Kościół o nowych areopagach

The Church about new Areopaguses

 

Osoba, rodzina, zdrowie a media

The person, health and media

 

Paweł Mąkosa

Internet as a tool for Polish pastoral centers in London

 

Ewelina Bal, Maria Białonoga-Gosik

Agresja w sieci – cyberbulling. Zagrożenie dla młodego pokolenia

Aggression in the network cyberbulling. The threat to the young generation

 

Stanisław Dunin-Wilczyński

Tradycyjne dziennikarstwo a Instagram

Traditional journalism and Instagram

 

Michał Wyrostkiewicz

Lying and Communication – Lying as an Anti-Communicative Act

 

Kultura, język a media

The culture, language and media

 

Jan Kochel

Język kerygmatyczny w przekazie wiary

Kerygmatic language in transmission of the faith

 

Ewa Maria Łaskarzewska

Oparte na Słowie Bożym. Analiza treści prezentowanych na kapłańskich blogach w Adwencie 2013r.

Based on the Word of God. Analysis of the content presented on priests blogs in Advent 2013

 

Grzegorz Jerzy Zakrzewski

Działanie Złego Ducha jako przedmiot publikacji w miesięczniku „Egzorcysta”.

Analiza i ewaluacja

The Evil Spirit’s activity as a subject published in the monthly magazine "Egzorcysta".

Analysis and evaluation

 

Jan Szczepański

Na co zachorował Kościół w Polsce jesienią ad 2013? Analizy dyskursu medialnego wokół lapsusu językowego abp. Józefa Michalika

What happened with the Polish catholic church in autumn 2013? Analysis of mass media discourse based on slip of the tongue of archbishop Joseph Michalik

 

Jarosław Woźniak

W służbie Bogu i człowiekowi. 20 lat katolickiej rozgłośni w Lublinie

At the service for God and the man. 20 years of the Catholic broadcasting station in Lublin

 

 Joanna Sosnowska

Telewizja miejscem rozwoju filmowych form dokumentalnych

Television with place of the development of film documentary forms

 

Recenzje – Sprawozdania

Reviews - reports

 

Andrzej Kiciński

A. Mariani. Educare e comunicare in un mondo virtuale. Opportunità e rischi in prospettiva antropologico-morale. IF Press srl: Morolo 2012 ss. 339

A. Mariani. To educate and communicate in the virtual world. Opportunities and risks in the anthropological and moral perspective. IF Press srl: Morolo 2012 ss. 339

 

Mirosław Chmielewski CSsR

Witold Kawecki. Zobaczyć wiarę. Studium obrazu postrzeganego jako komunikacja wiary z perspektywy teologii kultury i teologii mediów. Homo Dei: Kraków 2013 ss.322

Witold Kawecki. To see faith. A study of an image as a means of communication of faith seen from the perspective of the theology of culture and the theology of the media. Homo Dei: Kraków 2013 pp.322

 

Michał Klementowicz

Benedykt XVI – orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Warsztat edytorski. Red. nauk. G. Umiński, I. Piątek-Belina, E. Bal i inni.
Wydawca Michał Wyrostkiewicz. Lublin 2013 ss. 138.

Benedict XVI – messages for the World Communications Day. Editorial techniques. Edited by G. Umiński, I. Piątek-Belina, E. Bal and others. Published by Michał Wyrostkiewicz. Lublin 2013 pp. 138.

 

Małgorzata Dec

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe KOŚCIÓŁ W INTERNECIE – INTERNET W KOŚCIELE. Katolicki Uniwersytet w Ružomberoku 12 maja 2014 roku

The International Scientific Symposium The Church on the Internet – The Internet in the Church. Catholic University in Ruzomberok 12 May 2014

 

noty o autorach

A note about the authors

 

wytyczne do publikacji

Autor: Jarosław Woźniak
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2015, godz. 13:20 - Jarosław Woźniak