Wyciąg z uchwały RW z 15.01.2013 r. 

 (...)

§ 10 

 

1.     Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, składającą się z przewodniczącego, promotora i recenzenta pracy dyplomowej. Przewodniczącym komisji może być dziekan, prodziekan lub wyznaczony przez dziekana nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

2.     Egzamin dyplomowy przeprowadza się według następującego porządku:

1)         przedstawienie studenta przez promotora i zapoznanie go z recenzjami pracy dyplomowej;

2)         sformułowanie pytań przez członków komisji;

3)         odpowiedzi studenta na pytania;

4)         narada komisji i ustalenie wyniku egzaminu;

5)         ogłoszenie wyniku egzaminu dyplomowego.

3.     W terminie do 30 września kierownicy katedr, w których prowadzone są seminaria dyplomowe (licencjackie lub magisterskie), przygotowują listę 30 pytań egzaminacyjnych obowiązujących w danym roku akademickim i podają je do wiadomości studentów w sposób zwyczajowo przyjęty na Wydziale. 

4.     Podczas egzaminu dyplomowego student odpowiada na trzy pytania, z których dwa są wybierane z listy, o której mowa w ust. 3, a trzecie, zadawane przez recenzenta, dotyczy tematyki pracy dyplomowej.

5.     Skalę ocen w procedurze dyplomowania oraz zasady obliczania ostatecznej oceny na dyplomie ukończenia studiów określa Regulamin Studiów.

 

§ 11

1.     Na wniosek studenta lub promotora, złożony wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, dziekan zarządza przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego.

2.     O przeprowadzeniu otwartego egzaminu dyplomowego informuje się w sposób zwyczajowo przyjęty na Wydziale.

3.     Otwarty egzamin dyplomowy składa się z części jawnej i niejawnej. Niejawną część otwartego egzaminu dyplomowego stanowi narada komisji i ustalenie wyniku egzaminu.

 

(...)

 

§ 13

1.     Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 18 lutego 2013 r.

2.     Listy pytań egzaminacyjnych, o których mowa w § 10 ust. 3 niniejszych zasad, należy przygotować i podać do wiadomości studentów do 28 lutego 2013 r. 

 

 

 

 Zakres materiału na egzamin magisterski z prawa finansowego

(Katedra Finansów i Prawa Finansowego)

Wykaz tez egzaminacyjnych na egzamin magisterski (31 tez)

 

I. Finanse publiczne

 1. Finanse publiczne w Konstytucji RP
 2. Krajowe i europejskie źródła prawa finansowego
 3. Funkcje i cechy finansów publicznych
 4. Pojęcie długu publicznego i źródła jego pokrycia
 5. Zasady budżetowe
 6. Pojęcie sektora finansów publicznych
 7. Procedura uchwalenia ustawy budżetowej
 8. Tryb uchwalenia uchwały budżetowej j.s.t.
 9. Struktura dochodów j.s.t.
 10. Status i kompetencje RIO
 11. Organy NBP
 12. Funkcje NBP

 

II. Prawo podatkowe ogólne

 1. Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych (pojęcie obowiązku i zobowiązania podatkowego)
 2. Efektywne sposoby wygasanie zobowiązań podatkowych
 3. Nieefektywne sposoby wygasanie zobowiązań podatkowych
 4. Odpowiedzialność w prawie podatkowym
 5. Struktura organów podatkowych
 6. Rodzaje interpretacji podatkowych

 

III. Prawo podatkowe szczegółowe

a. Podatki dochodowe

 1. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy (pojęcie rezydencji)
 2. Ulgi od dochodu i ulgi od podatku w podatku dochodowym od osób fizycznych
 3. Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne
 4. Zakres podmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych. Charakterystyka podatkowej grupy kapitałowej .
 5. Pojęcie i przykłady kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych

b. Podatki pośrednie

 1. Cechy podatku od towarów i usług
 2. Zakres podmiotowy podatku od towarów i usług
 3. Zakres przedmiotowy podatku od towarów i usług
 4. Ogólna charakterystyka podatku akcyzowego.

c. Inne podatki

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku od spadków i darowizn. Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn
 2. Preferencje podatkowe w podatku od spadków i darowizn
 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku od czynności cywilnoprawnych
 4. Opodatkowanie nieruchomości w Polsce.

 

Pomocne w przygotowaniu powyższej problematyki są akty prawne dotyczące poszczególnych zagadnień oraz lektura fragmentów książek:

Prawo finansów publicznych. Kompendium akademickie, pod red P. Smolenia, Warszawa 2012,

Publiczne prawo bankowe, prawo celne, prawo dewizowe. Kompendium akademickie, pod red P. Smolenia, Warszawa 2013,

Podatki i prawo podatkowe, pod red. P. Smolenia i W. Wójtowicz, Warszawa 2021.

Autor: Beata Kucia-Guściora
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2022, godz. 22:29 - Monika Münnich