Wyciąg z uchwały RW z 15.01.2013 r. 

 (...)

§ 10 

 

1.     Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, składającą się z przewodniczącego, promotora i recenzenta pracy dyplomowej. Przewodniczącym komisji może być dziekan, prodziekan lub wyznaczony przez dziekana nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

2.     Egzamin dyplomowy przeprowadza się według następującego porządku:

1)         przedstawienie studenta przez promotora i zapoznanie go z recenzjami pracy dyplomowej;

2)         sformułowanie pytań przez członków komisji;

3)         odpowiedzi studenta na pytania;

4)         narada komisji i ustalenie wyniku egzaminu;

5)         ogłoszenie wyniku egzaminu dyplomowego.

3.     W terminie do 30 września kierownicy katedr, w których prowadzone są seminaria dyplomowe (licencjackie lub magisterskie), przygotowują listę 30 pytań egzaminacyjnych obowiązujących w danym roku akademickim i podają je do wiadomości studentów w sposób zwyczajowo przyjęty na Wydziale. 

4.     Podczas egzaminu dyplomowego student odpowiada na trzy pytania, z których dwa są wybierane z listy, o której mowa w ust. 3, a trzecie, zadawane przez recenzenta, dotyczy tematyki pracy dyplomowej.

5.     Skalę ocen w procedurze dyplomowania oraz zasady obliczania ostatecznej oceny na dyplomie ukończenia studiów określa Regulamin Studiów.

 

§ 11

1.     Na wniosek studenta lub promotora, złożony wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, dziekan zarządza przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego.

2.     O przeprowadzeniu otwartego egzaminu dyplomowego informuje się w sposób zwyczajowo przyjęty na Wydziale.

3.     Otwarty egzamin dyplomowy składa się z części jawnej i niejawnej. Niejawną część otwartego egzaminu dyplomowego stanowi narada komisji i ustalenie wyniku egzaminu.

 

(...)

 

§ 13

1.     Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 18 lutego 2013 r.

2.     Listy pytań egzaminacyjnych, o których mowa w § 10 ust. 3 niniejszych zasad, należy przygotować i podać do wiadomości studentów do 28 lutego 2013 r. 

 

 

 

 Zakres materiału na egzamin magisterski z prawa finansowego

(Katedra Finansów i Prawa Finansowego)

1.                  Funkcje finansów publicznych

2.                  Zasady budżetowe

3.                  Sektor finansów publicznych

4.                  Przygotowanie i uchwalanie ustawy budżetowej

5.                  Procedura budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego

6.                  Narodowy Bank Polski

7.                  Nadzór bankowy

 

 

 (Z uwagi na utratę aktualności pytania od 8 do 11 zostały wykreślone z listy tez)

 

 

12.              Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe. Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych.

13.              Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

14.              Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych.

15.              Odpowiedzialność w ordynacji podatkowej .

16.              Organy podatkowe i ich właściwość.

17.              Zakres podmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznych. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy. Łączne opodatkowanie w  podatku dochodowym od osób fizycznych.

18.              Zakres przedmiotowy w  podatku dochodowym od osób fizycznych. Pojęcie przychodu,  dochodu i kosztów uzyskania przychodu

19.              Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.

20.              Uproszczone formy opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

21.              Zakres podmiotowy w podatku dochodowym od osób prawnych. Podatkowa Grupa Kapitałowa

22.              Podstawa opodatkowania i czynniki ją kształtujące w podatku dochodowym od osób prawnych.

23.              Zakres podmiotowy w podatku od spadków i darowizn. Podział na grupy podatkowe.

24.              Przedmiot  i podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn

25.              Zwolnienia w podatku od spadków i darowizn.

26.              Skala i stawki w podatku od spadków i darowizn. Kwota wolna od podatku. Zasada kumulacji.

27.              Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn.

28.              Podatnicy podatku od towarów i usług

29.              Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

30.              Prawa i obowiązki podatników VAT.

 

 

Pomocne w przygotowaniu powyższej problematyki są akty prawne dotyczące poszczególnych zagadnień oraz lektura fragmentów książek:

Prawo finansów publicznych. Kompendium akademickie, pod red P. Smolenia, Warszawa 2012,

Publiczne prawo bankowe, prawo celne, prawo dewizowe. Kompendium akademickie, pod red P. Smolenia, Warszawa 2013,

Podatki i prawo podatkowe, pod red. P. Smolenia i W. Wójtowicz, Warszawa 2017.

Autor: Beata Kucia-Guściora
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2017, godz. 12:24 - Beata Kucia-Guściora