Główne kierunki badań prowadzonych w Katedrze Prawa Wyznaniowego

  • Instytucjonalne formy dialogu między Państwem i Kościołem

  • Układowe formy regulacji stosunków między Państwem a związkami wyznaniowymi
  • Naczelne zasady polskiego prawa wyznaniowego

  • Ograniczenia wolności religijnej w okresie PRL

  • Wolność religijna w porządku prawnym Unii Europejskiej

  • Umowy pomiędzy państwem a związkami wyznaniowymi w systemie źródeł prawa wyznaniowego

  • Przemiany obowiązującego prawa wyznaniowego

  • Symbole religijne w przestrzeni publicznej
  • Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania

 

Badania prowadzone w ramach Katedry Prawa Wyznaniowego obejmują prawo każdego człowieka do wolności myśli, sumienia i religii oraz zagadnienia związane z sytuacją prawną Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych w Polsce. W prowadzonych badaniach uwzględniany jest aspekt prawnoporównawczy, jak również kwestie związane z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do struktur wspólnotowych.

Ważne miejsce w aktywności naukowej Katedry odgrywa również problematyka ograniczeń wolności religijnej w okresie Polski Ludowej, konstytucyjnych zasad relacji między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi oraz rozwoju polskiego prawa wyznaniowego.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2014, godz. 21:28 - Marta Ordon