Artykuły
 • Afirmacja prawa naturalnego czy pozytywizm prawny, w: „Człowiek w kulturze" 6-7 (1995), s. 251-260;
 • O wybranych problemach filozofii prawa, (współaut. K. Wroczyński), w „Człowiek w kulturze" 8 (1996), s. 197-214;
 • Prawo a wolność, w: Wolność we współczesnej kulturze. Materiały z V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej Freedom in contemporaly culture, Lublin 1997, s. 541-544;
 • Dobro osoby celem prawa? Na kanwie koncepcji prawa Feliksa Konecznego, w: „Człowiek w kulturze" 10 (1998), s. 48-58;
 • Prawo a wolność, w: Filozofia w Nowym Sączu. Wybrane materiały z dziesięciu Sympozjów Filozoficznych (1988-1998), red. W. Dłubacz, Nowy Sącz 1998, s. 35-38;
 • Jacka Woronieckiego Przewodnik po literaturze religijnej, w: „Człowiek w kulturze" 12 (1999), s. 63-71;
 • Prawo naturalne jako podstawa racjonalnego działania, w: Wierność rzeczywistości. Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL o. Prof. Mieczysława A. Krąpca, red. A. Maryniarczyk, Z. J. Zdybicka i in., Lublin 2001, s. 173-196;
 • O dobro wspólne, „Cywilizacja" 1 (2002), s. 20-22;
 • W poszukiwaniu racji dobra. Komentarz do art. 6 kwestii XXI De bono św. Tomasza z Akwinu, w: Św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae de bono. O dobru. Przekład-Studia-Komentarze, przeł. A. Białek, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2003, s. 255-267;
 • Błąd antropologiczny w dziedzinie prawa, w: Błąd antropologiczny, z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (5), red. A. Maryniarczyk, Lublin 2003, s. 277-296;
 • Zwierciadło polityka według Wawrzyńca Goślickiego, „Cywilizacja" 4-5 (2003), s. 134-142;
 • O prawo godziwe, wprowadzenie do „Cywilizacja" 12 (2005), s. 5-10.
 • Idee, prawo odwieczne i porządek natury, (w:) Św. Tomasz z Akwinu, De Ideis - O ideach. Przekład-Studia-Komentarze, tłum. A. Białek, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2006, s. 281-295.
 • Pozytywizm prawny wobec prawa naturalnego, w: Substancja, natura, prawo naturalne, z cyklu: Zadania współczesnej metafizyki (8), red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2006, s. 307-327.
 • Human rights and nature, w: Das Naturrecht und Europa, red. Tadeusz Guz, Franfurt a. Main 2007, s. 247-255.
 • Cel prawa i działania prawnego, w: Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” (10), red. A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2008, s. 237-252;
 • Prawo do wychowania, w: „Cywilizacja” nr 26 (2008), s. 93-102;
 • Problem praw ucznia, w: „Cywilizacja” nr 30 (2009), s. 82-87;
 • Wychowawcza rola prawa w ujęciu Wawrzyńca Goślickiego, w: Filozofia o religii. Prace dedykowane Siostrze Profesor Zofii Józefie Zdybickiej, red. W. Dłubacz, Lublin 2009; s. 315-337;
 • Syndereza a prawo naturalne, (w:) Św. Tomasz z Akwinu, De conscientia – O sumieniu, tłum. A. Białek, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2010, s. 129-145.
 • O prawa rodziny, w: „Cywilizacja” nr 34 (2010), s. 67-73.
 • Heroizm według Konstantego Michalskiego, w: „Cywilizacja” nr 35 (2010), s. 135–194.
 • Antropologiczno-metafizyczne podstawy praw człowieka (w druku).

 

Opracowania słownikowe, hasła encyklopedyczne
 • „aprioryzm" (s. 289-290), w: „Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna", t. 23/1 (supl. współ.) Warszawa 1997;
 • „aposterioryzm" (s. 288), jw.
 • „absolutyzm" (s. 45-49), w: „Powszechna Encyklopedia Filozofii", t. 1 Lublin 2000
 • „anomia" (s. 236-237), jw.
 • „John Austin" (s. 416-419), jw.
 • „Marian Borowski" (s. 633-634), jw.
 • „Giuseppe Capograssi" (s. 37-38), w: „Powszechna Encyklopedia Filozofii", t. 2 Lublin 2001;
 • „Corpus Iuris Canonici" (s. 294-296), jw.
 • „Corpus Iuris Civilis" (s. 296-298), jw.
 • „de facto - de iure" (s. 436-437), jw.
 • „Adam Władysław Doboszyński" (s. 611-614), jw.
 • „Benvenuto Donati" (s. 669-670), jw.
 • „Salvatore Fragapane", w: „Powszechna Encyklopedia Filozofii", t. 3, Lublin 2002, s. 591.
 • „Hugo Grotius" (s. 96-100), w: „Powszechna Encyklopedia Filozofii", t. 4 Lublin 2003;
 • „Wawrzyniec Goślicki" (s. 52-55), jw.
 • „Richard Hooker" (s. 591-593), jw.
 • „Izonomia", w: „Powszechna Encyklopedia Filozofii", t. V Lublin 2004, s. 151-152;
 • „Georg Jellinek", s. 314-316;
 • „Kazuistyka w prawie", s. 572-573;
 • „Konwencjonalizm prawny, moralny", s. 838-843;
 • „Kossak-Szczucka Zofia", s. 895-898;
 • „Krzymuski Edmund Karol Feliks", w: „Powszechna Encyklopedia Filozofii", t. VI, Lublin 2005, s. 95-97;
 • „Marsyliusz z Padwy", tamże, s. 862-865.
 • „Samuel von Pufendorf" (s. 569-572), w: „Powszechna Encyklopedia Filozofii", t. VIII, Lublin 2007.
 • „Tomasz ze Strzempina”, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. IX, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2008, s. 501-503;
 • „Uchański Jakub”, tamże, s. 581-582;
 • „Ulpian”, tamże, s. 952-957;
 • „Znamierowski Czesław”, tamże, s. 952-957;

 

Artykuły popularyzatorskie, wywiady, recenzje
 • Prawo własności u św. Tomasza, w: „Vademecum" 6(15) 1994, s. 67-70;
 • To jest film, w: „Rodzina Radia Maryja" Nr 6-7(6/7) lipiec-sierpień 1996, s. 8-9;
 • Sprawiedliwość, w: RRM Nr 10(10) listopad 1996, s. 6;
 • Wdzięczność, w RRM Nr 5(16) maj 1997, s.12; w RRM Nr 8(19) sierpień 1997, 20;
 • O katolicki uniwersytet. Dzieło życia ks. Idziego Radziszewskiego (rec. G. Karolewicz, Ksiądz Idzi Radziszewski 1871-1922, Lublin 1998), w: „Nasz Dziennik" 13-14 VI 1998
 • Wychowanie do patriotyzmu, w: ND 3-4 X 1998;
 • Bitwa rozstrzygająca (rec. H. Kiereś, Służyć kulturze, Lublin 1999), w: ND 30 XI 1998
 • Środki społecznego komunikowania, w: ND 26-27 IX 1998;
 • Filozofia służebnicą teologii. Rozmowa z o. prof. M.A. Krąpcem, w: ND 24-25 X 1998;
 • O rozumienie praw człowieka. Rozmowa z o. prof. M.A. Krąpcem, w: ND 10 XII 1998;
 • O służbie kulturze. Rozmowa z prof. H. Kieresiem, w: ND 23-24 I 1999;
 • Służba prawdzie w duchu św. Tomasza z Akwinu. Rozmowa z ks. prof. A. Maryniarczykiem, w: ND 30-31 I 1999;
 • O prawie i wolności, w: ND 20-21 XI 1999;
 • Służyć kulturze (rec. H. Kiereś, Służyć kulturze, Lublin 1999), w: RRM Nr 2(37) luty 1999, s. 29;
 • Rozum w służbie Chrystusa Króla, w: ND 2-3 I 1999;
 • Filozofia w teologii (rec. M. A. Krąpiec, Filozofia w teologii, Lublin 1999), w: ND 27-28 III 1999;
 • Katolickość tomizmu (rec. J. Woroniecki, Katolickość tomizmu, Lublin 1999), w: ND 17-18 VII 1999;
 • Czy prawo wychowuje, w ND 14-15 VIII 1999;
 • Poznanie prawd wiary, w: ND 8-9 I 2000;
 • Zamęt w dziedzinie prawa. Na kanwie rozważań Feliksa Konecznego, w: ND 8-9 IV 2000;
 • Odkrywać prawdę. Rozmowa z o. prof. M.A. Krąpcem, w: ND 12-13 II 2000;
 • W poszukiwaniu korzeni (sprawozdanie wraz z A. Zalewską), w: RRM Nr 9(67) wrzesień 2001, s. 10-11;
 • W poszukiwaniu prawdy o świecie, człowieku i Bogu. Rozmowa z o. prof. M. A. Krąpcem, „Człowiek w kulturze" 15 (2003), s. 7-17;
 • Służyć prawdzie. O powodach powołania Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Rozmowa z ks. prof. A. Maryniarczykiem, „Człowiek w kulturze" 15 (2003), s. 19-27;
 • Czym jest Europa? Rozmowa z o. prof. M. A. Krąpcem, w: „Człowiek w kulturze" 16 (2004), s. 7-14;
 • Człowiek jako osoba i jego realizacja w kulturze. Rozmowa z o. prof. M. A. Krąpcem, w: ND 19 X 2006.
 • Utopie – Ideologie – socjalizmy. Rozmowa z prof. dr. hab. Henrykiem Kieresiem, w: „Cywilizacja” nr 19 (2006), s. 25-35;
 • Jubileusz 10-lecia działalności Fundacji Servire Veritati (1997-2007), w: „Cywilizacja” 20 (2007), s. 216-220;
 • Rozumieć kobiecość. Rozmowa z o. prof. dr hab. Mieczysławem A. Krąpcem OP (wspólnie z A. Zalewską), w: „Cywilizacja” nr 21 (2007), s. 22-29;
 • Pedagogika klasyczna wobec wyzwań współczesności. Sprawozdanie z konferencji, w: „Cywilizacja” nr 21 (2007), s. 210-216;
 • O rzeczy naprawdę niezwykłej: o Rzeczy pospolitej (rec. „Pressje” nr. 10-11, 2007), w: „Cywilizacja” nr 23 (2007), s. 214-215;
 • Ojciec Profesor M. A. Krąpiec – życie i twórczość, w: „Cywilizacja” nr 25 (2008), s. 11-17
 • O młodość z charakterem. Notatka z konferencji, w: „Cywilizacja” nr 24 (2008), s. 212-213;
 • „Ethos” profesorowi Chudemu (omów. „Ethos” nr 3-4 (79-80), 2007), w: „Cywilizacja” nr 24 (2008), s. 216-217;
 • Odkrywać prawdę. Rozmowa z o. prof. dr hab. Mieczysławem A. Krąpcem (przedruk z „Naszego Dziennika” 12–13 II 2000), w: „Cywilizacja” nr 25 (2008), s. 18-23;
 • Młodość – czas wolności czy zniewolenia. Relacja z sympozjum, w: „Cywilizacja” nr 27 (2008), s. 198-202;
 • Młodość bez uzależnień. Relacja z sympozjum, w: „Służyć Prawdzie. Dwumiesięcznik IEN” Nr 25 (2008), s. 7-8;
 • O zadaniach szkoły w kontekście reformy edukacji. Rozmowa z o. prof. dr hab. Mieczysławem A. Krąpcem OP (wywiad arch., 2000), w: „Służyć Prawdzie. Dwumiesięcznik IEN” Nr 25 (2008), s. 14-15;
 • Wspomnienie urodzin o. Jacka Woronieckiego, w: „Służyć Prawdzie. Dwumiesięcznik IEN” Nr 25 (2008), s. 19;
 • Zaciągnęliśmy wobec Niego dług wdzięczności. Rozmowa z ks. prof. dr hab. A. Maryniarczykiem, w: „Nasz Dziennik” 14 XI 2008, s. 8-9;
 • O młodości i jej bogactwie. Relacja z konferencji, w: „Służyć Prawdzie. Kwartalnik IEN” Nr 27 (2009), s. 8-9;
 • W I rocznicę śmierci o. prof. M. A. Krąpca, w: „Służyć Prawdzie. Kwartalnik IEN” Nr 27 (2009), s. 15;
 • Młodość i jej bogactwo (sprawozdanie z sympozjum, w: „Cywilizacja” 29 (2009), s. 208-211;
 • W I rocznicę śmierci o. prof. M. A. Krąpca, w: „Cywilizacja” 29 (2009), s. 211-213;
 • Śladami Mistrzów: Woroniecki – Bednarski – Krąpiec (relacja z sympozjum), w: „Cywilizacja” nr 30 (2009), s. 210-212;
 • Śladami Mistrzów Woroniecki – Bednarski – Krąpiec (relacja z sympozjum), w: „Służyć Prawdzie. Kwartalnik IEN” Nr 28 (2009), s. 8-9;
 • O kryzysie uniwersytetu. Rozmowa z prof. dr hab. Piotrem Jaroszyńskim (wspólnie z A. Zalewską), w: „Cywilizacja” nr 30 (2009), s. 41-46.
 • Wiara i zwodnicze pułapki ateizmu. Rozmowa z ks. prof. dr hab. Janem Sochoniem (wspólnie z A. Zalewską), w: „Cywilizacja” nr 31 (2009), s. 179-189;
 • O młodość wolną bez agresji (relacja z sympozjum), w: „Cywilizacja” nr 31 (2009), s. 212-214.
 • Młodość wolna od agresji. Relacja z sympozjum, w: „Służyć Prawdzie. Biuletyn IEN” Nr 29 (2009), s. 8-9.
 • Zawód: nauczyciel – trudności i perspektywy. Relacja z konferencji, w: „Służyć Prawdzie. Biuletyn IEN” Nr 31 (2010), s. 10-11.
 • Zawód: nauczyciel – trudności i perspektywy. Sprawozdanie z konferencji, w: „Cywilizacja” nr 33 (2010), s. 210-214.
 • Książka i kultura czytania – kilka uwag, w: „Cywilizacja” nr 33 (2010), s. 200-203.

 

Autor: Katarzyna Stępień
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2011, godz. 09:25 - Andrzej Zykubek