Dr Joanna Dzierżanowska, asystent


Życiorys naukowy

W latach 1992 – 1997 studia na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL (praca magisterska nt. „Gwarancje niezawisłości sędziowskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki karnoprocesowej” napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Wąska, została wyróżniona i przedstawiona do nagrody Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie). Od 1997 r. pracuje w Katedrze Procedury Karnej KUL. W latach 1997-2006 sprawowała funkcję Opiekuna Praktyk Studenckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Sekcja Prawa. W styczniu 2006 r. obroniła rozprawę doktorską nt: „Nowe metody identyfikacji kryminalistycznej i ich wykorzystanie w procesie karnym na przykładzie ekspertyzy osmologicznej”.


Zajęcia dydaktyczne

 • wykład z postępowania karnego
 • ćwiczenia z postępowania karnego
 • wykład fakultatywny z kryminalistyki
 • wykład kluczowy z prawa dowodowego w postępowaniu karnym
 • konwersatorium z ekspertyzy sądowej
 • proseminarium

 

Informacja na temat dorobku naukowego i organizacyjnego

 

Wykaz publikacji:

 

Monografie:

 1. Nowe metody identyfikacji kryminalistycznej i ich wykorzystanie w procesie karnym na przykładzie ekspertyzy osmologicznej, Wydawnictwo KUL Lublin 2010, ss. 246, ISBN 978-83-7702-133-0.
 1. Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 299-414, ISBN 978-83-8092-425-3 (współaut. J. Studzińska).

 Studia i artykuły

 

 1. Prawo karne a Internet – wybrane zagadnienia [w:] Internet – problemy prawne, R. Skubisz (red.), Lublin 1999, s. 239-262, ISBN 83-87405-67-1 (wspólnie z M. Wąsek-Wiaderek).
 2. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 29 września 1998 r., II Aka 142/97, „Palestra” 1999, 194-198.
 3. Karnoprocesowa problematyka przestępczości komputerowej [w:] Internet 2000. Prawo-ekonomia-kultura, pod red. R. Skubisza, Lublin 2000, s. 286-294, ISBN 83-87497-36-3.
 4. Identyfikacja osmologiczna, „Naukowyj Wisnyk Lwiwśkoho Derżawnoho Uniwersytetu Wnutrisznich Spraw. Serija Jurydyczna” 3 (31) (2006), s. 412-124.
 5. Identyfikacja osmologiczna w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Palestra” 2006, nr 5-6, s. 184-194, ISSN 0031-0344.
 6. Ekspertyza osmologiczna w polskiej praktyce sądowej, [w:] Iure et facto. Księga jubileuszowa ofiarowana Doktorowi Józefowi Gurgulowi, Wójcikiewicz (red.), Kraków 2006, s. 207-219, ISBN 83-87425-62-1.
 7. Katedra kryminalistyki (rozdział XI), [w:] Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A Kawałko, M. Kruszewska – Gagoś, H. Witczak, Lublin 2008, s. 207-209, ISBN 978-83-7363-700-9.
 8. Ludwik Dworzak (1900-1941), [w:] Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Lublin 2008, s. 119-122, ISBN 978-83-7363-711-5.
 9. Leon Waściszewski (vel Waściszakowski), [w:] Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Lublin 2008, s. 207-211, ISBN 978-83-7363-708-5.
 10. Kryteria oceny dowodu z opinii biegłego w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, „Roczniki Nauk Prawnych” 2015, Tom XXV, nr 2, s. 21-47 (współaut. J. Studzińska).
 11. Metodyka ekspertyzy osmologicznej, „Roczniki Nauk Prawnych” 2016, nr 3.
 12. Assessment of expert evidence in Polish court proceedings in comparison to other European countries, Z Zagadnień Nauk Sądowych (Problems of Forensic Sciences) 2016, nr 106, s. 456-473 (współaut. J. Studzińska).

 

Hasła w leksykonach:

 1. Biegły [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 475, ISBN 978-83-7484-933-4.
 2. Dozór Policji [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 477.
 3. Ekspertyza [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 477.
 4. Eksperyment procesowy [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 477.
 5. Gwarancje procesowe niezawisłości sędziowskiej [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 479-478.
 6. Kontrola i utrwalanie rozmów [w:] Leksykon obywatela,  Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 481.
 7. Kontrola korespondencji, przesyłek i przekazu informacji [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 48481.
 8. List żelazny [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 482.
 9. Obrońca [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 483.
 10. Odczytanie [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 483.
 11. Oddalenie wniosku dowodowego [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 483-484.
 12. Oględziny [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 484.
 13. Okazanie [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 484.
 14. Oskarżony [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 484-485.
 15. Oskarżyciel posiłkowy [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 485.
 16. Oskarżyciel prywatny [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 485.
 17. Oskarżyciel publiczny [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 485-486.
 18. Pełnomocnik [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 486.
 19. Pokrzywdzony [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 486.
 20. Poręczenie majątkowe [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 487.
 21. Poręczenie niemajątkowe [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 487.
 22. Powód cywilny [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 492.
 23. Przedstawiciel społeczny [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 492-493.
 24. Przedstawiciel ustawowy [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 493.
 25. Przesłuchanie [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 493.
 26. Przeszukanie [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 493.
 27. Rzecznik Praw Obywatelskich – uprawnienia w procesie karnym [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 494.
 28. Składy orzekające [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 494.
 29. Specjalista [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 494.
 30. System środków zaskarżania [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 494-495.
 31. Ściganie z oskarżenia publicznego (z urzędu) [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 495.
 32. Świadek [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 495-496.
 33. Świadek incognito (anonimowy) [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 496.
 34. Świadek koronny [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 496.
 35. Tłumacz [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 497.
 36. Tymczasowe aresztowanie – przesłanki stosowania [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 497.
 37. Tymczasowe aresztowanie – terminy [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 497-498.
 38. Tymczasowe aresztowanie – zaskarżalność postanowień [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 498.
 39. Właściwość funkcjonalna sądu [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 499.
 40. Właściwość miejscowa [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 499.
 41. Właściwość rzeczowa [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 499.
 42. Wniosek dowodowy [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 499.
 43. Wyłączenie sędziego [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 500.
 44. Wywiad środowiskowy w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 500.
 45. Zakazy dowodowe [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 503.
 46. Zasada domniemania niewinności [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 503.
 47. Zasada legalizmu [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 503-504.
 48. Zasada obiektywizmu [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 504.
 49. Zasada prawa do obrony [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 504.
 50. Zasada prawdy materialnej [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 504.
 51. Zasada publiczności [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 504.
 52. Zasada swobodnej oceny dowodów [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 504.
 53. Zatrzymanie rzeczy [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 505-506.
 54. Źródła prawa karnego procesowego [w:] Leksykon obywatela, Serafin, B. Szmulik (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 506-507.
 55. Biegły [w:] Leksykon polskiej procedury karnej, pod red. M. Bartnik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 42-45, ISBN 978-83-255-5482-8.
 56. Dowód [w:] Leksykon polskiej procedury karnej, pod red. M. Bartnik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s.55-58.
 57. Ekshumacja [w:] Leksykon polskiej procedury karnej, pod red. M. Bartnik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, 58-59.
 58. Eksperyment procesowy [w:] Leksykon polskiej procedury karnej, pod red. M. Bartnik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, 59-63.
 59. Oględziny [w:] Leksykon polskiej procedury karnej, pod red. M. Bartnik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 125-128.
 60. Okazanie [w:] Leksykon polskiej procedury karnej, pod red. M. Bartnik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 128-130.
 61. Opinia [w:] Leksykon polskiej procedury karnej, pod red. M. Bartnik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 133-134.
 62. Otwarcie zwłok [w:] Leksykon polskiej procedury karnej, pod red. M. Bartnik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 161-163.
 63. Przeszukanie [w:] Leksykon polskiej procedury karnej, pod red. M. Bartnik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, 242-245.
 64. Specjalista [w:] Leksykon polskiej procedury karnej, pod red. M. Bartnik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 384-387.
 65. Swobodna ocena dowodów [w:] Leksykon polskiej procedury karnej, pod red. M. Bartnik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 389-392.
 66. Świadek [w:] Leksykon polskiej procedury karnej, pod red. M. Bartnik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 392-395.
 67. Świadek incognito [w:] Leksykon polskiej procedury karnej, pod red. M. Bartnik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, 395-397.
 68. Świadek koronny [w:] Leksykon polskiej procedury karnej, pod red. M. Bartnik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 398-401.
 69. Tłumacz [w:] Leksykon polskiej procedury karnej, pod red. M. Bartnik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 413-416.
 70. Wyjaśnienia [w:] Leksykon polskiej procedury karnej, pod red. M. Bartnik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 460-462.
 71. Zeznania [w:] Leksykon polskiej procedury karnej, pod red. M. Bartnik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 530-533. 

Recenzje:

 

Recenzja: E. Stawicka, Niezwykłe procesy, C. H. Beck 1998, ss. 225, „Roczniki Nauk Prawnych KUL” 2001, tom XI, s. 190-191.

 

Udział w konferencjach, seminariach, posiedzeniach, warsztatach naukowych:

 

 1. Udział w VII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Postępowania Karnego, Gdańsk-Sopot, 2-4 czerwca 2016 r.
 2. Wygłoszenie referatu na seminarium naukowym Katedry Postępowania Karnego KUL - "Standardy opiniowania biegłych w polskim procesie karnym" (23.11.2016 r. Lublin).
 3. Wykład dla ELSA Lublin w ramach Dni Kryminalistyki - "Harmonizacja opiniowania biegłych w Polsce i Unii Europejskiej" (17.12.2016 r., Lublin).
 4. Wykład dla Koła Naukowego Studentów Prawa KUL: "Sprawa Kauczor v. Poland - omówienie błędów procesowych i kryminalistycznych", 3.12.2013 r., Lublin.
 5. Wykład dla studentów prawa w ramach seminarium otwartego i symulacji procesu karnego: "Dowód prywatny w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego" - 22.05.2014 r. Lublin.
 6. Szkolenie dla studentów prawa "Nowe metody identyfikacji - standard Dauberta" - 23.04.2014 r.
 7. Szkolenie dla studentów prawa KUL: "Pisma procesowe w sprawach karnych" - 22.05.2013 r. LEXALIA Lublin.
 8. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej -  Zjazd Katedr Postępowania Karnego, Łódź, 19-21.09.2011.
 9. Wykład dla ELSA Lublin w ramach projektu „Klasa patronacka: Kryminalistyka – nauka o metodach śledczych”, Lublin, 5.12.2011 r.
 10. Warsztaty naukowe dla Koła Naukowego Studentów Prawa - "Ekspertyza daktyloskopijna"  2010 r.
 11. Warsztaty  dla studentów WPPKiA „Pomyłki sądowe” (listopad 2009 r.), mający na celu poszerzenie wiedzy z zakresu postępowania karnego i kryminalistyki oraz przygotowania do egzaminu na aplikację (przeprowadzony w ramach działalności Koła Naukowego Studentów Prawa;
 12. Warsztaty dla studentów WPPKiA „Ekspertyza osmologiczna” (grudzień 2009 r.), mający na celu poszerzenie wiedzy z zakresu postępowania karnego i kryminalistyki oraz przygotowania do egzaminu na aplikację (przeprowadzony w ramach Koła Naukowego Studentów Prawa.
 13. Warsztaty naukowe dla studentów WPPKiA - "Biegły w polskim procesie karnym" (2009 r.).
 14. Udział w konferencji i uroczystym wręczeniu Księgi Jubileuszowej Doktorowi Józefowi Gurgulowi, sesja panelowa „Biegły w procesie karnym-wczoraj, dziś, jutro”, 1.06.2006 r. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji.
 15. Udział w warsztatach naukowych „Osmologia 2005” (18-20 maja 2005 r.), Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP w Warszawie.

Działalność organizacyjna

Pełnione funkcje

 1. Opiekun Praktyk Studenckich w latach 1997 -2006.
 2. Opiekun Roku w latach 2005 -2010.
 3. Tutor w Kolegium MISH.
 4. Sekretarz Katedry Procedury Karnej oraz Katedry Prawa Medycznego i Medycyny Sądowej.
 5. Przedstawiciel KUL do składu Komisji Egzaminacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa w latach 2008 -2010.
 6. Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i egzaminator podczas wstępnych egzaminów pisemnych i ustnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 

Praca organizacyjna

 1. Przygotowanie wizyty studentów WPPKiA w Areszcie Śledczym w Lublinie – 25.12.2011 r.
 2. Wielokrotne przygotowanie wizyty studentów WPPKiA  w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Lublinie.
 3. Zorganizowanie dla Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji "Absolutorium 2010", Lublin, czerwiec 2010.
 4. Zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji wydziałowych WPPKiA konkursu wiedzy o przestępstwach przeciwko wiarygodności dokumentów publicznych pt. „Autentyczne czy fałszywe” – 18 maja 2006 r.,Lublin.

 

Nagrody

 1. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę od Prezydenta RP, 21.06.2012 r.
 2. Nagroda zespołowa IV stopnia Rektora KUL za wybitną działalność organizacyjno- społeczną i popularyzującą nauki oraz przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej i wyników kształcenia , 20.12.2011 r.

 

 


Kontakt
jdzier@kul.lublin.pl

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2019, godz. 17:26 - Marek Smarzewski