Dr Marcin Burzec 

Życiorys

 

Dr Marcin Burzec urodził się w Lublinie. Jest absolwentem XXI LO im. św. Stanisława Kostki w Lublinie. W 2003 r. ukończył studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.  W grudniu 2010 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie obrony rozprawy doktorskiej pt. Opodatkowanie działalności rolniczej prowadzonej przez osoby fizyczne. Od lutego 2011 r. do 30 września 2016 zatrudniony na stanowisku asystenta, a od 1 października 2016 r. na stanowisku adiunkta  w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od listopada 2015 r. stały sekretarz Międzynarodowej Sieci Naukowej KULTAX. Jest radcą prawnym i pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie.

 

 

Publikacje książkowe (monografie, rozdziały w monografiach naukowych, redakcje):

 

a) w językach obcych

 

 • Introduction to Polish Tax Law, Berlin-New York 2018, ISBN 978-3-631-75740-6 (współautor: P. Smoleń);
 • Správní trestání ve finančním právu v polském právním řádu, [w:] Správní trestání, red. K. Frumarová, Praha 2017, ISBN  978-80-7502-250-9, ss. 342-354 (współautor: E. Kowalewska);
 • Taxation of specialist agricultural activity in Poland – an attempt to evaluate the existing solutions, [w:] Essential problems with taxation of agriculture, red. M. Burzec, P. Smoleń, Lublin 2017, ISBN 83-8061-404-8, ss. 51-63;
 • Essential problems with taxation of agriculture, Lublin 2017, ISBN 83-8061-404-8, ss. 422 (wspólna redakcja z P. Smoleń);
 • Inflation and Personal Income Tax in Poland, [w:] Selected Issues in Taxation and Tax Authorities in Central Europe, red. P. Smoleń, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-336-2, ss. 31-43;
 • International Cooperation Between Tax Authorities, [w:] Tax Authorities in the Visegrad Group Countries. Common experience after accession to the European Union, red. M. Burzec, P. Smoleń, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-205-1, ss. 237-247;
 • Tax Authorities in the Visegrad Group Countries. Common experience after accession to the European Union, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-205-1, ss. 311 (wspólna redakcja z P. Smoleń);  
 • International Cooperation Between Tax Authorities, [w:] Fiscal Administration in Poland, red. P. Smoleń, Lublin 2015, ISBN 978-83-7702-972-5, ss. 201-234;
 • Taxation of Agricultural Income in Poland in Times of Crisis, [w:] Samorządność w warunkach kryzysu, red. S. Patrycki, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-662-5, ss. 132-139. 

 

b) w języku polskim

 

 • Rozdział III. Modele opodatkowania rolnictwa (współautor P. Smoleń); Rozdział IV. Opodatkowanie działaności rolniczej w wybranych państwach europejskich; Rozdział V. Opodatkowanie dochodu osób fizycznych; Rozdział X. Podatek rolny; Rozdział XI. Nowy model opodatkowania rolnictwa w Polsce (współautor: P. Smoleń), [w:] Opodatkowanie rolnictwa w Polsce. Weryfikacja założeń. Perspektywa zmian, red. P. Smoleń, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-812-8706-7;
 • Preferencje podatkowe, Lublin 2013, ISBN: 978-83-7702-806-3, ss. 248, (wspólna redakcja z B. Kucia-Guściora);
 • Dziecko jako kryterium przyznania preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych, [w:] Preferencje podatkowe, red. B. Kucia-Guściora, M. Burzec, Lublin 2013, ISBN: 978-83-7702-806-3, ss. 79-97;
 • Zwolnienia z opodatkowania gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego – wątpliwości interpretacyjne, [w:]  Dwadzieścia lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce, red. P. Smoleń, W. Taras, Lublin 2010, ISBN 978-83-89468-80-2, ss. 14-22;
 • Kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów rolniczych, [w:] Problemy i kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych, red. B. Kucia-Guściora, P. Smoleń, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-810-5, ss. 127-140;
 • Reforma opodatkowania nieodpłatnego nabycia majątku we Włoszech (współautor: P. Smoleń), [w:] Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. Tom II, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Lublin 2005, ISBN 83-227-2477-2, ss. 63-75.

 

Artykuły:

 

a)     w językach obcych:

 

 • Selected issues in the VAT taxation of tourist services in Poland, Revista Tax Magazine, Nr 2/2017, ISSN: 2392 – 7011, ss. 87-93;
 • The taxation of the so-called direct sales in the Polish personal income tax in comparative perspective, Review of Comparative Law, Nr 3-4/2016, ISSN: 0860-8156 (współautor: M. Duda-Hyz), ss. 9-24;
 • Tributes imposed on tourists as a new-old source of local governments income, Juridical Tribune, Nr 2/2014, ISSN: 2247-7195 (Rumunia), ss. 157-165;
 • Tax Preferences Taking Account of the Situation of Taxpayers’ Families in Polish Income Tax, [w:] BRATISLAVA LEGAL FORUM 2013. Collection of Papers from the International Academic Conference, Bratislava 2013, ISBN: 978-80-7160-365-8, ss. 31-37.
   

b)     w języku polskim:

 

 • Opłata miejscowa jako danina nakładana na turystów, Samorząd Terytorialny, Nr 6/2019, ISSN: 0867-4973, ss. 83-93;
 • Główne problemy opodatkowania przychodu osób fizycznych z działalności rolniczej w Polsce, Studia Biura Analiz Sejmowych, Nr 2/2018, ISSN: 2080-2404, ss. 257-274 (współautor: P. Smoleń); 
 • Pojęcie działalności rolniczej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych –wnioski de lege ferenda, Przegląd Prawa Publicznego Nr 10/2017, ISSN 1896-8996, ss. 55-67;
 • Koncepcje opodatkowania nieruchomości rolnych w wybranych krajach europejskich – wnioski dla Polski, Wieś i Rolnictwo, Nr 4/2015, ISSN: 0137-1673, ss. 77-89;
 • Ochrona podatnika w przepisach prawa podatkowego - wybrane instytucje na gruncie ordynacji podatkowej, Studia Prawnicze i Administracyjne, Nr 1/2012, ISSN 2081-8025, ss. 205-221;
 • Koncepcje związane z opodatkowaniem nieodpłatnego nabycia majątku w drodze spadku i darowizny w Słowacji, Studia Iuridica Lublinensia, Tom IX, Rok 2007, ISSN: 1731-6375, ss. 139-152.

 

Publikacje o charakterze dydaktycznym (podręczniki, kompendia):

 

 • Rozdziały w podręczniku: Rozdział VII: § 29 Uproszczone formy podatku dochodowego od osób fizycznych, § 31 Podatek tonażowy; Rozdział VIII, § 33 Opodatkowanie nieruchomości; Rozdział X: § 44 Wprowadzenie do prawa podatkowego Unii Europejskiej, § 45 Harmonizacja podatków pośrednich, § 47 Wymiana informacji. Współpraca w sprawach podatkowych UE; Rozdział XII, § 53 Opłaty lokalne, § 54 Opłata planistyczna, § 55 Opłata adiacencka,  [w:] Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, C.H. Beck (wydanie I: Warszawa 2014, ISBN 978-83-255-5690-7; wydanie II: Warszawa 2015, ISBN: 978-83-255-7269-3; wydanie III: Warszawa 2017, ISBN: 978-83-255-9209-7); wydanie IV: Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8158-462-3;
 • Autorstwo haseł: Bank hipoteczny (s. 20-223); Bank spółdzielczy (s. 25-29); Bankowy Fundusz Gwarancyjny (s. 33-40); Emisja pieniądza (s. 42-43); Europejski System Banków Centralnych - Europejski Bank Centralny (s. 43-46); Europejski Bank Inwestycyjny (s. 46-48); Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (s. 49-51); Eurosystem (s. 51); Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (s. 52-56); Komisja Nadzoru Finansowego (s. 69-72); Komitet Bazylejski (s. 72-74); Licencjonowanie działalności bankowej (s. 74-76); Licencjonowanie działalności bankowej - rozwiązania unijne (s. 76-78); Likwidacja banku (s. 78-79); Parabank (s. 93); Postępowanie naprawcze (s. 95-97); Prezes NBP (s. 99-100); Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (s. 112-117); Tajemnica bankowa (s. 120-124); Upadłość banku (s. 124-126); Zarząd komisaryczny (s. 126-127), [w:] Publiczne prawo bankowe, prawo celne, prawo dewizowe. Kompendium akademickie, red. P. Smoleń, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ISBN 978-83-264-4038-0;
 • Autorstwo haseł: Jednostki budżetowe (s. 32-33), Blokowanie wydatków samorządowych (s. 102-103), Przenoszenie wydatków w budżecie j.s.t. (s. 108-109), Uchwała budżetowa (s. 112-113), Wykonanie budżetu j.s.t. (s. 116-118), Dochody zewnętrzne gminy (s.127-132), Dochody zewnętrzne powiatu (s. 132-135), Dochody zewnętrzne województwa (s. 135-138), Subwencja ogólna (s. 140-143), Organy orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (s. 149-151), Dochody budżetu ogólnego UE (s. 158-160), Euro (s. 160-161), Europejski Bank Inwestycyjny (s. 161-164), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (s. 164-166), Europejski Mechanizm Stabilizacyjny (s. 167), Europejski System Banków Centralnych – Europejski Bank Centralny (s. 168-170), Fundusze europejskie (s. 180), Kryteria konwergencji (s. 180-182), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (s. 182-184), [w:] Prawo finansów publicznych. Kompendium akademickie, red. P. Smoleń, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ISBN 978-83-264-3973-5.

 

Referaty wygłoszone na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych:

 

 • IV Międzynarodowa Konferencja Prawa Finansowego i Finansów Publicznych: Regulacje prawa finansów publicznych a rozwój gospodarczy, organizator Uniwersytet Wrocławski. Miejsce: Wrocław, 23 listopada 2018 r. Wygłosozny w języku polskim referat: Opłata miejscowa i opłata uzdrowiskowa - relikt przeszłości vs. efektywne źródło dochodów gmin  
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: Finanse i opodatkowanie rolnictwa. Potrzeba i kierunki zmian, organizator: Katedra Finansów i Prawa Finansowego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Miejsce: Nałęczów, 20-21 październik 2016 r.
  Wygłoszony w języku polskim referat: Opodatkowanie specjalistycznej produkcji rolnej w Polsce;
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: Perspectives of Business Law in the Third Millenium, organizator: Bucharest University of Economic Studies (Rumunia). Miejsce: Bukareszt 28-29 listopad 2014 r. Wygłoszony w języku angielskim referat: Tributes imposed on tourists as a new-old source of local governments income; 
 • Krajowa konferencja naukowa: Preferencje i sankcje w prawie podatkowym, organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Urząd Skarbowy w Łęcznej; Akademia Leona Koźmińskiego w Warszwie; Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka; WSA w Lublinie; Powiat Łęczyński. Miejsce: Lublin, 19-20 maja 2014 r.  Wygłoszony w języku polskim referat: Preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez rolników indywidualnych na tle porównawczym; 
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: Bratislava Legal Forum 2013, organizator: Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja). Miejsce: Bratysława 10-11 październik 2013 r.Wygłoszony w języku angielskim referat: Tax Preferences Taking Account of the Situation of Taxpayers’ Families in Polish Income Tax;
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Gospodarcze i społeczne strategie działań w warunkach kryzysu finansowego. Doświadczenia Europy Środkowej i Wschodniej, organizator: Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych KUL, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Instytut Socjologii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Miejsce: Nałęczów, 13-15 maja 2013 r. Wygłoszony referat w języku polskim: Taxation of agricultural income in Poland in times of crisis. 

 

Recenzje:

 

 • Bożek W. (red.), System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 423. ISBN 978-83-945471-0-3 (recenzja wspólna: E. Kowalewska, K. Święch – Kujawska, M. Musiał); 
 • Mańczyk P. (red.), Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 241. ISBN 978-83-945471-2-7 (recenzja wspólna E. Kowalewska, W. Bożek).

 

Udział w grantach (projektach) badawczych:

 

 • wykonawca grantu: Tax authorities in the V4 countries. Common experience after accession to the European Union, finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Numer wniosku: 2142011, Kierownik grantu: dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL. Realizacja w latach 2015-2016;
 • wykonawca grantu: Nowy model opodatkowania rolnictwa w Polsce, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Numer wniosku: 2013/09/B/HS5/04503. Kierownik grantu: dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL. Realizacja w latach 2014-2017.

 

 

Odbyte stypendia, staże, kwerendy:

 

 • luty 2017 - lipiec 2017 - pobyt naukowo-badawczy w Uniwerystecie Jana Palackiego w Ołomuńcu (Czechy) w ramach stypendium ufundowanego przez Miedzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 
 • wrzesień 2013 – grudzień 2013 - staż naukowo-dydaktyczny odbyty w Uniwersytecie Aldo Moro w Bari (Włochy);

 

Varia:

 

 • od lipiec 2015   - członek redakcji Comparative Law Review (Polska)
 • od lutego 2017 - styczeń 2018 członek redakcji Revista Tax Magazine (Rumunia)

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 

 • Ćwiczenia z prawa finansów publicznych (kierunek prawo)
 • Ćwiczenia/warszaty z prawa podatkowego (kierunek administracja, prawo)
 • Konwersatorium z podatków pośrednich (kierunek prawo)
 • Wykład z podatków i opłat lokalnych (kierunek administracja) 

 

Promocja pracy doktorskiej:

Grudzień 2010 rok.

Tytuł rozprawy: "Opodatkowanie działalności rolniczej prowadzonej przez osoby fizyczne"

Promotor pracy: dr hab. Paweł Smoleń, prof KUL

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Głuchowski (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)

i prof. dr hab. Wanda Wójtowicz ( UMCS)

 


 

Konsultacje w semestrze letnim :

 

czwartek - godz. 10.50-12.30

 

Plan zajęć w roku akademickim

 

Kontakt e-mail:

mburzec(at)kul.pl

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2024, godz. 10:45 - Marcin Burzec