x

Kalendarium

Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

1918-2018

 

1918

Uniwersytet Lubelski został erygowany w dniu 1 grudnia 1918 r.

Powstanie Uniwersytetu

 

1919

Pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych odbyło się w dniu 6 lutego 1919 r. Przewodniczył dziekan wydziału ks. prof. Bronisław Żongołłowicz, obecni byli profesorowie ks. Czesław Falkowski i ks. Antoni Szymański.

Historia Wydziału

 

1920

W Statucie dla wydziałów kościelnych KUL z 25 lipca 1920 r. program studiów przewidywał, że jednym z przedmiotów obowiązkowych, który miał być wykładany na Wydziale Prawa Kanonicznego, było Jus publicum ecclesiasticum.

Historia Katedry

*****

W roku akademickim 1920/21 Ius publicum ecclesiasticum wykładał zast. prof. ks. dr Gommar Michiels.

*****

3 października 1920 r. wydział podzielono na 2 sekcje: prawno-społeczną, historyczno-prawną. W roku akademickim 1920/21 są już 3 sekcje: prawno-społeczna, prawno-historyczna, prawno-moralna.

 

1921

Od października 1921 r. ks. Jan Wiślicki został powołany na stanowisko zastępcy profesora prawa kościelnego na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

 

1922

W latach 1922/23-1924/25 ks. J. Wiślicki pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych (Wydziału Prawa Kanonicznego od 1923 r.).

 

1923

Katedra Publicznego Prawa Kościelnego

kierownik – ks. prof. Jan Wiślicki (do 1939 r.)

Biogram

Wykaz prowadzonych zajęć

Wykaz publikacji

 

Od r. akad. 1923/24 przyjęto nową koncepcję studiów prawa kanonicznego i nową organizację wydziału. W roku tym znikł podział na sekcje, a wydział stał się Wydziałem Prawa Kanonicznego. (…) Wydział posiadał pięć katedr: dwie katedry tekstu prawa kanonicznego, katedrę publicznego prawa kościelnego, katedrę prawa rzymskiego i katedrę prawa cywilno-kościelnego.

*****

11 czerwca 1923 r. uchwalono reorganizację wydziału. Kurs prawa kanonicznego ma trwać 4 lata. Rozkład materiału przygotował prof. G. Michiels. W rozkładzie przedmiotów na wydziale prawa kanonicznego na I roku wykład Ius publicum ecclesiasticum generale w wymiarze 2 godz. prowadził profesor publicznego prawa kościelnego i prawa ogólnego.

 

1924

W „Bibljotece Uniwersytetu Lubelskiego” pierwszym opublikowanym numerem z Wydziału Prawa Kanonicznego była praca ks. J. Wiślickiego „Zwyczaj w prawie kanonicznem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

1926

7 i 8 czerwca 1926 r. pierwszy doktorat otrzymuje ks. Antoni Kiszkurno z diecezji pińskiej. Promotorem pracy był ks. J. Wiślicki, temat rozprawy „Prawa i obowiązki proboszczów w świetle synodów prowincjonalnych polskich XVI wieku”.

13 czerwca 1926 r. odbyła się uroczystość wręczenia insygniów doktorskich absolwentom wydziału.

*****

W 1926 r. ks. J. Wiślicki habilitował się z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Warszawskim.

*****

Uchwałą Senatu U. L. z dnia 19 listopada 1926 r. ks. J. Wiślicki został mianowany profesorem nadzwyczajnym na katedrę prawa kościelnego na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

*****

Na posiedzeniu naukowym Towarzystwa Teologicznego w Lublinie ks. J. Wiślicki wygłosił referat „Prawa Kościoła do szkoły”.

 

1927

10 maja 1927 r. Leon Halban został wybrany członkiem przybranym Towarzystwa Naukowego we Lwowie w Wydziale II historyczno-filozoficznym.

*****

10 maja 1927 r. na posiedzeniu Wydziału historyczno-filozoficznego Towarzystwa Naukowego we Lwowie L. Halban przedstawił pracę „Pogląd na naukę Van Espena o stosunku Kościoła do państwa”.

*****

10 grudnia 1927 r. przedmiotem posiedzenia Wydziału Prawa Kanonicznego była obrona tez dla otrzymania stopnia licencjata prawa kanonicznego przez ks. Stefana Wyszyńskiego z diecezji włocławskiej.

 

Lata studenckie Księdza Stefana Wyszyńskiego w Lublinie – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

 

1929

Dnia 16 kwietnia 1929 r. na posiedzeniu Wydziału historyczno-filozoficznego Towarzystwa Naukowego we Lwowie L. Halban przedstawił pracę „Zagadnienie nieznajomości prawa w kanonistyce”.

*****

W dniach 21 i 22 czerwca 1929 r. odbyła się obrona rozprawy i tez dla otrzymania doktoratu z prawa kanonicznego przez ks. S. Wyszyńskiego z diecezji włocławskiej.

*****

W latach 1929/30-1930/31 i 1935/36-1936/37 ks. J. Wiślicki pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

*****

Dnia 10 grudnia 1929 r. na posiedzeniu Wydziału historyczno-filozoficznego Towarzystwa Naukowego we Lwowie L. Halban przedstawił pracę „Pogląd na znaczenie Paktów lateraneńskich”.

 

1930

Ks. J. Wiślicki został ponownie wybrany Delegatem Wydziału Prawa Kanonicznego do Rady Towarzystwa Wiedzy Chrześcijańskiej na następne dwulecie.

 

1931

W związku z ogłoszoną konstytucją papieża Piusa XI – o studiach kościelnych, Deus scientiarum Dominus, z 24 maja 1931 r., na wydziale zaszły tylko minimalne zmiany w dotychczasowej organizacji studiów. (…) Z kolei w Statutach, ułożonych w 1932 r. dla wydziałów kościelnych KUL, program studiów na Wydziale Prawa Kanonicznego przedstawiono w następujący sposób: I. Przedmioty główne: 1) wprowadzenie do nauk prawnych (prawo naturalne, filozofia prawa); 2) prawo tekstu – 3 katedry; 3) prawo publiczne Kościoła. II. Przedmioty pomocnicze: 1) instytucje prawa rzymskiego; 2) polskie prawo konkordatowe; 3) zarys prawa polskiego; 4) historia prawa kanonicznego (źródła, instytucje, nauka). III. Przedmioty specjalne: 1) prawo Kościołów Wschodnich; 2) medycyna prawna; 3) styl kurii i praktyka procesowo-sądowa; 4) metodologia historyczno-kanonistyczna; 5) historia polskiego prawa kościelnego. IV. Przedmioty szczegółowe: kwestie wybrane z poszczególnych pięciu ksiąg Kodeksu Prawa Kanonicznego.

*****

W latach 1931/32-1932/33 i 1937/38-1938/39 ks. J. Wiślicki sprawował funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

 

1933

Na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 1933 r. Senat wybrał ks. J. Wiślickiego na Sędziego Uniwersyteckiego i referenta spraw stowarzyszeń akademickich. Funkcję Sędziego Uniwersyteckiego sprawował do 1937 r.

 

1934

Dnia 8 czerwca 1934 r. odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne Towarzystwa Naukowego KUL, zwołane przez 19 członków założycieli. Jednym z nich był ks. J. Wiślicki.

*****

Dnia 13 listopada 1934 r. na posiedzeniu Wydziału historyczno-filozoficznego Towarzystwa Naukowego we Lwowie prof. L. Halban przedstawił pracę „Religia Trzeciej Rzeszy”.

 

1935

W dniach 2-5 lipca 1935 r. odbywały się w Lublinie „Uniwersyteckie wykłady dla duchowieństwa”. Ks. J. Wiślicki wygłosił wykład na temat „Idee przewodnie w konkordatach, zawartych przez Piusa XI”.

 

1937

Uchwałą Senatu U. L. z dnia 29 listopada 1937 r. ks. J. Wiślicki został mianowany profesorem zwyczajnym na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

*****

Dnia 14 grudnia 1937 r. na posiedzeniu Wydziału historyczno-filozoficznego Towarzystwa Naukowego we Lwowie prof. L. Halban przedstawił pracę dra Leszka Winowskiego „Pogląd na stosunek chrześcijaństwa pierwszych wieków do wojny”.

 

1938

Na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa Kanonicznego w dniu 4 marca 1938 r. na wniosek ks. prof. J. Wiślickiego postanowiono do spisu tez (ustnego egzaminu licencjackiego) dodać 2 tezy z prawa kościelnego: 1) charakterystyka ustroju prawnego Kościoła katolickiego; 2) główne teorie prawne o stosunku Kościoła do państwa.

 

1939

Ks. prof. J. Wiślicki został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

*****

Ostatnie posiedzenie Rady Wydziału przed II wojną światową odbyło się 21 czerwca 1939 r.

 

1944

9 stycznia 1944 r. zmarł ks. prof. J. Wiślicki.

 

1945

Katedra Historii Źródeł Prawa Kanonicznego, Metodologii

oraz Prawa Publicznego Kościelnego

kierownik – prof. Leon Halban (1945-1949)

Biogram

Wykaz prowadzonych zajęć

Wykaz publikacji

 

Pierwsze posiedzenie Rady Wydziału podczas wojny odbyło się 6 marca 1945 r. Z tym dniem wydział wznowił pracę.

*****

Senat KUL na posiedzeniu w dniu 9 marca 1945 r. zatwierdził uchwałę Rady Wydziału Prawa Kanonicznego powołując prof. Leona Halbana na Katedrę Historii Źródeł Prawa Kanonicznego, Metodologii oraz Prawa Publicznego Kościelnego. Funkcję tę sprawował do 1949 r., kiedy przeszedł na Wydział Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

*****

Dnia 22 listopada 1945 r. XXI Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ludoznawczego w Lublinie wybrało Zarząd. Na wiceprezesa wybrany został prof. L. Halban.

*****

W latach 1945-1950 ks. Jan Nowicki był Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

1946

Katedra Prawa Kanonicznego Publicznego, Źródeł i Metodologii

kierownik – prof. Leon Halban (1945-1949)

 

Obsada katedr na Wydziale Prawa Kanonicznego została ustalona w następujący sposób: I Katedra Tekstu Prawa Kanonicznego – ks. prof. A. Petrani, II Katedra Tekstu Prawa Kanonicznego – ks. prof. P. Pałka, III Katedra Tekstu połączona z Katedrą Prawa Kościelnego Polskiego – ks. dziekan P. Kałwa, Katedra Prawa Kanonicznego Publicznego, Źródeł i Metodologii – prof. L. Halban.

*****

W latach 1946/47-1948/49 prof. L. Halban pełnił urząd prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego.

*****

27 październiku 1946 r. prof. L. Halban wygłosił wykład inauguracyjny „Dekret Gracjana i jego znaczenie dla nauki prawa”.

*****

W 1946 r. papież Pius XII mianował ks. Stefana Wyszyńskiego biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze 12 maja 1946 r., z rąk prymasa Augusta Hlonda. Jako dewizę przyjął hasło Soli Deo (Jedynemu Bogu).

 

1947

Prof. L. Halban był członkiem Zarządu Głównego Commission Internationale des Arts et Traditions Populaires w Paryżu.

 

1948

W 1948 r. ks. bp S. Wyszyński został podniesiony do godności arcybiskupa metropolity warszawsko-gnieźnieńskiego, prymasa Polski.

 

1949

W 1949 r. prof. L. Halban został wybrany Dziekanem Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

Po utworzeniu w jesieni 1949 r. Wydziału Prawa na UMCS prof. L. Halban objął tam Katedrę powszechnej historii państwa i prawa.

 

1950

Katedra Publicznego Prawa Kościelnego oraz Źródeł Prawa Kanonicznego [?]

kierownik –  ks. prof. Jan Nowicki (1950-1952)

Biogram

Wykaz publikacji

 

Rada Wydziału Prawa Kanonicznego na posiedzeniu w dniu 5 października 1950 r. powołała ks. Jana Nowickiego na profesora nadzwyczajnego kościelnego prawa publicznego od dnia 1 września 1950 r. Senat zatwierdził na posiedzeniu w dniu 18 października 1950 r.

Równocześnie Rada Wydziału postanowiła powołać na wakującą katedrę prawa publicznego ks. J. Nowickiego w charakterze profesora nadzwyczajnego.

*****

W 1950 r. ks. J. Nowicki został członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego KUL.

*****

5 maja 1950 r. ks. J. Nowicki został wybrany delegatem wydziału do Rady Naczelnej TP KUL.

*****

17 czerwca 1950 r. ks. prof. Józef Rybczyk został powołany jako zastępca profesora na III Katedrę Prawa Kanonicznego, którą kierował do 1983 r.

 

1951

W latach 1951/52-1955/56 prof. Leszek Winowski pełnił urząd prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego.

*****

11 kwietnia 1951 r. prof. L. Halban został wybrany nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Lublinie.

 

1952

Katedra Publicznego Prawa Kościelnego oraz Źródeł Prawa Kanonicznego [?]

p.o. kierownika – prof. Leszek Winowski (1952-1954)

Biogram

Wykaz publikacji

 

W latach nieobecności ks. prof. J. Nowickiego na Wydziale Prawa Kanonicznego, p.o. kierownika Katedry był prof. L. Winowski z Wrocławia.

*****

23 maja 1952 r. ks. prof. J. Nowicki został wybrany dziekanem. Dnia 9 grudnia 1952 r. przeprowadzono nowe wybory na skutek utraty katedry przez ks. prof. J. Nowickiego (decyzja Min. Szkolnictwa Wyższego).

Ks. J. Nowicki został pozbawiony katedry dekretem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 1952 r.

*****

Od października 1952 r. ks. prof. J. Nowicki pracował w charakterze sędziego-audytora Sądu Biskupiego w Lublinie. Funkcję tę sprawował do stycznia 1955 r.

*****

Od r. 1952 ks. prof. J. Nowicki był członkiem czynnym Towarzystwa Naukowego KUL.

 

1955

Katedra Publicznego Prawa Kościelnego oraz Źródeł Prawa Kanonicznego

p.o. kierownika – ks. prof. Jan Nowicki (1955-1965)

 

W styczniu 1955 r. ks. prof. J. Nowicki powrócił na Wydział Prawa Kanonicznego. Wykłady prowadził do 1965 r., w którym to przeszedł na emeryturę. W latach 1955-1965 był p.o. kierownika Katedry Publicznego Prawa Kościelnego oraz Źródeł Prawa Kanonicznego. Był również kierownikiem II Katedry Tekstu Prawa Kanonicznego.

*****

Ks. prof. J. Rybczyk w latach 1955-1956 pełnił funkcję sekretarza Towarzystwa Naukowego KUL.

 

1956

26 czerwca 1956 r. ks. prof. J. Rybczyk został wybrany prodziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego. Następnie funkcję tę pełnił w latach 1974-1977 oraz 1980-1983.

*****

8 listopada 1956 r. ks. prof. J. Rybczyk został wybrany przez Senat Prorektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Funkcję pełnił do 1959 r.

*****

Ks. J. Nowicki wygłosił referat „Przepisy kanoniczne o spowiednikach zakonnic”, na ogólnopolskim zjeździe spowiedników zakonnic w Częstochowie w 1956 r.

 

1957

W okresie od 1 kwietnia 1957 r. do 30 września 1958 r. prof. L. Winowski był Prodziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

*****

Ks. J. Nowicki wygłosił referat „Uwzględnienie w kierownictwie wykroczeń przeciw Regule i Konstytucjom”, na ogólnopolskim zjeździe spowiedników zakonnic w Lublinie, KUL, w dniach 24-26 kwietnia 1957 r.

*****

4 maja 1957 r. Centralna Komisja Kwalifikacyjna przyznała tytuł profesora nadzwyczajnego ks. J. Nowickiemu.

*****

Dnia 21 czerwca 1957 r. ks. prof. J. Nowicki został wybrany dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego. Ponownie został wybrany dziekanem 26 maja 1959 r. Funkcję pełnił do 1961 r.

*****

W latach 1957-1977 ks. prof. J. Rybczyk pełnił funkcję dyrektora Międzywydziałowego Zakładu „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”.

*****

W 1957 r. ks. prof. J. Rybczyk został członkiem czynnym Towarzystwa Naukowego KUL.

 

1958

Ks. J. Nowicki wygłosił referat „Prawa i obowiązki mistrzyni nowicjatu w świetle prawa kanonicznego i konstytucji zakonnych”, na ogólnopolskich Dniach Skupienia SS. Mistrzyń w Warszawie, kwiecień – maj 1958 r.

*****

16 października 1958 r. ks. J. Nowicki został wybrany kierownikiem zakładu prawa kanonicznego.

 

1959

W latach 1959-1961 ks. prof. J. Rybczyk pełnił funkcję zastępcy prorektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

*****

19 stycznia 1959 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, na którym dokonano wyboru władz Towarzystwa. Wiceprezesem został prof. L. Halban.

*****

3 marca 1959 r. ks. prof. J. Rybczyk został mianowany szambelanem papieskim.

*****

29 maja ks. J. Nowicki, dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego obchodził czterdziestolecie kapłaństwa.

 

1960

3 maja 1960 r. zmarł w Lublinie prof. L. Halban.

 

1961

W latach 1961-1970 ks. prof. J. Rybczyk pełnił funkcję delegata rektoratu do spraw finansowych uczelni.

 

1962

Rada Wydziału Prawa Kanonicznego w dniu 24 maja 1962 r. wybrała na urząd dziekana ks. J. Rybczyka. Funkcję tę pełnił do 1974 r. oraz w latach 1977-1978.

*****

W latach 1962-1982 ks. prof. J. Rybczyk pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL.

 

1963

22 listopada 1963 r. ks. prof. J. Rybczyk został mianowany prałatem domowym Jego Świątobliwości.

 

1964

1 października pracę na KUL rozpoczął ks. Józef Krukowski na stanowisku asystenta.

*****

15 czerwca 1964 r. ks. prof. J. Nowicki został wybrany wikariuszem kapitulnym archidiecezji w Lubaczowie.

 

1965

Katedra Publicznego Prawa Kościelnego oraz Źródeł Prawa Kanonicznego

p.o. kierownika –  ks. prof. Józef Rybczyk (1965-1972)

Biogram

Wykaz publikacji

 

W 1965 r. Katedrę Publicznego Prawa Kościelnego oraz Źródeł Prawa Kanonicznego objął ks. prof. J. Rybczyk, będąc p.o. kierownika do 1972 r.

 

1966

W dniach 13-15 września 1966 r. odbyła się Ogólnopolska Sesja Naukowa Teologów Polskich, druga w okresie powojennym. Ks. J. Krukowski wygłosił referat „Podmiot uprawnień z motu proprio Pastorale munus”.

 

1967

W 1967 r. ks. prof. J. Rybczyk został powołany w charakterze konsultora Papieskiej Komisji ds. Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego (sekcja De sacramentis).

*****

W latach 1967-1975 ks. prof. Piotr Hemperek był członkiem i sekretarzem zespołu redakcyjnego „Roczników Teologiczno-Kanonicznych” (zeszyt 5).

 

1968

28 marca 1968 r. papież Paweł VI mianował ks. J. Nowickiego biskupem tytularnym Pupiany, a 18 grudnia tegoż roku administratorem apostolskim archidiecezji w Lubaczowie.

*****

Ks. J. Krukowski uzyskał stopień naukowy doktora prawa kanonicznego nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa Kanonicznego KUL z dnia 28 czerwca 1968 r. na podstawie pracy doktorskiej pt. Wpływ bojaźni z szacunku na wartość umowy małżeńskiej. Studium historyczno-prawne, której promotorem był ks. prof. J. Rybczyk.

 

1970

 

Ogólnopolskie sympozjum, KUL, Lublin, 21-22 września 1970 r. Organizatorzy: Sekcja Kanonistów przy Komisji Episkopatu Polski do spraw studiów.

 

Fot. M. Hałasa

 

*****

W latach 1970-1973 ks. prof. P. Hemperek był rzecznikiem dyscyplinarnym przy Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.

 

1972

W latach 1972-2002 ks. J. Krukowski sprawował urząd sędziego Sądu Metropolitalnego w Lublinie.

 

1973

Katedra Prawa Publicznego oraz Źródeł Prawa Kanonicznego

kierownik –  ks. prof. Piotr Hemperek (maj 1973-1984)

Biogram

Wykaz publikacji

 

Od maja 1973 r. kierownikiem Katedry Prawa Publicznego oraz Źródeł Prawa Kanonicznego był ks. prof. P. Hemperek. Funkcję tę pełnił do 1984 r.

*****

W latach 1973-1984 ks. J. Krukowski kierował I Katedrą Tekstu Prawa Kanonicznego.

*****

W latach 1973-1982 ks. prof. J. Rybczyk pełnił funkcję przewodniczącego Senackiej Komisji Młodzieżowo-Stypendialnej.

*****

Na podstawie ogólnego dorobku naukowego i rozprawy pt. Problem wpływu intencji sprawcy bojaźni na wartość umowy małżeńskiej w prawie kanonicznym. Studium historyczno-prawne ks. J. Krukowski uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa Kanonicznego KUL z dnia 25 maja 1973 r.

*****

25 czerwca 1973 r. odbyło się walne zebranie Towarzystwa Naukowego KUL. Członkiem korespondentem został ks. P. Hemperek.

*****

Dnia 14 sierpnia 1973 r. zmarł w Lubaczowie bp J. Nowicki.

*****

6 listopada 1973 r. w Rektoracie KUL odbyła się uroczystość wręczenia nominacji tym pracownikom naukowym KUL, którym Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zatwierdziło stopnie naukowe. Stopień doktora habilitowanego nadano ks. dr. J. Krukowskiemu.

*****

W latach 1973-1974 oraz 1977-1980 ks. prof. P. Hemperek sprawował funkcję prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego.

*****

W latach 1973-1975 ks. prof. P. Hemperek był przewodniczącym Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.

*****

W latach 1973-1977 ks. prof. P. Hemperek był członkiem podkomisji ds. wydawnictw KUL.

 

1974

Ks. J. Krukowski został mianowany docentem.

*****

W dniach 16-17 maja 1974 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Towarzystwa Naukowego KUL, które w poczet stowarzyszeń zostało wpisane 18 maja 1934 r. W ramach uroczystości odbyło się sympozjum naukowe, Walne Zebranie TN KUL i zebranie publiczne. Walne Zebranie powołało nowych członków Towarzystwa Naukowego KUL. Na członka korespondenta powołany został ks. J. Krukowski.

*****

W latach 1974-1977 ks. prof. P. Hemperek pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego.

*****

W latach 1974-1977 ks. prof. P. Hemperek był członkiem Senackiej Komisji ds. Nauki.

 

1975

W latach 1975-1981 ks. J. Krukowski był członkiem Komisji Prawnej Episkopatu Polski, przygotowującej projekt konwencji między Stolicą Apostolską i Polską.

*****

Od 1975 r. ks. prof. P. Hemperek był przewodniczącym komitetu redakcyjnego „Biuletynu Informacyjnego KUL”.

 

1977

W latach 1977-1980 ks. prof. P. Hemperek pełnił funkcję zastępcy prorektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

1978

W 1978 r. ks. J. Krukowski został wybrany dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego KUL (Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych od 1984 r.). Funkcję tę sprawował do 1987 r. Był pierwszym dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych, z reaktywowaną dzięki jego staraniom Sekcją Prawa.

*****

Uchwałą Rady Państwa z dnia 7 listopada 1978 r. ks. prof. J. Rybczyk został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

1979

Interdyscyplinarne sympozjum „Osoba ludzka a struktury kościelne”, 4-5 maja 1979 r. Organizatorzy: Towarzystwo Naukowe KUL, Wydział Teologiczno-Kanoniczny.

*****

Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, w piśmie z dnia 18 października 1979 r., zatwierdził uchwałę Senatu KUL o nadaniu ks. doc. dr hab. J. Krukowskiemu tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego oraz powołaniu go na to stanowisko w I Katedrze Tekstu Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL.

*****

W 1979 r. nadano tytuł profesora (nauki prawne) ks. J. Krukowskiemu.

*****

16 listopada 1979 r. zmarł prof. L. Winowski.

 

1980

W latach 1980-1984 ks. J. Krukowski był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

*****

 

Ogólnopolskie sympozjum poświęcone zagadnieniu uprawnień wiernych w Kościele, 14 kwietnia 1980 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Kanonicznego KUL.

 

 

 

  

 

*****

II Ogólnopolskie Sympozjum Pracowników Sądów Kościelnych, KUL, Lublin, 17-19 września 1980 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Kanonicznego KUL.

 

1981

W 1981 r. na wniosek ówczesnego dziekana ks. prof. J. Krukowskiego Rada Wydziału podjęła uchwałę o utworzeniu Sekcji Prawa Świeckiego (…). Jej reaktywowanie nastąpiło przy Wydziale Prawa Kanonicznego. Uchwała w sprawie utworzenia tej Sekcji przy Wydziale Prawa Kanonicznego została podjęta jesienią 1981 r. (…) Formalnie otwarcie tej Sekcji miało miejsce na początku roku akademickiego 1983/1984.

*****

Ukazała się seria wydawnicza „Kościół i Prawo”, której założycielem i redaktorem był ks. prof. J. Krukowski. Seria wydawana była w latach 1981-1998.

*****

Od maja 1981 r. ks. prof. J. Rybczyk był przewodniczącym sekcji prawa kanonicznego przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki, na 5-letnią kadencję.

*****

28 maja 1981 r. zmarł w Warszawie Stefan Kard. Wyszyński.

 

1982

Dnia 7 maja 1982 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. prof. P. Hemperka biskupem, przydzielając mu stolicę tytularną Equilio i mianując biskupem pomocniczym biskupa lubelskiego. Sakrę biskupią przyjął 30 maja 1982 r. z rąk ks. bpa Bolesława Pylaka.

*****

Na wniosek Dziekana ks. J. Krukowskiego Rada Wydziału Prawa Kanonicznego postanowiła zadedykować IV tom roczników „Kościół i Prawo” zmarłemu ks. Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu.

 

1983

20 maja 1983 r. odbyło się posiedzenie Senatu Akademickiego KUL, który dokonał wyboru nowego rektora KUL. Został nim ks. bp prof. P. Hemperek.

*****

29 maja 1983 r. zmarł nagle ks. prof. J. Rybczyk, były prorektor KUL, wieloletni dziekan i prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego, związany z Uczelnią od ponad 30 lat.

*****

W dniach 8-9 listopada 1983 r. odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL, połączone z wyborami nowego zarządu. Prezesem zarządu wybrano ks. bpa P. Hemperka, rektora KUL.

 

1984

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

kierownik – ks. prof. Józef Krukowski (1984 do 30 września 2009 r.)

Biogram

Wykaz publikacji 1

Wykaz publikacji 2

 

W roku akademickim 1983/84, w związku z reaktywowaniem studiów prawnych na KUL, została dokonana zmiana struktury całego Wydziału. Istniały odtąd dwie sekcje: Prawa Kanonicznego i Prawa Świeckiego. Reorganizacji zostały poddane także studia prawa kanonicznego, celem dostosowania do wymogów nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz konstytucji Jana Pawła II Sapientia christiana.

 

Senat Akademicki KUL na posiedzeniu 29 maja 1984 r. utworzył następujące Katedry na Wydziale Prawa Kanonicznego na Sekcji Prawa Kanonicznego:

– Katedrę Kościelnego Prawa Polskiego przemianował na Katedrę Historii Kościelnego Prawa Polskiego

– Katedrę Prawa Publicznego i Źródeł Prawa Kanonicznego przemianował w dwie Katedry: a) Katedrę Historii Powszechnego Prawa Kanonicznego, b) Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

– Katedrę Porównawczego Prawa Kościelnego przemianował na Katedrę Historii i Prawa Kościołów Wschodnich

– Pierwszą Katedrę Tekstu Prawa Kanonicznego przekształcił w dwie Katedry: a) Katedrę Teologii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego, b) Katedrę Kościelnego Prawa Karnego

 – Drugą Katedrę Tekstu Prawa Kanonicznego przekształcił w trzy Katedry: a) Katedrę Prawa Sakramentów, b) Katedrę Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego, c) Katedrę Instytutów Życia Zakonnego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

– Trzecią Katedrę Tekstu Prawa Kanonicznego przekształcił w dwie Katedry: a) Katedrę Kościelnego Prawa Procesowego, b) Katedrę Prawa Kanonizacyjnego.

 

Kierownikiem Katedry Historii Powszechnego Prawa Kanonicznego został bp prof. P. Hemperek. Kierownictwo Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego powierzone zostało ks. prof. Józefowi Krukowskiemu. Funkcję tę pełnił do 30 września 2009 r.

*****

III Ogólnopolskie Sympozjum Pracowników Sądów Kościelnych, 25-27 kwietnia 1984 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Kanonicznego KUL, pracownicy sądów kościelnych.

*****

Sympozjum „Kościół partykularny w nowym kodeksie prawa kanonicznego”, 18-19 maja 1984 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych KUL.

*****

Od 1984 r. ks. prof. J. Krukowski jest członkiem Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, z siedzibą w Rzymie.

 

1985

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził uchwałę Senatu KUL z dnia 26 czerwca 1985 r. o nadaniu ks. prof. nadzw. dr hab. J. Krukowskiemu tytułu naukowego profesora zwyczajnego oraz powołaniu go na to stanowisko w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL.

*****

Sympozjum „Rola laikatu w świetle teologii i nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego”, 18 października 1985 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Kanonicznego.

*****

14 grudnia 1985 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. prof. J. Krukowskiego, Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego KUL konsultorem Papieskiej Komisji ds. Autentycznej Interpretacji Kodeksu Prawa Kanonicznego.

 

1986

12 maja 1986 r. odbyło się posiedzenie Senatu Akademickiego KUL podczas którego dokonano wyboru władz Uczelni. Funkcję Rektora KUL powierzono ponownie ks. prof. P. Hemperkowi.

*****

18 października 1986 r. w obecności Prymasa Polski odbyła się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uroczysta inauguracja roku akademickiego 1986/87. W czasie uroczystości wykład inauguracyjny na temat „Podstawy współpracy Kościoła i państwa w nauczaniu ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego” wygłosił ks. prof. J. Krukowski.

 

1987

18 marca 1987 r. w ramach konwersatorium organizowanego przez Instytut Jana Pawła II ks. prof. J. Krukowski wygłosił odczyt „Prawo a kultura”.

 

1990

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Lublin, 12 listopada 1990 r.

 

 

Stowarzyszenie wydaje „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” pod redakcją ks. prof. J. Krukowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

*****

Z inicjatywy ks. prof. J. Krukowskiego powstał Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

*****

Ks. prof. J. Krukowski jest założycielem i przewodniczącym komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego „Roczniki Nauk Prawnych” wydawanego przez Towarzystwo Naukowe KUL.

*****

W latach 1990-1993 ks. prof. J. Krukowski był członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

 

1991

Pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Hospicjum „Roma”, Warszawa, 6 listopada 1991 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

 

1992

Sesja naukowa poświęcona problematyce relacji między państwem i Kościołem, ATK, Warszawa, 24 lutego 1992 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Kanonicznego, Sekcja Prawa Kanonicznego przy Komisji Episkopatu Polski do Spraw Nauki Katolickiej.

*****

Sesja Naukowa, Warszawa, 7 maja 1992 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Zespół Oficjałów Sądów Kościelnych w Polsce.

*****

4 lipca 1992 r. zmarł ks. bp P. Hemperek.

*****

Drugie Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Warszawa, 10 listopada 1992 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

 

1993

VIII Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego „Kościół i państwo we współczesnych systemach prawnych”, KUL, Lublin, 14-19 września 1993 r. Organizatorzy: Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL (Stowarzyszenie Kanonistów Polskich wzięło udział w przygotowaniach do VIII Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego).
Podczas VIII Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego w Lublinie, 15 września 1993 r. w gmachu KUL odbyło się Trzecie Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

*****

W latach 1993-1997 ks. prof. J. Krukowski pełnił funkcję przedstawiciela Episkopatu Polski przy Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

 

1994

W latach 1994-1997 ks. prof. J. Krukowski był ekspertem Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.

*****

Od 27 września 1994 r. do 3 października 1997 r. ks. Mirosław Sitarz był redaktorem edycji lubelskiej Katolickiego Tygodnika „Niedziela”.

*****

Czwarte Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (sesja naukowa i sesja organizacyjna), Warszawa, 24 października 1994 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

 

1995

Piąte Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Warszawa, 18 października 1995 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

 

1996

Ogólnopolskie Sympozjum „Akcja Katolicka w Polsce” połączone z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Wrocław, 10-11 września 1996 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wrocławski Sąd Metropolitalny.

*****

Ks. Mirosław Sitarz jako asystent w katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL został zatrudniony 1 października 1996 r., a jako adiunkt od 2001 r.

 

1997

W latach 1997-2000 ks. prof. J. Krukowski był członkiem doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych, którego zadaniem było opiniowanie wniosków dotyczących ratyfikacji przez Polskę umów międzynarodowych.

*****

17 marca na zaproszenie Klubu Myśli Społeczno – Politycznej VADE MECUM ks. prof. J. Krukowski wygłosił wykład pt. Jaka Konstytucja?.

*****

Sympozjum „Zdolność do małżeństwa – osobowość kandydata” połączone z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Olsztyn, 16-17 września 1997 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Warmiński Sąd Metropolitalny.

*****

Od 1997 r. ks. prof. J. Krukowski jest wiceprezesem polsko-niemieckiego towarzystwa na rzecz religii i wolności religijnej w Unii Europejskiej (Gesellschaft für Religion und Religionsfreiheit in der EU) w Bischofsgrün.

 

1998

Ks. M. Sitarz uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego z dnia 18 czerwca 1998 r., na podstawie przedstawionej rozprawy pt. Kolegium Konsultorów w KPK 1983 r. i w partykularnym prawie polskim. Promotorem w przewodzie doktorskim był ks. prof. J. Krukowski.

*****

W dniach 10-11 września w Uniwersytecie Karola w Pradze odbyła się II Międzynarodowa Konferencja z cyklu Praskie rozmowy nt. relacji Kościół-Państwo. Przedmiotem obrad był temat Prawo konkordatowe a związki wyznaniowe w Europie Środkowowschodniej. W konferencji brali udział przedstawiciele kanonistów czeskich, niemieckich, polskich, słowackich i węgierskich. Polskę reprezentował prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich ks. prof. J. Krukowski oraz sekretarz Stowarzyszenia ks. dr Czesław Bielec. Ks. prof. J. Krukowski wygłosił referat nt. Aktualne problemy polskiego prawa wyznaniowego. W obradach uczestniczył też ks. M. Sitarz.

*****

I Międzynarodowa Konferencja „KULTURA I PRAWO” Podstawy jedności europejskiej, KUL, Lublin, 23-25 września 1998 r. Organizatorzy: Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenie Polityki Prawnej z siedzibą w Trewirze.
[Publikacja: Krukowski Józef, Theisen Otto (red. nauk.), Kultura i prawo. Materiały I Międzynarodowej Konferencji na temat Podstawy jedności europejskiej, Lublin, 23-25 września 1998, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999, ss. 331, ISBN 83-87703-42-7.]

*****

Międzynarodowa Konferencja „Demokratyczne państwo prawne a wartości chrześcijańskie w kulturze europejskiej. Doświadczenia i perspektywy” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, KUL, Lublin, 24-27 września 1998 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Fundacja dla Rozwoju Europejskiej Kultury i Prawa w Lublinie.

*****

Od 1998 r. ks. M. Sitarz jest członkiem Stowarzyszenia Polityki Prawnej z siedzibą w Trewirze (Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik).

 

1999

15 lutego 1999 r. w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL pracę rozpoczął ks. Krzysztof Orzeszyna jako asystent, a od 15 lutego 2002 r. do 30 września 2009 r. był adiunktem.

*****

Międzynarodowa Konferencja „Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Sandomierz, 13-14 września 1999 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Biskupi w Sandomierzu, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
[Publikacja: Krukowski Józef (red. nauk.), Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie. Materiały Międzynarodowej Konferencji, Sandomierz, 13-14 września 1999 r., Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, ss. 157, ISBN 83-7306-011-1.]

*****

W latach 1999-2001 ks. M. Sitarz pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie.

*****

Od 1999 r. ks. prof. J. Krukowski jest członkiem Stowarzyszenia Polityki Prawnej z siedzibą w Trewirze (Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik).

 

2000

18 maja w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się ceremonia nadania tytułu doktora honoris causa prof. Berndowi Rüthersowi. Jego zasługi naukowe przedstawił ks. prof. J. Krukowski, promotor doktoratu i autor laudacji. Prof. Bernd Rüthers wziął czynny udział w konferencji „KULTURA I PRAWO” Wolność mediów, wygłaszając referat „Medienfreiheit und Persönlichkeitschutz im Konflikt – Erfahrungen und Grundsätze in Praxis und Lehre der Bundesrepublik Deutschland”.

*****

II Międzynarodowa Konferencja „KULTURA I PRAWO” Wolność mediów, KUL, Lublin, 18-19 maja 2000 r. Organizatorzy: Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik w Trewirze (RFN), Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL.
[Publikacja: Krukowski Józef, Theisen Otto (red.), Kultura i prawo. Materiały II Międzynarodowej Konferencji na temat Wolność mediów, Lublin, 18-19 maja 2000, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002, ss. 262, ISBN 83-7306-067-7.]

*****

Konferencja Naukowa „Struktury terytorialne i personalne w Kościele. Zasady wzajemnej autonomii i współpracy” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Przemyśl, 18-19 września 2000 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna w Przemyślu.

*****

W dniu 26 września 2000 r. ks. K. Orzeszyna uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy „Urząd wikariusza biskupiego w prawie powszechnym kościoła łacińskiego”, której promotorem był ks. prof. J. Krukowski.

*****

Ks. prof. J. Krukowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

*****

Od 2000 r. ks. M. Sitarz jest członkiem Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, z siedzibą w Rzymie.

 

2001

Dnia 30 maja 2001 r. ks. prof. J. Krukowski wygłosił referat „Dziedzictwo duchowe Kardynała Stefana Wyszyńskiego w przedmiocie relacji Kościół–państwo”. Referat został wygłoszony w Parlamencie RP z okazji Roku Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

*****

Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana w ramach obchodów roku Prymasa Tysiąclecia „Struktura i zadania kurii diecezjalnej”, Warszawa-Praga, 11-12 września 2001 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej.
[Publikacja: Krukowski Józef, Warchałowski Krzysztof (red. nauk.), Struktura i zadania kurii diecezjalnej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach obchodów Roku Prymasa Tysiąclecia przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL oraz Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej (Warszawa - Praga 11-12, 09, 2001), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2003, ss. 156, ISBN 83-7072-274-3.]

*****

Od 2001 r. ks. M. Sitarz jest członkiem polsko-niemieckiego towarzystwa na rzecz religii i wolności religijnej w Unii Europejskiej (Gesellschaft für Religion und Religionsfreiheit in der EU) w Bischofsgrün.

 

2002

III Międzynarodowa Konferencja „KULTURA I PRAWO” Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Sala Kolumnowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 2-4 września 2002 r. Organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik w Trewirze, Towarzystwo Naukowe KUL.
[Publikacja: Krukowski Józef, Theisen Otto (red.), Kultura i prawo. Materiały III Międzynarodowej Konferencji na temat Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Warszawa, 2-4 września 2002, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, ss. 247, ISBN 83-7306-130-4.]

*****

Ogólnopolska Konferencja Kanonistów „Struktury kolegialne w Kościele partykularnym” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Tarnów, 17-18 września 2002 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Papieski Wydział Teologiczny w Tarnowie.
[Publikacja: Krukowski Józef, Rozkrut Tomasz (red. nauk.), Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, Tarnów 17-18 września 2002, Biblos, Tarnów 2004, ss. 146, ISBN 83-7332-183-7.]

*****

Od 2002 r. ks. M. Sitarz jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich wybranym przez Walne Zebranie dnia 17 września 2002 r. w Tarnowie.

 

2003

Rezultatem zainteresowań badawczych ks. prof. J. Krukowskiego jest Jego inicjatywa wydania przez kanonistów polskich wielotomowego, pierwszego w polskiej literaturze prawniczej komentarza egzegetycznego do kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego. Kolejno ukazały się: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. I: Księga I. Normy ogólne, Pallottinum, Poznań 2003; T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, Pallottinum, Poznań 2005; T. II/2: Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, Pallottinum, Poznań 2006; T. V: Księga VII. Procesy, Pallottinum, Poznań 2007; T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, Pallottinum, Poznań 2011.

Profesor jest redaktorem naukowym tego wielkiego dzieła i jednocześnie autorem największej liczby komentarzy do poszczególnych kanonów z różnych ksiąg kodeksowych.

*****

IV Międzynarodowa Konferencja „KULTURA I PRAWO” Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej, zorganizowana z okazji 10. rocznicy podpisania konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską pod patronatem Prymasa Polski, KUL, Lublin, 1-2 września 2003 r. Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik w Trewirze, Gesellschaft für Religion und Religionsfreiheit in der EU w Bischofsgrün, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.
[Publikacja: Krukowski Józef (red.), Kultura i prawo. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji na temat Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej, Lublin, 1-2 września 2003, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, ss. 226, ISBN 83-7306-179-7.]

*****

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II. Struktura i zadania” z okazji 20. rocznicy wejścia w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego, KUL, Lublin, 8 grudnia 2003 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
[Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław (red.), Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 153, ISBN 83-7363-170-4.]

*****

Ks. M. Sitarz został uhonorowany Medalem MATER VERBI Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Po raz kolejny medal otrzymał w 2009 r. i 2013 r.

*****

W latach 2003-2014 ks. prof. J. Krukowski był wiceprzewodniczącym Komisji Prawniczej Oddziału Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk.

 

2004

Krajowa Konferencja Naukowa „Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz rodziny” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, Łomża, 6-7 września 2004 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna w Łomży, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
[Publikacja: Krukowski Józef, Śliwowski Tadeusz (red. nauk.), Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz małżeństwa i rodziny. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Diecezję Łomżyńską, Łomża, 6-7 września 2004, Redakcja „Głosu Katolickiego”, Łomża 2005, ss. 172, ISBN 83-917258-4-7.]

*****

W dniach 20-25 września 2004 r. ks. prof. J. Krukowski oraz ks. dr M. Sitarz wzięli udział w XII Międzynarodowym Kongresie Prawa Kanonicznego (XIIème Congrès International de Droit Canonique de la Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo „Sistema Giuridico Canonico e Rapporti Interordinamentali”). Organizatorem kongresu był Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu La Sagesse w Bejrucie. W trakcie kongresu ks. prof. J. Krukowski wygłosił referat „Particular Churches and Communio Ecclesiarum”, natomiast ks. M. Sitarz „Creative competences of collegiate bodies in particular Churches”.

*****

Wydany został „Słownik Prawa Kanonicznego” (Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2004) autorstwa ks. M. Sitarza.

 

 

 

 

 

 

 

 

*****

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ecclesia et Status” z okazji 40-lecia pracy naukowej i 20-rocznicy pracy w Papieskiej Radzie ds. Interpretacji Tekstów Prawnych w Watykanie ks. prof. Józefa Krukowskiego, KUL, Lublin, 4 listopada 2004 r. Organizatorzy: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.
[Księga Jubileuszowa: Dębiński Antoni, Orzeszyna Krzysztof, Sitarz Mirosław (red.), Ecclesia et Status. Studia in honorem prof. Josephi Krukowski. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, ss. 1012, ISBN 83-7306-196-7.]
[Publikacja: Sitarz Mirosław (red.), Ecclesia et Status. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 168, ISBN 83-7363-226-3.]

 

2005

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Sandomierz, 7-9 września 2005 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna w Sandomierzu, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
[Publikacja: Dzięga Andrzej, Krukowski Józef, Sitarz Mirosław (red.), Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny, Wydawnictwo i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2006, ss. 240, ISBN 83-7300-558-7.]

*****

W dniach 17-19 listopada 2005 r. ks. prof. J. Krukowski oraz ks. M. Sitarz wzięli udział w międzynarodowej konferencji na temat „Aktualny stan i wyzwania prawa wyznaniowego w Ameryce Łacińskiej”, zorganizowanej przez Latynoamerykańskie Stowarzyszenie Wolności Religijnej CLLR (Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa) przy współudziale Sekretariatu Stanu i Meksykańskiej Państwowej Komisji Praw Człowieka. Konferencja odbyła się w siedzibie Narodowego Centrum Praw Człowieka w mieście Meksyk.

 

2006

W dniach 19-20 maja 2006 r. odbyły się Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji zorganizowane z okazji Jubileuszu 25-lecia reaktywowania studiów prawniczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Dnia 19 maja miało miejsce uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Odbyło się ono w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego, otwarcia posiedzenia dokonał ks. prof. Stanisław Wilk, Rektor KUL. Najważniejszy moment stanowiło wręczenie Medalu za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Józefowi Krukowskiemu. 29 kwietnia 2005 r. Senat Akademicki KUL podjął uchwałę: Senat Akademicki KUL na wniosek Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji nadał ks. prof. dr. hab. Józefowi Krukowskiemu Medal za zasługi dla KUL w związku z jego ofiarną pracą na rzecz rozwoju i promocji Uniwersytetu, owocną pracę naukową i dydaktyczną oraz wkładem w regulację stosunków Państwo-Kościół.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. W. Wytrążek

Galeria zdjęć

 

Ks. prof. J. Krukowski ofiarował swój medal Archidiecezji Lubelskiej na ręce bp. Ryszarda Karpińskiego i bp. Artura Mizińskiego.

 

Uchwała o ustanowieniu Medalu „Za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” została podjęta przez Senat Akademicki KUL na posiedzeniu dnia 20 lutego 1976 r. W myśl regulaminu medal ten jest przyznawany przez Senat Akademicki osobom fizycznym oraz instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom za wybitne zasługi i ofiarność na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

W ramach Jubileuszu dnia 20 maja 2006 r. odbyło się w KUL Pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Powitanie Absolwentów – JM ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL
Słowo Rektora KUL – JM ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk
Geneza, struktura i cele Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
Wystąpienie ks. prof. Józefa Krukowskiego podczas Walnego Zebrania SAWP – ks. prof. dr hab. Józef Krukowski
Wystąpienia Absolwentów

 

Stowarzyszenie wydaje „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” pod redakcją ks. prof. M. Sitarza.

 

 

 

 

 

 

 

 *****

Ks. prof. J. Krukowski otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

*****

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Szczecin, 4-5 września 2006 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
[Publikacja: Krukowski Józef, Maćkowski Andrzej (red.), Ochrona funkcji wychowawczej rodziny, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ss. 268, ISBN 978-83-89872-17-3.]

*****

V Międzynarodowa Konferencja „KULTURA I PRAWO” Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny, Akademia Prawa Europejskiego w Trewirze, 18-19 września 2006 r. Organizatorzy: Towarzystwo Polityki Prawa w Trewirze, Instytut Polityki Prawa przy Uniwersytecie w Trewirze, Towarzystwo Naukowe i Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
[Publikacja: Krukowski Józef, Isensee Josef, Sitarz Mirosław (red.), Kultura i prawo. Materiały V Międzynarodowej Konferencji na temat Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny, Trewir, 18-19 września 2006, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007, ss. 426, ISBN 978-83-7306-334-1.]

*****

Drugie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, KUL, Lublin, 16 grudnia 2006 r.

 

2007

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, Radom, 4-5 września 2007 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
[Publikacja: Krukowski Józef, Fundowicz Sławomir, Sitarz Mirosław (red. nauk.), Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, 4-5 września 2007 r., Radom, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2010, ss. 164, ISBN 978-83-61147-76-3.]

*****

W dniach 19-20 września 2007 r. ks. prof. J. Krukowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Episkopatu Republiki Słowacji z udziałem Nuncjusza Apostolskiego na Słowacji w sprawie utworzenia Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Katolickim na Słowacji.

*****

Konferencja Naukowa „Przyszłość Unii Europejskiej – Przyszłość Europy” połączona z Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, KUL, Lublin, 29 września 2007 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

2008

Konferencja Naukowa „Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji”, Warszawa, 10 kwietnia 2008 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
[Publikacja: Wroceński Józef, Pietrzak Helena (red.), Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji. Materiały z konferencji, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, ss. 224, ISBN 978-83-7072-493-1.]

*****

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce” pod patronatem J. E. Ks. Abpa Władysława Ziółka, Metropolity Łódzkiego, połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Łódź, 3-4 września 2008 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna w Łodzi, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.
[Publikacja: Krukowski Józef, Tracz Zbigniew (red.), 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2009, ss. 241, ISBN 978-83-89790-61-3.]

Informacja na stronie Archidiecezji Łódzkiej 1
Informacja na stronie Archidiecezji Łódzkiej 2

 

*****

Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, KUL, Lublin, 12 września 2008 r.

*****

4 listopada 2008 r. ks. K. Orzeszyna uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo Unii Europejskiej, na podstawie rozprawy pt. Podstawy relacji między państwem a Kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatami Unii Europejskiej. Studium prawnoporównawcze.

 

2009

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

kierownik – ks. prof. Mirosław Sitarz (od 1 października 2009 r.)

Biogram

Wykaz publikacji

 

Ks. M. Sitarz uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego – ustrój hierarchiczny Kościoła, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z dnia 27 stycznia 2009 r., na podstawie ogólnego dorobku naukowego i rozprawy pt. Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.

*****

30 kwietnia odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL JE Tarcisio Kardynałowi Bertone, Sekretarzowi Stanu Stolicy Apostolskiej. Promotorem doktoratu był ks. prof. J. Krukowski. W wygłoszonej laudacji podkreślił, że „W Jego [kard. Tarcisio Bertone – M.S.] nadzwyczaj aktywnym życiu publicznym obserwujemy godną podziwu umiejętność łączenia pracy naukowej (badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej) z działalnością duszpasterską”.

 

Galeria zdjęć z uroczystości

 

*****

Konferencja „Wprowadzenie Euro w Polsce – problematyka prawna”, KUL, Lublin, 23 maja 2009 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

*****

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów „Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Częstochowa, 8-9 września 2009 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna w Częstochowie, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
[Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Dziub Krzysztof (red.), Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, ss. 219, ISBN 978-83-7306-469-0, ISBN 978-83-7702-038-8.]

Informacja na stronie Biura Prasowego Jasnej Góry

 

*****

Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, KUL, Lublin, 26 września 2009 r.

*****

Od 1 października 2009 r. kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego jest ks. prof. M. Sitarz.

*****

Od 1 października 2009 r. ks. prof. K. Orzeszyna jest kierownikiem Katedry Praw Człowieka.

*****

W latach 2009-2013 realizowany był projekt badawczy – grant zewnętrzny przyznany przez Zespół Specjalistyczny Nauk Humanistycznych i Społecznych, Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Leksykon Prawa Kanonicznego, pod kierunkiem ks. M. Sitarza.

*****

Ks. prof. J. Krukowski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wkład w normalizację stosunków między Państwem i Kościołem oraz Złotym Medalem Prezydenta RP za Długoletnią Służbę.

*****

Ks. prof. J. Krukowski otrzymał dnia 23 listopada 2009 r. w Watykanie medal (Medaglia Pontificia) od papieża Benedykta XVI w IV roku Jego pontyfikatu, za zasługi dla Kościoła powszechnego, a zwłaszcza za działalność w Papieskiej Radzie ds. Tekstów Prawnych (Pontificium Consilium de Legum Textibus).

*****

Ks. prof. J. Krukowski otrzymał statuetkę „Sursum corda” Redaktora Naczelnego Katolickiego Tygodnika „Niedziela”.

 

2010

Konferencja Naukowa i spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 16 stycznia 2010 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

*****

24 marca 2010 r. odbyło się doroczne Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL. Ks. prof. M. Sitarz został wybrany referentem do spraw wydawniczych.

*****

Ks. prof. J. Krukowski otrzymał NagrodęPeregryn z Opola 2010za umiłowanie sprawiedliwości z racji VII Edycji tej nagrody, podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej VI Colloquium prawno-historyczne. Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja i przyszłość Europy. Konferencja odbyła się w Niewodnikach k. Opola, dnia 13 maja 2010 r. Ksiądz Profesor wygłosił referat „Zasada równouprawnienia kościołów w prawie europejskim”.

*****

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prawa Kanonicznego „Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele” pod patronatem J. E. Ks. Bpa Andrzeja Suskiego, Biskupa Toruńskiego, połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Toruń, 7-8 września 2010 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Biskupia w Toruniu, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
[Publikacja: Krukowski Józef, Kraiński Wiesław, Sitarz Mirosław (red.), Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, Scripta Theologica Thoruniensia (20), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss. 246, ISBN 978-83-231-2707-9.]

Informacja na stronie miasta Torunia

Dwadzieścia lat istnienia Stowarzyszenia Kanonistów Polskich – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

 

*****

Konferencja Naukowa „Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 23 października 2010 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Instytut na rzecz Państwa Prawa.
[Publikacja: Krukowski Józef, Sieniow Tomasz, Sitarz Mirosław (red.), Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” V (2010), nr 6, ss. 87, ISSN 1896-8406.]

 

2011

Konferencja Naukowa i spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 8 stycznia 2011 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

Po zamknięciu konferencji naukowej rozpoczęła się część uroczysta spotkania.

Ks. prof. J. Krukowski otrzymał Medal Prezydenta Miasta Lublina za zasługi wniesione dla Miasta, pracę na rzecz lubelskiej nauki i zaangażowanie w działania służące publicznemu dobru wspólnemu.

*****

Ks. M. Sitarz został wybrany członkiem Komitetu Nauk Prawnych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk.

*****

Ks. prof. J. Krukowski wygłosił Laudację podczas uroczystości wręczenia Doktoratu Honoris Causa Pani Ambasador Hannie Suchockiej. Uroczystość odbyła się w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dnia 27 maja 2011 r.

*****

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Postępowanie administracyjne w Kościele”, Lublin, 6 czerwca 2011 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie.

*****

W 2011 r. ks. M. Sitarz został wybrany sekretarzem Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie.

*****

Z inicjatywy ks. M. Sitarza od 2011 r. organizowany jest Kurs przygotowujący do egzaminów na aplikacje prawnicze. Odbywa się on w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, organizatorami są Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

*****

Monografia autorstwa ks. prof. J. Krukowskiego „Prawo administracyjne w Kościele” stanowi pierwsze całościowe opracowanie kościelnego prawa administracyjnego w skali światowej. Za jej publikację Autor otrzymał dwie nagrody. Dzięki niej Wydawnictwo UKSW zostało wyróżnione Nagrodą Spółki Targi w Krakowie w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki 2011.

*****

W dniach 14-18 września 2011 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się XIV Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego nt. Administracja w prawie kanonicznym. Organizatorami było Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo oraz Wydział Prawa Kanonicznego UKSW. Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo doceniając dorobek naukowy pracowników Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL na światowym kongresie powierzyło wygłoszenie referatów tylko ks. prof. J. Krukowskiemu i ks. prof. M. Sitarzowi. Ks. prof. J. Krukowski wygłosił referat „Podstawy prawa administracyjnego w Kościele”, natomiast ks. M. Sitarz „Kanoniczny akt administracyjny a porządek państwowy”.

*****

Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Aula Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, 14 września 2011 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

*****

Konferencja Naukowa „Technologie informatyczne w sądownictwie – doświadczenia i perspektywy” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 19 listopada 2011 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.
[Publikacja: Sitarz Mirosław, Zdziennicki Bohdan (red.), Technologie informatyczne w sądownictwie. Doświadczenia i perspektywy, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” VII (2012), nr 8, ss. 51, ISSN 1896-8406.]

 

2012

Reaktywowane zostało czasopismo „Kościół i Prawo” przez Towarzystwo Naukowe KUL we współpracy z WPPKiA pod redakcją ks. prof. M. Sitarza. Czasopismo wydawane było przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1981-1998 pod redakcją naukową ks. prof. J. Krukowskiego. Inicjatywa reaktywowania czasopisma powstała podczas konferencji naukowej „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców” zorganizowanej dnia 2 czerwca 2012 r. w Lublinie po raz pierwszy, rozpoczynającej cykl konferencji pod tą nazwą.

 

*****

Konferencja Naukowa „Życie i działalność Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Bérier i Zdzisława Papierkowskiego” oraz spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 14 stycznia 2012 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

*****

Wydana została publikacja „Kościelne prawo publiczne. Wybór źródeł” pod redakcją ks. M. Sitarza. Stanowi ona pierwsze całościowe opracowanie źródeł kościelnego prawa publicznego. Zbiór jest uzupełnieniem podręcznika „Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych” ks. prof. J. Krukowskiego.

*****

Konferencja Naukowa „Informatyzacja w sądownictwie – doświadczenia i perspektywy”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa, 16 kwietnia 2012 r. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

*****

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego za rok 2011 w dowód uznania za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego ks. prof. Józefowi Krukowskiemu, Aula im. Stefana Kard. Wyszyńskiego, KUL, Lublin, 16 maja 2012 r. Organizatorzy: Towarzystwo Naukowe KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 

 

Fot. R. Czyrka
Galeria zdjęć z uroczystości


[TEKA poświęcona Księdzu Profesorowi: Nowikowski Ireneusz, Sitarz Mirosław (red. tomu V), „Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie” t. V (2012), ss. 204, ISSN 1899-7694.]

 

Laudacja – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

 

*****

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 2 czerwca 2012 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie. 

 

Fot. R. Czyrka

Galeria zdjęć z konferencji

 

Ks. prof. M. Sitarz wręcza ks. prof. J. Krukowskiemu reportaż z uroczystości wręczenia mu Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego.

 

Referaty wygłoszone w trakcie konferencji publikowane są w periodyku naukowym „Kościół i Prawo” oraz nowej serii monograficznej „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców” pod redakcją ks. M. Sitarza. Tom I ukazał się w 2014 r.

 

Wydane publikacje

 

 

 

*****

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów „Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Gdańsk Oliwa, 9-11 września 2012 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna Gdańska, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
[Publikacja: Głódź Sławoj Leszek, Krukowski Józef, Sitarz Mirosław (red.), Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Prace Wydziału Nauk Prawnych 50, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, ss. 293, ISBN 978-83-7306-616-8.]

Informacja na stronie Gość.pl

 

*****

Konferencja Naukowa „Drogi kariery prawniczej absolwentów Wydziału Prawa KUL” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 10 listopada 2012 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 

Galeria zdjęć z konferencji

 

*****

W latach 2012-2017 r. ks. M. Sitarz był rzecznikiem sprawiedliwości przy Sądzie Metropolitalnym w Lublinie.

*****

Ks. M. Sitarz otrzymał Brązowy Medal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnią Służbę, nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się dnia 18 grudnia 2012 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

Galeria zdjęć z uroczystości

 

2013

Konferencja Naukowa i spotkanie opłatkowe Członków i Przyjaciół Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 19 stycznia 2013 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

*****

Dnia 27 marca 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL, podczas którego dokonano wyboru nowego Zarządu. Ks. prof. J. Krukowski został wybrany Wiceprezesem Towarzystwa Naukowego KUL, ks. prof. M. Sitarz – Sekretarzem Generalnym Towarzystwa Naukowego KUL. Funkcję pełnił do 21 marca 2018 r.

*****

Konferencja z okazji 30-lecia reaktywacji kierunku prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, KUL, Lublin, 22 maja 2013 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL z inicjatywy dra Jacka Szczota.

 

Galeria zdjęć z konferencji

 

*****

Dnia 27 maja 2013 r. w Auli Stefana Kard. Wyszyńskiego odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego JE Kard. Zenonowi Grocholewskiemu. Nagroda przyznawana jest przez Zarząd Towarzystwa Naukowego KUL „za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego”. Laudację wygłosił ks. prof. J. Krukowski.

 

Galeria zdjęć z uroczystości

 

*****

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 1 czerwca 2013 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.

*****

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów pod patronatem Ks. Bpa Prof. Dra hab. Kazimierza Ryczana „Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Kielce, 5-7 września 2013 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna w Kielcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Świętokrzyski Instytut Teologiczny, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
[Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Pieron Bartłomiej (red.), Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Prace Wydziału Nauk Prawnych 53, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 197, ISBN 978-83-7306-659-5.]

Informacja na stronie Diecezji Kieleckiej

 

*****

Dnia 21 września 2013 r. w Częstochowie ks. prof. M. Sitarz został uhonorowany Medalem MATER VERBI – Matka Słowa, Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

*****

Ks. prof. J. Krukowski i ks. M. Sitarz w dniach 11-12 października 2013 r. wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji „Stolica Apostolska na arenie międzynarodowej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II – 1978-2005”, pod patronatem głównym JE Ks. Kard. Stanisława Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego. Konferencja odbyła się w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jej organizatorami byli: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych), Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, przy wsparciu Fundacji Międzynarodowej Jana Pawła II ds. Nauki Społecznej Kościoła w San Marino, Fundacji Europa Civiltà z Mediolanu i Poczty Polskiej SA.

*****

10 grudnia 2013 r. ks. M. Sitarz obchodził 25. rocznicę święceń kapłańskich.

*****

Konferencja Naukowa, Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL i spotkanie opłatkowe, KUL, Lublin, 14 grudnia 2013 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

*****

Opublikowana została monografia autorstwa ks. M. Sitarza „Competences of Collegial Organs in a Particular Church in the Exercise of Executive Power According to the Code of Canon Law of 1983” (Wydawnictwo KUL, Lublin 2013), będąca częścią serii anglojęzycznych monografii Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Seria ta została zainicjowana w 2009 r. Ukazują się w niej wyłaniane w drodze konkursu rozprawy odznaczające się szczególnie wysokim poziomem merytorycznym, które ze względu na podjęty temat mogą stanowić zauważalny wkład w rozwój nauki prawa, prawa kanonicznego lub administracji poza granicami naszego kraju. Autorami wydawanych książek są pracownicy naukowi Wydziału. Konkurs ogłaszany jest raz w roku i rozstrzygany przez Kapitułę konkursową.

*****

Od 2013 r. ks. prof. M. Sitarz jest redaktorem naczelnym periodyku naukowego „Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie”.

 

2014

Zgodnie z Uchwałą Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego katedr Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (724/II/19) z późn. zm. uległa zmianie struktura organizacyjna Instytutu Prawa Kanonicznego. W 2014 r. po reorganizacji tworzyły go: Katedra Historii Prawa Kanonicznego oraz Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych, Katedra Kościelnego Prawa Karnego, Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Katedra Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego, Katedra Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich.

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego uległa przekształceniu w formie zmiany składu osobowego. Do katedry dołączyli ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL (do 14 lutego 2017 r.) oraz dr Anna Słowikowska z Katedry Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego.

*****

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 7 czerwca 2014 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

*****

Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Abp. Dr. Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego „II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne”, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice, 8-10 września 2014 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kuria Metropolitalna Archidiecezji Katowickiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
[Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Pastwa Andrzej (red.), II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, Prace Wydziału Nauk Prawnych 62, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 338+6 nlb, ISBN 978-83-7306-694-6.]

Informacja na stronie Archidiecezji Katowickiej 1
Informacja na stronie Archidiecezji Katowickiej 2

 

*****

7 października 2014 r. odbyła się konferencja „Stosunki dyplomatyczne Rzeczypospolitej Polskiej ze Stolicą Apostolską za pontyfikatu Jana Pawła II w latach 1989-2005”. Wzięli w niej udział ks. prof. J. Krukowski i ks. prof. M. Sitarz.

Ks. prof. J. Krukowski wygłosił wykład pt. „Dyplomacja polska wobec Stolicy Apostolskiej w sprawie normalizacji stosunków między Państwem a Kościołem (1989-1998)”.

Organizatorem wydarzenia był Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja jest kontynuacją zeszłorocznego międzynarodowego spotkania pt. „Stolica Apostolska na arenie międzynarodowej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II – 1978-2005”, którą Instytut organizował wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim.

*****

Dnia 7 października w Krakowie z inicjatywy ks. prof. M. Sitarza podpisana została umowa o współpracy między Instytutem Prawa Kanonicznego KUL a Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Dotyczy ona podejmowania wspólnych inicjatyw badawczo-naukowych, organizacji konferencji związanych z życiem i działalnością Ojca Świętego Jana Pawła II, a ponadto wymiany studentów i organizowania praktyk studenckich.

*****

20 października 2014 r. ks. prof. J. Krukowski został wybrany na przewodniczącego, a ks. prof. M. Sitarz na wiceprzewodniczącego Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie.

*****

Dnia 8 grudnia, w 96. rocznicę powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL Jego Eminencji Francesco Coccopalmerio, przewodniczącemu Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych. Promotorem doktoratu był ks. prof. J. Krukowski. W wygłoszonej laudacji podkreślił, że „zapewne trudno jest znaleźć drugiego człowieka, który tak jak kard. Francesco Coccopalmerio łączy bogatą działalność organizacyjną z intensywną pracą naukową – dydaktyczną i badawczą – na poziomie uniwersyteckim”.

 

Galeria zdjęć z uroczystości

 

*****

Konferencja Naukowa, Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL i spotkanie opłatkowe, KUL, Lublin, 13 grudnia 2014 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 

2015

12 stycznia 2015 r. „Kościół i Prawo” zostało wpisane na listę referencyjną ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

*****

27 stycznia 2015 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo” z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, zorganizowana przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

Słowa laudacji na cześć Jubilata wypowiedział ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, podkreślając w niej ogromny dorobek naukowy i bogatą działalność organizacyjną Księdza Profesora Józefa Krukowskiego.

Z okazji Jubileuszu Księdza Profesora wydana została Księga Pamiątkowa pt. „Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski dedicata”. Księgę zaprezentował ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL. Uroczystego wręczenia Księgi dokonał JM ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL.

 

[Księga Jubileuszowa: Sitarz Mirosław, Stanisz Piotr, Stawniak Henryk (red.), Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski dedicata (Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej), Prace Wydziału Nauk Prawnych 57, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 926+10 nlb, ISBN 978-83-7306-667-0.]

 

Galeria zdjęć z konferencji naukowej i uroczystości wręczenia Księgi Jubileuszowej

Galeria zdjęć z uroczystości

Relacja w TVP3 Lublin

Relacja w Tv KUL

 

*****

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie” zorganizowana pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UKSW Ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego z okazji 50-lecia zamknięcia obrad Soboru Watykańskiego II, UKSW, Warszawa, 20 maja 2015 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.
[Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Stawniak Henryk (red.), Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 350, ISBN 978-83-7306-684-7.]

*****

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 6 czerwca 2015 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

*****

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji”, KUL, Lublin, 4-5 września 2015 r. Organizatorzy: Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, L’UFR de Langue Française à l’Université Paris-Sorbonne, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

*****

Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego Biskupa Łomżyńskiego „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań”, Łomża, 7-9 września 2015 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna w Łomży, Sąd Biskupi w Łomży, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
[Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Borawski Ireneusz (red.), Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, Prace Wydziału Nauk Prawnych 66, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 232, ISBN 978-83-7306-734-9.]

Informacja na stronie Diecezji Łomżyńskiej

 

*****

Konferencja Naukowa, Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL i spotkanie opłatkowe, KUL, Lublin, 19 grudnia 2015 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

W trakcie Walnego Zebrania SAWP KUL wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Przewodniczącym Stowarzyszenia został wybrany ks. M. Sitarz, honorowym przewodniczącym ks. prof. J. Krukowski.

 

2016

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 4 czerwca 2016 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

*****

Od 6 czerwca 2016 r. ks. M. Sitarz jest stałym członkiem Rady ds. Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Wojewodzie Lubelskim.

*****

Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa dr. Wiesława A. Meringa Biskupa Włocławskiego „Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Włocławek, 5-7 września 2016 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
[Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Gręźlikowski Janusz (red.), Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Prace Wydziału Nauk Prawnych 68, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 208, ISBN 978-83-7306-779-0.]

*****

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina”, KUL, Lublin, 15-17 września 2016 r. Organizatorzy: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickie­go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skło­dowskiej w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uni­wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego (Słowacja), Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrz­nych we Lwowie (Ukraina).
[Publikacja: Krukowski Józef, Potrzeszcz Jadwiga, Sitarz Mirosław (red.), Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 326, ISBN 978-83-7306-735-6.]

 

Galeria zdjęć z konferencji

 

*****

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji abp. dr. Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego Kościoła Rzymskokatolickiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy „Przynależność do Kościoła Katolickiego”, Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, 30 września 2016 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych.
[Publikacja: Kawa Stanisław, Romanko Agnieszka, Sitarz Mirosław, Słowikowska Anna (red.), The Enrollment to the Catholic Church, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2017, ss. 170, ISBN 978-88-209-9993-3.]

*****

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Absolwent KUL … Kandydat na ołtarze” oraz Jubileuszowe Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 10 grudnia 2016 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
[Publikacja: Sitarz Mirosław, Słowikowska Anna, Romanko Agnieszka (red.), Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia - absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 184, ISBN 978-83-948764-2-5.]

 

10 lat istnienia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

 

2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z dziejów bankowości - w setną rocznicę powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej”, KUL, Lublin, 24 kwietnia 2017 r. Organizatorzy: Katedra Historii Ustroju i Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Fundacja Fundamenta.

*****

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 3 czerwca 2017 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

*****

W lipcu 2017 r. czasopismo „Kościół i Prawo” zostało zaakceptowane przez Clarivate Analytics i jest indeksowane w Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection).

*****

Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski „Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość”, Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu, Poznań, 3-5 września 2017 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna w Poznaniu, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Zakład Teologii Pastoralnej i Prawa Kanonicznego WT UAM w Poznaniu, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

[Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Dosz Ireneusz (red.), Kościół a naród i państwo w perspektywie 1050. rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, Prace Wydziału Nauk Prawnych 69, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 268, ISBN 978-83-7306-780-6.]

Informacja na portalu eKAI

Informacja na stronie Wydziału Teologicznego UAM

 

*****

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji abp. dr. Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego Kościoła Rzymskokatolickiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy „Relacje Kościół – Państwo na Ukrainie”, Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Lwów, 24 listopada 2017 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych.

 

2018

13 stycznia 2018 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski „Stefan Kardynał Wyszyński – nauczyciel praw Bożych”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 

Podczas Walnego Zebrania SAWP KUL po raz pierwszy wręczona została Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Zgodnie z regulaminem, uchwalonym przez Zarząd SAWP KUL w dniu 9 maja 2017 r. Uchwałą nr 2/2017, nagroda przyznawana jest w każdym roku kalendarzowym za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, zawodowe bądź organizacyjne mające na celu szerzenie zasad katolickich, zgodnie z zasadą Deo et Patriae (art. 3 Statutu SAWP KUL).

 

Laureaci Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

 

2017

 

 

 

2018  

 

 

 

 

 

 

 

ks. dr inf. Ireneusz Skubiś

ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski

mec. Stefan Hambura

 

prof. dr Peter Raina

 

 

 

 

 

 

 

statuetka_wyszynski

Wręczone zostały również Medale Stefan Kardynał Wyszyński „Nauczyciel praw Bożych” (Medaliam Stephani Cardinalis Wyszyński „Magister iurum Dei”) Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

[Publikacja: Sitarz Mirosław (red.), Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018, ss. 74, ISBN 978-83-948764-3-2.]

 

Galeria zdjęć z konferencji i Walnego Zebrania SAWP KUL

Relacja w TVP3 Lublin

Informacja na portalu eKAI

Informacja na stronie Tygodnika Katolickiego Niedziela

Informacja na stronie Katedry

*****

26 stycznia 2018 r. ks. prof. M. Sitarz przekazał Medal Stefan Kardynał Wyszyński „Nauczyciel praw Bożych” na Jasną Górę.

 

Informacja na stronie Biura Prasowego Jasnej Góry

Informacja na stronie Tygodnika Katolickiego Niedziela

 

*****

W kwietniu 2018 r. zostało podpisane porozumienie dotyczące indeksowania treści Kościół i Prawo w ProQuest.

*****

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności”, KUL, Lublin, 9 maja 2018 r. Organizatorzy: Katedra Historii Ustroju i Prawa KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Fundacja Fundamenta.

*****

16 maja 2018 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja Ruchu „Europa Christi” pod hasłem „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Ks. prof. M. Sitarz przedstawił referat dotyczący kwestii prawa jako fundamentu ładu społecznego.

 

Sprawozdanie z konferencji

Informacja na stronie RadioMaryja.pl

 

*****

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Piotra Libery Biskupa Płockiego „Konkordaty Polskie – historia i teraźniejszość”, Płock, 17 maja 2018 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Zakład Kościelnego Prawa Rodzinnego UKSW w Warszawie.

 

Informacja na stronie Gość.pl Płocki

 

*****

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 26 maja 2018 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

*****

6 czerwca 2018 r. w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w KUL odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu ks. prof. Józefa Krukowskiego z okazji 50-tej rocznicy nadania.

 

Galeria zdjęć z uroczystości

Program uroczystości

 

 

[Publikacja: Odnowienie doktoratu ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Lublin 2018, ss. 38.]

 

 

 

 

 

*****

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Prof. Przemysława Czarnka „Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa: Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja”, KUL, Lublin, 6-7 czerwca 2018 r. Organizatorzy: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skło­dowskiej w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego (Słowacja), Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrz­nych we Lwowie (Ukraina), Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Fundacja Polskiej Akademii Nauk.

*****

23 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zorganizowało pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

 

 

Homilia wygłoszona przez ks. prof. Mirosława Sitarza.

*****

Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Jana Wątroby Biskupa Diecezji Rzeszowskiej, Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny „Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka”, Rzeszów, 3-5 września 2018 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Biskupi Diecezji Rzeszowskiej, Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

Informacja na stronie Konferencji Episkopatu Polski
Informacja na portalu eKAI

 

*****

11 września 2018 r. ukazała się publikacja poświęcona stuleciu istnienia nauk prawnych na KUL.

Sitarz Mirosław, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, w: 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. Krzysztof Burczak, Emilia Czepczyńska, Marzena Dyjakowska, Maciej Jońca, Sebastian Kwiecień, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 339-359, ISBN 978-83-8061-560-1.

 

 

*****

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI, 40. ROCZNICA WYBORU ŚW. JANA PAWŁA II

 

II Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi»

Sesja IV: Prawo a wartości w Europie

 

KUL, Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 

 

Sesja IV: Prawo a wartości w Europie zorganizowana w ramach II Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”, KUL, Lublin, 17 października 2018 r. Organizatorzy Sesji Lubelskiej Kongresu: Fundacja „Myśląc Ojczyzna”, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 

Materiały kongresowe

Konferencja prasowa zapowiadająca II Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi»

Informacja na stronie Fundacji „Myśląc Ojczyzna”

Informacja na stronie Tygodnika Katolickiego Niedziela 1

Informacja na stronie Tygodnika Katolickiego Niedziela 2

Relacja w TVP3 Lublin

Informacja na stronie Konferencji Episkopatu Polski

Galeria zdjęć

Zakończenie Kongresu Europa Christi w Częstochowie

 

*****

10 grudnia 2018 r. ks. prof. M. Sitarz obchodził 30. rocznicę święceń kapłańskich.

*****

18 grudnia 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia Medali Jubileuszowych 100-lecia KUL. Jednym z wyróżnionych był ks. prof. J. Krukowski.

 

Galeria zdjęć z uroczystości

 

 

 

 

 

Zebrała i zestawiła

Magdalena Sawa


BIBLIOGRAFIA

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2018, godz. 18:18 - Magdalena Sawa