, s. 618-620;
 • Łomonosow, Michał Wasilewicz, tamże, s. 621-623;
 • Mazierski, Stanisław, tamże, s. 952-953 [Mazierski Stanisław].
2004
 • Józef, Albo [w:] A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2004, t. 5, s. 387-388 (współautor Reet Otsason);
 • Kepler, Jan, tamże, s. 582-584;
 • Kirchhoff, Gustaw Robert, tamże, s. 611;
 • Kochański, Adam, tamże, s. 680;
 • Kopernik, Mikołaj, tamże, s. 845-849 (współautor Michał Kokowski); [Kopernik Mikołaj]
 • Kozłowski, Władysław Mieczysław, tamże, s. 917-919;
 • Leonardo da Vinci. Teoria nauki [w:] (red.) A. Szostek, E. Ziemann i inni, Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin: TN KUL 2004, kol. 791-792.
 • Lagrange, Joseph Louis [w:] (red.) A. Szostek, E. Ziemann i inni, Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin: TN KUL 2004, kol. 379-380.
 • Laplace, Pierre Simon [w:] (red.) A. Szostek, E. Ziemann i inni, Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin: TN KUL 2004, kol. 492-493.
2003
 • Heweliusz, Jan [w:] A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2003, t. 4, s. 419-421;
 • Hipparch, tamże, s. 490-491;
 • Immaterializm, tamże, s. 778-780.
2002
 • Kirchhoff, Gustav Robert [w:] (red.) A. Szostek, B. Migut i inni, Encyklopedia Katolicka, t.9, Lublin: TN KUL 2002, kol. 3,
 • Kochański, Adam, tamże, kol. 263-264,
 • Kopernik, Mikołaj: 01 – życie i działalność; 02 – myśl filozoficzna, tamże, kol. 799, 801-803, 
 • konwergencja, tamże, kol.782,
 • Eratostenes z Cyreny [w:] A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2002, t. 3, s. 201-202,
 • Eudoksos z Knidos, tamże, s. 310-311,
 • Euklides z Aleksandrii, tamże, s. 317-318,
 • Gassendi, Piotr, tamże, s. 701-704,
 • Gawecki, Bolesław Józef, tamże, s. 719-721, [Gawecki Bolesław]
 • epicykli teoria , tamże, s. 180-181,
 • eter, tamże, s. 243-246,
 • geocentryzm, tamże, s. 752-755 [geocentryzm].
2001
 • Chasdaj Kreskas (Hasdai Crescas) [w:] A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2001, t. 2, s. 100-101;
 • cykliczność świata, tamże, s. 333-335.
2000
 • Jordan, Pascual [w:] (red.) A. Szostek, E. Gigilewicz, A. Bronk i inni, Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin: TN KUL 2000, kol. 81;
 • Kepler, Johannes, tamże, kol. 1352-1354;
 • Abraham Ibn Ezra, [w:] A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2000, t.1, s. 26-27;
 • Alembert, Jean Baptiste le Rond D’, tamże, s. 179-181;
 • Ampère, André Marie (współautor J. Banaś), tamże, s. 201-202;
 • Archimedes, tamże, s. 312-313;
 • Archytas z Tarentu, tamże, s. 314-315;
 • Arystarch z Samos, tamże, s. 341-342;
 • Avempace (Abu Bakr Muhammad ibn Yahyà ibn aş-Şā’igh), tamże, s. 428-429;
 • Bošković, Ruder Josip, tamże, s. 635-636;
 • Büchner, Fredirich Karl Christian Ludwig, tamże, s. 698-699;
 • astrologia, tamże, s. 364-367 [astrologia];
 • astronomia, tamże, s. 367-369;
 • atom, tamże, s. 393-395;
 • atomizm, tamże, s. 395-398.
góra strony

 

Tłumaczenia

 • W. E. CARROLL, EPPUR SI MUOVE: LEGENDA „SPRAWY GALILEUSZA" ROCZNIKI FILOZOFICZNE Tom LVII, numer 2 – 2009, s. 25-39.

 

       Korekta tłumaczenia i redakcja merytoryczna

 

 • G. Gonzales, J. Richards, Wyjątkowa planeta. Dlaczego nasze położenie w kosmosie umożliwia odkrycia naukowe, Warszawa: Wydawnictwo En Arche 2021, ss. 596.

 

Kosmofilozofia w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2009, t. 10, s. 266-268

Kulm, Jan Adam w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2009, t. 10, s. 272

Stęplowski, Kazimierz Franciszek w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2009, t. 10, s. 407-408

Autor: Zenon E. Roskal
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2021, godz. 07:29 - Zenon Roskal