Podstawowe akty normatywne z zakresu prawa wyznaniowego:

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r. (Dz.U. RP z 1921 r., Nr 44, poz. 267)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. RP z 1935 r., Nr 30, poz. 227)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.)

ze szczególnym uwzględnieniem preambuły oraz art. 25, 30, 32, 48, 53, 54, 57, 58, 85, 191, 233.

 

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany dnia 10 lutego 1925 r. (Dz.U. RP z 1925 r., Nr 72, poz. 501)

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318)

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Nowy Jork 16 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167)

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Rzym 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284)

Protokół Nr 1 do Konwencji o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Paryż 20 marca 1952 r. (Dz.U. z 1995 r., Nr 36, poz. 175)

Deklaracja w Sprawie Wyeliminowania Wszelkich Form Nietolerancji i Dyskryminacji Opartych na Religii lub Przekonaniach, Nowy Jork 25 listopada 1981 r.

Deklaracja w Sprawie Osób Należących do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Językowych, Nowy Jork 18 grudnia 1992 r.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Paryż 10 grudnia 1948 r.

 

Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana, Dz.Urz. UE 2008, C115)

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana, Dz.Urz. UE 2008, C115)

 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o stosunku Państwa do wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nieposiadającego hierarchii duchownej (Dz.U. RP z 1928 r., Nr 38, poz. 363 ze zm.)

Ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. RP z 1936 r., Nr 30, poz. 240 ze zm..)

Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. RP z 1936 r., Nr 30, poz. 241 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.)

Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. Nr 66, poz. 287 ze zm.)

Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 73, poz. 323 ze zm.)

Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 73, poz. 324 ze zm.)

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 479 ze zm.)

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 480 ze zm.)

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 481 ze zm.)

Ustawa z dnia 23 sierpnia 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 482 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 251 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 252 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 lutego 1997 o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 253 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 254 ze zm.)

 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2005 r., Nr 231, poz. 1965 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz.U. Nr 9, poz. 87 ze zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) art. 23, 24.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) art. 261 § 2, art. 829 pkt 6.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) art. 1-22.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Rozdział XXIV Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, art. 194, art. 195, art. 196.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) art. 178, art. 180 § 1.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002 r., nr 11, poz. 109 ze zm.) art. 66a, art. 73, art. 76.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.)

art. 4 § 1, art. 38 § 1-2, art. 39, art. 40, art. 102 pkt 3, art. 106, art. 107, art. 109, art. 159, art. 175.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(Dz.U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 ze zm.) art. 12, 131, 14, 16, 17, 22.

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 196 § 2.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) Dział pierwszy – przepisy ogólne. Rozdział IIa Równe traktowanie w zatrudnieniu, art. 183a-3e.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 2 poz. 84 ze zm.) art. 1b ust. 1, art. 1c, art. 7 ust. 1 pkt 6.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) art. 17 ust. 4a i 4b, art. 17 ust. 1a, art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) art. 10, art. 12, art. 13 pkt 3, art. 21, art. 22, art. 26 ust. 1 pkt 9.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.)

Rozdział 4 Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych, art. 42-58, załącznik do ustawy nr 5 i nr 6.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) art. 3 ust. 3 pkt 1, art. 4 ust. 1, art. 6-18, art. 20-32, art. 42-50.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.) art. 8 ust. 1 pkt 4.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 ze zm.) art. 12a.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) art. 82 pkt 3, art. 83 § 2.

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r., Nr 226, poz. 1943 ze zm.) art. 39.

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1217 ze zm.) art. 23.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.) art. 2a, art. 3, art. 4 pkt 2 lit. f, art. 6 ust. 1 pkt 10, art. 7 pkt 5, art. 8 ust. 13, art. 11 ust. 2, art. 13 pkt 10, art. 14, art. 16 ust. 10, 10a, 11, art. 17, art. 18 ust. 4 pkt 5a oraz ust. 11, art. 22, art. 24 ust. 4, art. 36 ust. 2-3, 5.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.) art. 2, art. 3 ust. 2 pkt 2, art. 65, art. 66 ust. 1 pkt 21, art. 67, art. 68 ust. 4 pkt 3, art. 73 pkt 5, art. 75 ust. 6, art. 77, art. 79, art. 81 ust. 10, art. 82, art. 84, art. 87 ust. 4 pkt 1, art. 89, art. 95.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r., Nr 253, poz. 2531 ze zm.) art. 4 ust. 1a, art. 6 ust.1, art. 8, art. 18, art. 23a, art. 39b.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) art. 3 ust. 2, art. 6, art. 7, art. 23, art. 24, art. 25-46a.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674) art. 6 pkt 4 i 5, art. 15, art. 23 ust. 1 pkt 6, art. 23 ust. 2 pkt 6.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) art. 1 ust. 2, art. 4, art. 33 ust. 3.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425 ze zm.) preambuła, art. 1, art. 2a, art. 4, art. 5 ust. 2, art. 12, art. 13, art. 22a, art. 33.

Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. RP z 1933 r., Nr 22, poz. 162 ze zm.) art. 1-13.

Ustawa z dnia 31 marca 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 1972 r., Nr 47, poz. 298 ze zm.) art. 1 ust. 3, art. 2 ust. 2, art. 6 ust. 3, art. 8, art. 18.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.) preambuła, art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 29, art. 33-39.

Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51, poz. 297 ze zm.) art. 1, art. 4 pkt 2.

Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm.) art. 43, art. 44 ust. 3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) art. 2 ust. 2 pkt 3, art. 3 pkt 4, art. 4, art. 29 ust. 1 pkt 22, art. 30 ust. 1 pkt 4.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie rozszerzenia zakresu celów Funduszu Kościelnego (Dz.U. Nr 61, poz. 354)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155 ze zm.)

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy (Dz. U. Nr 26, poz. 235)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych (Dz.U. Nr 38, poz. 374)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uczestniczenia w lekcjach religii i praktykach religijnych, korzystania z posług religijnych i organizacji pracy duszpasterskiej w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (Dz.U. Nr 106, poz. 1157)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne (Dz.U. Nr 204, poz. 1722)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. Nr 159, poz. 1546)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną (Dz.U. Nr 46, poz. 438)

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2011, godz. 18:05 - Marta Ordon