Regulamin egzaminu z przedmiotu „Postępowanie karne” (studia stacjonarne)

 

§ 1

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich studentów, którzy w danym roku akademickim przystępują do egzaminu z przedmiotu ”Postępowanie karne”, przeprowadzanego na kierunku prawo, w ramach studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (dalej: egzamin), na WPPKiA KUL.

 

§ 2

Do egzaminu mają prawo przystąpić wyłącznie studenci, którzy w dacie przeprowadzania egzaminu uzyskali zaliczenie z ćwiczeń (warsztatów) z przedmiotu „Postępowanie karne”, tj. uzyskali z ćwiczeń (warsztatów) ocenę 3.0 lub wyższą.

 

§ 3

Egzamin składa się z dwóch części. Część pierwsza to test z 40 pytaniami jednokrotnego wyboru z czterema wariantami odpowiedzi. Za prawidłową odpowiedź na jedno pytanie student może uzyskać jeden punkt. Za brak odpowiedzi albo za błędną odpowiedź punkty ujemne nie są przyznawane. Część druga to dwa kazusy, z których łącznie do zdobycia jest 20 punktów. Pod treścią kazusów sformułowane są pytania, każdorazowo ze wskazaniem maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na dane pytanie. Jeśli w pytaniu do kazusu wymagane jest uzasadnienie odpowiedzi, odpowiedź bez uzasadnienia lub z błędnym uzasadnieniem nie podlega ocenie i student uzyskuje za nią zero punktów.

 

§ 4

Rozwiązania kazusów podlegają sprawdzeniu i ocenie wyłącznie w sytuacji, w której student uzyska z testu co najmniej 21 punktów. W przypadku uzyskania z testu mniej niż 21 punktów, za część kazusową student otrzymuje zero punktów i ocenę 2,0 z egzaminu.

 

§ 5

Aby zdać egzamin student musi uzyskać wynik co najmniej 31 punktów. Wynikiem jest suma punktów uzyskanych z testu oraz z rozwiązań kazusów, z zastrzeżeniem § 4.

 

§ 6

Ustala się następujące progi punktowe dla poszczególnych ocen:

0-30 punktów – ocena 2,0

31-35 punktów – ocena 3,0

36-40 punktów – ocena 3,5

41-45 punktów – ocena 4,0

46-50 punktów – ocena 4,5

51-60 punktów – ocena 5,0.

 

§ 7

Egzamin obejmuje całą materię uregulowaną w Kodeksie postępowania karnego (dalej: k.p.k.) bez części wojskowej (bez działu XV k.p.k.). Z działu XIII k.p.k. (postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych) na egzaminie obowiązują wyłącznie następujące zagadnienia: immunitety (rozdział 61 k.p.k.), ekstradycja (rozdziały 64 i 65 k.p.k.), europejski nakaz aresztowania (rozdziały 65a i 65b k.p.k.).

 

§ 8

Oprócz materii uregulowanej w treści k.p.k., na egzaminie obowiązują zagadnienia uregulowane w innych aktach normatywnych w zakresie wskazanym na wykładzie
z postępowania karnego.

 

§ 9

Egzamin sprawdza wiedzę studenta uzyskaną zarówno na wykładzie, jak i na ćwiczeniach (warsztatach). Brak omówienia danego zagadnienia lub przepisu na zajęciach nie oznacza, że przepis ten nie może być podstawą przygotowania pytań na egzamin (vide: § 7).

 

§ 10

Część testowa egzaminu trwa 40 minut. Część kazusowa egzaminu trwa 20 minut. Zastrzega się możliwość wydłużenia części kazusowej do maksymalnie 30 minut na mocy decyzji egzaminującego podejmowanej w trakcie egzaminu lub bezpośrednio przed.

 

§ 11

Egzamin sprawdzany jest przez osoby prowadzące w danym roku wykład lub ćwiczenia (warsztaty) z przedmiotu „Postępowanie karne”. Pomocy w organizacji i sprawdzaniu egzaminu mogą udzielić również doktoranci z Katedry Postępowania Karnego KUL.

 

§ 12

W przypadku decyzji o przeprowadzeniu egzaminu w formie zdalnej, egzamin odbywa się przy użyciu narzędzia MS Office Teams/Forms.

 

§ 13

W przypadku uzyskania wyników z egzaminu wynoszących łącznie: 28 lub 29 lub 30 punktów, egzamin sprawdzany jest co najmniej dwukrotnie, przez dwie osoby sprawdzające egzamin.

 

§ 14

Student ma prawo wglądu do swoich prac w terminie wskazanym przez egzaminującego. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w formie zdalnej – treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami jest udostępniana zdającemu w wersji elektronicznej przez narzędzie MS Office Teams/Forms – po sprawdzeniu obu części egzaminu. W przypadku egzaminu przeprowadzanego stacjonarnie, sprawdzone prace udostępniane są do wglądu – zdającemu osobiście lub za pisemnym upoważnieniem udzielonym innemu zdającemu, wyłącznie w obecności pracownika Katedry Postępowania Karnego KUL. Nie ma możliwości fotografowania prac, zabierania ich poza siedzibę Katedry.

 

§ 15

Nie przewiduje się omawiania prac z poszczególnymi zdającymi.

 

§ 16

W przypadku uzyskania oceny 2,0 z egzaminu lub w przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie, student może przystąpić do egzaminu poprawkowego (egzaminu w drugim terminie). Forma egzaminu poprawkowego i warunki zaliczenia są takie, jak egzaminu w pierwszym terminie. W przypadku uzyskania indywidualnej zgody Dziekana WPPKiA KUL na przystąpienie do egzaminu po raz pierwszy w drugim terminie, przewiduje się trzeci termin wyłącznie dla osób, które nie zdały egzaminu przystępując do egzaminu w drugim terminie po raz pierwszy. W trzecim terminie do egzaminu – jako egzaminu poprawkowego – mogą przystąpić również osoby, które uzyskały indywidualną zgodę Dziekana WPPKiA KUL na przystąpienie do egzaminu poprawkowego w trzecim terminie. Forma egzaminu w trzecim terminie i warunki zaliczenia są takie, jak egzaminu w pierwszym terminie.

 

§ 17

Zdający są zobowiązani przed egzaminem potwierdzić swoją tożsamość. W tym celu, w przypadku egzaminu przeprowadzanego w formie stacjonarnej przy wejściu na salę studenci winni okazać pracownikowi Katedry Postępowania Karnego KUL legitymację studencką lub dowód osobisty, ewentualnie inny dokument urzędowy ze zdjęciem. W przypadku egzaminu przeprowadzanego zdalnie, przed egzaminem na właściwym dla wykładu z „Postępowania karnego” zespole MS Office – Teams następuje weryfikacja tożsamości dokonywana przez egzaminującego. W tym celu zdający powinien na żądanie egzaminującego połączyć się z obrazem i dźwiękiem oraz okazać przed kamerą legitymację studencką lub dowód osobisty, ewentualnie inny dokument urzędowy ze zdjęciem.

 

§ 18

W przypadku egzaminu przeprowadzanego w formie zdalnej, w razie problemów technicznych zaistniałych w trakcie egzaminu zdający powinien udokumentować ten problem za pomocą zdjęć/funkcji print screen i przesłać następnie stosowne materiały egzaminującemu, który podejmie indywidualną decyzję w danym przypadku. Ponadto,
w trakcie egzaminu w formie zdalnej, równolegle odbywa się spotkanie na zespole MS Office – Teams właściwym dla wykładu z postępowania karnego, gdzie można na bieżąco zgłaszać problemy techniczne.

 

§ 19

Egzaminujący zastrzega sobie możliwość połączenia z wybranymi zdającymi w celu weryfikacji samodzielnego rozwiązywania egzaminu. W tym celu zdający jest zobowiązany do odebrania wykonanego przez egzaminującego połączenia na Teams z obrazem i dźwiękiem. W takim przypadku egzamin dla danej osoby ulega wydłużeniu o czas, jaki był potrzebny do przeprowadzenia weryfikacji.

 

§ 20

W przypadku egzaminu przeprowadzanego stacjonarnie, zakazane jest używanie materiałów piszących (długopisów, piór, flamastrów etc.) pozwalających na usuwanie tuszu. Poprawianie odpowiedzi może nastąpić w jednym pytaniu wyłącznie raz, poprzez dokonanie przy nowo zaznaczonej odpowiedzi adnotacji o treści: „moja odpowiedź” lub „dobra odpowiedź”, a przy złej odpowiedzi adnotacji o treści:  „zła odpowiedź”. W przypadku egzaminu zdawanego w formie zdalnej możliwe jest poprawianie odpowiedzi do czasu wysłania testu/kazusów.

 

§ 21

W przypadku ujawnienia braku samodzielności przy zdawaniu egzaminu zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej, egzamin dla danego studenta ulega natychmiastowemu zakończeniu z oceną 2,0 – bez dokonywania sprawdzania pracy.

 

§ 22

W przypadku egzaminu zdawanego w formie stacjonarnej, nieczytelne odpowiedzi na kazusy nie podlegają sprawdzeniu i zdający otrzymuje zero punktów za nieczytelny fragment.

 

§ 23

W przypadku egzaminu przeprowadzanego w formie zdalnej, w pierwszej kolejności udostępniane są testy w specjalnej zakładce w zespołach utworzonych w MS Office – Teams specjalnie na potrzeby egzaminu. Zespoły to zarazem grupy egzaminacyjne. Po upływie czasu na rozwiązanie testu następuje krótka przerwa, po której udostępniane są kazusy. Dokładne godziny udostępniania egzaminu podawane są przed egzaminem, mogą jednak ulec zmianie w dniu egzaminu w przypadku opóźnień związanych z weryfikacją zdających lub problemów technicznych, o czym zdający będą informowani na bieżąco.

 

§ 24

W przypadku egzaminu przeprowadzanego w formie stacjonarnej jednocześnie udostępnia się zdającym testy oraz kazusy.

 

§ 25

Zmiany niniejszego regulaminu w zakresie formy i wymogów do zdania mogą być wprowadzane najpóźniej do dnia 1 marca danego roku. O ewentualnych zmianach regulaminu studenci będą informowani na wykładzie poprzedzającym tę datę.

 

§ 26

Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Katedry Postępowania Karnego KUL, o najważniejszych postanowieniach studenci są informowani na początku roku akademickiego przez prowadzących wykład i ćwiczenia (warsztaty).

 

§ 27

Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się do zdających egzamin z przedmiotu postępowanie karne począwszy od roku akademickiego 2020/2021.

 

 

Lublin, dnia 30 września 2020 roku   

 

dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2020, godz. 23:17 - Marek Smarzewski