Informacje dla Studentów/information for Students

Information for students of classes "Case-law of the Court of Justice":

On 9 December 2019 we will analyse the following cases:

1) C-573/17, Popławski,  judgment of 24 June 2019;

2) C-230/18, PI, judgment of 8 May 2019.

 

Małgorzata Wąsek-Wiaderek 

 
UWAGA SEMINARZYŚCI IV roku (seminarium postępowanie karne) !!!!
 
Na najbliższych zajęciach w dniu 16 grudnia br. będziemy omawiać czynności sądowe w post. przygotowawczym, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania tymczasowego aresztowania. Wobec czego podaję orzeczenia i artykuły do przeczytania na zajęcia:
1) post. SA we Wrocławiu z 16 maja 2018 r., II AKz 307/18;
2) uchwała SN z 19 stycznia 2012 r. I KZP 18/11
3) artykuł M. Prusek i A. Skowron z Palestry nr 7-8/2017;
4) wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Stettner p. Polsce z 24 marca 2015 r.;
5) wyrok Europejskiego Trybunału PRaw Człowieka w sprawie Łaszkiewicz p. Polsce z dnia 15 stycznia 2008 r.
Pozdrawiam,
Małgorzata Wąsek-Wiaderek

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Lista pytań (tez) egzaminacyjnych na rok akademicki 2017/2018    

z seminarium Prawo karne procesowe (dr hab. M. Wąsek-Wiaderek):

 1. Cele procesu karnego;
 2. Tryby ścigania w procesie karnym;
 3. Zasada legalizmy procesowego i wyjątki od niej;
 4. Zasada informowania uczestników procesu o przysługujących im uprawnieniach i konsekwencje jej naruszenia
 5. Gwarancje procesowe niezawisłości sędziowskiej;
 6. Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu i konsekwencje jej naruszenia;
 7. Przesłanki i procedura wyłączenia sędziego w procesie karnym;
 8. Strony postępowania przygotowawczego;
 9. Formy postępowania przygotowawczego;
 10. Instytucja przedstawienia zarzutów w postępowaniu karnym;
 11. Organy postępowania przygotowawczego;
 12. Przesłanki obrony obligatoryjnej w procesie karnym;
 13. Wstępna kontrola aktu oskarżenia w procesie karnym;
 14. Instytucja skazania bez rozprawy w polskim procesie karnym;
 15. Instytucja dobrowolnego poddania się karze w polskim procesie karnym;
 16. Zasada bezpośredniości w postępowaniu karnym;
 17. Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym;
 18. Niedozwolone metody prowadzenia przesłuchania w postępowaniu karnym;
 19. Zasady powoływania biegłych w procesie karnym i oceny opinii biegłego;
 20. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji;
 21. Jawność rozprawy głównej i przesłanki wyłączenia tej jawności;
 22. Terminy w procesie karnym;
 23. Zasady doręczania pism procesowych w postępowaniu karnym;
 24. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu karnym;
 25. Kasacja w postępowaniu karnym;
 26. Wznowienie postępowania karnego;
 27. Postępowanie przyspieszone w polskim procesie karnym;
 28. Przesłanki rozpoznania sprawy karnej w trybie nakazowym;
 29. Scharakteryzuj prywatnoskargowy tryb postępowania karnego;
 30. Wskaż różnice pomiędzy ekstradycją a europejskim nakazem aresztowania.
Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2019, godz. 22:55 - Małgorzata Wąsek-Wiaderek