Lublin, Grudzień (2) 2016

 

Kościół i komunikacja
The Church and communication

 

Papież Franciszek
Fragment Orędzia Ojca Świętego Franciszka na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan, 24 stycznia 2016 r.

 

Osoba, rodzina, zdrowie a media
The person, health and media

 

Michał Drożdż
Profesjonalizm twórców i odbiorców mediów – 50 lat troski Kościoła o etyczność mediów

Professionalism of journalists and customers media – 50 years Church’s concern about the ethics media

 

Mirosław Chmielewski CSsR
Ksiądz profesor Tadeusz Zasępa (1946-2016) w pamięci obrazach…
Reverend Professor Tadeusz Zasępa (1946-2016) in images memory...

 

Onno Hansen-Staszyński, Beata Staszyńska-Hansen
Pokolenie (F) Fragmentacja
Generation (F) Fragmentation

 

Marta Brzezińska-Waleszczyk
Social media w promocji edukacji medialnej. Case study na podstawie wybranych inicjatyw
Social media in promotion media education. Case study based on selected initiatives

 

Marek Piedziewicz
Kaznodzieja świata. Życie i działalność arcybiskupa Fultona J. Sheena
Preacher of the World. Life and activity archbishop Fulton J. Sheen

 

Kultura, język a media
The culture, language and media

 

Weronika Wojtanowska

Anny Wierzbickiej koncepcja naturalnego metajęzyka semantycznego
Anna Wierzbicka’s conception of natural semantic metalanguages

 

Mateusz Domagała
Spin jako nowy termin w polszczyźnie
Spin as a new term in the Polish language

 

Mateusz Kofin
Przykłady manipulacji wypowiedziami papieża Franciszka w polskich mediach liberalno – lewicowych w latach 2013 – 2015
Examples of manipulation of the statements of Pope Francis in the Polish media liberal - left in the period 2013 – 2015

 

Michał Wyrostkiewicz
Od cytatu do plagiatu – eksploracje infoetyczne (cz. 1)
From the citation to the plagiarism – infoethical explorations (vol. 1)

 

Małgorzata Dorna
W stronę personalizmu i teatralizacji sztuki, w poszukiwaniu sacrum
To the personalism and theatricality of art, looking for sacrum

 

Adam Szczygieł SSP
Dylematy filmu hagiograficznego na przykładzie utworu pt. „Święty Józef Moscati. Lekarz ubogich”
The dilemmas of the hagiographic film on the example of „St. Joseph Moscati. The doctor of the poor”

 

Dariusz Sonak
„Siła dobranego słowa”. O kwartalniku „Pastores”, o formacji kapłańskiej i potrzebie odkrywania przez Kościół wciąż na nowo swojej misji. Z Józefem Augustynem SJ rozmawia ks. Dariusz Sonak
“The strength of a good word”. About the quarterly „Pastores”, priestly formation and the Church’s need to discover its mission in a new light. With Fr. Joseph Augustine SJ talks Fr. Dariusz Sonak

 

Recenzje – Sprawozdania
Reviews ‑ reports

 

Mateusz Podlecki
Sprawozdanie z konferencji „Od komunikacji społecznej do kultury komunikacji. 50 lat Światowych Dni Środków Społecznego Przekazu”
„From social communication to culture of communication. 50 years of the World Communications Day” – confrence report

 

Noty o autorach
A note about the authors

 

Wytyczne do publikacji

Autor: Jarosław Woźniak
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2017, godz. 19:45 - Jarosław Woźniak