Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 28 października 2020 roku, zmarł

Ksiądz Profesor Henryk Misztal,

wieloletni kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego,

Nieoceniony Mistrz i Przyjaciel,

dobry i prawy Człowiek.

 


   Katedra Prawa Wyznaniowego została utworzona w 1972 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego w drodze przemianowania Międzywydziałowego Zakładu Ustroju i Prawa PRL. W latach 1972-1979 kierował nią ks. prof. dr hab. Jerzy Grzywacz, a w latach 1980-2007 ks. prof. dr hab. Henryk Misztal. Od 2008 r.  kierownikiem Katedry  jest ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL.
   Katedra Prawa Wyznaniowego realizuje badania z zakresu prawa każdego człowieka do wolności myśli, sumienia i religii oraz dotyczące sytuacji prawnej kościołów i innych związków wyznaniowych na gruncie prawa polskiego. W prowadzonych badaniach uwzględniany jest ponadto aspekt prawnoporównawczy, jak również kwestie związane z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do struktur wspólnotowych.


   Efektem prowadzonych w ramach Katedry badań naukowych jest m.in. podręcznik akademicki do prawa wyznaniowego (A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, wydanie 2: Warszawa 2008, wydanie 3: Warszawa 2011). Wcześniej pracownicy Katedry przygotowali następujące podręczniki: H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe. Zagadnienia wstępne. Rys historyczny, Lublin 1996; Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, red. H. Misztal, Lublin – Sandomierz 1999; Prawo wyznaniowe (stan prawny na 1 lutego 2000 r.), red. H. Misztal, Lublin 2000; Prawo wyznaniowe (stan prawny na 1 lipca 2003 r.), red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003 oraz monografie: H. Misztal, Cenzura uprzednia pism i druków w Kościele Zachodnim, Lublin 2001; P. Stanisz, Ubezpieczenie społeczne duchownych w prawie polskim, Lublin 2001; A. Mezglewski,  Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944–1980, Lublin 2004; P. Stanisz, Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Lublin 2007; Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013; Relacje Państwo-Kościół w świetle interpelacji posłów na Sejm VI kadencji (2007-2011), red. M. Zawiślak, Lublin 2014; Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, red. Piotr Stanisz, Jakub Pawlikowski, Marta Ordon, Lublin 2014; Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015; Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich, red. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Lublin 2016; Presence of the Cross in Public Spaces: Experiences of Selected European Countries, red. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Cambridge Scholars Publishing, 2016; P. Stanisz, Religion and Law in Poland, Kluwer Law International, 2017; A. Abramowicz, Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.


   Od 2000 r. w Katedrze Prawa Wyznaniowego systematycznie opracowywany jest periodyk naukowy pt. Studia z Prawa Wyznaniowego (red. naczelny P. Stanisz). Dotychczas ukazały się dwadzieścia dwa tomy (ostatni: Lublin 2019). Pracownicy jednostki opublikowali ponadto szereg rozpraw i artykułów naukowych (zob. wykazy dot. poszczególnych pracowników). 
   

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2020, godz. 19:39 - Marta Ordon