Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2019/2020


Rok I - Semestr 1

Przedmioty obligatoryjne
Historia opieki społecznej (wykład)
Historia opieki społecznej (ćwiczenia)
Historia myśli pedagogicznej (konwersatorium)
Logika (ćwiczenia)
Psychologia ogólna (wykład i ćwiczenia)
Wprowadzenie do pedagogiki (wykład i ćwiczenia)
Przedsiębiorczość (warsztaty)
Pedagogika szkolna (wykład)
Historia filozofii (wykład)
Logika (wykład)
Szkolenia obligatoryjne
Szkolenie BHP (szkolenie)

Rok I - Semestr 2

Przedmioty obligatoryjne
Dydaktyka ogólna (wykład i ćwiczenia)
Pedagogika kultury (wykład)
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (wykład i ćwiczenia)
Pedagogika specjalna (wykład)
Pedagogika rodziny (wykład)
Psychologia rozwoju i wychowania (wykład i ćwiczenia)
Projektowanie rozwoju zawodowego (wykład)
Socjologia wychowania (wykład)
Pedagogika specjalna (ćwiczenia)
Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia)

Rok II - Semestr 3

Przedmioty obowiązkowe
Diagnostyka środowiska (wykład)
Etyka (wykład)
Pedagogika prenatalna (wykład)
Podstawy logopedii (wykład)
Diagnostyka środowiska (ćwiczenia)
Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia)
Etyka zawodowa (konwersatorium)
Edukacja medialna (konwersatorium)
Przedmioty do wyboru (sem. III i V)
Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia)
Glottodydaktyka ojczystojęzyczna i glottoterapia (wykład)
Integracja środowisk wychowawczych (konwersatorium)
Komunikacja w klasie szkolnej (konwersatorium)
Metody aktywizujące w pracy z grupą (ćwiczenia)
System prewencyjny ks. Jana Bosko w praktyce wychowawczej (wykład)
Tradycje historii wychowania w Polsce i w Europie (wykład)
Współpraca rodziny i szkoły (konwersatorium)
Wybrane zagadnienia profilaktyki wykluczenia społecznego i kulturowego (ćwiczenia)
Wychowanie i opieka nad niemowlęciem i małym dzieckiem - wybrane zagadnienia (wykład)
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkoln
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (wykład)
Podstawy matematyki i edukacja matematyczna w wychowaniu przedszkolnym i na I etapie edukacyjnym (wykład)
Podstawy wiedzy o języku i edukacja polonistyczna w wychowaniu przedszkolnym i na I etapie edukacyjnym (wykład)
Psychopedagogika rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (wykład)
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (ćwiczenia)
Dydaktyka edukacji elementarnej (konwersatorium)
Specjalność 3: Pedagogika szkolna z elementami logopedii
Mowa dziecka i jej zaburzenia (wykład)
Pedagogia szkoły (wykład)
Metodyka organizacji pracy szkoły (konwersatorium)
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodzin
Personalistyczne podstawy małżeństwa i rodziny (wykład i konwersatorium)
Rodzina jako system powiązań w poradnictwie i profilaktyce (wykład i ćwiczenia)
Metodyka przygotowania do życia w rodzinie (warsztaty)
Specjalność 5: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (wykład)
Podstawy pedagogiki penitencjarnej (wykład)
Teorie i czynniki przestępczości (wykład)
Praktyka
Praktyka ciągła (praktyki)

Rok II - Semestr 4

Przedmioty obowiązkowe
Pedagogika chrześcijańska (wykład)
Pedagogika resocjalizacji (wykład)
Teoretyczne podstawy wychowania (wykład i ćwiczenia)
Pedagogika chrześcijańska (ćwiczenia)
Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium)
Przedmioty do wyboru (dla sem. IV i VI)
Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (ćwiczenia)
Historia opieki nad dzieckiem (wykład)
Metodyka pracy umysłowej dla niesłyszących (konwersatorium)
Pedagogika miejsca - dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny (ćwiczenia)
Planowanie własnego rozwoju zawodowego w pracy nauczyciela (wykład)
Prawa autorskie i prawa pokrewne (wykład)
Profilaktyka wybranych zagrożeń zdrowotnych (konwersatorium)
Wychowawcza funkcja wolontariatu (wykład)
Wychowawcza funkcja zabawek (ćwiczenia)
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Edukacja aksjologiczna z elementami etyki (wykład)
Podstawy wiedzy o przyrodzie i edukacja przyrodnicza w wychowaniu przedszkolnym i na I etapie edukacyjnym (wykład)
Metodyka edukacji matematycznej (ćwiczenia)
Metodyka edukacji polonistycznej (ćwiczenia)
Metodyka edukacji przyrodniczej (ćwiczenia)
Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka (ćwiczenia)
Specjalność 3: Pedagogika szkolna z elementami logopedii
Ewaluacja i dokumentacja pracy szkoły (ćwiczenia)
Komunikacja interpersonalna w pracy pedagogicznej (ćwiczenia)
Metodyka pracy pedagoga szkolnego (ćwiczenia)
Metodyka wychowania w klasie szkolnej (ćwiczenia)
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie (wykład)
Odpowiedzialne rodzicielstwo (wykład i konwersatorium)
Paradygmat terapii rodzin w perspektywie pedagogicznej (wykład)
Metodyka profilaktyki zachowań ryzykownych (ćwiczenia)
Specjalność 5: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Rodzinne formy opieki zastępczej (wykład)
Teorie i metodyka profilaktyki społecznej (wykład)
Teorie i systemy opieki nad dzieckiem (wykład)
Diagnozowanie środowisk opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)
System wspierania i formy pracy z rodziną w sytuacji kryzysu (ćwiczenia)
Warsztat pracy wychowawcy placówki penitencjarnej (ćwiczenia)
System prewencyjny ks. Jana Bosko we współczesnej profilaktyce (konwersatorium)

Rok III - Semestr 5

Przedmioty obowiązkowe
Kultura języka polskiego (wykład)
Literatura dla dzieci (wykład)
Podstawy psychologii klinicznej (wykład)
Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia)
Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia)
Pedagogika pracy (konwersatorium)
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Światowe, europejskie i polskie systemy wychowawczo-dydaktyczne w edukacji elementarnej (wykład)
Metodyka edukacji muzycznej (ćwiczenia)
Metodyka edukacji plastycznej (ćwiczenia)
Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej (ćwiczenia)
Metodyka wychowania przedszkolnego (ćwiczenia)
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - wyrównywanie szans edukacyjnych (konwersatorium)
Projektowanie, dokumentowanie i ewaluacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (warsztaty)
Specjalność 5: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Diagnostyka resocjalizacyjna (wykład)
Systemy opieki nad dzieckiem w Unii Europejskiej (wykład)
Zagrożenia i ochrona współczesnego dzieciństwa (wykład)
Koncepcje kurateli sądowej (ćwiczenia)
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej (ćwiczenia)
Metodyka resocjalizacji i działań profilaktycznych (ćwiczenia)
Praca z bezrobotnym i jego rodziną (ćwiczenia)
Seminaria licencjackie
Aksjologiczne podstawy edukacji (seminarium)
Edukacja językowa i literacko-artystyczna (seminarium)
Edukacja szkolna (seminarium)
Organizacje społeczne i wolontariat (seminarium)
Pedagogika opiekuńcza i społeczna (seminarium)
Pedagogika rodziny (seminarium)
Rozwój i wychowanie małego dziecka (seminarium)
Praktyka
Praktyka ciągła (praktyki - Grupa: 1)

Rok III - Semestr 6

Ćwiczenia obowiązkowe
Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa)
Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia)
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i szkole (ćwiczenia)
Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych (ćwiczenia)
Sytuacje edukacyjne wzmacniające osiągnięcie gotowości szkolnej dziecka (ćwiczenia)
Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole - aspekty edukacji społecznej (konwersatorium)
Komunikacja i kultura języka (konwersatorium)
Wychowanie w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej (konwersatorium)
Udzielanie pierwszej pomocy małemu dziecku (warsztaty)
Specjalność 5: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Aksjologia w profilaktyce społecznej i resocjalizacji (wykład)
Elementy kryminologii, suicydologii i wiktymologii (wykład)
Prawo wobec patologii społecznych (wykład)
Współczesne formy i metody resocjalizacji (wykład)
Opieka postpenitencjarna i readaptacja społeczna (ćwiczenia)
Praktyka
Praktyka śródroczna (praktyki)
Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2020, godz. 14:02 - Marek Jeziorański