Konferencja naukowa
"Proces karny w dobie pandemii"

Katedra Postępowania Karnego KUL ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. „Proces karny w dobie pandemii”.

 

Konferencja zaplanowana jest na dzień 4 stycznia 2021 r. od godziny 9:00. Odbędzie się on-line, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Osoby nieposiadające konta w ramach ww. platformy również mogą brać udział w konferencji, otrzymają one drogą mailową link do spotkania, w ramach którego będą miały miejsce referaty i dyskusja.

 

Temat konferencji zakreślony został szeroko i obejmuje wszelkie zagadnienia dotyczące teorii i praktyki procesu karnego, związane z jego bieżącym funkcjonowaniem. Przykładowe obszary zagadnień, które mogłyby stać się przedmiotem referatu to:

 • praktyczne problemy funkcjonowania procesu karnego w dobie pandemii COVID-19,
 • nowelizacje k.p.k. wynikające ze specustawy COVID-19,
 • praktyka stosowania przepisów wprowadzonych do k.p.k. ustawą nowelizującą z dnia 19 lipca 2019 r.,
 • ilościowa i jakościowa analiza stosowania środków zapobiegawczych, w szczególności tymczasowego aresztowania, w kontekście pandemii COVID-19,
 • pandemia COVID-19 a możliwość prowadzenia postępowania dowodowego na odległość.

 

Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 15 minut.

 

Zarówno bierny, jak i czynny udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Z uwagi na ograniczenia liczby uczestników w MS Teams, przewiduje się limit maksymalnie 250 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Organizatorzy nie planują wydania monografii pokonferencyjnej.

 

Osoby zainteresowane zarówno czynnym, jak i biernym udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza, który jest dostępny pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1NLqIO-WCPcRx7DHB4nfYDO5bbLL3k2po7Z5VRQeN0rY/viewform?fbclid=IwAR1T2q_DrDTe9CM9ariyd-F4ZoOBvsY843OTtY5niLtx5skPXo7nyQtJXqo&edit_requested=true

 

Rejestracji celem czynnego udziału w konferencji można dokonywać do dnia 14 grudnia 2020 roku, do godziny 23:59. Informację o przyjęciu na konferencję otrzymają Państwo drogą mailową w ciągu kilku dni od zakończenia rejestracji, nie później niż do dnia 21 grudnia 2020 r., kiedy zostanie też opublikowany harmonogram konferencji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac spośród nadesłanych propozycji referatów. Zgłoszenia udziału biernego można dokonywać do dnia 3 stycznia 2020 r. do godziny 23:59.

 

Propozycję tytułu wystąpienia i jego abstrakt należy wskazać podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. Abstrakt wystąpienia nie powinien przekraczać objętości 1000 znaków ze spacjami.

 

Rejestrując się na konferencję i biorąc w niej udział uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji na konferencję, wzięcia w niej udziału, udokumentowania jej przebiegu, kontaktu w związku z konferencją i obsługi podczas konferencji.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych:

https://drive.google.com/file/d/1JO_CRK74GOg7qQRsgrpm0g1-vI83NuT5/view?usp=sharing

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą mailową:

postepowanie.karne.kul@gmail.com

 

Więcej informacji w wydarzeniu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/events/405569040814780/

IX Zjazd Katedr Postępowania Karnego
(16-18 września 2019 r.)

W dniach 16-18 września 2019 r. Katedra Postępowania Karnego KUL, reprezentowana przez Prof KUL dr hab. Małgorzatę Wąsek-Wiaderek oraz dra Marka Smarzewskiego, wzięła udział w IX Zjeździe Katedr Postępowania Karnego, tym razem zorganizowanym przez Katedrę Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownicy Katedry wygłosili referaty drugiego dnia konferencji, tj. 17 września 2019 r., w ramach panelu II: "Środki zaskarżenia i postępowanie odwoławcze":

 • M. Wąsek-Wiaderek, Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego;
 • M. Smarzewski, Podstawy uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania de lege lata i de lege ferenda (program).

Tematem przewodnim zjazdu była próba odpowiedzi na pytanie, dokąd zmierza proces karny sensu largo (Quo vadit processus criminalis?) – jak wygląda jego rzeczywistość i stojące przed nim wyzwania. Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej.

 

Poniżej załączono zdjęcie z uroczystości wręczenia Profesorowi Tomaszowi Grzegorczykowi Księgi Jubileuszowej z okazji jego 70. urodzin (fot. M. Andrzejewski; źródło: https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/zjazd-katedr-postepowania-karnego-na-ul?fbclid=IwAR1nw6nSTwnYABP-Iw-GN37qMd6Ho1YORkEvum3b11zN0OiSeZ-Hy4MgGrg)

 

Ogólnopolska konferencja naukowa
zorganizowana przez Katedrę Postępowania Karnego KUL
w dniu 17 maja 2019 r. w związku z realizacją
grantu Narodowego Centrum Nauki
(nr projektu: 2016/23/B/HS5/03786)

W dniu 17 maja 2019 r. Katedra Postępowania Karnego KUL zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową pt. Skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego a nowy reformatoryjny model postępowania odwoławczego.

 

W czasie konferencji zaprezentowano wstępne wyniki badań prowadzonych przez pracowników i doktorantów Katedry Postępowania Karnego KUL w ramach przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki grantu na realizację projektu badawczego: „Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania „kasatoryjności” postępowania odwoławczego” (nr projektu: 2016/23/B/HS5/03786).

 

plakat_konferencja_ncn

 

Warto odnotować, że informację na temat wydarzenia zamieszczono także na stronie Sądu Najwyższego: link

 

IMG_20190517_101452

 

 

 

 

 

I miejsce doktoranta Katedry Postępowania Karnego
w konkursie na najlepszego dydaktyka WPPKiA roku 2018

Miło nam poinformować, że doktorant naszej Katedry - mgr Adrian Zbiciak w głosowaniu studentów w konkursie Dydaktyk Roku 2018 Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii.

 

 

"Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszający postępowanie karne. Szanse i zagrożenia"
Karne debaty Katedr

Informujemy, iż w dniu 28 listopada 2018 r. w Warszawie (godz. 15:45, s. A/26, miejsce: Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego) pracownicy i doktoranci Katedry Postępowania Karnego wzięli udział w debacie na temat instytucji skargi na kasatoryjny wyrok sądu odwoławczego. W ramach debaty referaty wygłosili: dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL (Kierownik Katedry Postępowania Karnego KUL), dr Michał Hudzik (Katedra Prawa Karnego ALK), Małgorzata Karasińska (studentka ALK) oraz dr Marek Smarzewski (Katedra Postępowania Karnego KUL). Należy podkreślić, że wydarzenie, stanowiące wyraz współpracy nawiązanej pomiędzy Katedrą Postępowania Karnego KUL i Katedrą Prawa Karnego ALK, wpisuje się zarazem w tematykę realizowanego w Katedrze grantu badawczego na temat: "Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania "kasatoryjności" postępowania odwoławczego"

 

Karne debaty Katedr

 

Ogólnopolska konferencja naukowa:
"Przestępczość seksualna - aspekty prawne i kryminologiczne"
(6 grudnia 2018 r.)

Dnia 6 grudnia 2018 r. odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa: "Przestępczość seksualna - aspekty prawne i kryminologiczne", w ramach której referat pt. "Pacjenci czy "bestie"? Rozważania wokół procedury umieszczania i pobytu w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym na tle wystąpień Rzecznika Prawa Obywatelskich oraz ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób" wygłosi mgr Paulina Duda, doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego KUL.

 

Ogólnopolska konferencja naukowa:
"Środki dowodowe. Tradycja - Współczesność - Perspektywy"
(18-19 października 2018 r.)

W dniach 18-19 października 2018 r. w Łańcucie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa: "Środki dowodowe. Tradycja - Współczesność - Perspektywy" zorganizowana przez Zakład Prawa Rzymskiego i Zakład Prawa Karnego Procesowego. W trakcie konferencji referat na temat: "Granice dopuszczalności dowodów uzyskanych w sposób nielegalny w polskim postępowaniu karnym" wygłosił dr Marek Smarzewski - program konferencji.

 

 

Artykuły pracowników Katedry
w publikacji po VII Zjeździe Katedr Postępowania Karnego

Informujemy, że w ostatnim czasie ukazały się drukiem dwa istotne opracowania, stanowiące pokłosie VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Karnego, który w dniach 2-4 czerwca 2016 r. odbył się w Gdańsku i Sopocie, tj.:

 • Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, red. S. Steinborn, K. Woźniewski, Gdańsk 2018.
 • Proces karny w dobie przemian. Przebieg postępowania, red. S. Steinborn, K. Woźniewski, Gdańsk 2018.

Celem przywołanych publikacji była ocena zmian przeprowadzonych w obszarze prawa karnego procesowego w latach 2013-2016, przede wszystkim - co podkreślili sami redaktorzy - zarówno z perspektywy efektywności realizacji celów procesu karnego, jak i w kontekście przestrzegania standardów demokratycznego państwa prawa i rzetelnego procesu.

 

       
Spis treści                          Spis treści

 

Należy wskazać, że w monografii pt. Proces karny w dobie przemian. Przebieg postępowania, red. S. Steinborn, K. Woźniewski, Gdańsk 2018 zostały opublikowane artykuły autorstwa pracowników Katedry Postępowania Karnego KUL:

 • Wąsek-Wiaderek M., Prawo oskarżonego do realizowania obrony na rozprawie w świetle ostatnich zmian kodeksu postępowania karnego.
 • Smarzewski M., Skutki uchylenia art. 80a k.p.k. przy rozszerzonych trybach konsensualnych i reformatoryjnym orzekaniu w postępowaniu apelacyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z dnia 11 marca 2016 r.

 

VIII Zjazd Katedr Postępowania Karnego
(20-22 września 2018 r.)

W dniach 20-22 września 2018 r. Katedra Postępowania Karnego KUL, reprezentowana przez pracowników (dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, dr Joanna Dzierżanowska, dr Marek Smarzewski) oraz doktorantów (mgr Adrianna Pabian, mgr Anna Ruchała), wzięła udział w VIII Zjeździe Katedr Postępowania Karnego pt. "Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów rzetelnego procesu", zorganizowanym przez Katedrę Postępowania Karnego UwB na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Drugiego dnia konferencji (w ramach panelu: "Postępowanie odwoławcze i kasacyjne") swój referat na temat: "Czy art. 449a k.p.k. pozwala tylko na uzupełnienie czy również poprawienie uzasadnienia wyroku?" wygłosiła Kierownik Katedry dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL. Z kolei w ramach panelu: "Prawo do obrony" zaprezentował się dr Marek Smarzewski, przedstawiając prelekcję pt. "Granice prawa osoby podejrzanej do obrony w kontekście art. 233 § 1a k.k." - program Zjazdu.

 

 

Udział w projekcie naukowym "In AbsentiEAW"
(Research project on European Arrest Warrants issued for the enforcement of sentences after in absentia trials)

Należy odnotować, że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, reprezentowany w osobie dr hab. Małgorzaty Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, bierze udział w realizacji europejskiego projektu "In AbsentiEAW", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Sprawiedliwość" - European Union's Justice Programme (2014-2020). W skład zespołu badawczego, powołanego z ramienia KUL, wchodzą również doktoranci Katedry: mgr Paulina Duda oraz mgr Adrian Zbiciak.

Projekt naukowy "In AbsentiEAW" ukierunkowany jest na prawnoporównawcze badania, dotyczące stosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) względem osób, które nie były obecne w toku postępowania prowadzącego do ich skazania. Praktyka ukazuje bowiem, że często występują problemy z wydawaniem i wykonywaniem europejskich nakazów aresztowania w takich wypadkach, głównie dlatego, że odpowiednie normy europejskie wydają się być niejasne, zaś praktyka krajowa różni się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W związku z tym, w ramach projektu, podjęto się analizy prawnej relewantnych przypadków z Belgii, Holandii, Irlandii, Polski, Rumunii oraz Węgier. Jako cel badań obrano sformułowanie wspólnych standardów wydawania europejskich nakazów aresztowania in absentia, aby zapewnić ich sprawne i uczciwe wykonanie.

 

Szerzej na temat projektu - zob. link.

 

Spotkanie naukowe Katedry (30 stycznia 2018 r.)

W dniu 30 stycznia 2018 r. odbyło się seminarium naukowe pracowników i doktorantów Katedry Postępowania Karnego w związku z realizowanym projektem badawczym pt.: „Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania „kasatoryjności” postępowania odwoławczego”. W spotkaniu udział wziął dr Michał Hudzik (adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Akademii Leona Koźmińskiego; członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego). Seminarium przewodniczyła prof. KUL dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek (Kierownik Katedry Postępowania Karnego). Referaty wygłosili: dr Joanna Dzierżanowska; dr Marek Smarzewski; mgr Tymon Markiewicz; mgr Adrian Zbiciak.

 

Realizacja grantu NCN

Informujemy, że 4 października 2017 r. - w związku z powołaniem zespołu badawczego (kierownik: dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL) - zainicjowano prace w ramach realizacji grantu uzyskanego w konkursie NCN: „Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania „kasatoryjności” postępowania odwoławczego”; nr projektu badawczego: 2016/23/B/HS5/03786. Data zakończenia projektu: 3 października 2019 r.

 

Grant uzyskany w konkursie Narodowego Centrum Nauki

W związku z ogłoszonymi w dniu 15 maja 2017 r. wynikami konkursów na granty Narodowego Centrum Nauki z radością informujemy, że Katedra Postępowania Karnego uzyskała finansowanie w ramach konkursu OPUS 12 (Panel: HS5) na realizację projektu badawczego: "Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania "kasatoryjności" postępowania odwoławczego" (nr rejestracyjny projektu: 2016/23/B/HS5/03786) z 7. pozycją rankingową spośród projektów zakwalifikowanych do finansowania. Kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL (Kierownik Katedry Postępowania Karnego). 

 

 

Seminarium naukowe

Kontrowersje wokół art. 168a-168b k.p.k.

zorganizowane w dniu 20 marca 2017 r.

przez Katedrę Postępowania Karnego KUL

pod honorowym patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie

 

PROGRAM SEMINARIUM

 

Otwarcie seminarium – 9:45-10:00 – dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL – Prodziekan WPPKiA KUL; dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek – Kierownik Katedry Postępowania Karnego KUL

 

PANEL I: 10:00-11:00 – „NOWE REGUŁY DOPUSZCZALNOŚCI DOWODÓW Z PERSPEKTYWY PRAKTYKI

 

SSN Wiesław Kozielewicz – „Nowe reguły dopuszczalności dowodów z perspektywy Sądu Najwyższego

 

Prof. Dr hab. Dariusz Dudek (KUL) – „Nowe reguły dopuszczalności dowodów z perspektywy konstytucyjnej

 

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie Janusz Śliwa – „Nowe reguły dopuszczalności dowodów z perspektywy pracy prokuratury

 

Dyskusja – 11:00-11:30


PANEL II: 12:00-13:30 –„NOWE REGUŁY DOPUSZCZALNOŚCI DOWODÓW Z PERSPEKTYWY NAUKI

 

Dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB – „Propozycja prokonstytucyjnej wykładni art. 168a-168b k.p.k.

 

Dr Joanna Dzierżanowska (KUL) – „Wykorzystanie dowodu z kontroli operacyjnej

 

Dr Marek Smarzewski (KUL) – „Ochrona tajemnicy adwokackiej przy wykorzystaniu dowodów z kontroli operacyjnej

 

Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL – „Nowe reguły dopuszczalności dowodów a standardy Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

 

Dyskusja – 13:30-14:00

 

Podsumowanie i zamknięcie seminarium – 14:00   

 

 

 

 

 

Autor: Małgorzata Wąsek-Wiaderek
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2020, godz. 16:14 - Marek Smarzewski