Program stypendialny im. prof. Stefana Swieżawskiego

 

 

 

 

Przypominamy, że 9 marca br. upływa termin składania wniosków w konkursie na granty w ramach Programu stypendialnego im. prof. Stefana Swieżawskiego. Zachęcamy do składnia wniosków!

 

Dodatkowe informacje

 


Wyniki konkursu na najlepszą pracę dylomową

WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

 

W konkursie na najlepszą pracę dyplomową za rok 2013/2014 nagrody otrzymali: mgr Natalia Kunat, mgr Jacek Jarocki, mgr Anna Moroz, ks. mgr Sławomir Podraza, oraz Maria Płonkowska.

 

Konkurs zorganizowano w ramach dotacji projakościowej Wydziału.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

Czytaj dalej...

Program stypendialny im. prof. Stefana Swieżawskiego

prof. Stefan Swieżawski

 

Dziekan Wydziału Filozofii KUL ogłosił kolejną edycję programu stypendialnego im. prof. Stefana Swieżawskiego skierowaną do studentów I roku studiów II stopnia rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2014/2015. Celem wsparcia stypendialnego jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Filozofii poprzez stworzenie możliwości rozwoju naukowego najbardziej uzdolnionym studentom Wydziału i wspieranie prowadzonych przez nich badań naukowych oraz zadań z nimi związanych służących uzyskaniu tytułu zawodowego magistra.

Czytaj dalej...

Porozumienie Wydziału Filozofii KUL z Gimnazjum nr 3 w Lublinie

Porozumienie Wydziału Filozofii KUL z Gimnazjum nr 3 w Lublinie

Miło nam poinformować, że Wydział Filozofii KUL podpisał porozumienie o współpracy z Gimnazjum nr 3 w Lublinie im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP. Przedmiotem umowy jest wzajemna wymiana wiedzy i kompetencji, realizowana poprzez różne formy działalności na płaszczyźnie oświatowej i kulturalnej, w szczególności poprzez wykorzystanie potencjału naukowo-dydaktycznego Wydziału. Podjęta współpraca ma służyć podnoszeniu jakości kształcenia oraz kwalifikacji nauczycieli, pogłębianiu zainteresowań uczniów i ukazywaniu najnowszych osiągnięć badawczych z szeroko rozumianego zakresu nauczania i wychowania, zarówno w duchu misyjnego przesłania KUL, twórczo urzeczywistniającego harmonię między nauką i wiarą, jak i myśli Profesora Mieczysława A. Krąpca OP, patrona szkoły, wieloletniego Dziekana Wydziału Filozofii i Rektora KUL.


Porozumienie pomiędzy Wydziałem Filozofii KUL a Państwowym Muzeum na Majdanku

Porozumienie_WF_PMM

 

W dniu 13 marca 2014 r. ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL, Dziekan Wydziału Filozofii, oraz dr Tomasz Kranz, Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku, podpisali porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy. Celem porozumienia jest organizacja praktyk oraz wolontariatów studenckich, które w szczególności skierowane są do studentów kierunku kulturoznawstwo. Sygnatariusze zobowiązali się do wzajemnej promocji i podejmowania inicjatyw edukacyjnych wśród studentów Wydziału, w tym uruchomienia w programie studiów kulturoznawstwa zajęć Muzea w miejscach pamięci jako zjawisko kulturowe, które poprowadzi dr Kranz.


Porozumienie pomiędzy Wydziałem Filozofii KUL a Urzędem Miasta Lublin

Porozumienie pomiędzy Wydziałem Filozofii KUL a Urzędem Miasta LublinKs. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL, Dziekan Wydziału Filozofii KUL, oraz dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, 10 października 2013 r. podpisali porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy. W ramach porozumienia strony zobowiązują się promować zatrudnienie w jednostkach samorządowych wśród studentów i absolwentów Wydziału oraz organizować praktyki studenckie i staże absolwenckie. Możliwość korzystania z doświadczenia pracowników UM Lublin będzie dla studentów i absolwentów Wydziału Filozofii trwałym punktem odniesienia w zespoleniu aktywności akademickiej i zawodowej.


Baza wiedzy

W ramach promocji działań projakościowych Dziekan Wydziału Filozofii KUL przyjął "Regulamin przyznawania jednorazowego wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Filozofii KUL za przygotowanie skryptów dydaktycznych wypłacanego z tytułu podejmowania działań projakościowych". Celem niniejszego przedsięwzięcia jest przygotowanie skryptów z zakresu etyki, logiki oraz historii filozofii dla studentów całego Uniwersytetu.

Czytaj dalej...

Umiędzynarodowienie wyników badań

Dla zapewnienia wysokiej jakości badań naukowych, co potwierdziła ocena parametryczna za lata 2005-2009, a także na potrzeby umiędzynarodowienia wyników badań, przyjęty został "Regulamin przyznawania jednorazowego wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Filozofii KUL wypłacanego z tytułu podejmowania działań projakościowych", którego celem jest nagrodzenie autorów najlepszych artykułów naukowych przeznaczonych do publikacji w obcojęzycznych periodykach naukowych, w szczególności znajdujących się w bazach Journal Citation Reports (JCR) oraz European Reference Index for the Humanities (ERIH) oraz autorów monografii przygotowywanych w językach kongresowych.

Czytaj dalej...

Zasady i kryteria akredytacji uczelni po wejściu w życie KRK

kliknij, aby przejść na stronę Fundacji

12 marca 2013 r. w Warszawie odbyła się II edycja ogólnopolskiej konferencji "Zasady i kryteria akredytacji uczelni po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji" zorganizowana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, pod patronatem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencja miała na celu stworzenie forum wymiany opinii i doświadczeń związanych z wdrażaniem na uczelniach zmian wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi zamieszczonymi na naszej stronie.

Czytaj dalej...

Dofinansowanie wyjazdów naukowych

Pracownicy oraz doktoranci Wydziału Filozofii mają możliwość uzyskania dofinansowania wyjazdów naukowych do zagranicznych ośrodków naukowych. Dofinansowanie z dotacji projakościowej Wydziału Filozofii, przyznawane w formie konkursu, ma na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia poprzez wspieranie prowadzonych na Wydziale badań naukowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi pracowników, a w perspektywie wzbogacenie oferty dydaktycznej kierunków prowadzonych na Wydziale Filozofii KUL oraz wzmocnienie kadry naukowo-dydaktycznej.

Czytaj dalej...