Dr Maciej P. Gapski

 

 

Życiorys naukowy i zawodowy:

 

Lata 1998 - 2003

 • studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  

Praca magisterska (promotor prof. dr hab. Wojciech Łączkowski), pt.: „Opracowywanie i uchwalanie budżetu państwa ze szczególnym uwzględnieniem części dotyczącej sądów powszechnych”.

 

Lata 2003 – 2006

 • aplikacja sądowa w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie zakończona egzaminem sędziowskim we wrześniu 2006 roku.

 

Lata 2003 – 2004

 • doktorant stypendysta w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II:

 

Lata 2004 – 2008

 • październik 2004 r. asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Zamiejscowym Nauk Pranych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim.

 

 • przygotowanie i obrona (2008) rozprawy doktorskiej pt.: „Prawo wyborcze a cele państwa demokratycznego” – promotor: prof. dr hab. Wojciech Łączkowski, recenzenci: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Dariusz Dudek.

 

 • wrzesień 2008 r. członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie;

 

Lata 2009-2016

 

 • maj 2009 r. adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Zamiejscowym Nauk Pranych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim.
 • marzec 2010 r. członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie.
 • wrzesień 2013 r. wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie.
 • październik 2016 r. adiunkt w Katedrze Administracyjnego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

 

 

Zainteresowania naukowe:

 • prawo i systemy wyborcze;
 • prawo administracyjne materialne i ustrojowe;
 • postępowanie administracyjne ogólne i podatkowe – aspekty porównawcze;

 

Wykaz publikacji naukowych:

 1. Publikacje monograficzne, redakcyjne:

 

 • Prawo wyborcze państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wybrane przykłady. Lublin 2006;
 • Prawo wyborcze a cele państwa demokratycznego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Lublin 2008 (rozprawa doktorska);
 • Amicus hominis et defensor iustitiae, Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, red. D. Dudek, M.P. Gapski, W. Łączkowski, Lublin 2010.

 

 

 1. Artykuły naukowe i glosy:

 

 • Autonomia budżetowa sądów powszechnych, Prawo – Administracja – Kościół, nr 4/2004, Lubin 2005.
 • Prawo wybieralności do Sejmu i Senatu w konstytucjach i ordynacjach wyborczych II Rzeczypospolitej, TEKA Komisji Historycznej Oddział PAN w Lublinie, t. 3, Lublin 2006.
 • Wybory parlamentarne i prezydenckie na Węgrzech – aspekty prawne, Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, Prawo, t. III, z. 1, Lublin 2007.
 • Czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządu terytorialnego w Polsce (wybrane zagadnienia) [w:], Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Łańcut 12-14 czerwca 2008, red. E. Kruk, J. Parchomiuk, B. Ulijasz, Warszawa 2009.
 • Regulacje prawne dotyczące kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych (zagadnienia ogólne) [w:] Środki przekazu – informacja czy manipulacja?, red. T. Guz, A. Balicki, W. Lis, Lublin
 • Nowe techniki głosowania w świetle zasady bezpośredniości wyborów, Przegląd Sejmowy nr 2, 2009.
 • Glosa do postanowienia WSA w Lublinie z 20 marca 2009 r. (dot. referendum lokalnego), Samorząd Terytorialny nr 10, 2009.
 • Tryb wnoszenia skarg do sądu administracyjnego na gruncie ustawy o referendum lokalnym, Casus nr 54, Zima 2009.
 • Treść zasady wolnych wyborów, [w:] Amicus hominis et defensor iustitiae, Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, red. D. Dudek, M.P. Gapski, W. Łączkowski, Lublin 2010.
 • Prawo wybieralności na urząd wójta (burmistrza, prezydenta miasta), [w:] Łaszczów, wczoraj-
 • dziś-jutro, red. C. Girgiel, M. Bielecki, H. Szymańska, T. Guz, Łaszczów 2010.
 • Wpływ wprowadzenia stanu wojennego na relacje między administracją rządową a samorządem terytorialnym, [w:] Bezpieczeństwo Polski, Historia i współczesność, red. L. Antonowicz, T. Guz, M. R. Pałubska, Lublin 2010.
 • Świadczenie nienależnie pobrane na gruncie ustawy o pomocy społecznej (zagadnienia podstawowe), [w:] Dwadzieścia lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce, red. P. Smoleń, W. Taras, Lublin 2010.
 • Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 10 marca 2011 roku, sygn. akt III SA/Lu 435/10, Casus nr 62, Zima 2011.
 • Prawo do pomocy społecznej w orzecznictwie sądów administracyjnych (wybrane zagadnienia), [w:] Problemy z sądową ochroną praw człowieka, red. R. Sztychmiler, J. Krzykowska, t. 1, Olsztyn 2012.
 • Udział sądów w procedurze przeprowadzania referendum lokalnego, Samorząd Terytorialny nr 7-8, 2012.
 • Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2011 r., sygn. akt I OSK 1236/11, Casus nr 64, Lato 2012.
 • Prawo wyborcze [w:] Synteza prawa polskiego 1918-1939, red. T. Guz, J. Głuchowski, M.R. Pałubska, Warszawa 2013.
 • Polskie prawo wyborcze – stan aktualny i propozycja zmian [w:] Synteza prawa polskiego od 1989 roku, red. T. Guz, J. Głuchowski, M.R. Pałubska, Warszawa 2013 – przygotowanie merytoryczne tekstu prof. W. Łączkowskiego do II wydania.
 • Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. akt I OSK 198/12, Casus nr 67, Wiosna 2013.
 • Uzupełnianie braków formalnych odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Przegląd Prawa Publicznego, nr 10, 2013.
 • Glosa krytyczna do Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, z dnia 27 kwietnia 2012 roku, II OSK 1600/11, Orzecznictwo Sądów Polskich, nr 6, 2014.
 • Nieuwzględnienie upływu terminu materialnego w prawie administracyjnym [w:] Dobra chronione w prawie administracyjnym, red. M. Stahl, Z. Duniewska, Łódź 2014.
 • Prezes samorządowego kolegium odwoławczego i jego uprawnienia kierownicze wobec członków [w:] Procesy kierowania w administracji publicznej, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2014 (współautor W Taras).
 • Doręczenie pisma dorosłemu domownikowi w postępowaniach sądowych i administracyjnych, Zeszyty Prawnicze UKSW 2015, nr 1, (współautor E. Gapska).
 • Brak lub błędne pouczenie co do terminu zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym ogólnym oraz podatkowym [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, red. M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak, Warszawa 2015.
 • Obowiązek współdziałania osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej z organem udzielającym świadczenie [w:] Administracja opiekuńcza, red. M. Szreniawska, Lublin, 2015.
 • Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11.02.2014 r. (I OSK 3000/12), Przegląd Prawa Publicznego 2015, nr 12.
 • Notka do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2015 r. (II OSK 1395/13) w sprawie oznaczania adresata decyzji skierowanej do spółki cywilnej, Casus nr 78, Jesień 2015, (współautor W. Taras).
 • Status prawny dłużnika alimentacyjnego w postępowaniu w przedmiocie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego [w:] Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych. Teoria i praktyka, red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Olsztyn 2016.
 • Organy odwoławcze w postępowaniu podatkowym (podstawowe zagadnienia struktury instancyjnej) [w:] Struktury administracji publicznej. Metody, ogniwa, więzi. Tom I, red. A. Mazglewski, Rzeszów 2016.
 • Orzecznictwo sądów w sprawach protestów wyborczych w wyborach samorządowych [w:] 25 lat demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce, Państwowa Komisja Wyborcza, red. W. Hermeliński, Warszawa 2016.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2019, godz. 19:34 - Adam Jankowski