Kościół o nowych areopagach

The Church and social media

 

Papież Franciszek

Fragment przemówienia podczas audiencji dla uczestników Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu, 21 września 2013 r.

 

Osoba, rodzina, zdrowie a media

The person, health and media

 

Tadeusz Zasępa, Jarosław Woźniak

Médiá a rodina v kontexte Rímskej mimoriadnej synody

Media and family in the context of extraordinary Synod in Rome dedicated to the family

 

Michał Wyrostkiewicz

Manipulation and Communication – Manipulation as an Anti-Communicative Act

Manipulacja i komunikacja – manipulacja jako działanie antykomunikacyjne

 

Mirosław Chmielewski

Gender według Newsweek Polska. Dyskurs medialny wokół gender na łamach tygodnika Newsweek Polska w kontekście publikacji listu pasterskiego Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 2013

Gender according Newsweek Polska Media discourse about the notion of gender in “Newsweek Polska” weekly in the context of the Episcopal letter for the Sunday of the Holy Family in 2013

 

Katarzyna Zielińska-Król

Professional sport of disabled people in mass media

 

Agnieszka Szajda

Cyberbaiting wyzwaniem dla pedagoga szkolnego

Cyberbaiting as a challenge for the school pedagogue

 

 

Kultura, język a media

The culture, language and media

 

Andrzej Kiciński

Konieczność edukacji katechetów w medialny projekt Youcat

The necessity of education for catechists in Youcat media project

 

Iwona Ulfik-Jaworska

Adolescent Internet usage patterns: Exploring gender differences among Polish high school students

Wzorce korzystania z Internetu przez adolescentów: Badanie różnic płciowych wśród polskich licealistów

 

Mirosław Chmielewski

Dialog pomiędzy słowami. W poszukiwaniu nowych sposobów komunikacji słowa Bożego

Dialogue between words. In search of new ways of communicating the Holy Gospel

 

Jarosław Woźniak

Prasa parafialna w archidiecezji lubelskiej wobec nowej ewangelizacji

Parish bulletins in the Archdiocese of Lublin to the new evangelization

 

Damian Belina

Wymiary edukacji medialnej w szkole niemieckiej i obszary jej realizacji

The dimensions of the media education in German school and areas of its implementation

 

Izabela Piątek-Belina

Citizen Journalism jako nowa forma autoekspresji w świecie cyfrowym. Szanse i zagrożenia

Citizen Journalism as a new form of self-expression in the digital world. Opportunities and threats

 

Recenzje – Sprawozdania

Reviews - reports

 

Andrzej Kiciński

Kinga Pawlus, Taniec dla Boga, Wydawnictwo gloria24.pl., Kraków 2014 ss. 325.

Kinga Pawlus, “Dance for God”, Published by gloria24.pl., Kraków 2014 p. 325.

 

Jarosław Woźniak

Jacek Dąbała, Media i dziennikarstwo. Aksjologia – warsztat – tożsamość, TAiWPN UNIVERSITAS: Kraków 2014 ss. 157.

Jacek Dąbała, “Media and journalism. Axiology - workshop – identity”, TAiWPN

UNIVERSITAS: Kraków 2014 p. 157

 

Barbara Mróz, Barbara Osterloff

Szkoła z perspektywy mistrzów - rozmowa o teatrze i kształceniu aktorów

School from the perspective of the masters - talk about theater and training actors

 

noty o autorach

A note about the authors

 

Wytyczne do publikacji

Autor: Jarosław Woźniak
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2015, godz. 13:24 - Jarosław Woźniak