PRAWO studia stacjonarne, semestr V

 

Przykładowe pytania na egzamin z prawa wyznaniowego: 

 1. Pojęcie prawa wyznaniowego; prawo wyznaniowe a prawo kanoniczne
 2. Monizm pogański a dualizm chrześcijański
 3. Cezaropapizm i jurysdykcjonalizm
 4. Teorie bezpośredniej i pośredniej władzy Kościoła w porządku doczesnym
 5. Państwa wyznaniowe a państwa świeckie (laickie)
 6. Państwa wyznaniowe w wersji tradycyjnej i zmodernizowanej
 7. Zasadnicze cechy państwa świeckiego
 8. Amerykański model separacji
 9. Francuski model separacji
 10. Niemiecki model separacji
 11. Kwestie wyznaniowe w Konstytucji 3 Maja
 12. Stosunki Państwo-Kościół w II RP (normy konstytucyjne, postanowienia konkordatowe)
 13. Uchwała TRJN z 12 września 1945 r.
 14. Stosunki Państwo-Kościół w PRL (normy konstytucyjne i ich interpretacja)
 15. Przejmowanie majątków kościelnych przez państwo w okresie PRL
 16. Urząd do Spraw Wyznań
 17. Porozumienia między Episkopatem a Rządem w okresie PRL
 18. Wpływ państwa na obsadzanie stanowisk kościelnych w okresie PRL
 19. Nauczanie religii w okresie PRL
 20. Wolność religijna oraz stosunki Państwo-Kościół w dokumentach Soboru Watykańskiego II
 21. Prawne pojęcie związku wyznaniowego: związki wyznaniowe a kościoły; związki wyznaniowe a tzw. sekty
 22. Wolność myśli, sumienia i religii w prawie UE
 23. Gwarancje pluralizmu modeli relacji między Państwem a Kościołem i jego ograniczenia w prawie UE
 24. Kwestie związane z religią w normach pochodnego prawa wspólnotowego
 25. Formy dialogu instytucji wspólnotowych z podmiotami wyznaniowymi
 26. Konstytucja jako źródło polskiego prawa wyznaniowego
 27. Umowy międzynarodowe stanowiące źródła polskiego prawa wyznaniowego
 28. Pakiet ustaw z 17 maja 1989 r.
 29. Tzw. ustawy indywidualne
 30. Znaczenie prawa własnego związków wyznaniowych w państwowym porządku prawnym
 31. Katalog naczelnych zasad polskiego prawa wyznaniowego
 32. Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii
 33. Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych
 34. Zasada autonomii i niezależności
 35. Zasada współdziałania
 36. Zasada bezstronności
 37. Zasada bilateralności
 38. Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd (podstawy konstytucyjne, przepisy k.p.)
 39. Zrzeszenia w celach religijnych
 40. Prawo personelu medycznego do powstrzymywania się od zabiegu sprzecznego z sumieniem
 41. Przestępstwo dyskryminacji wyznaniowej
 42. Przestępstwo złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu aktu religijnego
 43. Przestępstwo obrazy uczuć religijnych
 44. Cywilnoprawna ochrona swobody sumienia
 45. Państwo Miasta Watykańskiego
 46. Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego
 47. Legaci papiescy (pojęcie, rodzaje)
 48. Polskie konkordaty
 49. Specyfika konkordatu jako umowy międzynarodowej
 50. Katalogi osób prawnych Kościoła katolickiego i ich organy
 51. Sposoby nabywania osobowości prawnej przez jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego
 52. Osobowość prawna jednostek organizacyjnych niekatolickich związków wyznaniowych
 53. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego
 54. Zasady organizowania nauki religii w polskich szkołach publicznych
 55. Misja kanoniczna i jej znaczenie dla zatrudnienia nauczyciela religii
 56. Szkolnictwo wyznaniowe
 57. Administrowanie danymi osobowymi przez jednostki organizacyjne związków wyznaniowych
 58. Cmentarze wyznaniowe
 59. Swoboda związków wyznaniowych w kształtowaniu własnych struktur organizacyjnych oraz obsadzie stanowisk kościelnych (i jej ograniczenia)
 60. Sprawowanie kultu w miejscach publicznych
 61. Gwarancje prawa do obchodzenia świąt religijnych
 62. Duszpasterstwo wojskowe
 63. Duszpasterstwo w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz zakładach opieki zdrowotnej
 64. Przepisy o zbiórkach publicznych prowadzonych przez podmioty wyznaniowe
 65. Przepisy prawno-podatkowe dotyczące darowizn na działalność kościelną
 66. Wpłaty 1 % podatku dochodowego na rzecz podmiotów wyznaniowych posiadających status o.p.p.
 67. Okoliczności powstania Funduszu Kościelnego
 68. Cele, na jakie świadczy Fundusz Kościelny
 69. Włoski model finansowania związków wyznaniowych
 70. Niemiecki model finansowania związków wyznaniowych
 71. Status prawno-podatkowy kościelnych osób prawnych
 72. Tzw. postępowanie regulacyjne
 73. Fundacje kościelne
 74. Administracja wyznaniowa i jej ewolucja od 1945 r.
 75. Rejestr kościołów i (innych) związków wyznaniowych
 76. Warunki wpisania związku wyznaniowego do rejestru
 77. Wykreślenie związku wyznaniowego z rejestru
 78. Komisja Wspólna i Komisje konkordatowe
 79. Prawna ochrona tajemnicy spowiedzi
 80. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych
 81. Definicja osoby duchownej z ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 82. Składki osób duchownych na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2014, godz. 12:44 - Marta Ordon