Piotr Stanisz, Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Lublin 2007, ss. 314, ISBN: 978-83-7363-579-1.Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Kontekst historyczno-prawny
1. Zarys sytuacji prawnej związków wyznaniowych przed uchwaleniem konstytucji z 1947 roku
2. Kwestie wyznaniowe w pracach konstytuanty
3. Konstytucyjne podstawy włoskiego prawa wyznaniowego
4. Historia realizacji art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Włoskiej
5. Podsumowanie

Rozdział II. Specyfika porozumień
1. Strony
2. Natura prawna
3. Funkcje
4. Przedmiot
5. Forma, struktura i stylistyka
6. Systematyka
7. Podsumowanie

Rozdział III. Zawarcie i wykonanie porozumień
1. Przystąpienie do rokowań
2. Sposób prowadzenia negocjacji
3. Przeniesienie treści porozumień do projektów ustaw
4. Podsumowanie

Rozdział IV. Formalna charakterystyka ustaw aprobujących porozumienia
1. Procedura legislacyjna
2. Ustawy aprobujące porozumienia w systemie źródeł prawa
3. Nowelizacja uzgodnionego reżimu prawnego
4. Uchylanie ustaw aprobujących porozumienia
5. Metody opracowywania norm wykonawczych
6. Podsumowanie

Rozdział V. Obowiązujące rozwiązania układowe
1. Zasady podstawowe
2. Szczegółowe gwarancje wolności praktykowania religii
3. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego
4. Status prawny jednostek organizacyjnych o charakterze wyznaniowym
5. Finansowanie działalności związków wyznaniowych
6. Działalność oświatowa i wychowawcza
7. Budynki służące celom kultowym oraz wyznaniowe miejsca pochówku
8. Ochrona dóbr kultury o charakterze religijnym
9. Podsumowanie

Zakończenie

Źródła

Literatura


Agreements concerning the regulation of relationships between the state and non-Catholic religious denominations in the Italian legal order   summary summary

Intese per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica nell'ordinamento giuridico italiano

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2008, godz. 17:10 - Marta Ordon