Wybrane konferencje:

 

 • Współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Kierunki zmian w polskim systemie podatkowym", w dniach 31 maja-1 czerwca 2002 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

 

 • Współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Polski system podatkowy - założenia a praktyka", w dniach 3 - 4 października 2003 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

 

 • Współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Racjonalizacja wydatków publicznych - aspekty prawne i ekonomiczne" w dniach 3 - 5 maja 2005 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

 

 • Współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS i Katedrą Prawa Finansowego Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Główne uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych. Aspekty prawne i ekonomiczne", w dniach 3-5 czerwca 2007 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

 

 • Współorganizacja z Lubelską Izbą Skarbową Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej pt. „Ordynacja podatkowa - teoria i praktyka" w dniach 21 - 22 czerwca 2007 r. w Nałęczowie

 

 • Organizacja sympozjum podatkowego pt. "Problemy i kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych" w dniu 14 kwietnia 2008 r. w Lublinie

 

 • Współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS i Katedrą Prawa Finansowego Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju", w dniach 5-7 maja 2008 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

 

 • Współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS i Kolegium Prawa Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu oraz długu publicznego", w dniach 10 - 12 kwietnia 2011 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

 

 • Organizacja konferencji naukowej pt.: Preferencje podatkowe w dniu 20 lutego 2013 r. w Lublinie (KUL).

 

 • Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w  dniach 27-28 maja 2013 r. w Baranowie Sandomierskim w Zespole Zamkowo-Pałacowym wraz z WSA w Lublinie, Urzędem Skarbowym w Łęcznej, Powiatem Łęczyńskim oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie pt.: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym.

 

 • Organizacja VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce pt. Preferencje i sankcje w prawie podatkowym w dniach 19-20 maja 2014 r. Konferencja miała miejsce w Lublinie. Współorganizatorami konferencji byli: Wyższa Szkoła Biznesu im. Bp Jana Chrapka w Radomiu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, WSA w Lublinie, Urząd Skarbowy w Łęcznej oraz Powiat Łęczyński.

 

 • Konferencja Koła Naukowego Studentów Prawa KUL oraz Urzędu Kontroli Skarbowej pt.: Nie daj się zrobić w słupa! zorganizowana w dniu 14 maja 2015 r. w Lublinie.

 

 • Organizacja VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian zorganizowana w dniach 8-9 czerwca 2015 r. Kazimierz Dolny. Współorganizatorami byli: Wyższa Szkoła Biznesu im. Bp Jana Chrapka w Radomiu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, WSA w Lublinie, Urząd Skarbowy w Łęcznej oraz Powiat Łęczyński.

 

 • Międzynarodowa konferencja podatkowa zatytułowana: Central and Eastern Europe tax experiences and problems in the context of European integration”. Konferencja odbyła się w dniach 19 – 20 listopada 2015 r. Miejscem obrad był Hotel Mercure w Lublinie. Organizatorami sympozjum byli pracownicy Katedra Finansów i Prawa Finansowego WPPKiA KUL oraz przedstawiciele doktryny prawa podatkowego z takich ośrodków naukowych jak: Univerzita Palackeho w Ołomuńcu (Czechy), Debreczyn Egyetem (Węgry), Trnavská Univerzita w Trnawie (Słowacja). 

 

 • Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej: Finansowanie i opodatkowanie rolnictwa. Potrzeba i kierunki zmian  w Nałęczowie w dniach 19-21 października 2016 r.

 

 • Współorganizacja krajowej konferencji naukowej pt: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Wpływ orzecznictwa na prawo podatkowe w Zamościu w dniach 6-7 czerwca 2016 r.

 

 • Współorganizacja krajowej konferencji naukowej pt: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Opodatkowanie działalności gospodarczej w Nałęczowie w dniach 5 - 6 czerwca 2017 r.

 

 • Współorganizacja krajowej konferencji naukowej pt: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Fiskalne i pozafiskalne granice opodatkowania w Lublinie w dniach 4 - 5 czerwca 2018 r.

 

 • Współorganizacja IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy”, Lublin, 6-7 listopada 2020 r.

 

 

Autor: Monika Münnich
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2021, godz. 16:42 - Beata Kucia-Guściora