lp

 

Nazwa przedmiotu

Semestr  

I

II

Licz.

godz.   w sem.

Forma   zalicz./ECTS

Licz.

godz.

w   sem.

Forma   zalicz./ECTS

Wykłady obowiązkowe

1.

Historia Polski XIX wieku

(1 wyk. obowiązkowy):

1. Powstania narodowe

2. Polska XIX w.: społeczeństwo, naród, struktury państwowe

 

Wykłady uzupełniające (1 do wyboru)*:

1. Zmiany społeczno polityczne i   ustrojowe na ziemiach polskich 1864-1918

2. Polska myśl i działalność niepodległościowa w latach   1795-1918

 

15

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Zbo/1

 

 

 

 

 

 

 

Zbo/1

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

2.

Historia powszechna XIX w

(1 wyk. obowiązkowy):

1. Myśl polityczna w Europie Zachodniej

2.Wpływ Wielkiej rewolucji Francuskiej na zmiany   społeczno-polityczne w Europie XIX w.

Wykłady uzupełniające (1 do wyboru)*:

1. Kultura nowożytnej Rosji

2. Wojny w XIX-wiecznej Europie

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Zbo/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbo/1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

3.

Historia powszechna XX w.

(1 wykład obowiązkowy)

1. Polityka międzynarodowa w latach   1939-1989

2. Europa Środkowo-Wschodnia w okresie   stalinizmu (1944-1956) – mechanizmy zniewolenia

Wykłady uzupełniające (1 do wyboru)*:

1. Procesy integracji i erozji systemów   politycznych w Europie i świecie po II wojnie światowej

2. W cieniu Zimnej Wojny. Stosunki   międzynarodowe po II wojnie światowej

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Zbo/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbo/1

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Zbo/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbo/1

4.

Historia Polski XX w

(1 wykład obowiązkowy)

1. Ugrupowania polityczne w Polsce w latach 1918–1989

2. Kościół katolicki w PRL (1944-1989)

Wykłady uzupełniające (1 do   wyboru)*:

1. Okupacja hitlerowska i sowiecka   Polski 1939-1941 - opór, przystosowanie, kolaboracja

2. Służby specjalne w PRL: zagadnienia   źródłoznawcze

15

 

 

 

 

 

 

 

15

Zbo/1

 

 

 

 

 

 

 

Zbo/1

15

 

 

 

 

 

 

 

15

Zbo/1

 

 

 

 

 

 

 

Zbo/1

5.

Historia historiografii polskiej

30

E/1

-

-

6.

Etyka

30

E/1

-

-

7.

Ochrona własności intelektualnej

6

Zbo/1

-

-

8.

Wykład monograficzny-jeden do wyboru

15

Zbo/1

15

Zbo/1

1.

Historia Polski XIX wieku (konwersatorium)

1. Przemiany społeczno-polityczne pod zaborami

2. Polacy w walce o niepodległość w XIX w.

30

Z/2

-

-

2.

Historia powszechna XIX wieku (konwersatorium)

1. Rewolucja Francuska a dzieje Europy

2. Administracja rosyjska na ziemiach   polskich pod zaborami

30

Z/2

-

-

3.

Historia powszechna XX w. (konwersatorium)

1. II wojna światowa

2. Obóz państw komunistycznych, 1944 –   1991

30

Z/2

30

Z/2

4.

Historia Polski XX w. (konwersatorium)

1. Władze RP na uchodźstwie, 1939-1945

2. Myśl polityczna polskich ugrupowań,   1914-1989

30

Z/2

30

Z/2

1.

Języki obce do seminariów z danej epoki:

Język łaciński (1 grupa)

Język rosyjski (1 grupa)

Język niemiecki z elementami neografii

gotyckiej (1 grupa)

-

-

30

Z/2

1.

Ćwiczenia fakultatywne z etyki

30

Zbo/0

-

-

Seminaria   licencjackie

1.

Kultura i sztuka świata starożytnego

30

Zbo/2

30

Z/11

2.

Historia średniowiecza

30

Zbo/2

30

Z/11

3.

Społeczeństwo i kultura dawnej   Rzeczpospolitej

30

Zbo/2

30

Z/11

4.

Ruchy narodowo-wyzwoleńcze i wojny XIX i   XX w.

30

Zbo/2

30

Z/11

5.

Dzieje społeczno-polityczne Europy Środkowo-Wschodniej   (XIX-XX w.)

30

Zbo/2

30

Z/11

6.

Życie polskie w XIX wieku:   społeczeństwo, kultura, obyczaje, religia

30

Zbo/2

30

Z/11

7.

Polska i świat po drugiej wojnie   światowej

30

Zbo/2

30

Z/11

8.

Nauki pomocnicze historii

30

Zbo/2

30

Z/11

1.

Historia powszechna XIX w.

-

E/4

-

-

2.

Historia Polski XIX w.

-

E/4

-

-

3.

Historia powszechna XX w.

-

-

-

E/4

4.

Historia Polski XX w.

-

-

-

E/4

 

Razem

351

30

195

30

1.

Tradycje nauczania treści   historyczno-społecznych w edukacji szkolnej (konwersatorium)

30

Zbo/2

-

-

2.

Psychologia rozwoju człowieka (wykład)

30

E/3

-

-

 

Razem

60

5

   
 

Praktyka ciągła

60

Z

-

-

SPECJALIZACJA   ARCHIWALNA

Wykłady   obowiązkowe

1.

Informacja naukowa w archiwach

15

E/2

-

Ćwiczenia   obowiązkowe

1.

Digitalizacja zasobów archiwalnych

(laboratorium)

30

Z/2

-

-

2.

Edytorstwo źródeł i regionalistyka

(laboratorium)

30

Z/1

-

-

 

 

 

 

 

Specjalizacja: Wiedza o polityce

 

60

5

 

 

 

 

1.

System prawny Unii Europejskiej (wykład)  

15

Zbo/1

-

-

2.

Społeczeństwa postkomunistyczne Europy   środkowej i wschodniej (wykład)

15

E/2

-

-

1.

Polityka regionalna Unii Europejskiej   (ćwiczenia)

15

Z/1

-

-

2.

Polska w unijnym systemie prawnym   (ćwiczenia)

15

Z/1

-

-

3.

Społeczeństwa postkomunistyczne Europy   środkowej i wschodniej (ćwiczenia)

15

Z/1

-

-

   

75

6

-

-

1.

Praktyki

-

-

20

Zbo

 

* Student powinien wybrać po jednym wykładzie uzupełniającym z danej epoki.

 

Aby zakończyć studia licencjackie należy złożyć i obronić pracę licencjacką

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ewa Rzeczkowska
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2013, godz. 00:52 - Ewa Rzeczkowska