Zagadnienia do egzaminu magisterskiego

 1. Systemy relacji Państwo – Kościół
 2. Relacje Państwo – Kościół w II Rzeczypospolitej
 3. Relacje Państwo – Kościół w okresie tzw. Polski Ludowej
 4. Stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów
 5. Źródła polskiego prawa wyznaniowego
 6. Zasada wolności sumienia i religii w Konstytucji RP
 7. Zasady instytucjonalnych relacji Państwo – Kościół w Konstytucji RP
 8. Prawo do zrzeszania się w celach religijnych
 9. Zakaz dyskryminacji religijnej
 10. Klauzula (sprzeciw) sumienia
 11. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
 12. Cywilnoprawna ochrona swobody sumienia i uczuć religijnych
 13. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Stolicy Apostolskiej
 14. Osobowość cywilnoprawna związków wyznaniowych i ich jednostek organizacyjnych
 15. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego
 16. Nauczanie religii w publicznych szkołach i przedszkolach
 17. Szkolnictwo wyznaniowe
 18. Duszpasterstwa specjalne
 19. Cmentarze wyznaniowe
 20. Kształtowanie struktur organizacyjnych i obsadzanie stanowisk kościelnych
 21. Przepisy dotyczące kultu publicznego
 22. Przetwarzanie danych osobowych przez związki wyznaniowe
 23. Ofiarność wiernych jako sposób finansowania związków wyznaniowych
 24. Fundusz Kościelny
 25. Zwolnienia podatkowe kościelnych osób prawnych
 26. Regulacja spraw majątkowych kościelnych osób prawnych
 27. Administracja wyznaniowa i komisje państwowo-kościelne
 28. Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych
 29. Opodatkowanie przychodów osób duchownych
 30. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018, godz. 12:55 - Marta Ordon