Ks. prof. dr hab. Henryk Misztal 

(10.IV.1936 - 28.X.2020)

Kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego w latach 1980-2007

 

 

 Życiorys naukowy

Henryk Misztal, ks. Arch. Lubelskiej, prof. zwycz., dr hab., absolwent Wydziału Teologii i Prawa Kanonicznego KUL. Doktorat (1968) z prawa kanonicznego: "Cenzura uprzednia pism i druków w Kościele Zachodnim. Studium historyczno-prawne".(druk: Lublin 2001); habilitacja (1979) "Causae historicae w postępowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym" (druk: Lublin 1981); tytuł naukowy profesora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego (1986) "Biegli w postępowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym", (druk: Lublin 1985); w 1992 r. powołany na stanowisko profesora zwyczajnego; w latach 1980-2007 kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego, w latach 1984-2004  kurator Katedry Prawa Kanonizacyjnego; 1983-1987 prodziekan, 1987-1989 dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych KUL; w latach 1986 i 1988 - stypendysta Katolickiego Uniwersytetu w Mediolanie (Italia); wykładał także poza KUL: w latach 1997-1998 - Wydział Teologiczny w Spiskiej Kapitule (Słowacja); w latach 1999-2000 - Wydział Teologii w Welehradzie (Republika Czeska); w latach: 2000-2005 r. - Wydział Teologii Uniwersytetu Vytautas Magnus w Kownie (Litwa); organizator pięciu Międzynarodowych Sympozjów z prawa kanonizacyjnego i dwóch ogólnopolskich sympozjów z prawa wyznaniowego; od 1978 r. członek Consociatio Internationalis Iuris Canonici Promovendo, Rzym; od 1968 r. członek czynny Towarzystwa Naukowego KUL; od 1977 r. członek Związku Nauczycielstwa Polskiego; od 1991 r. członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich; od 2003 r. członek Sekcji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie; od 2006 r. członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; od 2006 r. członek Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL; od 2008 r. członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (wchodzi w skład Rady Programowej PTPW); członek Rady Naukowej "Studiów z Prawa Wyznaniowego", "Przeglądu Prawa Wyznaniowego", "Roczników Nauk Prawnych", "Review of Comparative Law" oraz "Studiów Prawniczych KUL"; od 2006 r. członek Rady Naukowej periodyku "Soter" (Religijos mokslo žurnalas - Journal of Religious Science) wydawanego przez Uniwersytet Vytautas Magnus w Kownie; promotor 32 prac doktorskich i ponad 170 magisterskich; otrzymał trzy nagrody rektorskie „za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe oraz kształcenie kadr naukowych"; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2000); Złoty medal "American Bibliographical Institute" *Leading Intellectuals of the World 2004* United States of America; Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006); Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2007); oraz Medal za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - 2007 r. (zobacz galerię zdjęć z uroczystości). Prowadził 7 procesów polskich kandydatów na ołtarze zakończonych beatyfikacją i sprawuje nadzór naukowy w wielu innych procesach kanonizacyjnych w Polsce.

 

ODNOWIENIE DOKTORATU
Ks. Prof. Dr. Hab. Henryka Misztala
Lublin, 6 czerwca 2018 r.

 

Relacja z uroczystości pogrzebowych, 28 października 2020 r.

Kondolencje


Wykaz publikacji

 

Monografie

kro1.  Wprowadzenie do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Postępowanie administracyjne, (współautorstwo z J. Grzywaczem) Lublin 1974, ss. 103.
2. Prawo cywilne. Skrypt dla studentów, Lublin 1975, ss. 199, (mps BKUL).
causae3.  „Causae historicae” w postępowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym, Lublin 1981, ss. 196.
drogi_rozwoju4.  Drogi rozwoju postępowania kanonizacyjnego, Częstochowa 1983, ss. 101.
post.kanon.5.  Postępowanie kanonizacyjne (współautorstwo z J.R. Barem), Warszawa 1985, ss. 200.
biegli_w_postepowaniu_kanonizacyjnym6.  Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym, Lublin 1985, ss. 264.
divinus7.  Komentarz do Konstytucji apostolskiej „Divinus perfectionis Magister”, Lublin 1987, ss. 227.
doskonali8.  Doskonali w miłości. Świeccy święci i błogosławieni, Lublin 1992, ss. 445.
elementy_prawne9.  Elementy prawne świętości kanonizowanej według ustawodawstwa Jana Pawła II. Materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego KUL 24-26 IX 1992 pod redakcją H. Misztala, Lublin 1993, ss. 184.
anna_jenke10.  Anna Jenke (1921-176), (współautorstwo z B. Lipian), Lublin 1994, ss. 410.
geniusz-kobiety11.  Geniusz kobiety. Aspekt etyczno-społeczny, Wydawnictwo Diecezjalne-Sandomierz 1996, ss. 176.
ppw12.  Polskie prawo wyznaniowe, t. I: Zagadnienia wstępne. Rys historyczny, Lublin 1996, ss. 374.
misztal_prawo_kanonizacyjne_13.  Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II. Instytucje kanonizacyjnego prawa materialnego. Zarys historii procedury kanonizacyjnej. Postępowanie w diecezji i Kongregacji. Wzory pism i formularzy, Lublin-Sandomierz 1997, ss. 623.
nie_wolno14.  Nie wolno ci spocząć... Materiały z III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego zorganizowanego 11 listopada 1996 r. przez Wydział Prawa Kanonicznego KUL i Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej z okazji 30 rocznicy śmierci Sługi Bożego ks. Józefa Czesława Chryzostoma Małysiaka, pod red. H. Misztala, Lublin 1997, ss. 102.
dzieki_ci_panie15.  Dzięki Ci Panie, Sandomierz 1998, ss. 100.
mowia_swieci16.  Mówią święci. Przesłania Jana Pawła II w polskich beatyfikacjach i kanonizacjach, Lublin-Sandomierz 1999, ss. 232.
pwiiirp17.  Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, pod red. Henryka Misztala (stan prawny na 15 listopada 1998 r.), Lublin-Sandomierz 1999, ss. 280.
biegli18.  Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym. Materiały z IV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (22-23 maja 1998), red. H. Misztal, W. Bar, Lublin-Tarnów 1999, ss. 161.
prawo_wyzn_120_0119.  Prawo wyznaniowe, stan prawny na 1 lutego 2000, pod red. H. Misztala, Lublin 2000, ss. 512.
cenzura_pism_i_drukow_w_kosciele_20.  Cenzura uprzednia pism i druków w Kościele Zachodnim. Studium historyczno-prawne, Lublin 2001, ss. 175.
pravo_kan.21.  Kanonizační právo podle zákonodárstwí Jana Pavla II, instituce máterialního kanonizačního práva, nástin dĕjin kanonizační procedury postup v diecézi a v kongregaci vzory píisemností a formuláŕe, Olomouc 2002, ss. 561.
swieccy_swieci22.  Świeccy święci i błogosławieni, Lublin-Sandomierz 20022, ss. 527.
prawo_wyznaniowe23.  Prawo wyznaniowe, stan prawny na 1 lipca 2003, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 20032, ss. 439.
kanonizacyjne24.  Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego. Zarys historii, procedura, Lublin 2003, ss. 703.
svati25.  Śvatí a blahoslavení laici, Olomouc 2004, ss. 591.
geniusz26.  Geniusz kobiety. Aspekt etyczno-społeczny, Częstochowa 20052, ss. 299.
le_cause_di_canonizzazione27.  Le cause di canonizzazione. Storia e procedura. Congregazione delle Cause dei Santi. Sussidi per lo Studio delle Cause dei Santi, n. 8, Libreria Editrice Vaticana 2005, ss. 590.
motycz28.  Motycz - nasza ojczyzna, red. H. Misztal, Motycz 2005, ss. 318.
w_duchu_i_prawdzie29.  W Duchu i Prawdzie. Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego (1805‑2005), red. H. Misztal, Lublin 2005, ss. 542.
swietosc30.  Świętość kanonizowana według papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, (współautor z W. Barem),Lublin 2006, ss. 90.

prawo_wyzn31.  Prawo wyznaniowe, Wydawnictwo C.H. Beck, (współautor z A. Mezglewski, P. Stanisz), Warszawa 2006, ss. 284.

32.  Prawo wyznaniowe, Wydawnictwo C.H. Beck, (współautor z: A. Mezglewski, P. Stanisz), Warszawa 20082, ss. 292.

33. Prawo wyznaniowe, Wydawnictwo C.H. Beck, (współautor z: A. Mezglewski, P. Stanisz), Warszawa 20113, ss. 330.

sanctorum-mater34.  Sanctorum Mater. Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, Lublin 2008, ss. 156.

35. Sanctorum Mater. Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, Lublin 20112, ss. 164.

motycz36.  Motycz. Więzi pokoleń, red. H. Misztal, Motycz 2009, ss. 254.
duc-in-altum_12037.  Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, red. L. Fiejdasz, Lublin 2009, ss. 763.
promieniowanie-kaplanstwa38. Promieniowanie Kapłaństwa. Refleksje w Roku Kapłańskim, Lublin 2010, ss. 133.
blaski_i_cienie.jpg 39. Blaski i cienie. Refleksje wieloletniego pracownika KUL, Lublin 2013, ss. 144.
powroty_do_korzeni.jpg 40. Powroty do korzeni. Refleksje i wspomnienia oparte o zapiski kapłana z Motycza, Lublin - Motycz 2013, ss. 146.
 41. Święci i my. Refleksje o osobach, które zachwycają urokiem świętości, Lublin 2015, ss. 252.
 42. Postępowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii, Lublin 2017, ss. 348 (współautorstwo z L. Fiejdasz-Buczek)

  

Artykuły naukowe

42.  Cenzura uprzednia pism i druków w Kościele Zachodnim do soboru trydenckiego, RTK 28(1973), z. 5, s. 101-113.

43.  Cenzura pism i druków w świetle obowiązującego prawa, STNKUL 22/1(1973), s. 68-72.

44.  Kościelni cenzorzy ksiąg, RTK 21(1974), z. 5, s. 81-94.

45.  Sądownictwo kościelne za biskupa Jerzego Zamoyskiego w diecezji chełmskiej obrządku łacińskiego, RTK 22(1975), z. 5, s. 107-113.

46.  Kościelna cenzura wydawnictw w świetle dekretu „De Ecclesiae Pastorum vigilantia circa libros”, RTK 23(1976), z. 5, s. 85-95.

47.  Procedura spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, STNKUL 25(1976), s. 63-67.

48.  Duszpasterstwo Polonii Włoskiej, SPol 1(1976), s. 185-189.

49.  Podstawy prawne przygotowań do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, RTK 24(1977), z. 5, s. 119-133.

50.  Postulaty kanonistów w sprawie reformy prawa beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego, STNKUL 26(1977), s. 82-90.

51.  Kanonizacja równoznaczna, PK 21(1978), nr 3-4, s. 189-216.

52.  Dokument jako środek dowodowy w historycznych sprawach beatyfikacyjnych, CzST 5(1978), s. 213-267.

53.  Pojęcie beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych spraw historycznych, KiP 1(1981), s. 145-156 oraz 25(1982), nr 1-2, s. 267-279.

54.  Wartość dowodowa dokumentów według jurysprudencji rotalnej, RTK 29(1982), z. 5, s. 115-123.

55.  Biografia w procesie beatyfikacyjnym, PK 25(1982), nr 1-2, s. 267-279.

56.  Błogosławiona Dorota z Montowów, w: Polscy Święci,, t. I, red. J.R. Bar, Warszawa 1983, s. 27-64.

57.  Problemy prawne polskich błogosławionych, KiP 4(1985), s. 257-289.

58.  Sprawa beatyfikacji Michała Giedroycia, ACr 17(1985), s. 427-436.

59.  Sprawa kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka, PK 28(1985), nr 3-4, s. 237-246.

60.  Powojenne inicjatywy Episkopatu Polski dotyczące polskich spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych (20-lecie Postulatorskiego Ośrodka Studiów w Rzymie), CzST 12-13(1985), s. 417-431.

61.  Archiwum Diecezjalne Lubelskie, ABMK 53(1986), s. 67-69.

62.  De revisione scriptorum quae Servi Dei publice ediderunt, in nova procedura canonizationis, ME 112(1987), z. 1-2, s. 239-252.

63.  Martyrium - aspekt historyczno-prawny, AK t. 109(1987), nr 472, s. 470-485.

64.  Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych w świetle nowego prawa, KiP 5(1988), s.127-144.

65.  Zarys teologicznego i kanonicznego pojęcia doskonałości chrześcijańskiej do Soboru Watykańskiego II, RTK 35(1988), z. 5, s. 41-61.

66.  Powojenne inicjatywy Episkopatu dotyczące polskich spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, KiP 6(1989), s. 115-128.

67.  Eucharystia w życiu polskich świętych i błogosławionych, w: Żeby nie ustała wiara. Katolicki Uniwersytet Lubelski przed wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II, red. J. Homerski, J. Kondziela, J. Krukowski, Z.J. Zdybicka, J. Ziółek, Lublin 1989, s. 219-234.

68.  Świętość świeckich w nauce Soboru Watykańskiego II i nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, RTK 36-37(1989-1990), z. 5, s. 29-53.

69.  Błogosławiona Aniela Salawa - świecka apostołka, AK 495-496(1991), s. 287-294.

70.  Źródła do dziejów KUL w Archiwum Diecezjalnym Lubelskim, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów Uczelni, red. G. Karolewicz, M. Zahajkiewicz, Z. Zieliński, Lublin 1992, s. 374-379.

71.  Zagadnienie wstępnej oceny do rozpoczęcia procesu, w: Elementy prawne świętości kanonizowanej według ustawodawstwa Jana Pawła II. Materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego KUL 24-26 września 1992, red. H. Misztal, Lublin 1993, s. 43-56.

72.  Kościelne pojęcie wolności religijnej a ustawa o gwarancjach sumienia i wyznania z 1989 r. KiP 11(1993), s. 103-122.

73.  Ustawowe gwarancje wolności religijnej w Polsce od 1989 roku, „Chrześcijanin w Świecie” 25(1993), nr 3(194), s. 56-73.

74.  Wolność religijna w prawie polskim od 1989 r. (cz. I), „Zamojski Informator Diecezjalny”, 3(1994), nr 1, s. 47-54.

75.  Wolność religijna w prawie polskim od 1989 r. (cz. II), „Zamojski Informator Diecezjalny” 3(1994), nr 2, s. 120-140.

76.  Powołanie ludzi świeckich do świętości według Soboru Watykańskiego II, Kodeksu Prawa Kanonicznego i adhortacji „Christifideles laici”, KiP 12(1994), s. 101-130.

77.  Małżeństwo i rodzina drogą do świętości (Brygida Szwedzka i Dorota z Montowów), w: „Homo Meditans”, t. 5, Lublin 1995, s. 83-100.

78.  Prawno-teologiczne aspekty procesu kanonizacyjnego Męczenników polskich okresu II wojny światowej, RNP 5(1995), s. 59-70.

79.  Wizja KUL Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ZN KUL 38(1995), nr 1-2, s. 89-107.

80.  Prawnokanoniczne pojęcie kanonizacji w Kościele Zachodnim, RNP 6(1996), s. 87-108.

81.  Elementy prawno-kanoniczne „świętości kanonizowanej” w świetle najnowszej jurysprudencji Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, PK 39(1996), nr 3-4, s. 171-197.

82.  Kościół - drogą ludzi świeckich do świętości przed Soborem Watykańskim II, w: Homo Meditans. Kościół - na upadek i na ratunek wielu, t. XVII, red. J. Misiurek, A.J. Nowak, W. Słomka, Lublin 1996, s. 141-163.

83.  Proces kanonizacyjny Sługi Bożego Ks. Józefa Chryzostoma Czesława Małysiaka, Założyciela Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej (geneza, dotychczasowy przebieg i wymogi prawne dla jego kontynuacji ss. 20, w: Nie wolno ci spocząć... Materiały z III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego zorganizowanego 11 listopada 1996 r. przez Wydział Prawa Kanonicznego KUL i Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej z okazji 30 rocznicy śmierci Sługi Bożego ks. Józefa Czesława Chryzostoma Małysiaka, pod red. H. Misztala, Lublin 1997, s.

84.  Kult świętych obrazów i relikwii w Kościele katolickim w aspekcie prawa kanonizacyjnego, RNP, 7(1997), s. 99-120.

85.  Kanonizacja w Kościele rosyjskim prawosławnym, KiP 13(1998), s. 177-185.

86.  Ewolucja kryteriów świętości w Kościele Zachodnim, w: Święci a pojednanie Kościołów. Święci łączą czy dzielą? Kraków 1998, s. 13-52.

87.  Kościelne osoby prawne w prawie polskim, w: Historia et ius. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. Henryka Karbownika, red. A. Dębiński, G. Górski, Lublin 1998, s. 491-513.

88.  Powszechne powołanie do świętości a Eucharystia, RNP 8(1998), s. 175-186.

89.  Archiwum Archidiecezjalne, w: W służbie Kościołowi Lubelskiemu 1975-1997. Księga upamiętniająca posługę Pasterza Diecezji Arcybiskupa Bolesława Pylaka, red. D. Pietrusiński Lublin 1998 s. 276-280.

90.  Wolność religijna i jej gwarancje prawne, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. H. Misztal (stan prawny na 15 listopada 1998 r.), Lublin-Sandomierz 1999, s. 17-64.

91.  Osobowość prawna kościołów i innych związków wyznaniowych, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. H. Misztal, (stan prawny na 15 listopada 1998 r.), Lublin-Sandomierz 1999, s. 103-128.

92.  Prawo małżeńskie, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. Henryk Misztal, (stan prawny na 15 listopada 1998 r.), Lublin-Sandomierz 1999, s. 139-178.

93.  Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym - pojęcie kategorie, w: Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym. Materiały z IV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (22-23 maja 1998), red. H. Misztal, W. Bar, Lublin-Kraków 1999, s. 15-30.

94.  Przesłanie papieskie w kanonizacjach i beatyfikacjach Polek i Polaków za pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, w: Człowiek wielkiej mądrości i świętości. Błogosławiony Honorat Koźmiński Kapucyn, red. G. Bartoszewski, H.I. Szumił, M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 41-74.

95.  Znaczenie społeczne kanonizacji i beatyfikacji, RNP 9(1999), z. 2, s. 74-95.

96.  Wkład Prof. Wita Klonowieckiego do nauki prawa administracyjnego, w: Prawo. Kultura. Uniwersytet. 80 lat ośrodka prawniczego KUL, red. A. Dębiński, Lublin 1999, s. 117-122.

97.  Pierwotne formy kanonizacji w Kościele Zachodnim, w: Diligis me? Pasce. Księga jubileuszowa dedykowana Biskupowi Sandomierskiemu Wacławowi Józefowi Świerzawskiemu na pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich 1949-1999, red. S. Czerwik, M. Mierzwa, Sandomierz 1999, s. 423-441.

98.  Źródła powszechnego prawa kanonizacyjnego w Kościele Zachodnim, „Prawo – Administracja - Kościół” 2000, nr 1, s. 35-56.

99.  Kodyfikacje prawa kanonizacyjnego, w: „Plenitudo legis dilectio”. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. W. Bronisławowi Zubertowi z okazji 65 rocznicy urodzin, red. A. Dębiński, E. Szczot, Lublin 2000, s. 463-484.

100.  Walor społeczny kanonizacji na przykładzie sprawy Anny Jenke (1912-1976), RNP 10(2000), z. 2, s. 155-169.

101.  Pojęcie i nauka prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal (stan prawny na 1 lutego 2000), Lublin 2000, s. 27-35.

102.  Systemy relacji państwo-Kościół, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal (stan prawny na 1 lutego 2000), Lublin 2000, s. 36-60.

103.  Stosunki wyznaniowe w I Rzeczypospolitej, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal (stan prawny na 1 lutego 2000), Lublin 2000, s. 63-73.

104.  Okres rozbioru Polski (1772-1918), w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal (stan prawny na 1 lutego 2000), Lublin 2000, s. 74-82.

105.  Druga Rzeczpospolita (1918-1939), w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal (stan prawny na 1 lutego 2000), Lublin 2000, s. 83-104.

106.  Okres II wojny światowej (1939-1945), w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal (stan prawny na 1 lutego 2000), Lublin 2000, s. 105-131.

107.  Okres 1945-1989, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal (stan prawny na 1 lutego 2000), Lublin 2000, s. 132-190.

108.  Wolność religijna, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal (stan prawny na 1 lutego 2000), Lublin 2000, s. 204-249.

109.  Osobowość prawna kościołów i innych związków wyznaniowych, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal (stan prawny na 1 lutego 2000), Lublin 2000, s. 294-317.

110.  Prawo małżeńskie, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal (stan prawny na 1 lutego 2000), Lublin 2000, s. 328-350, 358-360.

111.  Prawa rodziny w zakresie wychowania dzieci, w: Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, red. W. Janiga, A. Mezglewski, Krosno-Sandomierz 2000, s. 13-31.

112.  Kanonizacje w oczach kanonisty, w: Kanonizacje a nowa ewangelizacja. Sympozjum naukowe z okazji 30-lecia Instytutu Liturgicznego, red. S. Koperek, Kraków, 2000, s. 75-94.

113.  Gwarancje prawa międzynarodowego i polskiego w zakresie uprawnień rodziców do religijnego wychowania dzieci, „Studia z prawa wyznaniowego” 2000, t. I, s. 5-20.

114.  Beatyfikacja męczenników polskich z okresu II wojny światowej, „Ethos” 2001, nr 53-54, s. 192-201.

115.  Sytuacja prawna archiwum parafialnego, ABMK 75(2001), s. 77-90.

116.  Zastosowanie norm Kodeksu Prawa Kanonicznego do postępowania w sprawach kanonizacyjnych, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 34(2001), s. 154-172.

117.  Procedura kanonizacyjna pierwszego tysiąclecia, w: Kanonizacja św. Wojciecha i dziedzictwo jego kultu, red. J. Strzelczyk, Cz. Pest, W. Polak, Lublin 2001, s. 18-31.

118.  Święci a przyszłość Europy, w: Religioni et scientiae. Materiały z V Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (Lublin 25 kwietnia 2001 r.), red. P. Stanisz, Lublin 2002, s. 175-208.

119.  Akta spraw i postępowania kanonizacyjnego, w: Veritati Salvificae Servire. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. zw. dr hab. Edwardowi Góreckiemu z racji 70 rocznicy urodzin, red. W. Wenz, Wrocław 2002, s. 131-153.

120.  Wolność uniwersytetu i na uniwersytecie katolickim, „Studia z prawa wyznaniowego” 2002, t. 4, s. 3-30.

121.  Sytuacja prawna archiwum parafialnego, RNP 12(2002), z. 2, s. 87-102.

122.  Męczeństwo ks. Władysława Miegonia (1892-1942) w świetle prawa kanonicznego, „Zapiski Puckie” 2002, nr 1, s. 8-20.

123.  Canonization in the Western Church in the view of canon law, „Review of comparative law” 2002, vol. 7, p. 203-223.

124.  Uniwersytet katolicki w doktrynie Kościoła i prawie kanonicznym, w: Ius et lex. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, red. A. Dębiński, A. Grześkowiak. K. Wiak, Lublin 2002, s. 425-445.

125.  Wprowadzenie do prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz (stan prawny na 1 lipca 2003), Lublin 20032, s. 27-35.

126.  Systemy relacji państwo-Kościół, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz (stan prawny na 1 lipca 2003), Lublin 20032, s. 36-58.

127.  Idea wolności religijnej, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz (stan prawny na 1 lipca 2003), Lublin 20032, s. 59-72.

128.  Stosunki wyznaniowe w I Rzeczypospolitej, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz (stan prawny na 1 lipca 2003), Lublin 20032, s. 75-83.

129.  Okres rozbioru Polski (1772-1918), w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz (stan prawny na 1 lipca 2003), Lublin 20032, s. 84-91.

130.  Druga Rzeczpospolita (1918-1939), w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz (stan prawny na 1 lipca 2003), Lublin 20032, s. 92-106.

131.  Okres II wojny światowej (1939-1945), w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz (stan prawny na 1 lipca 2003), Lublin 20032, s. 107-127.

132.  Okres 1945-1989, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz (stan prawny na 1 lipca 2003), Lublin 20032, s. 128-172.

133.  Konstytucyjne podstawy polskiego prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz (stan prawny na 1 lipca 2003), Lublin 20032, s. 188-206.

134.  Osobowość prawna kościołów i innych związków wyznaniowych, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz (stan prawny na 1 lipca 2003), Lublin 20032, s. 247-265.

135.  Prawo małżeńskie, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz (stan prawny na 1 lipca 2003), Lublin 20032, s. 277-295; 298-301.

136.  Canonization problems in legal publications, „Review of Comparative Law” 2003, vol. 8, s. 155-176.

137.  Aktualność przesłań polskich świętych i błogosławionych, „Przegląd Homiletyczny” 7(2003), s. 99-116.

138.  Udział świętych w życiu publicznym, w: Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. Sł. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003, s. 173-192.

139.  Prawo rodziców do wychowania dzieci, w: Iustitia civitatis fundamentum. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego, red. H. Cioch, A. Dębiński, J. Chaciński, Lublin 2003, s. 555-571.

140.  Archiwum Diecezjalne, w: Struktura i zadania Kurii Diecezjalnej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach obchodów Roku Prymasa Tysiąclecia przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW, Wydział Nauk Prawnych TNKUL oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Diecezji Warszawsko-Praskiej (Warszawa-Praga 11-12 września 2001), red. J. Krukowski, K. Warchałowski, Warszawa 2003, s. 103-117.

141.  Znaczenie polskich beatyfikacji i kanonizacji w nauczaniu Jana Pawła II, w: Synodalność Kościoła w nauczaniu i działalności Jana Pawła II. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej zorganizowanej 23 października 2003 r. w Lublinie, red. S. Tymosz, Lublin 2004, s. 161-193.

142.  Divide et impera. Niszczenie struktur kościelnych i represje wobec duchownych w Polsce jako jedna z metod walki systemu stalinowskiego z religią, w: Represje wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1944-1989, red. A. Grześkowiak, Lublin 2004, s. 23-43.

143.  Pojęcie prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, Kazimierz Dolny 14-16 stycznia 2003, red. A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 11-37.

144.  Procesowy charakter dowodzenia w sprawach kanonizacyjnych, w: Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, B. Szewczul, A. Orczykowski, Warszawa 2004, s. 513-523.

145.  Priebeh procesu kanonizácie na diecéznej úrovni, in: Ius et Iustitia. Acta VII. et VIII. Symposii Iuris Canonici Anni 1997 et 1998, Spišská Kapitula-Spišské Podhtradie 2004, vol. VIII, pp. 19-49.

146.  La Congregazione delle Cause dei Santi. Competenza e struttura, in: Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004, s. 485-506.

147.  Kanonizacja w Kościele Prawosławnym (w nawiązaniu do artykułu Romualdasa Dulskisa), „Prawo – Administracja – Kościół” 2004, nr 18, s. 159-166.

148.  Canonisation in the Orthodox Church (with reference to Romualdas Dulskis’s article), „Prawo – Administracja – Kościół” 2004, nr 18, s. 167-176.

149.  Il concetto teologico di santità, ”Soter” 2004, nr 13(41), s. 29-45.

150.  La dichiarazione ecclesiale del martirio, „Soter” 2004, nr 14(42), s. 7-23.

151.  Limiti della venerazione privata dei morti servi di Dio, “Soter” 2005, nr 16(44), s. 7-14

152. Wieś Motycz. Powstanie parafii i jej patronowie, w: Motycz. Nasza Ojczyzna, pod. red. H. Misztala, Motycz 2005, s. 9-28.

153.  Kanonizacja św. Kazimierza – aspekt prawno-kanoniczny, w: Jubileusz czterechsetlecia kanonizacji św. Kazimierza Jagiellończyka. Materiały z uroczystości i sesji naukowej. Radom, 22-24 listopada 2002, red. S. Makarewicz, E. Poniewierski, Radom 2005, s. 47-65.

154.  Święty wikariusz męczennik – Błogosławiony ksiądz Stanisław Mysakowski(1896-1942), w: W Duchu i Prawdzie. Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego (1805‑2005), red. H. Misztal, Lublin 2005, s. 33-76.

155.  Męczennik z Potoka Górnego – Ksiądz Błażej Nowosad (1903-1943), w: W Duchu i Prawdzie. Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego (1805‑2005), red. H. Misztal, Lublin 2005, s. 77-82.

156.  Jestem cały konsekrowany – Ksiądz Tadeusz Pałyga (1935-1964), w: W Duchu i Prawdzie. Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego (1805‑2005), red. H. Misztal, Lublin 2005, s. 225-230.

157.  Człowiek wielkiej pracy i posłuszeństwa – Biskup Piotr Hemperek (1931-1992), w: W Duchu i Prawdzie. Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego (1805‑2005), red. H. Misztal, Lublin 2005, s. 364-371.

158.  Prefekt Liceum Biskupiego – Ksiądz Józef Tatarczak (1916-1980), w: W Duchu i Prawdzie. Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego (1805‑2005), red. H. Misztal, Lublin 2005, s. 427-431.

159.  Polacy z pomocą Żydom (diecezja lubelska, 1939-1945), (współautor z J. Jabłoński, J. Maciąg, W. Zakrzewski) w: W Duchu i Prawdzie. Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego (1805‑2005), red. H. Misztal, Lublin 2005, s. 506-519.

160.  Zarys kompetencji, styl działania i cele Urzędu do Spraw Wyznań, (Współautorstwo z A. Mezglewskim), w: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny 26-28 października 2004), red. A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005, s. 33-70.

161.  Prawo i wiara drogą uświęcenia bł. Kontarda Ferriniego (1859-1902), w: Ius et fides. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki, red. T. Guz, M. Kuć, Lublin 2006, s. 829-847.

162.  Eucharystia źródłem doskonałości polskich świętych i błogosławionych, w: Eucharistia fons vitae - współczesne problemy prawne. Materiały sesji naukowej zorganizowanej 26 kwietnia 2006 r. w Kazimierzu Dolnym, red. S. Tymosz, Lublin 2006, s. 73-98.

163.  Gromadzenie dokumentacji do ewentualnego procesu beatyfikacyjnego ks. Stanisława Sudoła (1895-1981), w: Ks. Prałat Stanisław Sudoł w 25 - rocznicę śmierci i 111 urodzin, Sandomierz - Dzikowiec 2006, s. 9-33.

164.  Świętość w ustawodawstwie i nauczaniu Jana Pawła II. W pierwszą rocznicę śmierci Sługi Bożego, w: H. Misztal, W. Bar (ed.), Świętość kanonizowana według papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, Lublin 2006, s. 9-34.

165.  Wybrane postacie świętych niewiast zaangażowanych w życiu publicznym, w: Hominum causa omne ius constitutum est. Księga jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak, red. A. Dębiński, M. Gałązka, R. Hałas, K. Wiak, Lublin 2006, s. 455-476.

166.  Jan Paweł II - promotor świętości, w: Jan Paweł II prawodawca i sługa prawa Bożego, red. R. Sztychmiler, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2006, s. 157-178.

167.  Dowodzenie męczeństwa w kontekście sprawy beatyfikacyjnej bł. Władysława Gorala, w: Władysław Goral Błogosławiony biskup i męczennik (1898-1945). Wybrane aspekty życia, posługi, nauczania i męczeństwa, red. C. Taracha, Lublin 2006, s. 171-191.

168.  Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych - historia, struktura, kompetencje, w: Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta, (współautorstwo z L. Fiejdasz), red. E. Szczot, Lublin 2007, s. 41-66.

169.  Walor papieskiego aktu kanonizacji i beatyfikacji, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 1, s. 119-134.

170.  Świecki święty społecznik. Błogosławiony Edmund Bojanowski (1814-1871), w: Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, red. A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska, M. Kruszewska-Gagoś, Lublin 2007, s. 267-282.

171.  Heroizm w kontekście spraw kanonizacyjnych, w: Śladami świętych. Księga pamiątkowa ku czci Gabriela Jana Bartoszewskiego OFMCap, red. A. Derdziuk, Lublin 2007, s. 297-319.

172.  Cześć świętych patronów - znak communio sanctorum, „Studia Spiritualitatis Marianorum”, t. 1 Droga życia, red. J. Kumala, Licheń Stary 2007, s. 159-175.

173.  Cud w rozumieniu prawa kanonizacyjnego, w: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, red. I.S. Ledwoń, K. Kaucha, Z. Krzyszowski, J. Mastej, A. Pietrzak, Lublin 2007, s. 815-827.

174. Prawny i teologiczny charakter spraw kanonizacyjnych, w: Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Wydział Teologiczny, Studia, t. 16, Kraków 2008, s. 951-969.

175.  Świętość w ujęciu Jana Pawła II, „Biuletyn Informacyjny Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie” 2007, t. 12, s. 101-120.

176. Możliwości kanonizacji błogosławionego Wincentego Kadłubka w świetle obowiązującej procedury, w: Błogosławiony Wincenty Kadłubek w 800-lecie sakry biskupiej, „Cisterciensium Mater Nostra”, Tradycja – historia – kultura, Rocznik II/2/2008, red. M. Starzyński, M. Zdanek, Kraków 2008, s. 317-326. 

177. Postępowanie w diecezji lub eparchii według Instrukcji Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z dnia 17 maja 2007 r., w: O „Sanctorum Mater”, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin 2008, s. 41-98.

178.  Męczeństwo – najwyższa próba miłości – w orzecznictwie Kościoła, w: In Christo Redemptore. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Jerzego Misiurka, red. J.M. Popławski, Lublin 2001, s. 219-237.

179. Sól ziemi i światłość świata – bł. Prof. Kontard Ferrini (1859-1902), w: Gaudium in litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa, red. S. Janeczek, W. Bajor, M.M. Maciołek, Lublin 2009, s. 563-574.

180.  Faza diecezjalna spraw kanonizacyjnych według Instrukcji z 17.V.2007 r., Sanctorum Mater, w: Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, t. 1, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, Warszawa 2009, s. 587-602.

181.  Świętość kobiety realizacją jej godności w Kościele i w społeczeństwie, w: Mulieris dignitas – promieniowanie kobiecości, red. T. Paszkowska, Lublin 2009, s. 587-602.

182.  Udział świętych w kształtowaniu systemu wartości Europy, w: In Persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, t. II, red. K. Góźdź, Lublin 2009, s. 341-350.

183.  Włoski model finansowania związków wyznaniowych, (współautorstwo z P. Staniszem), w: Pro bono Reipublicae. Księga jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka, red. P. Borecki, A. Czohara, T.J. Zieliński, Warszawa 2009, s. 342-355.

184. Wypełnianie obowiązków stanu drogą do świętości kanonizowanej, w: Domine ego serwus Tubus. Księga Pamiątkowa z okazji 50 – lecia kapłaństwa ks. oficjała dr. Stefana Kośnika, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2009, s. 383-404.

185.  Ne pereant probationes, "Studia Prawnicze KUL" 2009, nr 1, s. 83-98.

186. Prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań, „Teka Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie” 2009, t. 2, s. 64-75.

187. Wypełnianie obowiązków stanu drogą do świętości kanonizowanej, w: Domine ego serwus Tubus. Księga Pamiątkowa z okazji 50 – lecia kapłaństwa ks. oficjała dr. Stefana Kośnika, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2009, s. 383-404.

188. Działalność Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu w latach 1949-1989, (współautorstwo z P. Staniszem), w: Vetera Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, red. S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 763-770.

189. Ustawy majowe – o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Polsce – z perspektywy 20 lat, w: Podstawy regulacji stosunków Państwo – Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej. I fondamenti della regolazione delle relazioni Stato – Chiesa nella Repubblica di Polonia e nella Repubblica Italiana, red. P. Czarnek, D. Dudek, P. Stanisz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 85-107.

190. Udział ekspertów i biegłych w dochodzeniu diecezjalnym w sprawie udowodnienia domniemanego cudu, w: Świętość kanonizowana, t. 5. Zagadnienie cudu w postępowaniu kanonizacyjnym na szczeblu diecezjalnym, praca zbiorowa red. O. Szczepan T. Praśkiewicz, OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2010, s. 69-110

191. Wolność wyznania a symbole religijne w życiu publicznym „państwa świeckiego” (współautorstwo z P. Staniszem), „Annales Canonici” 2010, t. 6, s. 37-55.

192. Ad rei futuram memoriam w sprawach kanonizacyjnych, w: Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 33-56.

193. Stosowanie procedury ne pereant probationes w sprawach kanonizacyjnych, w: Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 129-151.

194. Kształtowanie się pojęcia spraw dawnych do Piusa XI (1930), w: Świętość kanonizowana, t. 7. Sprawy dawne, red. Sz. T. Praśkiewicz, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2011, s. 11-52.

195. Sprawy dawne w obowiązującym prawie kanonizacyjnym, w: Świętość kanonizowana, t. 7. Sprawy dawne, red. Sz. T. Praśkiewicz, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2011, s. 53-76.

196. Obowiązująca procedura w sprawach dawnych, w: Świętość kanonizowana, t. 7. Sprawy dawne, red. Sz. T. Praśkiewicz, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2011, s. 77-106.

197. Efektywność dialogu prowadzonego w ramach Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu Polski, (współautorstwo z P. Staniszem), w: Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, red. M. Bielecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 21-38.

198. Sancitity of Married FemaleMystic from the North. Brridget of Sweden and Doroty of Montau, ”Soter” 2012, nr 41(69), s. 29-45.

199. Kształtowanie się pojęcia męczeństwa >in odium fidei> i kult pierwszych męczenników, w: Świętość kanonizowana, t. 8. Postępowanie beatyfikacyjne drogą męczeństwa, red. Sz. T. Praśkiewicz, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2012, s. 15-34.

200. Wolność rodziców do wychowania religijnego i moralnego dzieci zgodnie z ich przekonaniami. Liberty of Barents the religious and moral education of their In conformity with their own convonctions, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2012, nr 4(21), s. 6-13.

201. Kult relikwii w chrześcijańskich kościołach niekatolickich i w religiach pozachrześcijańskich, w: Świętość kanonizowana, t. 11, Kult relikwii, red. Sz. T. Praśkiewicz, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2013, s. 111-125.

202. Bartłomiej Longo (1841-1926) – święty społecznik (aspekt kanoniczno – socjologiczny), „Studia Prawnicze KUL” 2013, nr 2, s. 45-58.

203. Komplementarność elementów teologicznych i kanonicznych w sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, w: Servabo legem Tuam in toto corde meo. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Studia t. XIX, Kraków 2013, s. 361-371.

204. Poszukiwanie zasad procesowych w sprawach Kanonizacyjnych, w: Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. Antoni Dębiński, Piotr Stanisz Tomasz Barankiewicz Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek – Zwijacz, Monika Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 1053-1067.

205. Socjologiczno-teologiczny fenomen małżeństw dziewiczych w Kościele katolickim, w: Rodzina w prawie. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 65. rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowej, red. M. Różański, J. Krzykowska, Olsztyn 2013, s. 247-257.

206. Proces kanonizacyjny męczennika na etapie diecezjalnym według obecnego prawodawstwa kościelnego, w: Wiek XX – czas męczenników. W 100. rocznicę urodzin ks. Jana Machy, red. D. Bednarski, Katowice, 2014, s. 45-60

207. Geografia prześladowań chrześcijan w krajach islamskich, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2014, t. 17, s. 91-110.

208. Ocena mistycznych zjawisk św. Faustyny Kowalskiej podczas jej procesu kanonizacyjnego, w: Świętość kanonizowana, t. 12, Zjawiska nadzwyczajne, red. Sz. T. Praśkiewicz, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2014, s.99-131.

209. Priorytety katolickich uczelni w XXI wieku, w: Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawiniak, Lublin 2014, s. 471-487.

210. Prześladowanie chrześcijan w krajach islamskich, w: Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015, s. 213-227.

211. Święta Teresa od Jezusa i święta Katarzyna ze Sieny – pierwsze kobiety przyozdobione tytułem Doktor Kościoła. Studium „Positiones”, w: Świętość kanonizowana, t. 13, Doktorzy Kościoła, red. Sz. T. Praśkiewicz, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2015, s. 29-52.

212. Dobra doczesne i świętość w średniowiecznej Europie, w: Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, Lublin 2017, s. 243-262.

213. Kodyfikacja z 1917 r. w sprawach Kanonizacyjnych, w: Non nova sed nove. Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę publikacji, red. K. Burczak,  Lublin 2018,  s. 145-152.

214. Causes of Canonisation in the 1917 Codification, in: Non nova sed nove. Codex Iuris Canonici 1917 on the hunderth anniversary of its promulgation, ed. K. Burczak, Lublin 2018, p. 141-148.

215. Kult prywatny kandydatów na ołtarze i jego weryfikacja w postępowaniu kanonizacyjnym, w: „Świętość kanonizowana”, t. 14, Zagadnienie kultu publicznego i kultu prywatnego w praktyce kanonizacyjnej, red. Sz. T. Praśkiewicz, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2017, s. 65-87.

216. Przesłanie beatyfikacji i kanonizacji Polaków (posoborowa panorama), w: Dziedzictwo Jana Pawła II, red. L. Fiejdasz-Buczek, Lublin 2016, s.  111-141.

 

Hasła encyklopedyczne

217.  Cenzor, EK, t. 3, Lublin 1979, kol. 1.

218.  Cenzura kościelna, EK, t. 3, Lublin 1979 kol. 2-4.

219.  Egzaminatorzy diecezjalni, EK, t. 4, Lublin 1983, kol. 708-709.

220.  Goral Władysław, EK, t. 5, Lublin 1989 kol. 1294-1295.

221.  Heroiczność cnót, EK, t. 6, Lublin 1993 kol. 798-799.

222.  Historyczne sprawy, EK, t. 6, Lublin 1993 kol. 1020-1022.

223.  Hemperek Piotr, bp, EK, t. 6, Lublin 1993 kol. 675-676.

224.  Introductio causae, EK, t. 7, Lublin 1997 kol. 359-360.

225.  Imprimatur, EK, t. 7, Lublin 1997 kol. 99.

226.  Kanonizacja. I. Proces kanonizacyjny, EK, t. 8, Lublin 2000, kol. 607-610.

227.  Klonowiecki Wit, prawnik, EK, t. 9, Lublin 2002, kol. 154.

228.  Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu i Episkopatu Polski, w: EK, t. 9, Lublin 2002, kol. 458-459.

229.  Heroiczność cnót, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, t. IV, Lublin 2003, s. 495-496.

230.  Machejek Tadeusz Paweł, OCD, EK, t. 11, Lublin 2006, kol. 696-697.

231.  Prawo wyznaniowe, w: Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawnictwo C.H. Beck,  Warszawa 2008, s. 970-971.

232.  Wolność sumienia i religii, w: Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 976-978.

233.  Nihil obstat,  EK, t. 13, TNKUL, Lublin 2010, kol. 167-168.

234. Postulator, EK, t. 16, Lublin 2012, kol. 80-82.

235. Wolność sumienia i religii, w: Leksykon administratywisty, red. Stanisław Wrzosek, Anna Haładyj, Michał Domagała, Radom 2013, s. 525-527.

236. Świętych kult. 1. W Kościele katolickim, EK, t. 19 TNKUL, Lublin 2013, kol. 416-418.

237. Archiwum, w: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. M. Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, kol. 182-190.

238. Beatyfikacja, w: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. M. Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, kol. 231-244.

239. Cenzor, w: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. M. Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, kol. 381-382.

240. Cenzura kościelna, w: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. M. Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, kol. 382-392.

241. Heroiczność cnót, w: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. M. Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, kol. 881-885.

242. Historyczne sprawy, w: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. M. Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, kol. 889-895.

243. Imprimatur, w: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. M. Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, kol. 921-923.

244. Introductio causae, w: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. M. Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, kol. 999-1000.

245. Kanonizacja, w: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. M. Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, kol. 1093-1105.

246. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, w: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. M. Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, kol. 1334-1339.

247. Nihil obstat, w: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. M. Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, kol. 1836-1839.

248. Postulator, w: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. M. Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, kol. 2157-2159 [w Leksykonie mylnie wpisano innego autora hasła].

249. Pozycja, w: Leksykon Prawa Kanonicznego, red. M. Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, kol. 2186-2193.

 

Biogramy

250.  Ks. Tadeusz Pałyga - wspomnienie pośmiertne, WDL 39(1965), s. 159-162.

251.  Profesor KUL - Ks. Jan Nowicki, STNKUL 22(1973), z. 2, s. 279-282.

252.  Ks. Jan Nowicki, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1-2(1974), s. 113-116.

253.  Aleksander Bohdanowicz, w: Polscy Kanoniści (wiek XIX-XX), cz. I, Warszawa 1981, s. 45.

254.  Ludwik Bołdok, w: Polscy Kanoniści (wiek XIX-XX), cz. I, Warszawa 1981, s. 45-46.

255.  Leon Halban, w: Polscy Kanoniści (wiek XIX-XX), cz. I, Warszawa 1981, s. 167-168.

256.  Jan Jaworski, w: Polscy Kanoniści (wiek XIX-XX), cz. I, Warszawa 1981, s. 197-198.

257.  Józef Florczak, w: Polscy Kanoniści (wiek XIX-XX), cz. I, Warszawa 1981, s.130-131.

258.  Zenon Kwiek, Polscy Kanoniści (wiek XIX-XX), cz. I, Warszawa 1981, s. 273-274.

259.  Adam Laskowski, w: Polscy Kanoniści (w. XIX-XX), cz. II, Warszawa 1981, s. 3-4.

260.  Jan Lenart, w: Polscy Kanoniści (w. XIX-XX), cz. II, Warszawa 1981, s. 8.

261.  Antoni Noiszewski, w: Polscy Kanoniści (w. XIX-XX), cz. II, Warszawa 1981, s. 65.

262.  Józef Pruszkowski, w: Polscy Kanoniści (w. XIX-XX), cz. II, Warszawa 1981, s. 125.

263.  Józef Wojciech Scipio del Campo (1870-1942), w: Polscy Kanoniści (w. XIX-XX), cz. II, Warszawa 1981, s. 160-161.

264.  Goral Władysław, w: Polscy Kanoniści (w. XIX-XX), cz. II, Warszawa 1981, s. 147-149.

265.  Biskup Piotr Hemperek (1931-1992) kapłan i nauczyciel, WDL 66(1992), nr 11(8), s. 326-343.

266.  Hemperek Piotr (1931-1992), bp, w: Słownik Biograficzny Miasta Lublina, red. T. Radzik, J. Skarbek i A.A. Witusik, Lublin 1993, s. 109-110.

267.  Sługa Boży biskup Władysław Goral 1898-1945, WDL 68(1994), nr 4, s. 111-114.

268.  Biskup Piotr Hemperek - rektor KUL-u w latach 1983-1988, w: Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. M. Rusecki, Lublin 1994, s. 75-78.

269.  Hemperek Piotr (1931-1992), biskup pomocniczy lubelski, profesor i rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prawnik (współautorstwo z J. Mandziukiem) w: Słownik polskich teologów katolickich (1981-1993), ATK Warszawa 1995, s. 215-218.

270.  Goral Władysław (1898-1945), bp, społecznik, więzień obozu koncentracyjnego w Sachsenchausen, w: Słownik Biograficzny Miasta Lublina, red. T. Radzik, J. Skarbek i A.A. Witusik, t. 2, Lublin 1996, s. 63-64.

271.  Gostyński Kazimierz (1884-1942), ks., męczennik obozu koncentracyjnego w Dachau, w: Słownik Biograficzny Miasta Lublina, red. T. Radzik, J. Skarbek i A.A. Witusik, t. 2, Lublin 1996, s. 64-66.

272.  Klonowiecki Wit (1902-1971), profesor prawa administracyjnego KUL, w: Słownik Biograficzny Miasta Lublina, red. T. Radzik, J. Skarbek i A.A. Witusik, t. 2, Lublin 1996, s. 106-108.

273.  Rybczyk Józef, ks., (1918-1983) kanonista, prorektor KUL, w: Słownik Biograficzny Miasta Lublina, red. T. Radzik, J. Skarbek i A.A. Witusik, t. 2, Lublin 1996, s. 221-222.

274.  Ks. kan. Leon Baltrucki, (1914-2001), „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej. Memoranda” 2001, nr 3, s. 676-680.

275. Czesław Strzeszewski (współautorstwo z M. Zawiślakiem), w: Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin, 2008, s. 193-198.

276.  Hanna Waśkiewicz, w: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin, 2008, s. 479-488.

277. Zawistowski Antoni (1882-1942), ks. w: Słownik Biograficzny Miasta Lublina, red. Paweł Jusiak, Marek Sioma, Jerzy Ternes, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 284-285.

 

Recenzje

278.  R. Łyczywek, O etyce zawodów prawniczych, w: Etyka zawodowa, red. A. Sarapata, Warszawa 1971, s. 216-251. Rec. ZN KUL 4(1972), s. 67-69.

279.  J. Grzywacz, Kult Boży - Urząd Nauczycielski Kościoła, Warszawa 1970. Rec. RTK 20(1973), z. 5, s. 124-126.

280.  F. Veraja, La canonizzazione equipollente e la questione dei miracoli nelle cause di canonizzazione, Roma 1975, ss. 71. Rec. PK 21(1978), nr 1/2, s. 262-266.

281.  M. D'Alfonso, La prova in genere e la fama di santità in specie nei processi dei santi prima e dopo il M. P. „Sanctitas clarior”, Agnesotti 1977, ss. 80. Rec. PK 22(1979), nr 1-2, s. 282-286.

282.  Antonio Casieri, La perfezione cristiana in Benedetto XIV con particolare riferimento all'etа giovanile, Libreria Editrice Vaticana 1979, ss. 171. Rec. PK 24(1981), nr 3-4, s. 307-312.

283.  Edward Sztafrowski, Kuria Rzymska studium historyczno-kanonistyczne, Warszawa 1981. Rec. PK 26(1983), nr 1-2, s. 302-306.

284.  Edward Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1-4, Warszawa 1985-1986. Rec. PK 31(1987), nr 3-4, s. 294-298.

285.  Régine Pernoud, I santi nel medioevo, uomini di fede, mistici e sovrani al servizio della carità, Rizzoli Edfitore Milano 1986, ss. 330. Rec. RTK 34(1987), z. 5, s. 135-148.

286.  Luciano Ravetti, La santità nella „Lumen Gentium”, Roma 1985, ss. 324. Rec. RTK 36-37(1989-1990), z. 5, s. 126-127.

287.  Alexandre Faivre, I laici alle origini della Chiesa, tł. [z jęz. fr.] R. Brichetti, Edizioni Paoline 1982, ss. 247. Rec. RTK 35(1988), z. 5, s. 115-117.

288.  Régine Pernoud, I santi nel medioevo, uomini di fede, mistici e sovrani al servizio della carità. Rizzoli Edfitore Milano 1986, ss. 330. Rec. KiP 12(1994), s. 151-159.

289.  Luciano Ravetti, La santità nella „Lumen Gentium”, Roma 1985, ss. 324. Rec. KiP 12(1994), s. 148-150.

290.  Alexandre Faivre, I laici alle origini della Chiesa. Edizioni Paoline 1987. Rec. KiP 12(1994), s. 160-162. 

291.  R. Rodrigo, Manuale per istruire i processi di canonizzazione, Roma 1991 ss. 388. Rec. KiP 13(1998), s. 289-294 oraz RNP 8(1998), s. 373-378.

292.  Navarro Luis, Diritto di associazione e associazioni di fedeli, Milano 1991. Rec. KiP 1998, s. 295-296.

293.  Jan Białobok, Błogosławiona Karolina Kózkówna, Rzeszów 1998, ss. 279. Rec. RNP 9(1999), z. 2, s. 163-165 oraz „Tarnowskie Studia Teologiczne” 18(1999), z. 1, s. 153-155.

294.  Zenon Grocholewski, Tansferimento e rimozione del parroco, in: Studi Giuridici. La parrocchia (estratto), XLIII, Libreri Editrice Vaticana 1997, p. 199-247. Rec. „Prawo – Administracja - Kościół”2000, nr 1, s. 105-113.

295.  Zenon Grocholewski, Tanulmányok az egyházi házasságés perjorgόl, Biblioteheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. III Studia, vol. 1 (tł. na węgierski z włoskiego i łaciny G. Guminetz), Szent István Társulat, Budapest 2000, ss. 212. Rec. „Prawo – Administracja - Kościół” 2000, nr 2-3, s. 182-191.

296.  Barbara Krupa, Il negozio giuridico nell'ordinamento civile e profili comparativi con il diritto canonico, Pontificia Universitas Lateranensis, Romae 1998 ss. 199. Rec. „Studia z prawa wyznaniowego” 2001, t. 2, s. 159-164.

297.  Antonio Guido Filipazzi, La prova del martirio nella prassi recente della Congregazione delle Cause dei Santi, Roma 1992.  Rec. RNP 11(2001), z. 2, s. 127-132.

298.  Silvio Ferrari, I. C. Ibán, Diritto e religione in Europa Occidentale, Il Mulino 1997, ss. 202. Rec. „Studia z prawa wyznaniowego” 2001, t. 2, s. 165-170.

299.  Stanisław Wrzosek, Zarządzanie środowiskiem przez administracje publiczną w Polsce, Białystok 1999, ss. 213. Rec. „Studia z prawa wyznaniowego” 2001, t. 2, s. 171-175.

300.  Danuta Piątkowska, Polskie kościoły w Nowym Jorku, Nowy Jork-Opole 2002, ss. 614. Rec. Dokument aktywności polskiej emigracji. (Monografia Danuty Piątkowskiej o polskich kościołach w Nowym Jorku), „Przegląd Polski”. Tygodniowy dodatek literacko-społeczny Nowego Dziennika, 4 października 2002, s. 1 i 11.

301.  A. Mantineo, Le università cattoliche nel diritto della Chiesa e dello stato, Milano – Dott. A. Giuffré Editore 1995, ss. 180. Rec. „Studia z prawa wyznaniowego” 2001, t. 3, s. 151-157.

302.  Sławomir Maciążek, Le funzioni del pubblico ministero: Esperienza italiana e polacca a confronto. Normativa canonica, Pontificia Università Lateranense Piazza S. Giovanni in Latwerano, 4, Roma 2001, ss. 232. Rec. „Studia z prawa wyznaniowego” 2002, t. 5, s. 245-250.

303.  Danuta Piątkowska, Polskie kościoły w Nowym Jorku, Nowy Jork-Opole 2002, ss. 614. Rec. „Studia z Prawa Wyznaniowego”, 2002, t. 5, s. 251-255.

304.  Zenon Grocholewski, La filosofia del derecho en las eseñanazas de Juan Pablo II y osteros escritos, Editorial Temis S. A. Istituto de Humanidades Universidat de la Sabana, Bogotá-Colombia 2001, ss. XXXVI+73. Rec. „Prawo-Administracja-Kościół” 2002, nr 2-3(10-11), s. 213-218.

305.  Wiesław Bar, Wolność religijna w Dār al-Islām. Zagadnienia prawa wyznaniowego, Lublin 2003, ss. 280. Rec. „Studia z prawa wyznaniowego” 2003, t. 6, s. 182-190.

306.  Il processo penale canonico, Roma 2003. Rec. „Prawo – Administracja – Kościół” 2003, nr 4, s. 231-240.

307.  Wiesław Bar, Sprawy kanonizacyjne Męczenników XX wieku. Studium nad jurysprudencją Kongregacji, Lublin 2003, ss. 304. Rec. „Prawo – Administracja - Kościół” 2004, nr 18, s. 197-206.

308.  Piotr Stanisz, Ubezpieczenia społeczne duchownych w prawie polskim, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, ss. 195. Rec. „Studia z Prawa Wyznaniowego”2005, t. 7, s. 309-315.

309.  Stanisław Jóźwiak, Państwo i Kościół w pismach św. Augustyna, Lublin, Wydawnictwo KUL 2004, ss. 236. Rec. „Studia z prawa wyznaniowego” 2005, t. 7, s. 316-322.

310.  Prawo kanonizacyjne. Przewodnik dla postulatorów w języku angielskim.Canonization, History, Theology, Process, William H. Woestman O.M.I. Editor, Facuty of Canon Law Saint Paul University, Ottawa 2002, s. 383. Rec. „Prawo – Administracja – Kościół” 2004, nr 1-2(16-17), s. 279-283.

311.   Siedemnastowieczny podręcznik prawa kanonizacyjnego „De canonizatione sanctorum cemmentarium”, auctore fr. Angelo Rocca. Presentazione di José Luis Gutiérrez, Roma 2004 (ristampa antca), pp. 142+ Index recum. Rec. „Prawo – Administracja - Kościół” 2004, nr 4(19), s. 201-205.

312.  J.L. Gutiérrez, Studi sulle cause di canonizzazione, Pontificia Università della Santa Croce. Monografie giuridiche, n. 27, Giuffré Editore 2005, ss. XXI + 368. Rec. „Prawo – Administracja – Kościół” 2005, nr 4(23), s. 252-256.

313.  José Saraiva Martins, Come si fa un santo. Quando, perché, in quanto tempo, con quali miracoli un cristiano viene elevato all'onore degli altari, a cura di Severio Gaeta, Pieme 2005, ss. 143. Rec. „Prawo – Administracja – Kościół” 2006, nr 1-2(24-25), s. 285-289.

314.  Krzysztof Wojtyczek, Prawa człowieka, w: Prawo francuskie, red. A. Machowska, K. Wojtyczek, t. 2, Zakamycze 2005, s. 25-76. Rec. „Studia z prawa wyznaniowego” 2006, t. 9, s. 267-269.

315.  Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale. Libertà religiosa e processo di democratizzazione, a cura di Antonio G. Chizzoniti, Vita e Pensiero, Milano 2004, ss. 724. Rec. „Studia z prawa wyznaniowego” 9/2006, s. 269-274.

316.  Zenón Caredenal Grocholewski, Juan Pablo II el Magno. Una personalidad que es un reto, Universidad Sergio Arbolenda, Cátedra Juan Pablo II el Magno, Escuela de Comunicación y Humanidades Universidad Sergio Arboleda, InterColumbia, Bogotá, 2005, ss. 193, Rec. „Prawo –Administracja – Kościół” 2006, Numer specjalny (26), s. 289-292.

317.  Ks. Krzysztof Burczak, Prawo azylu w ustawodawstwie synodów galijskich V-VII wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, ss. 272. Rec. RNP 16(2006), z. 2, s. 496-50.

318.  Ombretta Fumagali Carulli, A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio. Laicità dello Stato e libertà delle Chiese, Vita e Pensiero, Milano 2006, ss. 157. Rec. „Studia z prawa wyznaniowego” 2007, t. 10, s. 407-413.

319.  Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej, red. G. Robbers, tłum. J. Łopatowska-Rynkowska, M. Rynkowski, Wrocław: Kolonia Limited 2007, ss. 435. Rec. „Studia z prawa wyznaniowego” 2008, t. 11, s. 321-326.

320.  P. Stanisz, Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem a niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2007. Rec. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2009, t. 1, s. 265-269.

321. D. Walencik, Rewindykacja nieruchomości Kościoła Katolickiego w postępowaniu przed Komisją Majątkową, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009, ss. 280. Rec. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 2, s. 251-255.

322. Stella Coglievina (a cura di). Le Conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle relazioni tra Stati e Chiesa Cattolica, Vita e Pensiero, Milano 2010, ss. XXI+226. Rec. „Studia Prawnicze KUL” 2010, t. 4, s. 133-139.

323. Maria Pia Baccari e Attilio Mastino (a cura di), Il titolo di "Magno" dalla Repubblica all'Impero al Papato. Giovanni Paolo Magno, Rec. "Studia Prawnicze KUL" 2011, t. 1, s. 193-197.

324. Paweł Bała, Pod wezwaniem Boga czy Narodu? Religia a ustrój – studium przypadku polskich konstytucji, Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa 2010, ss. 359. Rec. „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 14, s. 339-345.

325. Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II. Studium wybranych problemów, red. P. Marzec, J. Nikołajew, Tomaszów Lubelski-Lublin 2009, ss. 408, „Studia Prawnicze KUL” 2011, 34(47-48), s. 291-293.

326. Zenon Cardinal Grocholewski, Universitatea azi – Universität heute, Cluj–Napoca: Editura Fundatier pentru Studi Europee 2010, ss. 181 (współautorstwo z M. Zawiślakiem), Rec. RNP 21 (2011), z. 2, s. 327-336.

327. Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających, red. Stanisław Leszek Stadniczenko, Stanisław Rabiej, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Seria: Ekumenizm i integracja, nr 25, Opole 2012, ss. 467, Rec. „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 16, s. 349-356.

328. Carlo Cardia, Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso, Con prefazioni di Franco Frattini, Ministro degli Affari Estersi, Gianni Letta, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Umberto Allemandi & C. Torino – Londra – Venezia – New York, 2010, ss. 157, Rec. „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 16, s. 335-338.

329. Akta XIV Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego odbytego w dniach 14-18 września 2011 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. J. Wroceński, M. Stokłosa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2012 ss. 1230 + Aneks. Rec. „Studia Prawnicze KUL” 2013, 4(56), s. 137-146.

330. Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013, ss. 400. Rec. "Studia Prawnicze KUL" 2014, nr 4(60), s. 236-247.

331. Anna Słowikowska, Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 271. Rec. „Roczniki Nauk Prawnych" 2015, nr 3, s. 217-221.

 

Przekłady

332.  Nowe dokumenty Stolicy Apostolskiej dotyczące prowadzenia spraw kanonizacyj­nych (tł. z łac.), BIPOS 5(1983), s. 31-43. 

333.  Konstytucja apostolska Divinus perfectionis Magister papieża Jana Pawła II, w: Joachim Roman Bar, Henryk Misztal, Postępowanie kanonizacyjne, Warszawa 1985, s.181-186.

334.  Normy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, które należy zachować przy prowadzeniu dochodzenia przez Biskupów w sprawach kanonizacyjnych, w: Joachim Roman Bar, Henryk Misztal, Postępowanie kanonizacyjne, Warszawa 1985, s. 187-193.

335.  Dekret generalny Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych na temat spraw sług Bożych, które są aktualnie rozpatrywane w kongregacji, w: Joachim Roman Bar, Henryk Misztal, Postępowanie kanonizacyjne, Warszawa 1985, s. 194-195.

336.  Konstytucja apostolska Jana Pawła II „Divinus perfectionis Magister”, w: Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II. Instytucje kanonizacyjnego prawa materialnego. Zarys historii procedury kanonizacyjnej. Postępowanie w diecezji i Kongregacji. Wzory pism i formularzy, Lublin-Sandomierz 1997, s. 453-464.

337.  Normy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, które należy zachować przy prowadzeniu dochodzenia przez Biskupów w sprawach kanonizacyjnych, w: Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II. Instytucje kanonizacyjnego prawa materialnego. Zarys historii procedury kanonizacyjnej. Postępowanie w diecezji i Kongregacji. Wzory pism i formularzy, Lublin-Sandomierz 1997, s. 465-478.

338.  Dekret generalny Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych na temat spraw sług Bożych, które są aktualnie rozpatrywane w Kongregacji, w: Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II. Instytucje kanonizacyjnego prawa materialnego. Zarys historii procedury kanonizacyjnej. Postępowanie w diecezji i Kongregacji. Wzory pism i formularzy, Lublin-Sandomierz 1997, s. 479-481.

339.  Formularz pytań na temat życia i cnót, w: Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II. Instytucje kanonizacyjnego prawa materialnego. Zarys historii procedury kanonizacyjnej. Postępowanie w diecezji i Kongregacji. Wzory pism i formularzy, Lublin-Sandomierz 1997, s. 495-515.

340.  Pytania promotora sprawiedliwości na temat cudu, w: Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II. Instytucje kanonizacyjnego prawa materialnego. Zarys historii procedury kanonizacyjnej. Postępowanie w diecezji i Kongregacji. Wzory pism i formularzy, Lublin-Sandomierz 1997, s. 516-522.

341.  Wskazania odnośnie do ekshumacji i rozpoznania ciała S.B., w: Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II. Instytucje kanonizacyjnego prawa materialnego. Zarys historii procedury kanonizacyjnej. Postępowanie w diecezji i Kongregacji. Wzory pism i formularzy, Lublin-Sandomierz 1997, s. 523-524.

342.  Pytanie świadków w dowodzeniu cudów, w: Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II. Instytucje kanonizacyjnego prawa materialnego. Zarys historii procedury kanonizacyjnej. Postępowanie w diecezji i Kongregacji. Wzory pism i formularzy, Lublin-Sandomierz 1997, s. 525-554.

343.  Pytanie świadków na temat życia, cnót i opinii świętości kandydatów do kanonizacji, w: Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II. Instytucje kanonizacyjnego prawa materialnego. Zarys historii procedury kanonizacyjnej. Postępowanie w diecezji i Kongregacji. Wzory pism i formularzy, Lublin-Sandomierz 1997, s. 555-573.

344.  Konstytucja apostolska Jana Pawła II „Divinus perfectionis Magister”, w: Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, Lublin 2003, s. 506-515.

345.  Normy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, które należy zachować przy prowadzeniu dochodzenia przez Biskupów w sprawach kanonizacyjnych, w: Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, Lublin 2003, s. 541-551.

346.  Dekret generalny Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych na temat spraw sług Bożych, które są aktualnie rozpatrywane w Kongregacji, w: Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, Lublin 2003, s. 552-553.

347.  Formularz pytań na temat świętości życia, w: Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, Lublin 2003, s. 588-604.

348. Pytania promotora sprawiedliwości na temat cudu, w: Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, Lublin 2003, s. 605-610.

349.  Formularz pytań na temat życia i cnót i opinii świętości, w: Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, Lublin 2003, s. 611-626.

350.  Pytania świadków w dowodzeniu cudów, w: Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, Lublin 2003, s. 627-653.

351.  Congregatio pro Causis Sanctorum, Sanctorum Mater. Istruzione per lo svolgimento delle Inchisete diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi, w:  Sanctorum Mater. Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, Lublin 2008, s. 17-145.

352.  Appendice. Ricognizione canonica delle spoglie mortali di un Servo di Dio, w: Sanctorum Mater. Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, Lublin 2008, s. 146-153. 

353. Konstytucja apostolska Jana Pawła II „Divinus perfectionis Magister”, Codex Iris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 1380-1388.

354. Normy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, które należy zachować przy prowadzeniu dochodzenia przez Biskupów w sprawach kanonizacyjnych, Codex Iris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 1654-1663.

355. Dekret generalny Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych na temat spraw sług Bożych, które są aktualnie rozpatrywane w Kongregacji, Codex Iris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 1664-1665.

356. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych. Instrukcji „Sanctorum Mater” o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych z 17 maja 2007, Codex Iris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 1597-1649.

357. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych. Appendix. Kanoniczne rozpoznanie doczesnych szczątek sługi Bożego. Instrukcja „Sanctorum Mater” o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych z 17 maja 2007, Codex Iris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 1649-1653.

358. Messagio delle beatificazioni e canonizzazioni dei Polacchi (panorama post-conciliare). Sommario, w: Dziedzictwo Jana Pawła II, red. L. Fiejdasz-Buczek, Lublin 2016, s.  140-141.

359. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Divinus perfectionis Magister, 25.01.1983; AAS 75 (1983), s. 349-355, tł. na język polski H. Misztal [Tekst uwzględnia zmiany wprowadzone przez Franciszka konstytucją apostolską w formie motu proprio Maiorem hac dilectionem o ofiarowaniu życia z 11.07.2017 r.], w: H. Misztal, L. Fiejdasz-Buczek, Postępowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii, Lublin 2017, s. 249-258.

360. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Normy, które należy zachować przy prowadzeniu dochodzenia przez biskupów w sprawach kanonizacyjnych, 7.02.1983; AAS 75 (1983), s. 396-403, tł. na język polski H. Misztal [Tekst uwzględnia zmiany wprowadzone przez Franciszka konstytucją apostolską w formie motu proprio Maiorem hac dilectionem o ofiarowaniu życia z 11.07.2017 r.], w: H. Misztal, L. Fiejdasz-Buczek, Postępowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii, Lublin 2017, s. 259-269.

361. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekret generalny na temat sług Bożych, których sprawy są rozpatrywane w Kongregacji, 7.02.1983; AAS 75 (1983), s. 403-403, tł. na język polski H. Misztal, w: H. Misztal, L. Fiejdasz-Buczek, Postępowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii, Lublin 2017, s. 270-271.

362. Sekretariat Stanu, Normy dotyczące administrowania funduszami przeznaczonymi na prowadzenie spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Reskrypt z audiencji u Papieża, 7.03.2016; „Bollettino” nr B0178 z 10.03.2016 r., tł. na język polski M. Bider, H. Misztal, w: H. Misztal, L. Fiejdasz-Buczek, Postępowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii, Lublin 2017, s. 272.

363. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Normy dotyczące administrowania funduszami przeznaczonymi na prowadzenie spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, 10.03.2016; AAS 108 (2016), s. 495-498, tł. na język polski M. Bider, H. Misztal, w: H. Misztal, L. Fiejdasz-Buczek, Postępowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii, Lublin 2017, s. 273-278.

364. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Ustanowienie Studium dla Świętej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, 2.06.1984; AAS 76 (1984), s. 1089-1090, tł. na język polski H. Misztal, w: H. Misztal, L. Fiejdasz-Buczek, Postępowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii, Lublin 2017, s. 287.

365. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Regulamin Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Città del Vaticano 2000, Tł. na język polski H. Misztal, w: H. Misztal, L. Fiejdasz-Buczek, Postępowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii, Lublin 2017, s. 288-314.

366. Mistrz Papieskich Celebracji Liturgicznych, Uwagi wprowadzające do obrzędu kanonizacji, 29.09.2012; „Notitiae” vol. 48 (2012), nr 11-12, s. 611-614, tł. na język polski H. Misztal, H. Misztal, L. Fiejdasz-Buczek, Postępowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii, Lublin 2017, s. 317-320.

 

Przedmowy

367.  Wprowadzenie, w: Joachim Roman Bar, Henryk Misztal, Postępowanie kanonizacyjne, Warszawa 1985, s. 3-4.

368.  Przedmowa, w: Nie wolno ci spocząć... Materiały z III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego zorganizowanego 11 listopada 1996 r. przez Wydział Prawa Kanonicznego KUL i Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej z okazji 30 rocznicy śmierci Sługi Bożego ks. Józefa Czesława Chryzostoma Małysiaka, red. H. Misztal, Lublin 1997, s. 5-7.

369.  Przedmowa, w: C. Suchocki, Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym i polskim kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Poradnictwo rodzinne w aspekcie wymogów Konkordatu, Lublin-Sandomierz 1997, s. 7-8.

370.  Wprowadzenie, w: Anna Jenke. Dzienniczki i rozważania, Rzeszów-Jarosław 1997, s. 5-12.

371.  Wstęp, w: H. Cioczek, Biskup w pasiaku, życie i męczeństwo Sługi Bożego bp. Władysława Gorala, Lublin 1998, s. 7-14.

372.  Przedmowa, w: Wiesław Bar, Na krwawym szlaku, Sendero Luminoso- prześladowca, Lublin 1999, s. 15-16.

373.  Wprowadzenie, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, pod red. H. Misztala (stan prawny na 15 listopada 1998 r.), Lublin-Sandomierz 1999, s. 13-15.

374.  Przedmowa, w: Edward Zarosa, Rola postulatora w sprawach kanonizacyjnych według ustawodawstwa Jana Pawła II. Prawo materialne i formalne w praktycznym zastosowaniu, Lublin-Zamość-Sandomierz 1999, s. 10-11.

375.  Proemio, w: C. Suchocki, Impedimentos matrimoniales en derecho canonico y en el Codigo de la familia y de adopcion, Santiago de Chile 2000, s. 5-6.

376.  Słowo wstępne, w: Prawo wyznaniowe, pod redakcją H. Misztala, stan prawny na 1 lutego 2000, Lublin 2000, s. 21-24.

377.  Przedmowa, „Studia z prawa wyznaniowego” Lublin 2000, t. 1, s. 3-4.

378.  Przedmowa, w: F. Dlugoš, Funkcjonowanie Diecezji Spiskiej w warunkach systemu totalitarnego w latach 1948-1989. Studium historyczno-prawne, Lublin 2003, s. 15-21.

379.  Predhovor, w: F. Dlugoš, Prenasladovanie veriacich spiškej diecézy w rokach 1948-1989, Levoča 2003, s. 18-19.

380.  Słowo wstępne do drugiego wydania, w: Prawo wyznaniowe. Stan prawny na 1 lipca 2003, red. H. Misztal, P. Stanisz., Lublin 20032, s. 24.

381.  Przedmowa, w: Jacek Dziobek-Romański, Uznanie związków religijnych w Polsce (1944-1989) narzędziem dyskryminacyjnej polityki władz, Lublin 2004, s. 7-8.

382.  Wstęp, w: Motycz. Nasza Ojczyzna, pod red. Henryka Misztala, Motycz 2005, s. 5-6.

383.  Wprowadzenie, w: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny 26-28 października 2004), red. A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005, s. 5-8.

384.  Przedmowa, w: Rafał Pajszczyk, Dowód ze świadków w postępowaniu kanonizacyjnym. Studium historyczno-prawne, Poznań 2006, s. 9-12.

385.  Wprowadzenie, w: Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), red. A. Mezglewski, Lublin 2007, s. 5-9.

386.  Wprowadzenie, w: Katarzyna Małgorzata Więcek FMA, Wkład polskich kanonistów do nauki prawa kanonizacyjnego, Lublin 2008, s. 9-13.

387.  Wprowadzenie, w: Tomasz Gierałtowski, Znaczenie kultu prywatnego kandydata na ołtarze w sprawach kanonizacyjnych, Białystok 2009, s. 13-15.

388.  Przedmowa, w: Więzi pokoleń, red. H. Misztal, Motycz 2009, s. 5-8.

389. Świadectwo wiary i wrażliwości, Słowo wstępne, do: Aleksandra Omięcka, Skalpel i muza. Wybór wierszy. Warszawa 2013, s. 9-10.

390. Wstęp, w: H. Misztal, L. Fiejdasz-Buczek, Postępowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii, Lublin 2017, s. 13-17.

 

Artykuły popularyzujące naukę

391.  Świętość kanonizowana. Rys historyczny procesu kanonizacyjnego, „Niedziela” 26(1983), nr 21, s. 4.

392.  Świętość kanonizowana. Postępowanie kanonizacyjne w świetle najnowszego prawa, „Niedziela” 26(1983), nr 22, s. 6.

393.  Świętość kanonizowana. Polskie kanonizacje i beatyfikacje, „Niedziela” 26(1983), nr 23, s. 1,2.

394.  Droga do beatyfikacji i kanonizacji, „Powściągliwość i Praca” 36(1985), nr 2-3, s. 8-9.

395.  Apostołka świecka naszych czasów. Błogosławiona Aniela Salawa (1881-1922), „Niedziela” 34(1991), nr 33, s. 5.

396.  Nazywano ją aniołem. Cechy duchowości bł. Anieli Salawy (1881-1922), „Niedziela” 34(1991), nr 40, s. 4.

397.  Stowarzyszenie Przyjaciół Boskiego Mistrza, w: Przyjaciele Boskiego Mistrza, Częstochowa 1991, s. 4-8.

398.  Archiwum Diecezjalne, w: Tobie Panie zaufałem, Lublin 1991, s. 142-143.

399.  Bogu Wszechmogącemu składam najgłębsze uwielbienie i podziękowanie za życie, „Niedziela” 35(1992), nr 44, s. 4 i 6.

400.  Beatyfikacja Lubelskich męczenników obozów koncentracyjnych, WDL 66(1992), nr 9(6), s. 285-288.

401.  Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1983-1988, WDL 66(1992), nr 11(8), s. 351-356.

402.  Lubelscy Męczennicy: Biskup w pasiaku, bp Władysław Goral (1898-945) społecznik, męczennik obozu koncentracyjnego, „Niedziela” 36(1993), nr 45, s. 10.

403.  Lubelscy Męczennicy: Kapłan nieugięty, ksiądz Kazimierz Gostyński(1884-1942), męczennik obozu koncentracyjnego w Dachau, „Niedziela” 36(1993), nr 46, s. 10.

404.  Lubelscy męczennicy: Jałmużnik w Dachau, ks. Antoni Zawistowski (1882-1942), męczennik obozu koncentracyjnego w Dachau, „Niedziela” 36(1993), nr 47, s. 10.

405.  Lubelscy męczennicy: Oddali życie za wiarę. Zakończenie przygotowań do procesu beatyfikacyjnego, „Niedziela” 37(1994), nr 24, s. 10.

406.  Druga rocznica śmierci ks. bpa Piotra Hemperka. Non omnis moriar, „Niedziela” 37(1994), nr 28, s. 10.

407.  Wiara dana przez Boga za pośrednictwem rodziców - z testamentu Księdza Biskupa Piotra Hemperka (1931-1992), „Niedziela” 37(1994), nr 48, s.10.

408.  Sługa Boży biskup Władysław Goral, WDL 68(1994), nr 4, s. 111-114.

409.  Sługa Boży ks. Kazimierz Gostyński, WDL 68(1994), nr 5, s. 145-147.

410.  Sługa Boży ks. Antoni Zawistowski (1882-1942), WDL 68(1994), nr 9, s. 280-282.

411.  Świadectwo największej miłości (cz. I), „Niedziela” 39(1996), nr 1, s. 10.

412.  Świadectwo największej miłości (cz. II), „Niedziela” 39(1996), nr 2, s. 12.

413.  Misyjność jest istotą Kościoła. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w dniu 11 listopada 1996 r. z okazji sympozjum „30 Rocznica śmierci Sługi Bożego Ks. Józefa Czesława Chryzostoma Małysiaka (1884-1966) - Założyciela Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej”, w: Nie wolno ci spocząć... Materiały z III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego zorganizowanego 11 listopada 1996 r. przez Wydział Prawa Kanonicznego KUL i Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej z okazji 30 rocznicy śmierci Sługi Bożego ks. Józefa Czesława Chryzostoma Małysiaka, red. H. Misztal, Lublin 1997, s. 21-42.

414.  Błogosławionej Jadwigi droga do świętości. Rozmowa z Księdzem Profesorem Henrykiem Misztalem, „Wspólne Drogi” 6(1997), nr 4(55), s. 9.

415.  Sprawa beatyfikacji męczenników polskich okresu II wojny światowej, OsRomPol 18(1997), nr 11, s. 58-61.

416.  Milczące wcielanie chrześcijaństwa. (Św. Brat Albert-Adam Chmielowski - 1845-1916), „Niedziela” 41(1998), nr 25, s. 16.

417.  Misja św. Marii Magdaleny, „Niedziela” 41(1998), nr 26, s. 10.

418.  Gościnny dom - Rodzina Betańska, „Niedziela” 41(1998), nr 27, s. 10.

419.  „Trapista” w tłumie - św. Benedykt Józef Labre (1748-1783), „Niedziela” 41(1998), nr 30, s. 22.

420.  Królować to znaczy służyć - małżeństwo dziewicze. (Bł. Kinga Kunegunada 1234-1292), „Niedziela” 41(1998), nr 33, s. 24.

421.  Trudno być świętym proboszczem - św. Jan Vianey - proboszcz z Ars (1786-1859), „Niedziela” 41(1998), nr 37, s. 19.

422.  Umarła z tęsknoty - św. Maria Bernadeta Soubirous - 1844-1879, „Niedziela” 41(1998), nr 48, s. 26.

423.  Droga do beatyfikacji pierwszych Męczenników Kościoła Lubelskiego, WDL 73(1999), nr 3, s. 539-554.

424.  Święta Rodzina, „Niedziela” 42(1999), nr 1, s. 19.

425.  Walor eklezjalny spodziewanej beatyfikacji Anny Jenke, „Słoneczna Skała” 1999, nr 25-26, s. 25-36.

426.  Królować to znaczy służyć. Św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), „Niedziela” 42(1999), nr 3, s. 9.

427.  W jednej ręce trzymała sztandar, a w drugiej krzyż (Św. Joanna d’Arc - 1412-1431), 42(1999), nr 6, s. 13.

428.  Powołanie lekarza to misja kapłańska. Bł. Janina Molla (1922-1962), „Niedziela” 42(1999), nr 8, s. 13.

429.  Jestem Panią Jego boku - Anna Zalińska (1945-1998), „Niedziela” 42(1999), nr 15, s. 15.

430.  Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej na Brooklynie, „Niedziela” 42(1999), nr 40, s. 17.

431.  Nowe święte Patronki Europy, „Niedziela” 42(1999), nr 42, s. 7.

432.  Patronka Europy - Brygida Szwedzka (1303-1373), „Niedziela” 42(1999), nr 43, s. 13.

433.  Patronka Europy - św. Katarzyna ze Sieny (1347-1380), „Niedziela” 42(1999), nr 44, s. 13.

434.  Patronka Europy końca XX wieku. Św. Edyta Stein (1891-1942), „Niedziela” 42(1999), nr 45, s. 13.

435.  Rola świętych w kształtowaniu cywilizacji europejskiej, „Słoneczna Skała” 2001, nr 37(7-9).

436.  Walor eklezjalny spodziewanej beatyfikacji Anny Jenke, „Słoneczna Skała” 2004, nr 50(11-12), s. 27-30.

437.  Recepta na kanonizację, „Nowe Państwo” 2001, nr 24(290), s. 12-14.

438.  Cuda i święci. Wywiad z ks. prof. Henrykiem Misztalem przeprowadzony przez Romana Laudańskiego „Gazeta Pomorska” z 6 maja 2005, s. 8 i 39.

439.  Czekamy na nowego świętego Polaka – Jana Pawła II. Z ks. prof. Henrykiem Misztalem rozmawiał ks. inf. Ireneusz Skubiś, „Niedziela” 48(2005), nr 22, s. 9.

440.   We are waiting for the new Polish saint - John Paul II. Mons. Ireneusz Skubis talks to Fr Prof Henryk Misztal, Director of the Chair of Religious Law and curate of the Chair of the Canonization Law, Catholic University of Lublin, „Niedziela”  48(2005), nr 22, s. 9.

445.   Wieś Motycz. Powstanie parafii i jej patronowie, w: Motycz. Nasza Ojczyzna, pod. red. H. Misztala, Motycz 2005, s. 9-28.

446.  Skubicha – rodzinna wieś, w: Motycz. Nasza Ojczyzna, pod. red. H. Misztala, Motycz 2005, s. 135-145.

447.  Pierwsze lata życia. Okupacja. Zwiastuny powołania, w: Motycz. Nasza Ojczyzna, pod. red. H. Misztala, Motycz 2005, s. 146-167.

448.  Ku kapłaństwu, w: Motycz. Nasza Ojczyzna, pod. red. H. Misztala, Motycz 2005, s. 168-188.

449.  Kapłaństwo święte – szczęściem zwę, w: Motycz. Nasza Ojczyzna, pod. red. H. Misztala, Motycz 2005, s. 189-235.

450.  Ludzie nauki i zaangażowania społecznego, w: Motycz. Nasza Ojczyzna, pod. red. H. Misztala, Motycz 2005, s. 236-238; 245-294.

451.  Motycz wrażliwy wiarą i nadzieją, w: Motycz. Nasza Ojczyzna, pod. red. H. Misztala, Motycz 2005, s. 297-312.

452.  Dzisiejsze położenie – legenda i rzeczywistość, w: Motycz. Więzi pokoleń, red. H. Misztal, Motycz 2009, s. 19-21.

453.  Parafia – powstanie i rozwój – do śmierci ks. Jana Rzędowskiego, w: Motycz. Więzi pokoleń, red. red. H. Misztal, Motycz 2009, s. 22-39.

454.  Odejścia i nowe czasy, w: Motycz. Więzi pokoleń, red. red. H. Misztal, Motycz 2009, s. 142-156.

455.  Ludzie nauki i zaangażowania społecznego, w: Motycz. Więzi pokoleń, red. H. Misztal, Motycz 2009, s. 177-178; 181-214.

456.  Walczyli za wolność naszą, w: Motycz. Więzi pokoleń, red. H. Misztal, Motycz 2009, s. 244-246. 

457. Santo subito! – nie oznacza na skróty, „Niedziela” 2010, nr 1, s. 4-5.

458. Droga na ołtarze. Kult świętych, „Niedziela” 2010, nr 6, s. 10-11.

459. Beatyfikacja i kanonizacja, „Niedziela” 2010, nr 13, s. 4-5.

460. Nieustraszony obrońca prawdy, „Niedziela” 2010, nr 23, s. 26

461.  Dialog jako metoda wychowawcza Anny Jenke (1921-1976), „Słoneczna Skała” 2011, nr 75, s. 19-22.

462. Santo subito. Mój ulubiony święty. Wywiad z ks. prof. dr. hab. Henrykiem Misztalem, specjalistą prawa kanonizacyjnego i wyznaniowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, rozmawia Mariusz Kamieniecki, „Nasz Dziennik”  z 7 marca 2011, s. 16.

463.  „Santo subito”. Czy potrzebny proces, „Niedziela” 2011, nr 13, s. 10-11.

464. Jest On najbardziej przeze mnie ukochanym świętym. Rozmowa z ks. prof. Henrykiem Misztalem specjalistą z prawa kanonizacyjnego i wyznaniowego, wieloletnim Kierownikiem Katedry Prawa Wyznaniowego i Kuratorem Katedra Prawa Kanonizacyjnego KUL. Prowadził siedem procesów polskich kandydatów na ołtarze zakończonych beatyfikacja i sprawuje nadzór naukowy w wielu procesach kanonizacyjnych w Polsce, „Przegląd Uniwersytecki” 2011, nr 4, s. 6-8.

465. Fenomen małżeństw dziewiczych w Kościele katolickim, „Słoneczna Skakała” 2012, nr 82, s. 36-41.

466. Prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami, „Słoneczna Skała” 2012, nr 80, s. 25-32.

467. Myśli nie tylko osobiste: Zagrożenia przyjaźni, „Niedziela” 2013, nr 10, s. 26-27.

468. Kanoniczne potwierdzenie świętości, w: Świętość, „Studia Nauk Teologicznych PAN” 2011-2012, t. 6-7, s. 51-70.

469. Prowadzony przez Maryję, „Niedziela” 2014, nr 42, s. 18

470. Tobie Panie zaufałem, w. Historia świadectwem pisana. Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie we wspomnieniach wychowanków, red. M. Grygiel, M. Słomka, Lublin, Wydawnictwo Gaudium 2014, s. 184-205.

 

Sprawozdania

471.  Wyznanie wiary kapłanów Diecezji Lubelskiej na Jasnej Górze, WDL 43(1969), s. 253-254.

472.  Tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan w Lublinie, WDL 45(1971), s. 94-95.

473.  Modły za Kościół i Ojczyznę w Bychawie, WDL 45(1971), s. 95.

474.  Praktyka katechetyczna alumnów Seminarium Duchownego w Lublinie, WDL 45(1971), s. 95-95.

475.  Konferencja referentów dekanalnych duszpasterstwa specjalnego, WDL 45(1971), s. 120-121.

476.  Sprawozdanie z działalności referentów duszpasterstwa głuchoniemych w Diecezji Lubelskiej, WDL 45(1971), s. 121.

477.  Uroczystości Maryjne w Tomaszowie Lubelskim, WDL 45(1971), s. 216-217.

478.  Msza św., za zmarłych pracowników Sądu Biskupiego w Lublinie, WDL 45(1971), s. 240.

479.  50-lecie parafii Kawenczyn w Diecezji Lubelskiej, WDL 45(1971), s. 240.

480.  Duszpasterstwo Trzeźwości w Diecezji Lubelskiej w 1970 r., WDL 45(1971), s. 120.

481.  Konsekracja Ks. Dra Zygmunta Kamińskiego, WDL 49(1975), s. 37-39.

482.  Sympozjum o tematyce beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej na KUL, RTK 29(1982), z. 5, s. 176-183.

483.  Praca magisterska o procesie kanonizacyjnym M. Kolumby Białeckiej, BIPOS 21(1987), nr 7-8, s. 39.

484.  Prace dyplomowe na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL o tematyce beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej, BIPOS 23(1987), nr 7-8, s. 38-39.

485.  Sympozjum o tematyce kanonizacyjnej, WDL 67(1993), nr 1, s. 28-29 oraz WDL 67(1993), nr 4, s. 162-163.

486.  Zakończenie postępowania beatyfikacyjnego w Archidiecezji Lubelskiej w sprawie Męczenników lubelskich, WDL 68(1994), nr 3, s. 84-87.

487.  Zakończenie postępowania dowodowego w Archidiecezji Lubelskiej w sprawie męczeństwa sług Bożych z terenu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, „Zamojski Informator Diecezjalny” 3(1994), nr 2, s. 105-111.

488.  Błogosław Boże, budującym świątynię w Motyczu, „Niedziela” 37(1994), nr 46, s. 11.

489.  Motycz. Poświęcenie nowej świątyni, WDL 69(1995), nr 11, s. 2251-252.

490.  Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego. Sekcja Prawa Kanonicznego, „Przegląd Uniwersytecki” 1996, nr 8(43), s. 17.

491.  Konsekracja kościoła Matki Bożej Królowej Anielskiej w Motyczu, WDL 71(1997), nr 2, s. 53-56.

492.  Sympozjum z prawa kanonizacyjnego na KUL w 20 roku Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, „Niedziela” 41(1998), nr 23, s. 20.

493.  Sympozjum z prawa kanonizacyjnego na KUL (w 20 roku Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II), RNP 8(1998), s. 359-362.

494.  Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, „Niedziela” 47(2004), nr 48, s. 22.

495.  Konferencja naukowa pt. Santa Sede. Conferenze episcopali. Stati: esperienze di Paesi dell’Unione Europea, Rzym, 16-17 stycznia 2009 roku, „Studia z prawa wyznaniowego” 2009, t. 12, s. 367-371. 

 

Inne

496.  Ks. profesor Henryk Karbownik - naukowiec - dydaktyk - człowiek, w: Historia et ius. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. Henryka Karbownika, Lublin 1998, s. 11-16.

497.  Laudacja, w: Ex plenitudine cordis. Materiały z Międzynarodowej Konferencji dotyczącej prawnej regulacji sakramentu pokuty oraz wręczenia prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM Księgi pamiątkowej „Plenitudo legis dilectio”. Katolicki Uniwersytet Lubelski – 11 maja 2000 r., pod. red. E. Szczot, Lublin 2000, s. 79-84.

498.  Prof. dr hab. Wenanty Bronisław Zubert OFM klasyk kanonistyki polskiej, w: „Plenitudo legis dilectio”. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. W. Bronisławowi Zubertowi z okazji 65 rocznicy urodzin, red. A. Dębiński i E. Szczot, Lublin 2000, s. 35-46.

499.  Przemówienie wygłoszone podczas wręczenia Księgi Jubileuszowej, w: Religioni et scientiae. Materiały z V Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (Lublin 25 kwietnia 2001 r.), red. P. Stanisz, Lublin 2002, s. 225-228.

500. Głos w dyskusji, w: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004), red. A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005, s. 27-28

501. Przemówienie, w: Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 18 maja 2007, s. 34-37.

502. Głos w dyskusji, w: Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), red. A. Mezglewski, Lublin 2007, s. 142, 155-156, 332-333.

 

Złożone do druku

Miejsce centralnego archiwum diecezjalnego w strukturze Kościoła lokalnego, w: Materiały z sesji naukowej pt. Jubileusz 75-lecie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu 1925-2000.

Życie za życie - lekarz pediatra - Joanna Molla.

Jan Paweł II Wielki – wyjątkowa osobowość. Zenón Cardenal Grocholewski, Juan Pablo II el Magno. Una personalidad que es un reto, Universidad Sergio Arbolenda, Cátedra Juan Pablo II el Magno, Escuela de Comunicación y Humanidades Universidad Sergio Arboleda, InterColumbia, Bogotá, 2005, ss. 193. Rec.

Zenon Kardynał Grocholewski, Refleksje na temat prawa. Prawo naturalne. Filozofia prawa, wyd. Homo Dei, Kraków 2009, ss. 101. Rec.

 

Opracowanie Lidia Fiejdasz-Buczek 

RECENZJE DOKTORSKIE, HABILITACYJNE
PROMOCJE PRAC DOKTORSKICH i MGR
WYKAZ PUBLIKACJI
Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2020, godz. 12:39 - Marta Ordon