Dr hab. Monika Münnich

 

Życiorys naukowy 

W latach 1992-2000 odbyła studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na dwóch wydziałach, na Wydziale Nauk Humanistycznych i na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Tytuł magistra nauk humanistycznych uzyskała w roku 1998, broniąc pracę magisterską pt: „Średniowieczna ideologia władzy w kronikach Galla Anonima i Kosmasa z Pragi", napisaną pod kierunkiem s. prof. dr hab. U. Borkowskiej. Tytuł magistra nauk prawnych otrzymała w roku 2000. Jej praca magisterska pt: „Kontrola podatkowa w polskim prawie podatkowym", napisana została na seminarium prowadzonym przez prof. dr hab. W. Łączkowskiego. W październiku 2000 r. rozpoczęła pracę w charakterze asystentki przy Katedrze Finansów i Prawa Finansowego. W czerwcu 2005 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych na podstawie obrony rozprawy doktorskiej pt. "Model i formy kontroli finansowej wykonywanej przez organy polskiej administracji skarbowej".

Z dniem 1 stycznia 2006 r. została zatrudniona na stanowisku adiunkta.

Jest członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej – Stowarzyszenia przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Po przeprowadzonym postępowaniu habilitacyjnym  w dniu w dniu 15 maja 2018 r. Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w drodze uchwały nadała dr Monikce Münnich stopień doktora habilitowanego.

 

 

 

Monografia autorska

 1.  Kontrola podatkowa. Geneza i rozwój procedury, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 229, ISBN 978-83-7702-090-6
 2. Nieostre zwroty ocenne w polskim prawie podatkowym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 264, ISBN 978-83-8061-410-9 

 Publikacje w czasopismach naukowych 

 1. Charakterystyka kontroli skarbowej jako organu wykonawczego władz skarbowych w II Rzeczypospolitej Polskiej, „Roczniki Nauk Prawnych”, 2005, T. XV, nr 2, s. 131-144.
 2. Wybrane elementy unifikacji przepisów Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej w zakresie wykonywania kontroli podatkowej przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, „Gdańskie Studia Prawnicze. Studia Prawno-Finansowe” 2007, t. XVI, s. 403-420.
 3. Wywiad skarbowy: policja fiskalna czy służby specjalne w aparacie skarbowym? Studium prawne, „Studia Prawnicze KUL" 2012, Nr 4 (52), s. 87-105.
 4. Subwencja budżetowa dla partii politycznych, „Państwo i Prawo” 2013, Nr 12, s. 60-72.
 5. Charakterystyka wyniku kontroli jako rozstrzygnięcia kończącego postępowanie kontrolne. Problemy interpretacyjne, „Roczniki Nauk Prawnych” 2014, T.  XXIV,   nr  2.
 6. Wybrane organy podatkowe posiadające uprawnienia organów podatkowych. kwestie Kontrowersyjne, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2015, nr 7, s. 7-14.
 7. Charakterystyka opłaty legalizacyjnej jako daniny publicznej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, nr 10, s. 69-87.
 8. Polityka finansowo-podatkowa władz komunistycznych wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, "Roczniki Humanistyczne" 2018, T. LXVI, z. 2, s. 115-135, ISSN 0035-77-07.
 9. Przyczyny i cele stosowania zwrotów niedookreślonych w przepisach prawa skarbowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne” T, LXXI, z. 1, 2019, s. 167-186, ISSN 0070-2471.
 10. Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – specyficzna klauzula generalna czy definicja legalna?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2020, z. 1, s. 203-215, ISSN: 0035-9629.

 11. Application of the General Clause of Reasonableness and Criterion of Rationality in Polish Tax Law, "REVIEW OF EUROPEAN AND COMPARATIVE LAW" VOLUME XLIII, YEAR 2020, ISSUE 4, pp. 7-22, DOI: https://doi.org/10.31743/recl.5698.

 12. Aksjologia zewnętrzna klauzul generalnych obowiązujących w polskim prawie podatkowym, STUDIA PRAWNICZE KUL 2 (86) 2021, s. 153-168, https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/12204/11465
 13. The Concept of Subjective Rights in Tax Law, „Krytyka Prawa”, tom 13, nr 2/2021, s. 111–129, ISSN 2080-1084,http://creativecommons.org/licenses/by/4.0.  

Sprawozdania

 1. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym. Konferencja naukowa. Baranów Sandomierski 27-28 maja 2013 r., ISBN 1897-7146.
 2. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Opodatkowanie działalności gospodarczej. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Nałęczów 5-6 czerwca 2017 r., "Studia Prawnicze KUL"2017, nr 3, s. 193-200, ISBN 1897-7146.
 3.  X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Fiskalne i pozafiskalne granice opodatkowania - relacja, "Przegląd Podatkowy" 2018, nr 11, s. 10-12, ISSN 0867-7514. 

 

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej

 1. Prawa i obowiązki stron kontroli podatkowej, w: Szanse i bariery rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Aspekty ekonomiczno-prawne, red. T. Guz, P. Marzec, Z. Michalski, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Tomaszów Lubelski – Sandomierz 2006, s. 208-232 ISBN 83-924970-0-7.
 2. Zintegrowany system kontroli podatkowej. Polski model jednolitej kontroli podatkowej czy mit legislacyjny, w: Ordynacji podatkowa w teorii i praktyce, red. B. Kucia-Guściora, M. Münnich, L. Bielecki, A. Krukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 235-254, ISBN 978-83-7363-710-8.
 3. Ulga prorodzinna w podatku dochodowym od osób fizycznych, w: Problemy i kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych, red. B. Kucia-Guściora, P. Smoleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 27-39, ISBN 978-83-7363-810-5.
 4. Problem definicji organu podatkowego, w: System organów podatkowych w Polsce, red. P. Smoleń, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2009, s. 53-62, ISBN 978-83-7677-071-0.
 5. Ewolucja terenowych organów podatkowych, w: System organów podatkowych w Polsce, red. P. Smoleń, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2009, s. 145-156, ISBN 978-83-7677-071-0.
 6. Ustrój i właściwość terenowych organów administracji skarbowej, w: System organów podatkowych w Polsce, red. P. Smoleń, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2009, s. 157-230, ISBN 978-83-7677-071-0 (współautor L. Bielecki).
 7. Uwagi końcowe, w: System organów podatkowych w Polsce, red. P. Smoleń, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2009, s. 157-230, ISBN 978-83-7677-071-0, (współautor L. Bielecki.)
 8. Opodatkowanie dochodów rodziny w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wybrane zagadnienia, w: Prawo rodzinne w dobie przemian, red. P. Kasprzyk, P. Wiśniewski, Wydawnictwo Lublin 2009, s. 249-266, ISBN 978-83-7306-453-9/ ISBN 978-83-7363-882-2.
 9. Podmioty posiadające legitymacje procesową do występowania w postępowaniu podatkowym w charakterze strony (wybrane zagadnienia), w: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce, red. M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 315-330, ISBN 978-83-7702-000-5.
 10. Procedura czynności sprawdzających. Wybrane zagadnienia, w: W Służbie nauki prawa finansowego. Jubileusz obecności Profesora Jana Głuchowskiego w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, A. Pomorska, P. Smoleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 1 27-143, ISBN 978-83-7702-036-4.
 11. Miejsce prowadzenia kontroli podatkowej, w: W świecie finansów i prawa finansowego, red. B. Kłosowska, P. Prewysz-Kwinto, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2010, s. 103-124, ISBN 978-83-930828-1-0.
 12. Małżonkowie jako strona procedur podatkowych uregulowanych w ordynacji podatkowej, w: Ordynacja podatkowa. Zagadnienia proceduralne, red. M. Popławski, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2011,  s. 19-33, ISBN 978-83-89620-94-1.
 13. Pojęcie „przepisów prawa podatkowego” w ordynacji podatkowej a wspólnotowe prawo podatkowe, w: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo podatkowe, red. M. Duda, M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL,  LUBLIN 2011, ss. 129-144, ISBN 978-83-7702-180-4.
 14. Wykorzystanie ogólnej rezerwy budżetowej. Wybrane zagadnienia, w: Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wojtowicz, red. A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Gorgol, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 69-79, ss. 10, ISBN 978-83-7784-059-7.
 15. Finanse publiczne, s. 37-45, ss. 9; Pojęcie budżetu, s. 61-72, ss. 11; Kontrola i nadzór w administracji, s. 123-129, ss. 7, w: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. J. Szczot, Polihymnia, Lublin 2012, , ISBN, 978-83-7270-977-6.
 16. Generalne klauzule odsyłające jako przesłanki prawnej stosowania przez organy podatkowe uznania administracyjnego - wybrane zagadnienia, w: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Procesowe prawo podatkowe, red. B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 225-242, ISBN 978-83-7702-686-1,  (współautor A. Gawron-Karpiuk).
 17. Deklaracja Praw Podatnika, w: Preferencje podatkowe, red. B. Kucia-Guściora, M. Burzec, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-806-3, s. 13-28. 
 18. Finanse publiczne (s. 37-45); Pojęcie budżetu (s. 47-58); Kontrola i nadzór w administracji (s.109-115), w: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, ed. J. Szczot, Wydanie II, Lublin 2014, Polihymnia, ISBN 978-83-7847-144-8.
 19. Zwroty niedookreślone i klauzule generalne w prawie podatkowym. Instrumenty ochrony praw a podatnika czy fundament luzu decyzyjnego organów podatkowych?, w: Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej, red. E. Wójcikowska, t. 2, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2013, ISBN 978-83-7455-363-6, s. 146-156
 20. The development of structures and responsibilities of the governmental tax authorities, in: Fiscal Administration in Poland, ed. P. Smoleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 21-24, ISBN 978-83-7702-972-5.
 21. The competencies and classification of tax authorities, in: Fiscal Administration in Poland, ed. P. Smoleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 34-36 ISBN 978-83-7702-972-5
 22. Tax authority, fiscal adminsitration - problems of difinition, in: Fiscal Administration in Poland, ed.  P. Smoleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 29-34, ISBN 978-83-7702-972-5, (co-author P. Smoleń).
 23. The Characteristics of Governmental Authorities of the Fiscal Administration in Poland, in: Fiscal Administration in Poland, ed.  P. Smoleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 93-129, ISBN 978-83-7702-972-5.
 24. Government tax administrations authorities, w: Tax authorities in the Visegrad Group countries. Common experience after accession to the European Union, red. Marcin Burzec, Paweł Smoleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 173-187.
 25. Problems in interpreting tax exemption of medical sevices as regulated by the UE VAT Directive and Polish VAT Act, w: Selected issues in taxation and tax authorities in Central Europe, red. Paweł Smoleń,Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, IBSN 978-83-8061-336-2, s. 113-126.
 26. The status of a person liable for payment of agricultural tax in light of the tax preferences regulated in the Tax Ordinance Act [w:] Essential problems with taxation of agriculture, ed. Paweł Smoleń, Marcin Burzec, Wydawnictwo KUL,  Lublin 2017, ISBN 978-83-8061-404-8, s. 191-202.
 27. Wybrane zagadnienia z zakresu ogólnego prawa podatkowego, w: Opodatkowanie rolnictwa w Polsce. Weryfikacja założeń, perspektywy zmian, red. P. Smoleń, C.H.Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8706-7, s. 129-143. (współautor P. Pomorski), .
 28. Podatek akcyzowyw: Opodatkowanie rolnictwa w Polsce. Weryfikacja założeń, perspektywy zmian, red. P. Smoleń, C.H.Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8706-7, s. 337-356.
 29. Elementy cywilistycznej klauzuli generalnej rozsądku w polskim prawie podatkowym, w: Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, red. A. Kaźmierczak, A. Franczak, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8187-135-8, s. 129-139.
 30. Determinanty wprowadzania klauzul generalnych do przepisów prawa podatkowego, w: Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania, red. A. Gorgol, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-597-0, s. 405-415.

 

Komentarze do ustaw

 1. Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych (Komentarz do art. 68-71), w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń,C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 454-469, ss. 17, ISBN 978=83-255-3307-6, (współautor A. Bartoszewicz).
 2. Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa (Komentarz do art. 124-161, 167-170), w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 677-769, 788-800, ss. 106, ISBN 978=83-255-3307-6.
 3. Komentarz do art. 15 (s. 163-168); art. 17 (s. 174-184); 17a (s. 185); 18-18b (s. 185-187); 130-132 (s. 660-667), w: Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2013,  C.H.Beck, ISBN 978-83-255-4523-9.
 4. Komentarz do art. 15 (s. 167-172); art. 17 (s. 178-188); 17a (s. 188); 18-18b (s. 188-191); 130-132 (s. 680-687), w: Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, C.H.Beck, Warszawa 2014,  ISBN 978-83-255-6170-3, Wydanie II.
 5. Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych (Komentarz do art. 68-71), w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń,  C.H. Beck, Warszawa 2014 s. 489-506, ISBN 978-83-255-6136-9, (współautor A. Bartoszewicz), Wydanie II.
 6. Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa (Komentarz do art. 124-161, 167-170), w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń,  C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 758-847, 868-80, ISBN 978-83-255-6136-9, Wydanie II.
 7. Komentarz do art. 15 (s. 192-196); art. 17 (203-214); art. 17a-17b (214-215); 18-18d (s. 217-221); art. 130-132a (s. 745-753), w: Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowskiego, Warszawa 2016, ISBN 978-82-255-8772-7, Wydanie VI
 8. Komentarz do art. 15 (s. 201-206); art. 17 (211-221); art. 17a-17b (221-222); 18-18d (s. 222-231); art. 130-132a (s. 782-789), w: Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowskiego, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8000-6, Wydanie VII.
 9. Komentarz do art. 15 (s. 218-224); art. 17 (230-241); art. 17a-17b (214-215); 18-18d (s. 241-246); art. 130-132a (s. 884-893), w: Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowskiego, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8158-102-8, Wydanie VIII.

Rozdziały w podręczniku akademickim:

 1. Ordynacja podatkowa - część procesowa, w: P. Smoleń, W. Wójtowicz, M. Burzec, M. Duda, A. Gorgol, B. Kucia Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Wydawnictwo C. H. Beck., Warszawa 2014, , s. 141-244, ISBN 978-83-255-5690-7, Wydanie I.
 2. Czynności sprawdzające, w: P. Smoleń, W. Wójtowicz, M. Burzec, M. Duda, A. Gorgol, B. Kucia Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Wydawnictwo C. H. Beck., Warszawa 2014, s. 258-259, ISBN 978-83-255-5690-7, Wydanie I.
 3. Kontrola podatkowa, w: P. Smoleń, W. Wójtowicz, M. Burzec, M. Duda, A. Gorgol, B. Kucia Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Wydawnictwo C. H. Beck., Warszawa 2014, s. 259-267, ISBN 978-83-255-5690-7, Wydanie I.
 4. Kontrola skarbowa, w: P. Smoleń, W. Wójtowicz, M. Burzec, M. Duda, A. Gorgol, B. Kucia Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Wydawnictwo C. H. Beck., Warszawa 2014, s. 570-279, ISBN 978-83-255-5690-7, Wydanie I.
 5. Ordynacja podatkowa - część procesowa, w: P. Smoleń, W. Wójtowicz, M. Burzec, M. Duda, A. Gorgol, B. Kucia Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Wydawnictwo C. H. Beck., Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7268-6, s. 145- 241, Wydanie II,
 6. Czynności sprawdzające, w: P. Smoleń, W. Wójtowicz, M. Burzec, M. Duda, A. Gorgol, B. Kucia Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Warszawa 2015, s. 255-257, ISBN 978-83-255-7268-6, Wydanie II.
 7. Kontrola podatkowa, w: P. Smoleń, W. Wójtowicz, M. Burzec, M. Duda, A. Gorgol, B. Kucia Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, Prawo podatkowe red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Lublin 2015, s. 257-264, ISBN 978-83-255-7268-6, Wydanie II.
 8. Kontrola skarbowa, w: P. Smoleń, W. Wójtowicz, M. Burzec, M. Duda, A. Gorgol, B. Kucia Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Lublin 2015, s. 572-580, ISBN 978-83-255-7268-6, Wydanie II. 
 9. Ordynacja podatkowa - część procesowa, w: P. Smoleń, W. Wójtowicz, M. Burzec, M. Duda, A. Gorgol, B. Kucia Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Wydawnictwo C. H. Beck., Warszawa 2017, s. 148-238, Wydanie III.
 10. Czynności sprawdzające, w: P. Smoleń, W. Wójtowicz, M. Burzec, M. Duda, A. Gorgol, B. Kucia Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Wydawnictwo C. H. Beck., Warszawa 2017, s. 253-254, Wydanie III.
 11. Kontrola podatkowa, w: P. Smoleń, W. Wójtowicz, M. Burzec, M. Duda, A. Gorgol, B. Kucia Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Wydawnictwo C. H. Beck., Warszawa 2017, s. 255-261, Wydanie III. 
 12. Ordynacja podatkowa - część procesowa, w: P. Smoleń, W. Wójtowicz, M. Burzec, M. Duda, A. Gorgol, B. Kucia Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Wydawnictwo C. H. Beck., Warszawa 2019, s.151-245, ISBN 978-83-8158-462-3, Wydanie IV.

 13. Czynności sprawdzające, w: P. Smoleń, W. Wójtowicz, M. Burzec, M. Duda, A. Gorgol, B. Kucia Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Wydawnictwo C. H. Beck., Warszawa 2019, s. 268-270, ISBN 978-83-8158-462-3, Wydanie IV.

 14. Kontrola podatkowa, w: P. Smoleń, W. Wójtowicz, M. Burzec, M. Duda, A. Gorgol, B. Kucia Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Wydawnictwo C. H. Beck., Warszawa 2019, s. 270-277, ISBN 978-83-8158-462-3, Wydanie IV.

 15. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń, w: Smoleń, W. Wójtowicz, M. Burzec, M. Duda, A. Gorgol, B. Kucia Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Wydawnictwo C. H. Beck., Warszawa 2019, s. 277-279, ISBN 978-83-8158-462-3, Wydanie IV.

 16. Zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji okrętowej, w: Smoleń, W. Wójtowicz, M. Burzec, M. Duda, A. Gorgol, B. Kucia Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Wydawnictwo C. H. Beck., Warszawa 2019, s. 459-463, ISBN 978-83-8158-462-3, Wydanie IV.

 

Redakcja monografii wieloautorskich recenzowanych:

 

 1. Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, red. B. Kucia-Guściora, M. Münnich , L. Bielecki, A. Krukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 286, ISBN 978-83-7363-710-8.
 2. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce, red. M. Münnich, A. Zdunka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 365, ISBN 978-83-7702-000-.
 3. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo podatkowe, red. M. Duda, M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL,  LUBLIN 2011, ss. 274, ISBN 978-83-7702.
 4. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego, red. M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2012, ss.196, ISBN 978-83-7702-441-6.
 5. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Procesowe prawo podatkowe, red. B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 310, ISBN 978-83-7702-686-1.
 6. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym, red. M. Duda, M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 379, ISBN 978-83-7702-842-1.
 7. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym, B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 387, ISBN 978-83-8061-030-9.
 8. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowegow Polsce. Ocena i kierunki zmian, red. B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 322, ISBN 9788380613287.
 9. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Wpływ orzecznictwa na prawo podatkowe, red. B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 250, ISBN 978-83-8061-514-4.
 10. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Opodatkowanie działalności gospodarczej, red. B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, R. Zieliński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 284, ISBN 978-83-8061-609-7.
 11. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Granice opodatkowania, red. M. Münnich, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 254, ISBN 978-83-8061-709-4.

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych:

 1. Zintegrowany system kontroli podatkowej. Polski model jednolitej kontroli podatkowej czy mit legislacyjny?- referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt: „Ordynacja podatkowa - teoria i praktyka” w dniach 21 - 22 czerwca 2007 r. w Nałęczowie.
 2. Podmioty posiadające legitymacje procesową do występowania w postępowaniu podatkowym w charakterze strony referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt: Stanowienie i wykonywanie prawa podatkowego - stan obecny i kierunki zmian w dniach 25-26 czerwca 2009 r. w Łęcznej.
 3. Deklaracja Praw Podatnika - referat wygłoszony podczas konferencji krajowej pt. Preferencje podatkowe. W dniu 20 lutego 2013 r. w Lublinie
 4. Zwroty niedookreslone i klauzle generalne w prawie podatkowym. Instrument ochrony praw podatnika czy fundament luzu decyzyjnego organów podatkowych? - referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt: Prawa i wolności jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej - stan obecny i wyzwania w dniu 9 maja 2013 r. w Częstochowie,
 5. Wynik kontroli. Hybryda rozstrzygnięcia procesowego - referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym w dniach 27-28 maja 2013 r. w Baranowie Sandomierskim.
 6. Podatnik versus organ podatkowy, czyli dlaczego się nie lubimy, nie ufamy sobie i co zrobić aby tę relację poprawić? - referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Preferencje i sankcje w prawie podatkowymw dniach 19-20 maja 2014 r. w Lublinie (współreferent A. Zdunek)
 7. Funkcje klauzuli generalnej dobrej wiary w podatku od towarów i usług w świetle orzecznictwa unijnego i krajowego – referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Wpływ orzecznictwa na prawo podatkowe w dniach 6-7 czerwca 2016 r. w Zamościu.
 8. Polityka finansowo-podatkowa władz komunistycznych wobec KUL w okresie PRL, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Jedyna taka uczelnia między Berlinem a Władywostokiem. KUL w realiach systemu komunistycznego (1944-1989) w dniach 20-21 października 2016 r. w Lublinie.
 9. Determinanty wprowadzania klauzul generalnych do przepisów prawa podatkowego, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zjazd kater Prawa Finansowego. Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania. Mierzęcin, 22-24 października 2018 r. 
 10. Wpływ kryterium racjonalności na zakres odpowiedzialności podatnika w ustalaniu kosztów uzyskania przychodów, referat wygłoszony na XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce Odpowiedzialność w prawie podatkowym zorganizowanej w Sandomierzu przez ALK, Izbę Administracji Skarbowej w Lublinie oraz WSA w Lublinie oraz Fundację Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski w dniach 6-7 czerwca 2019 r.
 11. Klauzule generalne jako instrumenty gwarantujące bezpieczeństwo i pewność prawa podatkowego, referat wygłoszony na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy”, Lublin, 6-7 listopada 2020 r.

 12. Doradca podatkowy jako zawód zaufania publicznego, referat wygłoszony na konferencji naukowej pt.: "Zawody zaufania publicznego - tradycje i wyzwania współczesności" zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie oraz Stowarzyszeniem Amicus Facultatis. Iuris Stetinensis w dniach 15-16 kwietnia 2021 r.

 13. Pozycja procesowa doradcy podatkowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, referat wygłoszony na konferencji międzynarodowej pt.: „Finansowoprawne regulacje okresu pandemii”. “Financial Regulation in the Times of the COVID-19 pandemic” w dniu 21 maja 2021 r. 

 

 • Zajęcia dydaktyczne:

 

 • Wykład: Prawo finansowe (dla studentów III roku prawa studiów niestacjonarnych - Lublin).

 • Wykład: Prawo podatkowe (dla studentów III roku Prawa studiów niestacjonarnych).
 • Ćwiczenia: Prawo finansowe (dla studentów III roku prawa studiów stacjonarnych).
 • Ćwiczenia: Prawo podatkowe (dla studentów III roku Prawa studiów niestacjonarnych - Lublin).
 • Warsztaty: Prawo podatkowe (dla studentów III roku Prawa studiów stacjonarnych).
 • Wykład kluczowy: Ustrojowe i procesowe prawo podatkowe (dla studentów od  III do V roku prawa studiów stacjonarnych - Lublin).
 • Konwersatorium: Optymalizacja podatkowa w biznesie (dla studentów III r. Administracji studiów stacjonarnych).
 • Konwersatorium: Interpretacje przepisów polskiego i europejskiego prawa podatkowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów stacjonarnych).
 • Wykład fakultatywny: Optymalizacja podatkowa (dla studentów specjalizacji Prawo w Biznesie) 
 • Seminarium z prawa finansowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

 

 

 Promocja pracy doktorskiej:

 czerwiec 2005

  

Tytuł rozprawy: Model i formy kontroli finansowej wykonywanej przez organy polskiej administracji skarbowej

 Promotor pracy: Prof. dr hab. Jan Głuchowski

 Recenzenci: Prof. dr hab. C, Kosikowski, Prof. dr hab. A. Pomorska

 

 

Konsultacje:

 

Piątek: godz. 11.40-13.20 na platformie MC Teams

 

Plan zajęć w roku akademickim

 

Kontakt e-mail:

mmunnich@kul.pl

 

 

 

 

 

Autor: Monika Münnich
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2021, godz. 22:41 - Monika Münnich