Dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL

 

Życiorys naukowy

Beata Kucia-Guściora urodziła się  w Lublinie. W 1997r. ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL . Magisterium z prawa uzyskała w grudniu 1997r. na podstawie obrony pracy magisterskiej pt. „Zasady polskiego systemu podatkowego", napisanej na seminarium z prawa finansowego pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Wójtowicz. W lutym 1998r. zatrudniona została na stanowisku asystenta na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego. W grudniu 2002r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych na podstawie obrony rozprawy doktorskiej pt. „Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania". Z dniem 1 października 2004r. została zatrudniona na stanowisku adiunkta.

Po przeprowadzonym postępowaniu habilitacyjnym dr Beaty Kuci-Guściory w dniu 19 stycznia 2016 r. Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w drodze uchwały nadała jej stopień doktora habilitowanego. Od 1 października 2019 r. zatrudniona na stanowisku profesora uczelni. Od 2019 roku pełni funkcję koordynatora ds. kształcenia na kierunku prawo. Od 1 października 2020 r. reprezentuje pracowników Instytutu Nauk Prawnych w Senacie KUL.

 

 

 

 Zajęcia dydaktyczne:

 • Wykład "Prawo finansów publicznych"

 • Wykład "Prawo podatkowe"

 • Wykład i ćwiczenia "Finanse i podatki w działalności gospodarczej"
 • Wykład fakultatywny "Międzynarodowe prawo podatkowe"; "Opodatkowanie zagranicznej działalności gospodarczej"
 • Seminaria magisterskie z prawa finansowego

 

 Wykaz wybranych publikacji:

 

Monografie:

 

Status prawny Ministra Finansów w procedurze budżetowej oraz gospodarce finansowej jednostek sektora finansów publicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-049-1, ss. 432.

Marcin Burzec / Beata Kucia-Guściora / Paweł Smoleń, Agricultural Activity in Poland: A Fiscal and Legal Study, Berlin, 2020, 120 pp. ISBN 978-3-631-81470-3 eBook ISBN 978-3-631-83467-1 (współautorstwo w częściach równych)

 

 

Publikacje książkowe (rozdziały w monografiach naukowych):

 • Prawnofinansowy status Kas Chorych [w:] Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków, red. A. Kostecki, Kraków 2000;

 • Podatki i opłaty w organizacji pozarządowej, [w:] Poradnik organizacji pozarządowej, red. P. Tarachy, Warszawa 2001, (współautorstwo cz. 5);

 • Krok po kroku jak utworzyć fundację lub stowarzyszenie, Lublin 2002 (poradnik).

 • Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego, [w:] Prawo podatkowe. Część ogólna i szczegółowa, red. w. Wójtowicz, wyd. I, Bydgoszcz 2005;

 • Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą - skutki podatkowe [w:] Szanse i bariery rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Aspekty ekonomiczno - prawne, red. T. Guz, P. Marzec, Z. Michalski, Tomaszów Lubelski 2006;
 • Wymiana informacji podatkowych pomiędzy administracjami podatkowymi w świetle konwencji modelowej OECD oraz polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, [w:] Zbiór materiałów międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Aktualne zagadnienia reformy systemu prawnego Ukrainy, Łuck 2007;

 • Ordynacja podatkowa a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - wybrane zagadnienia, [w:] Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, red. B. Kucia-Guściora, M. Münnich, L. Bielecki, A. Krukowski, Lublin 2008;

 • Dochody z pracy w Wielkiej Brytanii. Skutki podatkowe zmiany umowy polsko-brytyjskiej, [w:] Problemy i kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych, red. B. Kucia-Guściora, P. Smoleń, Lublin 2008;

 • Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego, [w:] Prawo podatkowe. Część ogólna i szczegółowa, red. w. Wójtowicz, Warszawa 2009;
 • Stan regulacji prawnej w zakresie funduszy celowych, [w:] Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, pod red. J. Głuchowskiego, A. Pomorskiej i J. Szołno-Koguc, Lublin 2008;

 • Prawo podatkowe w kazusach i zadaniach, Lublin 2008, (współautorki M. Duda i M. Münnich);
 • Minister finansów, [w:] System organów podatkowych w Polsce, red. P. Smoleń, Warszawa 2009;

 • Wybrane kompetencje Ministra Finansów wynikające z ordynacji podatkowej [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce, red. M. Münnich, A. Zdunek; Lublin 2009;

 • Międzynarodowe prawo podatkowe [w:] Prawo podatkowe, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2010;

 • Prawo podatkowe w kazusach i zadaniach, Lublin 2010, Wydawnictwo Lublin, wydanie II uzupełnione i poprawione (współautorki M. Duda, M. Münnich)

 • Kompetencje Ministra Finansów w zakresie wymiany informacji z organami podatkowymi innych państw i ich realizacja, [w:] W służbie nauki prawa finansowego. Jubileusz obecności Profesora Jana Głuchowskiego w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, A. Pomorska, P. Smoleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 111-125, ss. 25, ISBN 9788377020364.

 • Stypendia zagraniczne – wybrane zagadnienia prawne i podatkowe, [w:] W świecie finansów i prawa finansowego, red. B. Kołosowska, P. Prewysz-Kwinto, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2010, s. 193-215, ss. 33, ISBN 978-83-930828-1-0.

 • Finansowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ze środków publicznych. Wybrane zagadnienia [w:] Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wojtowicz, red. A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Gorgol, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 69-79, ss.10 (ISBN 978-83-7784-059-7), s. 227-236
 • Komentarz do art. 5-7, 33-67 [w:] P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych - komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978 - 83 - 255 - 3307 -6, ss. 89 - 136, 314 - 454.
 • Międzynarodowe prawo podatkowe [w:] Prawo podatkowe, red. H. Dzwonkowski, C.H.Beck, wyd 2, Warszawa 2012,  IBSN 978-83-255-3429-5, s. 32-41, 

 • Komentarz do art. 97-106, art. 235 [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz. red. M. Pyter, C.H.Beck, Warszawa 2012, s. 504-602, s. 1081-1083;
 • Autorstwo haseł: Deficyt i nadwyżka (s. 21-22); Dochody publiczne (s. 254-25); Fundusz celowy (s. 27-29); Główny księgowy j.s.f.p. (s. 29-30); Kierownik j.s.f.p. (s. 33-34); Klasyfikacja środków budżetowych s. 35-37); Niepodatkowe należności budżetowe (s. 39-40); Przychody publiczne (s. 42-43); Rozchody publiczne (s. 43-44); Sprawozdawczość w j.s.f.p. (s. 46-48); Środki publiczne (s. 48-49); Wydatki publiczne (s. 49-51); Zasady gospodarowania środkami publicznymi (57-58); Zasada jawności finansów publicznych (s. 58-60); Zasada przejrzystości finansów publicznych (s. 60-61); Środki europejskie i inne środki pochodzące ze żródeł zagranicznych  niepodlegające zwrotowi (s. 100-102), Dyscyplina finansów publicznych i czyny ją naruszające (s. 145-147); Budżet ogólny UE 9s. 155-156); Derogacja (s. 156-158); Europejski System Nadzoru Finansowego (s. 171-172); Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (173-175); Pakt Stabilności i Wzrostu (s. 184-187); Procedura budżetowa /procedura uchwalania budżetu UE (s. 187-189); Procedura nadmiernego deficytu (s. 189-191); Trybunał Obrachunkowy (s. 191-192); Wykonanie i kontrola realizacji budżetu UE (s. 194-195); Zasady budżetow (s. 195-198), [w:]  M. Burzec, M. Duda, B. Kucia-Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, P. Smoleń,  Prawo finasnów publicznych. Kompendium akademickie, red. P. Smoleń, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ISBN 978-83-264-3973-5,
 • Autorstwo haseł: Dług celny (s. 140-146); Dopuszczenie do obrotu (s. 146-147); Elementy kalkulacyjne cła (s. 148-154); Procedura odparwy czasowej (s. 176-177); Procedura tranzytu (s. 177-180); Procedura uszlachetniania czynnego (s. 180-181); Procedura wywozu (s. 182); Procedury celne (s. 182-184); Przetwarzanie przed kontrolą (s. 188-189); Przeznaczenie celne towaru (s. 189-192); Skład celny (s. 192-194); Uszlachetnianie bierne (s. 199-200); Zgłoszenie celne (s. 205-206), [w:] M. Burzec, M. Duda, M. Jędrzejczyk, B. Kucia-Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, P. Smoleń, Publiczne prawo bankowe, prawo celne, prawo dewizowe. Kompendium akademickie, red. P. Smoleń, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ISBN 978-83-264-4038-0.
 • Specyfika postępowania w sprawie porozumień dotyczących ustalania cen transakcyjnych, [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Procesowe prawo podatkowe, red. B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN978-83-7702-686-1, s. 9-29.
 • The role of the Minister of Finance in the Proces of Budgetary Planning. Selected Issues [w:] Annual and Long Term Public Finances in Central and Easten European Countries, pod red. Eugeniusz Ruśkowski, Janusz Stankiewicz, Marcin Tyniewiecki, Urszula Zawadzka -Pąk, Białystok 2013, ISBN 978-83-62813-33-9, s. 215-223.
 • Regulacje prawne wpływające na ograniczenie ryzyka przekroczenia II progu ostrożnościowego w warunkach kryzysu finansowego. Wybrane zagadnienia, [w:] Teorie kryzysu, pod red S. Patryckiego, Lublin 2013, wyd. KUL, s. 183-193, ISBN:978-83-7702-660-1,
 • Rozdział V, §18 Interpretacje przepisów prawa podatkowego [w:] Prawo podatkowe pod red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Lublin 2014, ISBN 978-83-255-5690-7, ss.245-253, 

 • Rozdział V, §19 Postępowanie w sprawie porozumień w sprawach ustalania cen transferowych [w:] Prawo podatkowe pod red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Lublin 2014, ISBN 978-83-255-5690-7, ss. 253- 257,

 • Rozdział V, §22 Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami [w:] Prawo podatkowe pod red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Lublin 2014, ISBN 978-83-255-5690-7, ss. 267-274, 

 • Rozdział VII, § 30 Podatek dochodowy od osób prawnych [w:] Prawo podatkowe pod red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Lublin 2014, ISBN 978-83-255-5690-7, ss. 392-416, 

 • Rozdział IX, Międzynarodowe prawo podatkowe [w:] Prawo podatkowe pod red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Lublin 2014, ISBN 978-83-255-5690-7, ss. 481- -524,

 •  Rozdział X, §45 pkt III, Podatki pośrednie od gromadzenia kapitałów [w:] Prawo podatkowe pod red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Lublin 2014, ISBN 978-83-255-5690-7, ss. 540-541, 

 • Rozdział X, §46, Harmonizacja podatków bezpośrednich [w:] Prawo podatkowe pod red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Lublin 2014, ISBN 978-83-255-5690-7, ss. 542-561,

 •  Instrumenty ochrony podatnika (jednostki) stosowane przez Ministra Finansów na gruncie Ordynacji podatkowej. Wybrane zagadnienia, [w:] Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej, pod red. E. Wójcickiej, ISBN 978-83-7455-363-6, Częstochowa 2013, s. 136- 145,

 • Tendencje w kształtowaniu się ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych [w:] Preferencje podatkowe pod red. B. Kucia- Guściora, M. Burzec, Lublin 2013, s. 49- 77, ISBN 978-83-7702-806-3.
 • Komentarz do art. 5-7, 33-67 [w:] P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych - komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014 ISBN 978 - 83 - 255 - 6136 -9, ss. 99 - 144, 331 - 489.
 • The Minister of Finance [w:] Fiscal administration in Poland, ed. P. Smoleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-7702-972-5, Lublin 2015, s.45-92.
 • Prawnopodatkowe aspekty „uprzywilejowania” nauczycieli akademickich wykonujących pracę twórczą w ramach stosunku pracy, [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym, red. B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-030-9, s. 237-252.
 •  Minister of Finance as a tax authority [w:] Tax authorities in the Visegrad Group countries. Common experience after accession to the European Union, red. Marcin Burzec, Paweł Smoleń, Lublin 2016, s. 157-172
 • Tax Residence in the Polish personal income tax system - major problem areas [w:] Selected issues in taxation and tax authorities in Central Europe, red.  Paweł Smoleń, Lublin 2016, IBSN 978-83-8061-336-2, s. 17-30
 •  Agricultuar producer groups in Polish Corporate Income Tax [w:] Essential problems with taxation of agriculture, ed. Paweł Smoleń, Marcin Burzec, Lublin 2017, ISBN 978-83-8061-404-8, s.23- 36, ilość znaków 33620

 • Wybrane instrumenty oddziaływania ministra właściwego do spraw finansów publicznych na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Księga jubileuszowa Profesor Krystyny Sawickiej. Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. Zagadnienia finansowoprawne, Wrocław 2017, ss.123-136 
 •  Rezydencja podatkowa w kontekście unikania i uchylania się od opodatkowania [w:] Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia, pod red. D. Gajewskiego, Warszawa 2017, ss. 127-140, l
 •  Fiscal Status of Migrant Workers in the European Union in the Polish Personal Income Tax [w:] Personal Freedoms on the internal market of The European Union in the light of the Changing political and economic situation in Europe, ed. Edyta Krzysztofik, Berlin 2017,ISBN 978-3-947170-07-4, ss. 145-161, 
 • Opodatkowanie dochodu osób prawnych [w:] Opodatkowanie rolnictwa w Polsce. Weryfikacja założeń, perspektywy zmian, red. P. Smoleń, C.H.Beck, Warszawa 2018, s. 207-256, ISBN 978-83-812-8706-7
 • Wpływ konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku na zakres stosowania polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania pod red. Andrzej Gorgol, Warszawa 2020, s. 265-277,

 • „E-finanse publiczne”. Teoretyczne i praktyczne uzasadnienie funkcji systemów informatycznych służących do obsługi i zarządzania procesami budżetowymi [w:] E-sąd. E – Finanse. E-praca, pod red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020, I, ss. 115-132

 • Ulga prorodzinna jako instrument polityki  prorodzinnej: ewolucja  i stan obecny na tle  praktyki stosowania prawa podatkowego [w:] Bezpieczeństwo rodziny wobec współczesnych wyzwań, pod. Red. W. Lisa, Lublin 2021, s. 235-256, ISBN 978-83-8061-852-7 (recenzenci: Ks. prof. dr hab. Andrzej Dzięga, dr hab. Małgorzata Czuryk, prof. UWM)

 • Mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących  międzynarodowego podwójnego opodatkowania, [w:] Regulacje prawa finansów publicznych i prawa  podatkowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Wiesławie Miemiec, pod red P. Borszowskiego, Wrocław 2020, s. 334-351, ISBN 978-83-8187-898-2 ( recenzent Prof. dr hab. T. Nieborak, UAM).

 

Redakcje:

Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, red. B. Kucia-Guściora, M. Münnich, L. Bielecki, A. Krukowski, Lublin 2008;

 • Problemy i kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych, red. B. Kucia-Guściora, P. Smoleń, Lublin 2008;
 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Procesowe prawo podatkowe, red. B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN978-83-7702-686-1, s. 310.
 • Preferencje podatkowe pod red. B. Kucia- Guściora, M. Burzec, Lublin 2013, ss. 248, ISBN 978-83-7702-806-3,
 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym, red. B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-030-9, ss. 387
 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Ocena i kierunki zmian, red. Beata Kucia- Guściora, Monika Münnich, Adam Zdunek,  Lublin 2016, ISBN 9788380613287, ss. 322
 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Wpływ orzecznictwa na prawo podatkowe, redakcja: Beata Kucia-Guściora,  Monika Münnich,  Adam Zdunek Lublin 2017, ISBN 978-83-8061-514-4, ss.250

 

Artykuły:

 • Zasada sprawiedliwości podatkowej w ujęciu historycznym, „Roczniki Nauk Prawnych KUL" 1998, t. VIII;

 • Organizacje pozarządowe jako płatnicy składek ubezpieczeniowych, „Czasopismo Samopomocy Społecznej LOS" za 2000, Nr 6, cz. 1 oraz za 2000, Nr 7, cz. 2;

 • Prawnofinansowe aspekty ubezpieczeń społecznych na tle Konstytucji RP, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 2000, nr 1;

 • Czyje pieniądze, „Nowe Ubezpieczenia", 2000 r. nr 2;

 • Problematyka podwójnego opodatkowania w polskim prawie podatkowym, „Roczniki Nauk Prawnych KUL", 2001, t. X;

 • Darowizny na cele wyższej użyteczności publicznej - aspekty prawnopodatkowe, „Czasopismo Samopomocy Społecznej LOS" 2002, nr 1;

 • Instrumenty prawne służące zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu w stosunkach międzynarodowych, [w:] Materiały X Regionalnej Naukowo-Praktycznej Konferencji pt. Problemy tworzenia państwowości praw człowieka na Ukrainie, Lwów 2004;

 • Ulga rehabilitacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych, „Czasopismo Samopomocy Społecznej LOS" 2003, nr 4;

 • Rozwój umów dotyczących podwójnego opodatkowania w międzynarodowych stosunkach finansowych, „Roczniki Nauk Prawnych", 2005, t. XV, n I;

 • Status prawny funduszy celowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2004, zeszyt 4;

 • Zmiany w charakterze prawnym funduszy celowych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 2007, Rok LXIX, z. 1;
 • Stypendia – status prawny i zasady opodatkowania. Próba systematyki, „Studia Prawnicze KUL” 2009, 2-3 (38-39),
 • Realizacja funkcji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w kontekście reformy systemu podatkowego. Wybrane zagadnienia, "Przegląd Prawno- Ekonomiczny" 2011, nr 17, s. 16-28, ISSN 1898-2166
 • Kształtowanie się skali progresywnej w polskim podatku dochodowym od osób fizycznych na tle tendencji w państwach członkowskich UE, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2012, nr 7, s. 13- 18, ISSN 0137-5490;

 • The formation of a progressive scale in Polish Personal Incame Tax agaunst the trend in the EU Member States, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2012, nr 12, s. 24-29,  ISSN 0137-5490.
 • Glosa do wyroku WSA w Szczecinie z dnia 25 października 2012, I SA/Sz 603/12, Odpłatne zbycie nieruchomości a pozarolnicza działalność gospodarcza na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2013, nr 2, s. 63-72
 • Kontrola i programowanie państwowego długu publicznego z perspektywy kompetencji ministra właściwego do spraw finansów publicznych,  „Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem” (ISSN: 2080-1084) rok 2017, nr 1, tom 9, s. 63-86 Dostęp WWW:http://www.krytykaprawa.pl/fulltxt.php?ICID=1238506, DOI:10.7206/kp.2080-1084.141
 •  Rola ministra właściwego do spraw finansów publicznych w kształtowaniu zakresu państwowego długu publicznego. Wybrane problemy, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XXVII (2017), nr 4, s. 41-62, doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.4-3, ISSN 1507-7896
 • Ustalenie i zmiana rezydencji podatkowej – skutki dla osób fizycznych, „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem” 2019, nr 4 s. 182-209; ISSN: 2080-1084 | E-ISSN: 2450-7938 |

  DOI: 10.7206/kp.2080-1084.349 GICID: 01.3001.0013.8677

  Dostęp: https://krytykaprawa.pl/resources/html/article/details?id=199286

 • Rola Ministra Finansów w zaciąganiu zobowiązań finansowych w imieniu skarbu państwa. Część I, „Roczniki Nauk Prawnych” 2019, nr 4, ss.81-98 DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2019.29.4-6

  opubl. https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/12581/12294
 • Rola Ministra Finansów w zaciąganiu zobowiązań finansowych w imieniu Skarbu Państwa. Część II, Roczniki Nauk Prawnych” 2020, nr 1, s. 75-92, DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20301-5
 • Status ministra skarbu II Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze spraw budżetowych, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2020, nr 1, s. 45-67, DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2020.1.3  
 •  

 

Recenzje: 

 

 

Recenzje wydawnicze:

 • Finanse samorządu terytorialnego w Polsce- problemy i wyzwania, red. Ewa Markowska-Bzducha, Piotr Możydłowski, Tomasz Śmietanka, Radom 2016, ISBN 978-83-62805-266 Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", ss.283
 •  Realizacja i finansowanie zadań  podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, pod red. K. Święch –Kujawskiej, ISBN 978-83-945471-4-1, Szczecin 2017, ss. 294.
 •  Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, pod red. W. Bożka, E. Kowalewskiej, ISBN 978-83-945-4713-4, Szczecin 2017, ss.456.
 • Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Na 50-lecie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji pod redakcją Ks. Prof. dr hab. Sławomira Fundowicza, dr Piotra Możyłowskiego, Wydawnictwo: INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY SPATIUM, ss.235
 • Zmiany w podatku od towarów i usług w latach 2017-2018 autorstwa dr hab. Katarzyny Kopyściańskiej i dr Eweliny Skwierczyńskiej- Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019

 • Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe jako ciężar publiczny w świetle zasady proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2020

 

 

Recenzje  rozpraw doktorskich:

 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Pawła Dynysiuka pt: „Model opodatkowania papierosów podatkiem akcyzowym w prawie polskim”- przygotowanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Jana Głuchowskiego;
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pawła Lenio pt: „Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce” - przygotowanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Wiesławy Miemiec;
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Beaty Cieślak, pt. „Kontrola sądowoadministracyjna wsparcia podatkowego udzielanego przedsiębiorcom przez gminę w świetle przepisów o pomocy publicznej”- przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Patrycji Zawadzkiej, prof. nadzw. UWr
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Konrada Kleszczewskiego pt: „Ceny transferowe jako instrument prawno-finansowy międzynarodowej optymalizacji opodatkowania w Unii Europejskiej”

  - przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Dominika Gajewskiego, prof. SGH

 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Pajora „Sytuacja prawna wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej jako dłużnika podatkowego” przygotowanej pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Teresy Dębowskiej- Romanowskiej
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Miernik pt "Wymiar niepodatkowych należności budżetowych w polskim prawie”,- przygotowanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Pawła Borszowskiego

 

Referaty wygłoszone na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych

 • Ogólnopolska konferencja: „Ordynacja podatkowa – teoria i praktyka”, organizator: Katedra Finansów i Prawa Finansowego KUL, Lubelska Izba Skarbowa, Nałęczów 21 - 22 czerwca 2007 r.

Referat: Ordynacja podatkowa a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – wybrane zagadnienia

 • Konferencja podatkowa: „Problemy i kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych”, organizator: Katedra Finansów i Prawa Finansowego KUL, Lublin 14 kwietnia 2008 r.

Referat: Dochody pracy w Wielkiej Brytanii. Skutki podatkowe zmiany umowy polsko – brytyjskiej

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Gospodarcze i społeczne strategie działań w warunkach kryzysu finansowego. Doświadczenia Europy Środkowej i Wschodniej” organizator: Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych KUL, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Instytut Socjologii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Nałęczów 13-15 maja 2013 r.

Referat: Regulacje prawne wpływające na ograniczenie ryzyka przekroczenia II progu ostrożnościowego w warunkach kryzysu finansowego

 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Ochrona praw i wolności jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej – stan obecny i wyzwania” organizator: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 9 maja 2013 r.

Referat: Instrumenty ochrony podatnika (jednostki) stosowane przez Ministra Finansów na gruncie Ordynacji podatkowej. Wybrane zagadnienia

 • Konferencja naukowa: „Obowiązek podatkowy przedsiębiorcy”, organizator: Urząd Skarbowy w Krasnymstawie, Starosta Krasnostawski, Burmistrz Krasnegostawu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Krasnystaw 10 czerwca 2013 r.

Referat: Odpłatne zbycie nieruchomości a pozarolnicza działalność gospodarcza na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Konferencja naukowa: „Preferencje podatkowe”, organizator: Katedra Finansów i Prawa Finansowego KUL, Lublin 20 lutego 2013 r.

Referat: Tendencje w kształtowaniu się ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych

 •     Międzynarodowa konferencja  "Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej wobec zmieniającej się sytuacji polityczno-gospodarczej Europy" Lublin  2 grudnia 2016 r.

Referat: Status podatkowoprawny migrujących pracowników w UE

 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Finansowego, Mierzęcin 22-24 października 2018 r.

Referat: Wpływ Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties (MLI) na zakres stosowania polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

 • Konferencja: Forum Prawa Mediów Elektronicznych „#e-sąd #e-praca #e-finanse” 6-7 października 2020 r., Uniwersytet Szczeciński

Referat: "E-finanse publiczne" 

 

 

Udział w grantach (projektach) badawczych

 1. wykonawca projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Fundusze celowe w Polsce – ocena funkcjonowania, kierunki rozwoju. Numer wniosku: (KBN) Nr 2 HO2C 053 25. Kierownik grantu: dr Jolanta Szołno-Koguc. Realizacja w latach 2003 – 2006.
 2. kierownik grantu wewnętrznego KUL uzyskanego w ramach badań własnych z lat 2007-2008. Tytuł: Prawo podatkowe w kazusach i zadaniach 2008.
 3. wykonawca grantu z Narodowego Centrum Nauki: Potrzeba naprawy finansów publicznych. Proponowane scenariusze rozwiązań. Numer wniosku: N N113 117034. Kierownik grantu: dr hab. Alicja Elżbieta Pomorska. Realizacja w latach 2008-2011.
 4. wykonawca grantu z Narodowego Centrum Nauki: Nowy model opodatkowania rolnictwa w Polsce. Numer wniosku: 2013/09/B/HS5/04503. Kierownik grantu: dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL. Realizacja w latach 2014-2017.
 5. wykonawca grantu: Tax authorities in the V4 countries. Common experience after accession to the European Union, finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Numer wniosku: 2142011, Kierownik grantu: dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL. Realizacja w latach 2015-2016.

 

 

Promocja pracy doktorskiej:

Grudzień 2002 rok.

Promotor pracy: prof. dr hab. Jan Głuchowski

Recenzenci: prof. dr hab. W. Łączkowski i prof dr hab. W. Wójtowicz

Postępowanie habilitacyjne 

2 czerwca 2015-15 stycznia 2016

 https://www.kul.pl/dr-beata-kucia-gusciora-zakonczone,art_62942.html


Konsultacje: 

Konsultacje odbywają się we wskazanych terminach https://www.kul.pl/konsultacje,art_25909.html a także za pośrednictwem MS Office - Teams lub mailowo

 

Plan zajęć w roku akademickim

 

Kontakt e-mail:

beakuc@kul.lublin.pl

 

Autor: Monika Münnich
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2023, godz. 21:41 - Beata Kucia-Guściora