Granty

IX Zjazd Katedr Postępowania Karnego
(16-18 września 2019 r.)

W dniach 16-18 września 2019 r. Katedra Postępowania Karnego KUL, reprezentowana przez Prof KUL dr hab. Małgorzatę Wąsek-Wiaderek oraz dra Marka Smarzewskiego, wzięła udział w IX Zjeździe Katedr Postępowania Karnego, zorganizowanym przez Katedrę Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownicy Katedry wygłosili referaty drugiego dnia konferencji, tj. 17 września 2019 r., w ramach panelu II: "Środki zaskarżenia i postępowanie odwoławcze":

  • M. Wąsek-Wiaderek, Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego;
  • M. Smarzewski, Podstawy uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania de lege lata i de lege ferenda (program).

Należy podkreślić, że w ramach wskazanych prelekcji przedstawiono wyniki badań prowadzonych przez zespół badawczy powołany do realizacji grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki; projekt badawczy: „Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania „kasatoryjności” postępowania odwoławczego” (nr projektu: 2016/23/B/HS5/03786).

 

Ogólnopolska konferencja naukowa
zorganizowana przez Katedrę Postępowania Karnego KUL
w dniu 17 maja 2019 r. w związku z realizacją grantu
Narodowego Centrum Nauki (nr projektu: 2016/23/B/HS5/03786)

W dniu 17 maja 2019 r. Katedra Postępowania Karnego KUL zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową pt. Skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego a nowy reformatoryjny model postępowania odwoławczego.

 

W czasie konferencji zaprezentowano wstępne wyniki badań prowadzonych przez pracowników i doktorantów Katedry Postępowania Karnego KUL w ramach przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki grantu na realizację projektu badawczego: „Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania „kasatoryjności” postępowania odwoławczego” (nr projektu: 2016/23/B/HS5/03786).

 

plakat_konferencja_ncn

 

Warto odnotować, że informację o wydarzeniu zamieszczono także na stronie Sądu Najwyższego: link

 

Udział w projekcie naukowym "In AbsentiEAW"
(Research project on European Arrest Warrants issued for the enforcement of sentences after in absentia trials)

Należy odnotować, że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, reprezentowany w osobie dr hab. Małgorzaty Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, bierze udział w realizacji europejskiego projektu "In AbsentiEAW", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Sprawiedliwość" - European Union's Justice Programme (2014-2020). W skład zespołu badawczego, powołanego z ramienia KUL, wchodzą również doktoranci Katedry: mgr Paulina Duda oraz mgr Adrian Zbiciak.

Projekt naukowy "In AbsentiEAW" ukierunkowany jest na prawnoporównawcze badania, dotyczące stosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) względem osób, które nie były obecne w toku postępowania prowadzącego do ich skazania. Praktyka ukazuje bowiem, że często występują problemy z wydawaniem i wykonywaniem europejskich nakazów aresztowania w takich wypadkach, głównie dlatego, że odpowiednie normy europejskie wydają się być niejasne, zaś praktyka krajowa różni się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W związku z tym, w ramach projektu, podjęto się analizy prawnej relewantnych przypadków z Belgii, Holandii, Irlandii, Polski, Rumunii oraz Węgier. Jako cel badań obrano sformułowanie wspólnych standardów wydawania europejskich nakazów aresztowania in absentia, aby zapewnić ich sprawne i uczciwe wykonanie.

 

Szerzej na temat projektu - zob. link.


Realizacja grantu NCN

Informujemy, że 4 października 2017 r. - w związku z powołaniem zespołu badawczego (kierownik: dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL) - zainicjowano prace w ramach realizacji grantu uzyskanego w konkursie NCN: „Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania „kasatoryjności” postępowania odwoławczego”; nr projektu badawczego: 2016/23/B/HS5/03786. Data zakończenia projektu: 3 sierpnia 2021 r.

 

Wyniki badań grantowych zostały dotychczas zaprezentowane w następujących publikacjach:

1). Tymon Markiewicz, Obowiązek sądu odwoławczego precyzowania podstawy orzekania kasatoryjnego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Karna z 16 listopada 2017 r., II KS 3/17, Orzecznictwo Sądów Polskich 2019, z. 10, s. 55-62;

2). Tymon Markiewicz, Skarga na wyrok sądu odwoławczego uchylający wyrok sądu I instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania. Glosa do uchwały SN z 14.9.2017 r., I KZP 9/17, OSNKW Nr 10/2017, poz. 59, Monitor Prawniczy 2019, nr 5., s. 279-282.

 

Grant uzyskany w konkursie Narodowego Centrum Nauki

W związku z ogłoszonymi w dniu 15 maja 2017 r. wynikami konkursów na granty Narodowego Centrum Nauki z radością informujemy, że Katedra Postępowania Karnego uzyskała finansowanie w ramach konkursu OPUS 12 (Panel: HS5) na realizację projektu badawczego: "Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania "kasatoryjności" postępowania odwoławczego" (nr rejestracyjny projektu: 2016/23/B/HS5/03786) z 7. pozycją rankingową spośród projektów zakwalifikowanych do finansowania. Kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL (Kierownik Katedry Postępowania Karnego). 

 

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2021, godz. 12:53 - Małgorzata Wąsek-Wiaderek