Lublin, Czerwiec (1) 2016

 

Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr hab. Tadeuszowi Zasępie

 

Jarosław P. Woźniak, Mirosław J. Chmielewski
wstep

 

Jarosław P. Woźniak
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa - kapłan, naukowiec, wychowawca
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa - priest, scientist, educator

 

Mirosław Chmielewski CSsR
Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Tadeusza Zasępy
The list of diploma theses written under the supervision of Rev. Prof. Dr. Habil. Tadeusz Zasępa

 

Izabela Piątek-Belina
Wiara – Nauka – Media. Działalność naukowa ks. prof. dr hab. Tadeusza Zasępy
Feith – Science – Media. Prof. dr hab. Tadeusz’s Zasępa research activity

 

Peter Olekšák
Spätosť profesora s katedrou žurnalistiky
Professor Zasepa’s Connection With The Department of Journalism

 

Dorota Narewska
Posługa myślenia Ks. Profesora dr. hab. Tadeusza Zasępy z perspektywy słowackiej
The Service of Rev. Professor Tadeusz Zasępa’s Thinking from the Slovak Perspective

 

Osoba, rodzina, zdrowie a media
The person, health and media

 

Adam Grabowski
Badanie postaw młodzieży akademickiej wobec transmisji mszy świętej w Polskim Radiu
Examining the attitudes of the academic youth towards the live transmission of a catholic Mass celebration broadcast by the Polish Radio

 

Anna Andrzejewska-Cioch
„Globalny nastolatek” w przestrzeni społecznej. Potrzeba edukacji medialnej dzieci i młodzieży
„Global teenager” in the social space and the need for media education of children and youthr

 

Joanna Sosnowska
Poszukiwanie prawdy w człowieku - kino dokumentalne Lidi Dudy
Searching for the truth in the man - documentary Lidi Dudy cinema

 

Wojciech Wciseł
Kościół a kryzys migracyjny w polskiej przestrzeni medialnej
The Catholic Church and the crisis of migration in the Polish media space

 

Kultura, język a media
The culture, language and media

 

Aleksander Woźny
O papieskich orędziach medialnych. Studium z antropologii komunikacji
On the Pope’s addresses to the media. A study in the anthropology of communication

 

Andrzej Draguła
„Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom” (1 Kor 4, 9). O wizualności w komunikacji wiary
We have been made a spectacle to the whole universe, to angels as well as to human beings. (1 Cor 4:9, NIV). On visuality in communicating faith

 

Andrzej Adamski
Benedykt XVI jako „teolog komunikacji cyfrowej” w świetle jego orędzi na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu
Benedict XVI as “a theologian of the digital communication” in the light of his messages for the World Communications Day

 

Mirosław Chmielewski CSsR
Kultura medialna jako wyzwanie dla komunikacji wiary w świetle orędzi Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu
Media culture as a challenge in communicating the faith as presented in Benedict XVI’s messages for the World Communications Days

 

Marek Lis
Papieskie orędzia na Światowe Dni Komunikacji Społecznej po polsku: kwestie wierności przekładu
Polish Translations of Popes’ Messages for the World Communications Day: Issues of Translation Fidelity

 

Małgorzata Nowak-Barcińska
Komunikacja jako przedmiot refleksji w papieskich orędziach na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Uwagi językoznawcy
Communication as Subject to the Papal Reflection in the World Communication Days Messages. Selected Remarks of a Linguist


Recenzje – Sprawozdania
Reviews ‑ reports


Kazimierz Święs
Sacrum w mediach, red. M. Chmielewski, M. Jodkowski. D. Sonak, J. Woźniak, Lublin 2015, ss. 372
Sacrum in Media, ed. M. Chmielewski, M. Jodkowski. D. Sonak, J. Woźniak. Lublin 2015,

pp. 372.

 

Noty o autorach
A note about the authors

 

Wytyczne do publikacji

Autor: Jarosław Woźniak
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2016, godz. 14:41 - Jarosław Woźniak