Dr Piotr Pomorski


Życiorys naukowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Pracę magisterską zatytułowaną „Dyrektywy sądowego wymiaru kary w świetle ustawodawstwa polskiego" obronił w Zakładzie Prawa Karnego Porównawczego pod kierownictwem naukowym prof. dra hab. Andrzeja Wąska. Z dniem 1 października 2000 r. został zatrudniony jako asystent w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego. W styczniu 2008 r. obronił rozprawę doktorską pod tytułem: „Problematyka zaległości w płatności podatków państwowych w latach 1993 - 2005". Promotorem pracy był prof. dr hab. J. Głuchowski. Jest adiunktem w Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie.

 

Wykaz publikacji :

 1. Realizacja dochodów podatkowych budżetu państwa w latach 1991-2000, „Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu" 2002, nr 1;

 2. Skala i główne przyczyny wzrostu zaległości w płatności polskich podatków państwowych, [w:] Materiały X Regionalnej Naukowo-Praktycznej Konferencji pt. Problemy tworzenia państwowości praw człowieka na Ukrainie, Lwów 2004;

 3. Zakres i możliwości przeciwdziałania narastaniu zaległości podatkowych, [w:] Sanacja finansów publicznych w Polsce - aspekty prawne i ekonomiczne, red. Z. Ofiarski, Szczecin 2005;

 4. Instytucja umorzenia zaległości podatkowych w świetle przepisów prawa oraz orzecznictwa podatkowego, [w:] Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2005;

 5. Niesprawność systemu windykacji zaległości podatkowych i jej skutki dla systemu podatkowego, [w:] „O nowy ład podatkowy", red. J. Ostaszewski, wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007;

 6. Główne nieprawidłowości w funkcjonowaniu polskiego systemu podatkowego, [w:] Zbiór materiałów międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Aktualne zagadnienia reformy systemu prawnego Ukrainy", wyd. Państwowy Wołyński Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Łuck 2007;

 7. Problemy opodatkowania dochodów nieujawnionych [w:] Problemy i kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych, red. B. Kucia - Guściora, P. Smoleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-810-5, ss. 73-102.
 8. System ulg w spłacie należności podatkowych w świetle przepisów ordynacji podatkowej [w:] Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, red. B. Kucia - Guściora, M.  Münnich, L, Bielecki, A,, Krukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-710-9, ss.9-32.
 9. Wójt, burmistrz, (prezydent miasta), [w:] System organów podatkowych w Polsce, red. P. Smoleń, Warszawa 2009, (współautor M. Duda); Wydawnictwo Wiedza i Praktyka SA, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7677-071-0, ss. 239 - 244, 292 - 312.

 10. Uwarunkowania polityki fiskalnej w kontekście reformy opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce, red. M.  Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ISBN 978-83-62203-00-0, ss. 9-32.
 11. Racjonalizacja wydatków publicznych na obronę narodową [w:] Konstytucyjny obowiązek obrony Ojczyzny - uwarunkowania organizacyjno - prawne, Wydawnictwo Diecezjalne, Stalowa Wola 2009, ISBN 978-83-927605-4-2, ss. 183-200.
 12. Instytucja poręczenia (kompensaty) w polskim prawie podatkowym [w:] W służbie nauki prawa finansowego - jubileusz obecności profesora Jana Głuchowskiego w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL ,  Lublin 2010, ISBN 978-83-7702-036-4, ss. 145-158.
 13. Struktura i znaczenie dochodów podatkowych w świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej [w:] Stanowienie i stosowania prawa podatkowego w Polsce - wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo podatkowe, red. M. Duda, M.  Münnich, A. Zdunek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83-7702-180-4, ss. 233-254.
 14. Personalizacja podatków samorządowych [w:] Pobór podatków samorządowych, red. A. Krukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN 978-83 -7702-270-2, ss. 35-56.
 15. Komentarz do art. 72 - 102, [w:] P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych - komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-3307-6, ss. 470-555.
 16. Funkcje podatków samorządowych w kontekście reformy finansów publicznych, [w:] Danina publiczna w służbie samorządu, red. A. Krukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ISBN 978 - 83 - 7702 - 439 - 3, ss. 31-52.
 17. Autorstwo haseł: Funkcje finansów publicznych (s. 15-16), Polityka finansowa (s. 16-17), Debudżetyzacja (20-21), Finanse publiczne (s. 25-26), Formy budżetowania (s. 26-27), Partnerstwo publiczno-prywatne (s. 40-42), Skarb Państwa (s. 44-46), Bon skarbowy (s. 61-62), Dług publiczny w prawie wspólnotowym (s. 62-63), Dług j.s.t. (s. 63 ), Gwarancja publiczna (s. 64), Kredyt publiczny (s. 64-65), Obligacja skarbowa (s. 65), Państwowy dług publiczny (s. 66), Poręczenie publiczne (s. 67), Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa (s. 67-), Pożyczka publiczna (s. 6768), Procedury ostrożnościowo – sanacyjne (s. 68-69), Program sanacyjny (s. 69-70), Skarbowe papiery oszczędnościowe (s. 70-71), Tytuły dłużne (S. 71), Zarządzanie długiem publicznym (s. 71-72) -  [w:] [w:] M. Burzec, M. Duda,  B. Kucia-Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, P. Smoleń, Prawo finansów publicznych. Kompendium Akademickie, red. P. Smoleń, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ISBN 978-83-264-3973-5.
 18. Autorstwo haseł: Bank (s. 13-15), Bank centralny (s. 15- 16), Bank handlowy (s. 18-20), Bank operacyjny (s.23), Bank specjalistyczny (s. 24-25), Bank uniwersalny (s.29), Bank zagraniczny (s.30), Bankowe papiery wartościowe (s.31-33), Bankowość (s.33), Bilans płatniczy (s. 40-41), Działalność transgraniczna (s. 41-42), Fundusze banku (s.56-58), Gospodarka finansowa banku (s. 60-61), Home country control (s.63), Instrumenty polityki pieniężnej (s.63-67), Instytucja finansowa (s.67-68), Instytucja kredytowa (s.69), Konsorcjum bankowe (s.74), Monobank (s.80-81), Mutual recogniton (s. 81-82), Nadzór finansowy (s. 82-84), Nadzór skonsolidowany (s. 84-85), Narodowy Bank Polski (s. 85- 88), Normy ostrożnościowe (s.88-89), Outsourscing (s.92), Płynność płatnicza (s.94), Polityka pieniężna (s. 94-95), Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy w sektorze bankowym (s. 100-102), Przejęcie banku (s.104-105), Rada Polityki Pieniężnej (s.105-106), Regulacja sektora bankowego (s.106-107), Rekapitalizacja banków ( s. 107- 108), Ryzyko bankowe (s. 108- 109), Safety and soundness regulation ( s. 109-110), Sieć bezpieczeństwa finansowego (s. 110-111), Single licence rule ( s. 111-112), Statut banku ( s. 117-118), System bankowy ( s. 118 - 119), System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w banku (s. 119-120), Zarząd NBP (s.127), Zasada bezpiecznego działania banków (s.127-128), Zasada samodzielnosci banków (s. 128 - 129), Zasada uniwersalizmu banków (s. 13) [w:]  M. Burzec, M. Duda, M. Jędrzejczyk, B. Kucia-Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, P. Smoleń, Publiczne prwo bankowe, prawo celne, prawo dewizowe. Kompendium akademickie, red. P. Smoleń, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ISBN 978-83-264-4038-0.
 19. Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego a problem preferencji podatkowych, [w:] B. Kucia – Guściora, M. Burzec (red.) „Preferencje podatkowe”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 185-202, liczba znaków: 29 550 (tj. 0,73 arkusza wydawniczego), ISBN 978-83-7702-806-3
 20. Autorstwo rozdziałów: System podatkowy i jego uwarunkowania (rozdział II § 8),  Prawo o zobowiązaniach podatkowych (rozdział III § 10),  Podatek dochodowy od osób fizycznych (rozdział VII § 28), Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń (rozdział V, § 23), Podatek od środków transportowych (rozdział VIII, § 37), Pojęcie i cechy opłat oraz parapodatków (rozdział XII, § 51), Opłata skarbowa (rozdział XII, § 52), Opłata eksploatacyjna oraz inne opłaty geologiczne (rozdział XII, § 56), Opłaty w prawie wodnym ( rozdział XII, § 57) [w:] Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz, Marcin Burzec, Michalina Duda, Andrzej Gorgol, Beata Kucia – Guściora, Monika Münnich, Piotr Pomorski: Prawo podatkowe, red. Paweł Smoleń i Wanda Wójtowicz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014, ISBN 978-83-255-5690-7,
 21. Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego a problem preferencji podatkowych, [w:] Preferencje podatkowe, red. B. Kucia-Guściora, M. Burzec, Lublin 2013, ISBN: 978-83-7702-806-3, ss. 185-201
 22. Rozstrzygnięcia podatkowe a problem klauzul generalnych na przykładzie postępowań dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce - rozstrzygnięcia podatkowe, red. M. Duda, M. Munnich, A. Zdunek, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-842-1, ss. 301-320.
 23. Efektywność polskiej polityki podatkowej względem rolnictwa, "Finanse Komunalne" nr 10/2014, ss. 34-40.
 24. Sieć bezpieczeństwa finansowego - nowe obowiązki organów administracji publicznej, [w:] D. Tyrawa, I. Butryn (red.), Ewolucja zadań podmiotów funkcjonujących w strukturze państwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-954-1, ss. 171-184.
 25. Mediacja w prawie podatkowym [w:] T. Rakoczy (red.) Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-7702-970-1, ss. 131-143.
 26. Podatek jako sankcja? Rozważania na tle projektowanego podatku od transakcji finansowych, [w:] B. Kucia - Guściora, M. Munnich, A. Zdunek (red.) Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-030-9, ss. 19 - 36.
 27. Bezpieczeństwo finansowe państwa z perspektywy prawno - ekonomicznej [w:] W. Lis (red.) Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-060-6, ss. 81-107.
 28. Autorstwo rozdziałów: (1.3) A historical review of the local self – governement in Poland ( ss. 25-29), (4.3.2) Tax relief in the case of tax liabilities (ss.166-170), (4.3.3) Extraordinary legal solutions in the case of tax liability expiration (ss. 170-173), (4.3.4) Assessment and collection of communal taxes ( ss. 173 – 182), (4.4). Final remarks ( ss. 182-185) w recenzowanej monografii naukowej "Fiscal Administration in Poland" edit. P. Smoleń, Lublin 2015
 29. Autorstwo rozdziałów: Rozdział II par. 8 („System podatkowy i zasady jego tworzenia”, ss. 54-74), Rozdział III par. 10 („Prawo o zobowiązaniach podatkowych”, ss. 79- 139), Rozdział V par. 23 („Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń”, ss. 271-273), Rozdział VII par. 28 („Podatek dochodowy od osób fizycznych”, ss. 359 – 386), Rozdział VIII par. 37 („Podatek od środków transportowych”, ss. 481 – 483), Rozdział XII par. 51 („Pojęcie i cechy opłat oraz parapodatków”, s. 581-582) par. 52 („Opłata skarbowa, ss. 582-584) par. 56 („Opłata eksploatacyjna oraz inne opłaty geologiczne”, ss. 592-594), par. 57 („Opłaty w prawie wodnym”, s. 594) w podręczniku "Prawo podatkowe" red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2015
 30. Historia nauki skarbowości i prawa skarbowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do 1939 roku [w:] T. Nieborak (red.):  Magistri Nostri skarbowości i prawa skarbowego w Polsce do 1939 roku, Wydawnictwo UAM, Poznań 2016, ISBN 978-83-232-3001-4, ss. 221-224.
 31. Municipal administrator ( mayor of a town, president of a city) as a self - government tax authority, [w:] P. Smoleń, M. Burzec (red.), Tax authorities in the Visegrad Group Countries. Common experience after accession the the European Union, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-205-1, ss.207 – 222.

 32. Public interest as a prerequisite of the mayor’s financial activity in Poland [w:] P. Smoleń (red.),  Selected issues of taxation and tax authorities in central Europe, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN 973-83-8061-336-2, ss. 263 - 277.

 33. Celowość i efektywność preferencji podatkowych dla instytucji finansowych [w:] Beata, Kucia-Guściora, Monika, Munnich, Adam, Zdunek, Robert, Zieliński (red.) Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 33 – 48
 34. Subjective aspects of taxation on agriculture - current state and de lege ferenda conclusions [w:] P. Smoleń, M. Burzec (red.), Essential problems with taxation of agriculture, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 177 - 190.
 35.  "System podatkowy w oczach przedsiębiorców" [w:] B. Kucia - Guściora, M. Munnich, A. Zdunek, R. Zieliński, "Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Opodatkowanie działalności gospodarczej", Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ISBN 978-83-8061-609-7, ss. 33 - 46

Zajęcia aktualne:

 • Prawo finansów publicznych ( wykład / ćwiczenia)
 • Prawo podatkowe ( wykład / ćwiczenia)
 • European Budget and Currency Law (wykład/ ćwiczenia)
 • European Tax Law (wykład)
 • European Banking Law (wykład)
 • Introduction to financial law of the EU member states (wykład / ćwiczenia)
 • Wprowadzenie do prawa finansowego (wykład)
 • System podatkowy w Polsce (wykład - ekonomia)

 

Pozostałe zajęcia:

 

 • Banking Law (wykład - prawo)
 • Prawo bankowe - aspekty wspólnotowe i narodowe ( wykład)
 • Klinika prawa finansowego (laboratorium)
 • Opodatkowanie działalności gospodarczej (wykład - ekonomia)
 • Finanse w Unii Europejskiej (wykład - europeistyka)
 • Podatki w państwach Unii Europejskiej (wykład - europeistyka)
 • Podatki gospodarcze ( wykład - prawo)
 • System organów administracji skarbowej ( wykład - prawo)
 • System podatkowy w Polsce (wykład - ekonomia)
 • Prawo rynków finansowych (wykład - ekonomia)
 • Prawo finansowe i finansowanie nauki ( wykład - naukoznawstwo)
 • Prawo finansowe ( seminarium)

 

Granty:

Wykonawca w grancie: „Nowy model opodatkowania rolnictwa w Polsce” (numer: 2013/09/B/HS5/04503, kierownik projektu: dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL)

 

Promocja pracy doktorskiej:

Styczeń 2008

Tytuł rozprawy: Problematyka zaległości w płatności podatków państwowych w latach 1993 - 2005

Promotor pracy: Prof. dr hab. Jan Głuchowski

Recenzenci: Prof. dr hab. M. Kalinowski (UMK) i Prof dr hab. A. Gomułowicz (UAM)

 

-------------------------------------------


piotrpom@kul.pl

 

Konsultacje w czasie semestru letniego / office hours during summer semester:

LUBLIN:

Wtorek /Tuesday/, 10:30 - 11:30, CI 203, Collegium Iuridicum,

Czwartek /Thursday/, 14:10 - 15:50, C 716, Katedra Finansów i Prawa Finansowego

 

STALOWA WOLA:

środa, 11:40 - 12:30, sala IM 308 (Kwiatkowskiego 3)

 

 

 

 

Autor: Monika Münnich
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2020, godz. 21:57 - Piotr Pomorski