Życiorys naukowy

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Od 1.10.1994r. podjął pracę w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego jako asystent. W latach 1998-1999 był członkiem zespołu ekspertów powołanego przez Prezesa Rady Ministrów przygotowującego kierunki reformy prawa podatkowego. Jest autorem ekspertyz przygotowanych na zlecenie Biura Analiz i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, dotyczących proponowanych zmian w polskim prawie podatkowym.  W latach 2000-2004 w ramach prowadzonych badań kilkakrotnie przebywał w International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie. Oprócz tego jako uczestnik różnych programów i projektów naukowych odbył staże i stypendia  m.in. w Uniwersytecie Groningen(Niderlandy),University of Bari Aldo Moro (Włochy),Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University in Tbilisi(Gruzja), Palacký University Olomouc (Czechy), Aleksandër Xhuvani University of Elbasan (Albania). Kierował międzynarodowymi i krajowymi zespołami badawczymi m.in. w trakcie realizacji projektów naukowych:„Tax authorities in the V4 countries. Common experience after accession to the European Union" , grant Visegrad Fund No. 21420111 czy  „Nowy model opodatkowania rolnictwa w Polsce”; grant NCN (OPUS 5), nr 2013/09/B/HS5/04503.

 

Przewodniczący Rady Naukowej Międzynarodowej Sieci Naukowej KULTAX.  Członek oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (Sekcja Prawo). Członek Rady Redakcyjnej kwartalnika „Casus". Wchodzi również w skład Rady Programowej miesięcznika „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych",  czasopisma „Prawo i Polityka" oraz Rady Naukowej czasopisma  "Kwartalnik Prawa Podatkowego". Ekspert zewnętrzny do spraw oceny wniosków  dotyczących ministerialnych stypendiów dla studentów i wybitnych młodych naukowców. W  2007 roku Prezes Rady Ministrów powołał go na stanowisko Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie - funkcję tę pełnił przez dwie kadencje. 

Publikacje oraz zajęcia dydaktyczne obejmują szeroką problematykę prawa finansowego.  

 

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II kieruje Katedrą Finansów i Prawa Finansowego. W latach 2008 - 2012 zostały mu powierzone obowiązki dyrektora Instytutu Prawa. W latach 2012 -2019 pełnił funkcję Prorektora  KUL.  Z dniem 1 lutego 2009 r. został powołany na stanowisko profesora KUL.   

 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2022r. został nadany mu tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.  

 

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Wykład z prawa finansów publicznych
 • Wykład z prawa podatkowego
 • Seminaria magisterskie z zakresu prawa  finansowego

 

Wybrane pozycje z dorobku naukowego:

 

I. Wybrane publikacje w opracowaniach książkowych:

 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych- prorodzinny czy neutralny?, Seria: Kontrowersje podatkowe Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999(współautor W.Wójtowicz);        
 2. Podatek od spadków i darowizn. Orzecznictwo. Przepisy, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,  Lublin 2000;
 3. Znaczenie dla rodziny proponowanych zmian w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych [w:] R. Ryszka (red), Polska Rodzina na progu Trzeciego Tysiąclecia, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2000;
 4. Prawnopodatkowa sytuacja polskiej rodziny [w:] A. Dębiński, W. Bar. P. Stanisz (red.) DIVINA ET HUMANA, Księga Jubileuszowa w 65. Rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, Wydawnictwo KUL, Lublin 2001
 5. P. Smoleń, M.Szustek-Janowska, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, wyd. II, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Lublin 2002;
 6. Kontrowersje wokół koncepcji prorodzinnego sytemu podatkowego [w:] A. Pomorska (red.) Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, Lublin 2003;
 7. A. Gorgol, B. Kucia-Guściora, P. Smoleń, M. Szustek-Janowska, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe. Część ogólna i szczegółowa, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Lublin 2005;
 8. Problem opodatkowania tramwajów i trolejbusów [w:] W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych, Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40- lecie pracy naukowej, Lublin 2005;
 9. Reforma opodatkowania nieodpłatnego nabycia majątku we Włoszech [w:] A. Pomorska, J. Szołno – Koguc, J. Głuchowski (red) Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych,  Wydawnictwo KUL, Tom II, Lublin 2005(współautor M. Burzec);
 10. Kontrowersje dotyczące charakteru prawnego renty planistycznej [w:] Z. Ofiarski (red.) Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, Szczecin 2005;
 11. Kształtowanie obciążenia w podatku od spadków i darowizn, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006;
 12. Opodatkowanie nabycia majątku tytułem zasiedzenia [w:] T. Guz, M. Kuć (red.), IUS ET FIDES , Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006
 13. Problemy i kontrowersje dotyczące opodatkowania dochodu osób fizycznych, red. B. Kucia-Guściora, P. Smoleń, Wydawnictwo KUL,  Lublin 2008;
 14. A. Gorgol, A. Kuś, A. Niezgoda, P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, wyd. V,  Wolters Kluwer, Warszawa  2008; 
 15. Trudności i wątpliwości rodzące się na tle tzw. prorodzinnej polityki podatkowej państwa [w:] B. Kucia-Guściora, P. Smoleń (red.) Problemy i kontrowersje dotyczące opodatkowania dochodu osób fizycznych, Wydawnictwo KUL , Lublin 2008;
 16. Instrumenty finansowo-prawne w ochronie środowiska [w:] Prawo ochrony środowiska, red. J. Stelmasiaka, Warszawa 2009,
 17.  A. Gorgol, B. Kucia-Guściora, P. Smoleń, M. Szustek-Janowska, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe. Część ogólna i szczegółowa, C. H. Beck, Warszawa 2009;
 18. System organów podatkowych w Polsce, red. P. Smoleń, Oficyna Prawa Polskiego,Warszawa 2009:
 19. Rzecz o samorządowych kolegiach odwoławczych w dobie przekształcającej się administracji lokalnej [w:] J. Parchomiuk, B. Uliasz, E. Kruk, Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Wolters Kluwer , Warszawa  2009; (współautor W.Taras );
 20. Podatki i opłaty lokalne, [w:] Prawo podatkowe, red. H. Dzwonkowski, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2010.
 21. Polskie standardy opodatkowania nabycia majatku tytułem dziedziczenia, [w:] W służbie nauki prawa finansowego. Jubileusz obecności Profesora Jana Głuchowskiego w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, A. Pomorska, P. Smoleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, 
 22. Opodatkowanie budynków koszar wojskowych – problemy interpretacyjne [w: ] Dwadzieścia lat odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce, red. P. Smoleń, W. Taras, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2010 (współautor: Z. Czajka)
 23. Nowe zasady funkcjonowania Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, [w:] W świecie finansów i prawa finansowego. Działalność dydaktyczna Profesora Jana Głuchowskiego, red. B. Kołosowska, P. Prewysz-Kwinto, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2010;
 24. Podatki majątkowe [w:] L. Etel(red.) System prawa finansowego. Prawo daninowe, Tom III, Wolters Kluwer, Warszawa 2010;
 25.  Podatek dochodowy od osób fizycznych w: H. Dzwonkowski (red.) Prawo podatkowe, C. H. Beck, Warszawa 2011, (współautor A. Nita)
 26.  Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego; Podatki samorządowe; Opłaty; Ochrona prawidłowości funkcjonowania finansów publicznych [w:] A. Gorgol, A. Kuś, P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, wyd. VI,  Wolters Kluwer, Warszawa  2011,
 27.  Problem opodatkowania obrotu artykułami dziecięcymi w: Prawo finansowe w warunkach członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wojtowicz, red. A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Gorgol, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, (współautorka M. Duda) 
 28.  Komentarz do ustawy o podatku od spadków i darowizn, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2011, (współautorzy A. Krukowski, G. Liszewski)
 29. Opodatkowanie wynagrodzenia pozaetatowego członka samorządowego kolegium odwoławczego [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe.  Realia i perespektywy zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, red. nauk. C. Kosikowski, Białystok 2012, Wydawnictwo Temida,
 30. P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012,
 31. M. Burzec, M. Duda, M. Jędrzejczyk, B. Kucia-Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, P. Smoleń, Prawo finansów publicznych. Kompendium akademickie, red. P. Smoleń, Wolters Kluwer, Warszawa 2012;
 32.  M. Burzec, M. Duda, M. Jędrzejczyk, B. Kucia-Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, P. Smoleń, Publiczne prawo bankowe, prawo celne, prawo dewizowe. Kompendium akademickie, red. P. Smoleń, Wolters Kluwer, Warszawa 2013;
 33. Komentarz do art. 13-13a; art. 16; art. 19-20, [w:] Ordynacja podatkowa, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2013, Wydawnictwo C.H.Beck,
 34. Kontrowersje w zakresie finansowania produktów leczniczych po wprowadzeeniu nowej ustawy o refundacji, [w:] Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, (współautor: J. Jaroszyński), 
 35. Opodatkowanie nieruchomości w świetle orzecznictwa sądowego - zagadnienia wybrane, [w:] XXX lat Sądownictwa Administracyjnego na Lublelszczyźnie 1983 - 2013. Księga Jubileuszowa, red. Prezes WSA w Lublinie, PMBROS. Agencja Reklamowa, Lublin 2013, (współautorzy Z. Czajka, E. Kwiatek-Sokołowska;
 36. Prawo podatkowe pod red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Warszawa 2014;
 37. P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014,
 38. Komentarz do art. 13-13a; art. 16; art. 19-20, [w:] Ordynacja podatkowa, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2014, Wydawnictwo C.H.Beck,
 39. Podatek rolny; Podatek leśny; Podatek od nieruchomości, Opłaty, [w:] Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wójtowicz, Warszawa 2014;
 40. Smoleń(red.), Fiscal Administration in Poland, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
 41. Tax authorities in the Visegrad Group countries. Common experience after accession to the European Union, pod redakcją M. Burzec, P. Smoleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
 42. P. Smoleń(red.), Selected issues in taxation and tax authorities in Central Europe, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
 43. Essential problems with taxation of agriculture, pod redakcją: Smoleń, M. Burzec, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.
 44. Smoleń(red.), Opodatkowanie rolnictwa w Polsce .Weryfikacja założeń. Perspektywa zmian, Wydawnictwo C.H.Beck ,Warszawa 2018.
 45. Smoleń, M. Burzec, Controversis concerning the taxation of agricultural activity in Poland [w:] Toward European Union, integrating research and innovation, pod redakcją: S. Cerri, A. Spahiu , Elbasan 2018.
 46. M. Burzec, P. Smoleń, Introduction to Polish Tax Law, Peter Lang, Berlin – New York 2018;
 47. Prawo podatkowe, pod redakcją: P. Smoleń, W. Wójtowicz,  Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019.
 48. Komentarz do: art. 13, art. 13a, art. 16, art. 19, art.20 [w:] H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019;
 49. Koszty uzyskania przychodów nauczycieli akademickich [w:]J. Głuchowski (red.), Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Tom I. , Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 50. P. Smoleń, M. Świstak, Działalność twórcza pracownika badawczo – dydaktycznego. Aspekty prawnoautorskie i podatkowe [w:] pod redakcją: A Kaźmierczyk, A. Franczak, Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 51. M. Burzec, P. Smoleń, Racjonalne opodatkowanie działalności rolniczej. Podstawowe trudności i kontrowersje[w:] P. Borszowski(red.) Regulacje finansów publicznych i prawa podatkowego. Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmian, Wolters Kluwer, Warszawa 2020. 
 52. Burzec, B. Kucia – Guściora, P. Smoleń, Agricultural Activity in Poland: A Fiscal and Legal Study , Peter Lang, Berlin 2020;
 53. P. Smoleń, M. Świstak, Taxes in the Higher Education System in Poland: Selected Issues Concerning CIT, PIT and VAT, Wydawnictwo TN KUL, Lublin 2020;
 54. red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Prawo podatkowe, wyd.5. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021
 55. S. Bogucki, G. Liszewski, P. Smoleń, J. Szczygieł, K. Winiarski, Podatek od spadków i darowizn. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2021;
 56. Finansowoprawne uwarunkowania działalności uniwersytetów publicznych w Polsce, Wydawnictwo TN KUL, Lublin 2021;

 

II. Wybrane publikacje w czasopismach naukowych:  

 1. Sytuacja rodziny w zakresie opodatkowania spadków i darowizn, Monitor Podatkowy nr 12/1995;
 2. Podatek od wartości dodanej jako forma opodatkowania obrotu, Roczniki Nauk  Prawnych KUL, Tom VI / 1996;
 3. Opodatkowanie dochodów rodziny w 1996 roku  - Monitor Podatkowy nr 4/ 1996; 
 4. Transplantacja w ujęciu prawnym i teologicznomoralnym, Roczniki Nauk  Prawnych KUL, Tom VII / 1997(współautor ks. Bogdan Zagórski);
 5. Ulgi uwzględniające sytuację rodziną podatnika,  Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu  nr 1/ 2001;
 6. Opodatkowanie budynków a tzw. względy techniczne, Profesjonalny Serwis Podatkowy 10/2004;
 7. Podatek od nieruchomości - wybrane problemy praktyczne, Casus nr 36/2005;
 8. Opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorcy [w:] Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Sandomierz 2006;
 9. Taxation of inheritances and donations. Conceptions and models [w:] Public Policy and Administration No. 15, Mykolas Romeris University, Vilnus 2006;
 10. Klasyfikacja podatników na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XVI/2006. ( współautor J.Głuchowski);
 11.  The Scope of Financial Competences of the Local Government Appeal Boards (Selected Issues), "Casus (Special Edition)" 2011, (współautor Z. Czajka),
 12. M. Burzec, P. Smoleń, Główne problemy opodatkowania przychodu osób fizycznych z działalności rolniczej w Polsce, Studia Biura Analiz Sejmowych Nr 2/2018.
 13. Smoleń, M. Świstak, Kontrowersje wokół statusu prawnego i finansowania działalności Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, Teka Komisji Prawniczej, Polska Akademia Nauk Odział w Lublinie, Tom XII , Nr 1/ 2019.
 14. Smoleń, M. Świstak, Praktyka opodatkowania wyrobisk górniczych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r. (P 33/09), Roczniki Nauk Prawnych nr 3/2019.
 15. Smoleń, M. Świstak, The Idea of Universitas Studiorum in View of the Principle Guidelines of the Act 2.0. Some Reflections on the Mission of the Contemporary University, Roczniki Humanistyczne, vol. 69, nr 2/2021.
 16. Smoleń, M. Świstak, Property Tax Exemptions for Polish Higher Education Institutions. Problems and Dilemmas , Lex Localis-Journal of Local Self-Government, vol.19, nr 2/2021.
 17. P. Smoleń, M. Świstak, Przekazanie przez uczelnię nieruchomości w posiadanie zależne a stosowanie zwolnienia podatkowego. Glosa częściowo aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 listopada 2019 r., I SA/Go 668/19, Studia Prawnicze KUL, nr 1(85)/2021;
 18. P. Smoleń, M. Świstak, Security of Public Funding and Transformation of Contemporary European Universities, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, vol. XIV/2021, no. 1;
 19. P. Smoleń, M. Świstak, Taxation of Academic Teachers’ Royalties. Controversies in the context of the general interpretation by the Minister of Finance, Review  of European and Comparative Law  2022/Vol. 48, No. 1;
 20. P. Smoleń, M. Świstak, Opodatkowanie wyrobisk górniczych. Niekończące się kontrowersje? Nieruchomości nr V, Wydanie Specjalne 2021(Nieruchomości wczoraj, dziś i jutro);
 21. P. Smoleń ,Instrumenty polityki społecznej w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych. Próba weryfikacji wybranych rozwiązań, Doradztwo Podatkowe nr 8/2021;
 22. P. Smoleń, M. Świstak, The problem of the tax-legal unification of the effects of employee's creative activity, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, vol. XV /2022 no.1; 
 23. P. Smoleń, M. Świstak, Academic Researcher’s Work and the Confusion of Public Authorities. A bleak outlook for the consequences of the higher education reform in Poland - comparative approach, Brics Law Journal , Vol 9, No 4 (2022), p.134-161;

 

 

Selected items of scientific achievements:
  
I. Studies book:

1.       Personal Income Tax: family-oriented or neutral ?, Publication house: Dom Wydawniczy ABC, Warsaw 1999,   (co-author W.Wójtowicz);

2.       Gift and inheritance tax. Case law. Regulations. Publication house: Catholic University in Lublin, Lublin 2000;

3.       The importance of proposed changes towards family   in taxation of income of natural persons [in] R. Ryszka (ed.) Polish family on the threshold of the Third Millennium, Publishing house: Norbertinum, Lublin 2000

4.       Situation of Polish family from the tax law perspective [in] A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz (ed.) DIVINA ET HUMANA, the Jubilee Book on the 65th anniversary of the birth of Professor Henryk Misztal, Publishing House: Catholic University of Lublin, Lublin 2001

5.       Tax Law, ed. II, Publication house: Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Lublin 2002; co-authors: W. Wójtowicz (ed.), M. Szustek – Janowska);

6.       Controversy around the concept of family-oriented tax system [in] A Pomorska (ed.) Directions of Polish tax law reforms, Publishing house: UMCS, Lublin 2003;

7.       Tax Law. General and material tax law. Publication house: Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Lublina 2005; co-authors: A Gorgol, B. Kucia-Guściora, P. Smoleń, M. Szustek-Janowska, W. Wójtowicz (ed.);

8.       The controversy concerning the legal nature of pensions planning [in] Z. Ofiarski (ed.) Overhauling public finances in Poland. Legal and economic aspects, Szczecin, 2005

9.       The Italian reform of taxion on free acquisition of assets [in] [w:] A. Pomorska, J. Szołno – Koguc, J. Głuchowski (eds) Economic and legal problems of rationalization of public outlays, Volume II, Publishing house: Catholic University of Lublin, Lublin 2005 (co-author M. Burzec);

10.    The problem of taxation on trams and trolleybuses [in] In the circle of tax law and public finances, The Jubilee Book dedicated to prof. C. Kosikowski, Publishing House: UMCS, Lublin 2005;

11.    Formation of burden in the gift and inheritance tax, Publication house: Catholic University in Lublin, Lublin 2006.

12.    Taxation on the acquisition of the assets by way of prescription [in] T. Guz, M. Kuć (red.) IUS ET FIDES, The Jubilee book to celebrate the seventieth birthday of Professor John Świtka, Publishing house: Catholic University in Lublin, Lublin 2006

13.    Problems and controversies concerning the taxation of an income of natural persons, Publication house: Catholic University in Lublin, Lublin 2008 ( as the editor in chief with B. Kucia – Guściora)

14.    Public finances law and financial law – the outlline, Publication house: Wolters Kluwer, Warsaw 2008; co – authors: A Gorgol, A. Kuś, A. Niezgoda, W. Wojtowicz (ed.),

15.    Difficulties and doubts emerging against the so-called national pro-family tax policy [in] B. Kucia - Guściora, P. Smoleń (eds.) Problems and controversies concerning the taxation of income of individuals, Publishing House: Catholic University of Lublin, Lublin 2008;

16.    Financial and legal instruments for environmental protection [in:] The Environmental Protection Law, edited by: J. Stelmasiak, Publication house: Lexis Nexsis, Warsaw 2009,

17.    Tax Law. General and material tax law. Publication house: CH Beck, Warsaw 2009, co-authors: A Gorgol, B. Kucia-Guściora, P. Smoleń, M. Szustek-Janowska, W. Wójtowicz (ed.);

18.    System of tax authorities in Poland, ed. P. Smoleń, Publishing House: Oficyna Prawa Polskiego, Warsaw 2009;

19.    Local government boards of appeals in Poland (co-author W. Taras); [in] System of tax authorities in Poland, Publishing House: Oficyna Prawa Polskiego, Warsaw 2009; (co-author W. Taras);

20.    About the local government appeal councils in the era of transforming local administration [in] J. Parchomiuk, B. Uliasz E. Kruk (ed.) Ten Years of political reforms of public administration in Poland, Publishing house: Wolters Kluwer, Warsaw 2009; (co-author W.Taras);

21.    Local taxes and fees, [in] The Tax Law, ed. H. Dzwonkowski, Publishing House: CH Beck, Warsaw 2010.

22.    Polish standards of taxation on acquisition of wealth by way of inheritance, [ in: ] In the service of financial law’s science Jubilee of the presence of Professor Jan Głuchowski in the Department of Finance and Financial Law at the Catholic University of Lublin, ed. A. Dębiński, A. Pomorska, P. Smoleń, Publishing House: Catholic University of Lublin, Lublin 2010,

23.    Taxation military barracks and buildings - problems of interpretation, [in:] Twenty years of the reborn local government in Poland, ed. P. Smoleń, W. Taras, Publishing House: Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2010 ( co-author: Z. Czajka)

24.    New rules of the Fund for Environmental Protection and Water Management, [in] In the world of finance and financial law. Teaching activities of Professor Jan Głuchowski, ed. B. Kołosowska, P. Prewysz-Kwinto, Publishing house: School of Banking, Torun 2010,

25.    Personal income tax [in:] H. Dzwonkowski (ed.), Tax Law, Publishing House: CHBeck, Warsaw 2011; co-author A. Nita

26.    The fundaments of financial economy of local government units; Local taxes; Charges and fees; Supervising the proper functioning of public finances [in] A. Gorgol, A. Kus, P. Smoleń, W. Wojtowicz (ed.), Outline of public finances and financial law, ed. VI, Publishing House: Wolters Kluwer, Warsaw 2011,

27.    The problem of taxation of children's articles in financial law under Polish membership in the European Union. Jubilee book dedicated to Professor Wanda Wójtowicz, ed. A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Gorgol, Publishing House: UMCS, Lublin 2011, co-author M. Duda,

28.    Commentary on the law on the gift and inheritance tax, Publishing house: Oficyna Prawa Polskiego, Warsaw 2011, co - authors A. Krukowski, G. Liszewski.

29.    Taxation on wages of members of the Local Government Council of Appeal [in] C. Kosikowski (ed.) Public finance and financial law. Realities and perspectives of change. Jubilee book dedicated to Professor E. Ruśkowski, Publishing House: Temida 2, Białystok 2012.

30.    Commentary on Art. 11-13, 297, [in] Smoleń P. (ed.), The Public Finance Act. Commentary, Publishing house: CH Beck, Warsaw 2012,

31.    Budgetary insitution; The municipality's own revenues; The county's own revenues; The province's own revenue [in] M . Burzec, M. Duda, M. Jędrzejczyk, B. Kucia-Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, P. Smoleń, Public finance law, An academic compendium, ed. P. Smoleń, Publishing house: Wolters Kluwer, Warsaw 2012

32.    Regional Chamber of Audit; General subvention, [in] M. Burzec, M. Duda, M. Jędrzejczyk, B. Kucia-Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, P. Smoleń, Public finance law, An academic compendium, ed. P. Smoleń, Publishing house: Wolters Kluwer, Warsaw 2012 (co-author M. Burzec)

33.    Restrictions on foreign exchange; Residents and non-residents; Foreign exchange permits [in] M. Burzec, M. Duda, M. Jędrzejczyk, B. Kucia-Guściora, M. Münnich, P. Pomorski, P. Smoleń, Public banking law, Customs duties and Foreign Exchange Law. An academic compendium, ed. P. Smoleń, Publishing House: Wolters Kluwer, Warsaw 2013,

34.    Commentary on Art. 13-13a, Art. 16 ; Art. 19-20, [in] Tax Ordinance, ed. H. Dzwonkowski, Publishing House: CHBeck Warsaw 2013

35.    Controversy on the financing of medicinal products after enacting new law on refunds, [in] Abiit, non obiit. The book dedicated to the memory of Father Professor Anthony Kość SVD, ed. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, Publishing House: Catholic University in Lublin, Lublin 2013, (co-author J. Jaroszyński)

36.    Taxation on property in the light of judicial decisions - selected issues, [in] 1983-2003. XXX years of Administrative Judiciary in Lublin region. The Jubilee Book, Publishers: President of the Administrative Court in Lublin, PMBROS. Advertising Agency, Lublin 2013 (co-authors: Z Czajka, E. Kwiatek-Sokołowska)

37.    Foreword, [in] Tax preferences, ed. B. Kucia -Guściora, M. Burzec, Publishing House: Catholic University in Lublin, Lublin 2013;

38.    Chapter VIII, § 34 The gift and inheritance tax, Chapter VIII, § 36 Tax card [in] the Tax Law, ed. P. Smoleń, W. Wojtowicz, Publishing House: CH Beck, Warsaw 2014

39.    Tax Law, ed. P. Smoleń, W. Wojtowicz, Publishing House: CH Beck, Warsaw 2014

40.    Commentary on Art. 11-13, 297, [in] P. Smoleń (ed.), The Public Finance Act. Commentary. Publishing House: CH Beck, Warsaw 2014,

41.    Commentary on Art. 13-13a, Art. 16 ; Art. 19-20, [in] Tax Ordinance, ed. H. Dzwonkowski, Publishing House: CHBeck Warsaw 2014

42.    Agricultural tax; Tax on forests; Tax on property; Charges and fees
[in] Outline of public finance and financial law, ed. W. Wojtowicz, Publishing House: Wolters Kluwer business, Warsaw 2014

43.    Foreword; Tax authority, fiscal administration – problems of definiFiscal Administratiotion; The Local Government Appeals Council; [in:] M. Burzec, M. Duda, B. Kucia – Guściora, M. Munnich, P. Pomorski, P. Smoleń, Fiscal Administration in Poland, P. Smoleń (ed.), Publication house: Catholic University in Lublin, Lublin 2015


II. Scientific articles:

1.       The situation of the family in the scope of tax on gifts and inheritance, “Fiscal Monitor”, No. 12/1995;

2.       Value-added tax as a form of taxation on the market, “Annals of Legal Sciences of the Catholic University of Lublin”, Volume VI / 1996;

3.       Taxation of family income in 1996 – “Fiscal Monitor” No. 4/1996

4.       Transplantion from the legal, moral and theological view, “Annals of Legal Sciences of the Catholic University of Lublin”, Volume VI / 1996; co –author B. Zagórski.

5.       Tax Incentives taking into account the taxpayer's family situation, “Annals of Scientific School of Banking in Torun” No. 1/2001;

6.       Taxation of buildings versus so-called. technical considerations, “Professional Tax News” 10/2004;

7.       Real estate tax - selected practical issues, “Casus” No 36/2005;

8.       Tax on properties of entrepreneurs, [in] Opportunities and barriers to the development of entrepreneurship in Poland, Sandomierz 2006;

9.       Taxation of inheritances and donations. Conceptions and models [in] Public Policy and Administration No. 15, Mykolas Romeris University, Vilnus 2006;

10.    Classification of taxpayers under the Act on tax on inheritance and donations, Gdansk Legal Studies, Volume XVI / 2006. (Co-author J.Głuchowski);

11.    The Scope of Financial Competences of the Local Government Appeal Boards (Selected Issues), "Casus (Special Edition)" 2011, (co-author Z. Czajka).

12.  P. Smoleń, M. Świstak, Academic Researcher’s Work and the Confusion of Public Authorities. A bleak outlook for the consequences of the higher education reform in Poland - comparative approach, Brics Law Journal , Vol 9, No 4 (2022), p.134-161, 100 pkt. SCOPUS, WEB of SCIENCE),

 

 

  

 

 

 

Plan zajęć w roku akademickim

 

Kontakt e-mail:

pasmo@kul.pl 

 

Autor: Monika Münnich,
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2023, godz. 12:36 - Paweł Smoleń