Orzecznictwo z zakresu prawa wyznaniowego

 Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego:
1. Orzeczenie z dnia 15 stycznia 1991 r. (U 8/90)
E. Zielińska, Państwo i Prawo 1991, nr 7, s. 112-117
M. Safjan, Przegląd Sądowy 1991, nr 10, s.
2. Orzeczenie z dnia 30 stycznia 1991 r. (K 11/90)
M. Pietrzak, Państwo i Prawo 1991, nr 5, s. 107-118
Z. Strus, Państwo i Prawo 1991, nr 11, s. 88-94
H. Gronkiewicz-Waltz, K. Pawłowicz, Państwo i Prawo 1991, nr 7, s. 90-96
T. Rabska, Państwo i Prawo 1997, nr 11, s. 96-99
3. Uchwała z dnia 24 czerwca 1992 r. (W 11/91)
Dz.U. Nr 52, poz. 250.
4. Orzeczenie z dnia 20 kwietnia 1993 r. (U 12/92)
M. Pietrzak, Państwo i Prawo 1993, nr 8, s. 109-115
5. Orzeczenie z dnia 7 czerwca 1994 r. (K 17/93)
W. Lang, Państwo i Prawo 1994, nr 11, s.
6. Postanowienie z dnia 6 grudnia 1994 r. (U 5/94)
7. Orzeczenie z dnia 28 maja 1997 r. (K 26/96)
J. Woleński, Państwo i Prawo 1998, nr 1, s. 88-98
8. Wyrok z dnia 5 maja 1998 r. (K 35/97)
Dz.U. Nr 59, poz. 381.
9. Wyrok z dnia 2 kwietnia 2003 r. (K 13/02)
Dz. U. Nr 62, poz. 577.
OTK - A 2003, Nr 4, poz. 28

P. Borecki, M. Pietrzak, Przegląd Sejmowy 2003, nr 5, s. 97-121.
10. Postanowienie z dnia 17 lipca 2003 r. (K 13/02)
OTK - A2003, Nr 6, poz. 72
11. Wyrok z dnia 2 grudnia 2009 r. (U 10/07)
Dz.U. Nr 210, poz. 1629.
OTK - A2009, Nr 11, poz. 163
12. Wyrok z dnia 14 grudnia 2009 r. (K 55/07)
Dz.U. Nr 218, poz. 1702.
OTK - A2009, Nr 11, poz. 167

 

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:
1. Wyrok w sprawie Lautsi v. Włochy (Nr 30814/06)
2. Wyrok w sprawie Alicja Tysiąc v. Polska (Nr 5410/03)
3. Wyrok w sprawie Dogru v. Francja (Nr 27058/05)
4. Wyrok w sprawie Grzelak v. Polska (Nr 7710/02)

 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego:
1. Uchwała z dnia 21 czerwca 1965 r. (III PO 21/65)
OSNC 1965, z. 11, poz. 182.
2. Wyrok z dnia 6 września 1990 r. (I PRN 38/90)
OSNCP 1991, z. 10-12, poz. 126.
3. Wyrok z dnia 12 marca 1997 r. (II CKN 24/97)
4. Wyrok z dnia 11 czerwca 1997 r. (I PKN 201/97)
5. Wyrok z dnia 17 listopada 2000 r. (V CKN 1364/00)
OSNC 2001, z. 9, poz. 126.
6. Wyrok z dnia 27 lipca 2000 r. (IV CKN 88/00)
B. Rakoczy, OSP 2003, z. 9, s. 491-495
M. Krzemiński, Znaczenie prawa kanonicznego dla określenia sposobu reprezentacji kościelnych osób prawnych, Glosa do wyroku SN z 27 lipca 2000 r., Prawo Bankowe 2005, Nr 10, s. 20-30.
M. Jasiakiewicz, Rejent, nr 1/2005, s. 122-137.
G. Radecki, OSP 2004, z. 5, s. 246-250.
M. Pietrzak, Prawo kanoniczne w polskim systemie prawnym, PiP 2006, z. 8, s. 24-30.
7. Wyrok z dnia 24 marca 2004 r. ( IV CK 108/03)
OSNC 2005, z. 4, s. 65-69.
Glosa B. Rakoczy, Rejent 2005, nr 11, s. 131-144.
Glosa G. Radecki, Przegląd Sądowy 2006, nr 1, s. 134-140.
8. Wyrok z 2 lutego 2005 r. (IV CK 480/04)
B. Rakoczy, Glosa do wyroku SN z dnia 2 lutego 2005 r., Przegląd Prawa Wyznaniowego 2009, t. 1, s. 206-216.
9. Wyrok z dnia 17 lutego 2005 r. (IV CK 582/04)
LEX Nr 176007
B. Rakoczy, Glosa do wyroku SN z dnia 17 lutego 2005 r., Gdańskie Studia Prawnicze-Przegląd Orzecznictwa 2009, Nr 2, s. 159-164.
10. Wyrok z dnia 8 listopada 2007 r. (III CSK 151/07)
OSNC 2009, z. 10, s. 46-50.
11. Wyrok z dnia 14 stycznia 2010 r. (III SK 15/09)

M. Zawiślak, Przegląd Prawa Wyznaniowego 2011, t. 3, s. 115-120.

 

Orzecznictwo sądów powszechnych:
1. Wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 26 marca 1993 r. (XVII Amr 46/92)
Wokanda 1993, nr 8, s.
2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 października 1998 r. (I ACa 612/98)
Wokanda 1999, nr 11, s.
3. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 lipca 2008 r. (I ACa 278/08)
M. Nesterowicz, Prawo i Medycyna 2009, nr 2, s. 126-132.
4. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 marca 2010 r. (I ACa 790/09)

 

Orzecznictwo sądów administracyjnych:
1. Wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2008 r. (II GSK 286/07)
Glosa A. Januchowski, OSP 2009, z. 2, s. 123-125.
Glosa B. Rakoczy, OSP 2009, z. 2, s. 125-128.
2. Wyrok NSA z dnia 3 lipca 2000 r. (II SA 1128/99)
OSP 2002, z. 7-8, s. 360-363.
3. Wyrok NSA z dnia 19 września 2000 r. (III SA 1411/00)
Lex nr 47198
4. Wyrok NSA z dnia 18 lipca 2003 r. ( II SA/Lu 819/03)
B. Rakoczy, ST 2005/6/63
OwSS 2003/4/97
5. Uchwała całej Izby Finansowej NSA z dnia 14 marca 2005 r. ( FPS 5/04)
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2-3/2005, s. 77-102, 142-157 

 

(oprac. Michał Zawiślak)

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2014, godz. 13:44 - Marta Ordon