Pełnione funkcje

 

 • przedstawiciel młodszych pracowników naukowych w Radzie Instytutu Filozofii (2016/2019)
 • wydziałowy pełnomocnik ds. ECTS (20 lutego 2013 - 30 września 2014)
 • honorowy członek Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych (od 21 listopada 2012 r.)
 • członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia (21 września 2012 - 31 września 2013)
 • sekretarz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na WF KUL (12 września 2012 - 30 września 2014)
 • pełnomocnik Dziekana Wydziału Filozofii ds. jakości kształcenia (wrzesień 2012 - 30 września 2014) [zob. jakość kształcenia na Wydziale Filozofii KUL; kompetencje: pobierz plik]
 • sekretarz Redakcji „Roczników Filozoficznych” (8 lutego 2012 - 15 lutego 2017) [zob. www.kul.pl/rf]
 • członek Rady Doktorantów KUL – sekretarz (rok akademicki: 2010/2011, 2011/2012)
 • przedstawiciel doktorantów w Senackiej Komisji do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą (rok akademicki: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012)
 • członek Komisji Stypendialnej, KUL (rok akademicki: 2011/2012)
 • członek Uczelnianej Komisji Stypendialnej, KUL (rok akademicki: 2010/2011)
 • przedstawiciel doktorantów w Radzie Instytutu Filozofii Teoretycznej (rok akademicki: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012)
 • przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału Filozofii (rok akademicki: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012)

 

Doświadczenie

 

 • Udział w grancie finansowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistki pt. Humanistyka polska częścią humanistyki światowej. "Roczniki Filozoficzne" - umiędzynarodowienie jednego z najstarszych filozoficznych czasopism naukowych w Polsce” (nr umowy 0251/NPRH4/H3b/83/2016); koordynator merytoryczny projektu - do 15 lutego 2017 r.
 • Udział w grancie finansowanym przez MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę - Przygotowanie numeru specjalnego "Roczników Filozoficznych" i upowszechnienie w bazach czasopism (publikacja anglojęzycznej wersji Roczników Filozoficznych nr 4 za rok 2016) (decyzja nr 723/P-DUN/2016)
 • Udział w szkoleniu "Prawne aspekty wydawania czasopisma naukowego - perspektywa otwartego dostępu", Platforma Otwartej Nauki, ICM UW; Warszawa 19 maja 2015 r.
 • Kurs dokształcający w zakresie projektowania, zarządzania i administrowania bazami danych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, luty/marzec 2015
 • Kurs języka angielskiego, Avalon School of English, London, sierpień/wrzesień 2014
 • Konferencja "Zasady i kryteria akredytacji uczelni po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji", Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego; Warszawa 12 marca 2013 r.; honorowy patronat: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego [zob. materiały z konferencji]
 • Spotkanie informacyjne "Ocena parametryczna jednostek naukowych 2013", Uniwersytet Warszawski, Biuro Obsługi Badań, Warszawa 27 lutego 2013 r.
 • "Forum Jakości – nowe wyzwania w zapewnianiu i ocenie jakości kształcenia" konferencja zorganizowana przez Akademię Marynarki Wojennej we współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną oraz Fundacją Pomeranian Students’ Coalition, Gdynia 5-6 listopada 2012 r.
 • Forum Dyskusyjne Krajowych Ram Kwalifikacji, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 23 stycznia 2012 r.
 • "Szkoła liderów samorządu i organizacji doktorantów" seminarium szkoleniowo-dyskusyjne zorganizowane przez Fundację Rektorów Polskich we współpracy z Krajową Reprezentacją Doktorantów, Zakopane 18-21 września 2011 r.
 • seminarium bolońskie "Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia", Wyższa Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 14 czerwca 2011 r.

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2019, godz. 09:22 - Anna Starościc