Prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski

Kierownik Katedry Finansów i Prawa Finansowego w latach 1998-2007

 

 

Życiorys naukowy
   

Profesor Jan Głuchowski urodził się 16 marca 1940 roku w Żylinie. Ukończył studia na wydziale Ekonomiki Transportu Morskiego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. Pracę magisterska napisał pod kierunkiem profesor Jadwigi Jaśkiewiczowej. W czerwcu 1962r. został zatrudniony w charakterze asystenta w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika.

 

W roku 1965 J. Głuchowski obronił pracę doktorską na temat lokat budżetowych. Stopień doktora habilitowanego został mu nadany 1970r. przez Radę Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie rozprawy o wewnętrznym kredycie publicznym w budżetach państw europejskich. W październiku 1977r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1986r. został profesorem zwyczajnym prawa finansowego. Od 1998 r. jest rektorem Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Kierował Katedrą Finansów i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w latach 1998-2007.

 

Profesor J. Głuchowski był stypendystą wielu uniwersytetów europejskich i amerykańskich. W latach 1971-1972 przebywał jako visiting professor w The University of Michigan w charakterze stypendysty Fulbighta. W latach osiemdziesiątych był dwukrotnie stypendystą Friedrich Ebert Stiftung. Ponadto prowadził badania w uniwersytetach: w Amsterdamie, Angers, Arhus, Berlinie, Bonn, Bangkoku, Ferrarze, Getyndze, Helsinkach, Lipsku, Nottingham i Padwie. Szczególne i znaczące efekty przynosi współpraca profesora z International Bureau of Fiscal Dokumentation w Amsterdamie. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych na świecie instytucji podatkowych. Profesor J. Głuchowski jest również jednym z reprezentantów krajów Europy Wschodniej na corocznych konferencjach European Association of Tax Law Professors. Profesor J. Głuchowski jest od wielu lat członkiem komitetów redakcyjnych: „Comperative Law Review" oraz „Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego". Pełni również funkcję przewodniczącego komitetu redakcyjnego „Studia Iuridica".

 

Za swą działalność dydaktyczną i naukową był kilkukrotnie wyróżniany nagrodami Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz dwukrotnie nagrodą Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. W latach 1979 - 1991 był członkiem Rady Naukowej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W 1991 r. pełnił funkcję ambasadora RP w Bangladeszu.

 

 

W latach 1998-2007 był kierownikiem Katedry Finansów i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju i umocnienia KFiPF. Kierował działalnością naukową pracowników Katedry. Był promotorem czterech dysertacji doktorskich: Beaty Kuci-Guściory, Moniki Münnich, Michaliny Dudy, Piotra Pomorskiego. Wspierał dr Pawła Smolenia na etapie przygotowywania rozprawy habilitacyjnej. W roku 2007 przekazał kierowanie Katedrą dr hab. Pawłowi Smoleniowi prowadząc nadal zajęcia dydaktyczne, w szczególności seminaria magisterskie i doktorskie. Nawiązał i rozwijał współpracę tutejszej Katedry z Zakładem Finansów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UMCS, a także innymi ośrodkami naukowymi.

W 2010 roku zakończył prowadzenie zajęć dydaktycznych na KUL, pozostając jednak w stałej i ożywionej współpracy pracownikami Katedry. W dowód uznania i głębokiej wdzięczności została przygotowana  dla Pana Profesora publikacja lubelskiego środowiska naukowego: W służbie nauki prawa finansowego. Jubileusz obecności Profesora Jana Głuchowskiego w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, A. Pomorska, P. Smoleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

 

w-sluzbie-nauki-prawa-finan 

 

 

  

 

 

Autor: Monika Münnich
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2021, godz. 16:37 - Beata Kucia-Guściora