Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL


Życiorys naukowy


Absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. W latach 1989 - 1995 studiowała na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL. W 1995 r. uzyskała tytuł magistra na podstawie pracy magisterskiej „Istota i zasady procesu karnego” napisanej pod kierunkiem promotora prof. dr hab. Andrzeja Wąska. W latach 1995-1996 odbyła roczne studia podyplomowe z dziedziny prawa europejskiego w Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii, zakończone uzyskaniem tytułu Master of Laws (LL.M.) na podstawie rozprawy magisterskiej opracowanej i obronionej u prof. Paula Lemmensa. Uczestniczyła w kilku kursach i szkoleniach z dziedziny międzynarodowej ochrony praw człowieka, w tym m.in. w zaawansowanym kursie Międzynarodowej Ochrony Praw Człowieka w Instytucie Praw Człowieka w Turku (Abo Akademi University) w Finlandii oraz w kursie praw człowieka organizowanym przez Instytut Europejski we Florencji. Od października 1996 r. pracowała jako asystent w Katedrze Procedury Karnej KUL. W marcu 2000 odbyła miesięczny staż naukowy w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. Stanisława Waltosia. W styczniu 2002 r. obroniła rozprawę doktorską na temat "Zasada równości stron w polskiej procedurze karnej w perspektywie prawnoporównawczej" napisaną pod opieką promotora, prof. dr hab. Andrzeja Wąska. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. dr hab. Stanisław Waltoś i prof. dr hab. Edward Skrętowicz. Badania zwieńczone napisaniem rozprawy doktorskiej zostały częściowo sfinansowane ze środków grantu promotorskiego Komitetu Badań Naukowych w ramach projektu badawczego „Zasada równości stron w polskim procesie karnym w perspektywie prawnoporównawczej” (grant nr 1 H02A 018 16).

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych zainteresowania naukowe dr M. Wąsek-Wiaderek skupiły się na oddziaływaniu prawa europejskiego na polski proces karny. Badania objęły dwie płaszczyzny: wpływu standardów prawnych Rady Europy na model polskiego procesu karnego oraz kształtowania się nowego modelu współpracy sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej. W latach 2008 - 2012 dr M. Wąsek-Wiaderek realizowała grant badawczy własny, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Nr NN110 235935), na temat „Zmiany zakresu samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego wskutek przystąpienia Polski o Unii Europejskiej”. W ramach realizacji grantu kilkakrotnie prowadziła kwerendę biblioteczną w Instytucie Prawa Karnego Międzynarodowego i Porównawczego im. Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowijskim. W czerwcu 2013 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. 

Od 2004 r. do listopada 2018 dr hab. M. Wąsek-Wiaderek była członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Od listopada 2018 r. jest sędzią Sądu Najwyższego orzekającym w Izbie Karnej.   


Zajęcia dydaktyczne
 

 

 • wykład z prawa karnego procesowego dla studentów III roku prawa
 • seminarium magisterskie z prawa karnego procesowego
 • seminarium doktorskie z prawa karnego procesowego 


Pełnione funkcje

 

 • członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego kadencji 2009-2013;
 • Od 10 grudnia 2013 r. - członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego kadencji 2013-2017 (Komisja została odwołana przed upływem kadencji dnia 6 stycznia 2016 r.)
 • Od grudnia 2012 r. do listopada 2018 r. - członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych 
 • w kadencji 2014-2016 - sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • Od listopada 2018 r. - Sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Karnej

 

Uzyskane nagrody i odznaczenia 

 

 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, przyznany przez Prezydenta RP (2012 r.);
 • Medal pamiątkowy Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości, przyznany przez Ministra Sprawiedliwości (2013);
 • Nagroda Rektora KUL Jana Pawła II (2013);
 • Indywidualna nagroda I stopnia przyznana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego.

 

Członkostwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowo-badawczych

 

 • od dnia 1 września 2014 r. - członek International Penal and Penitentiary Foundation z siedzibą w Szwajcarii
 • od dnia 25 marca 2015 r. - członek korespondent Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
 • członek Towarzystwa Badawczego Prawa Europejskiego

 

Aktywność naukowa po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych

 

 

Rok 2020

 
 1. “Dual Legal Representation" of a requested person in European Arrest Warrant Proceedings - Remarks from the Polish Perspective", Review of European and Comparative Law 2020, volume XLI, issue 2, s. 35-54;
 2. Autorstwo komentarza do art. 4 (s. 17-24) oraz do art. 20-24 (s.136-163) w: A. Sakowicz (red.) Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2020, wydawnictwo C.H. Beck, ISBN: 978-83-8198-618-2;

 3. Poglądy Profesora Andrzeja Murzynowskiego na stosowanie tymczasowego aresztowania - spojrzenie z perspektywy najnowszych zmian prawa karnego procesowego, w: Istota i zasady procesu karnego 25 lat później. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego, red. M. Rogacka-Rzewnicka, H. Gajewska-Kraczkowska, Warszawa 2020, Wydawnictwo Wolters Kluwer, s. 501-509.

 

Rok 2019

   

 1. Złożenie wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku - wybrane problemy, w: Artes serviunt vitae sapientia imperat. Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, red. R. Olszewski, D. Świecki, J. Kasiński, P. Misztal, K. Rydzyk-Sybilak, A. Małolepszy, Warszawa - Łódź 2019, wydawnictwo Wolters Kluwer i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 409-416; 

 2. Advisory Opinions of the European Court of Human Rights: Do National Judges Really Need This New Forum of Dialogue? w: Judicial Power in Globalized World Liber Amicorum Vincent De Gaetano, eds. Paulo Pinto de Albuquerque, Krzysztof Wojtyczek, wydawnictwo Springer, 2019, p. 637-652;

 3. Lech K. Paprzycki, M. Wąsek-Wiaderek, Overuse in the Criminal Justice System in Poland, w: Overuse in the Criminal Justice System. On Criminalization, Presecution and Imprisonment, red. P.H.M.C. van Kempen, M. Jendly, Cambridge – Antwerp – Chicago, Wydawnictwo Intersentia, 2019, s. 509-527;

 4. Dostęp do adwokata na wczesnym etapie postępowania karnego
  w prawie Unii Europejskiej
  , „Europejski Przegląd Sądowy” 2019, nr 1, s. 17-23;

 5. Sprawa Kudła v. Poland z 2000 r.: prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 Konwencji), w: Polska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Sprawy wiodące: sprawa Kudła przeciwko Polsce z 2000 r., red. E. Morawska, Warszawa 2019, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 161-184.

 

Rok 2018

 1. Obowiązki państwa w zakresie ochrony przed nękaniem w świetle art. 8 Europejskiej konwencji praw człowieka i innych standardów Rady Europy, [w:] Stalking, red. M. Mozgawa, Warszawa 2018, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-8124-623-1; s. 179-194;
 2. Ekstradycja a obowiązek poszanowania prawa do życie prywatnego i rodzinnego. Analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] W poszukiwaniu prawdy. Rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości, red. K. Banasik, A. Kargol, A. Kubiak-Cyrul, M.J. Lubelski, E. Plebanek, A. Strzelec, Kraków 2018, Oficyna Wydawnicza AFM, ISBN 978-83-66007-06-2, s. 779-787;
 3. Uzupełnienie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego, Białostockie Studia Prawnicze, Białystok 2018, vol 23, nr 1, s. 193-205, s. 13, DOI: 10.15290/bsp.2018.23.01.13. 
 4. Reopening of court proceedings based on article 540b Criminal Procedure Code, Ius Novum 2018, nr 4, s. 145-159.
 5. Prawo intertemporalne [w] Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd Orzecznictwa za rok 2017, red. J. Kosonoga, Warszawa 2018, s. 386-393;
 6. Prawo karne skarbowe, w: Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd Orzecznictwa za rok 2017, red. J. Kosonoga, Warszawa 2018, s. 558-562;
 7. Prawo oskarżonego do realizowania obrony na rozprawie w świetle ostatnich zmian kodeksu postępowania karnego, w: Proces karny w dobie przemian. Przebieg postępowania, red. S. Steinborn, K. Woźniewski, Gdańsk 2018, s. 311-325.
 8. Wąsek-Wiaderek M., Dzierżanowska J., Smarzewski M., Katedra Postępowania Karnego, w: 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. K. Burczak, E. Czepczyńska, M. Jońca, Lublin 2018, s. 191-212.

Rok 2017

 1. Komentarz do art. 4 oraz do art. 20-24 w: A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2017, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 978-83-255-7375-1, s. 16-21; 130-155.
 2. Niesłuszne skazanie w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, [w:] Niesłuszne skazania  - przyczyny i skutki, red. Ł. Chojniak, Warszawa 2017, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 978-83-255-7947-0, s. 17-27, ss. 11.
 3. Ryzyko naruszenia praw człowieka jako przesłanka odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania (uwagi na tle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), [w:] Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, Warszawa 2017, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-8092-595-3, s. 486-499, ss. 14.
 4. Autorstwo rozdziału II, pkt 8, 11, 14, 17, 20, 22, 24; rozdziału III, pkt 1, w: Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd Orzecznictwa za rok 2016, red.
  J. Kosonoga, Wydawca: Sąd Najwyższy, Warszawa 2017,
  s. 477-480, 489-492, 501-504, 510-512, 515-519, 521-523, 524-529, 549-555, ISBN 978-83-64878-75-6 (Przegląd 2016), ISBN 978-83-64878-74-9.

 

Rok 2016

 1. Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd Orzecznictwa za rok 2015, red. J. Kosonoga, Warszawa 2016, Wydawca: Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, ISBN 978-83-64878-72-5, s. 500-506; 520-524; 529-532; 535-540; 560-562.  
 2. Wybrane aspekty postępowania odwoławczego w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. w świetle standardów międzynarodowych, [w:] Postępowanie odwoławcze w procesie karnym - u progu nowych wyzwań, red. S. Steinborn, Warszawa 2016, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-8107-041-6, s. 143-162. 
 3. Standard ochrony praw oskarżonego w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, [w:] System prawa karnego procesowego. Tom VI. Strony i inni uczestnicy postępowania karnego, red. naukowy C. Kulesza, red. naczelny P. Hofmański, Warszawa 2016, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-809253-9-7, s. 524-612, ss. 89. 
 4. Stosowanie tymczasowego aresztowania po zmianach wprowadzonych do kodeksu postępowania karnego nowelizacją z dnia 11 marca 2016 r., Ius et Administratio 2016, nr 3, s. 58-72, ss. 15.
 5. Analiza najnowszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących spraw karnych, [w:] Aktualne problemy orzecznicze, red. W. Błuś, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, S. Zabłocki, Warszawa 2016, Wydawca: Sad Najwyższy, ISBN 978-83-936403-5-5, s. 43-69, ss. 27.
 6. Dostęp do akt sprawy w toku postępowania w przedmiocie tymczasowego aresztowania [w:] Środki przymusu w znowelizowanej procedurze karnej, red. A. Lach, Toruń 2016, wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-231-3612-5, s. 91-106, ss. 16.
 7. Nowy konsensualny tryb orzekania o odpowiedzialności karnej a prawo oskarżonego do obrony - wybrane zagadnienia [w:] Prawo wobec problemów społecznych. Księga jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej, red. B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska, Warszawa 2016, wydawca: C.H. Beck, ISBN 978-83-255-8565-5, s. 409-418, ss. 10.    

Rok 2015 

 1. Model zakazów dowodowych z perspektywy Konwencji i orzecznictwa ETPCz [w:] Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym, red. J. Skorupka, A. Drozd, Warszawa 2015, wydawca: C.H. Beck, ISBN 978-83-255-7989-0, s. 20-41, ss. 22.
 2. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu [w:] Postępowanie odwoławcze, nadzwyczajne środki zaskarżenia, postępowanie po uprawomocnieniu się wyroku i postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, red. D. Świecki, Kraków 2015, Wydawca: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ISBN 978-83-940946-9-0, s. 75-106, s. 75-106; 
 3. Skuteczność skargi na przewlekłość postępowania z perspektywy wyroku pilotażowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce [w:] Prawo i proces karny w obliczu zmian, red. J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki, Warszawa 2015, wydawca: Sąd Najwyższy, ISBN 978-83-936403-7-9, s. 143-157, ss. 15.
 4. (wspólnie z A. Zbiciakiem) The administrative approach in Poland [w:] Administrative Measures to Prevent and Tackle Crime. Legal Possibilities and Practical Application in EU Member States, red. A. C. M. Spapens, M. Peters, D. Van Daele, Evelen International Publishing 2015, ISBN 978-94-6236-579-7, s. 307-370, ss. 64.
 5. Aktywność obrońcy i pełnomocnika na etapie postępowania przejściowego [w:] Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, red. P. Wiliński, Warszawa 2015, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83264-8312-7, s. 226-242, ss. 17. 
 6. (wspólnie z S. Steinbornem) Moment uzyskania statusu biernej strony postępowania karnego z perspektywy konstytucyjnej i międzynarodowej [w:] Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, Warszawa 2015, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-8236-6, s. 429-455, ss. 27.
 7. "Prawo do godnej śmierci" w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] Eutanazja, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-8212-0, s. 281-302, ss. 22.

Rok 2014 

 1. Najnowsze zmiany w strasburskim systemie ochrony praw człowieka [w:] Z zagadnień prawa i procesu karnego, J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki, Warszawa 2014, wydawca: Sąd Najwyższy, ISBN 978-83-936403-9-3, s. 71-92, ss. 22. 
 2. Prawomocne umorzenie postępowania przygotowawczego jako rozstrzygnięcie kreujące zakaz ne bis in idem w Unii Europejskiej [w:] Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski Dedicata, red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Lublin 2014, ISBN 978-83-7306-667-0, s. 899-910, ss. 12.
 3. Problemy stosowania zasady specjalności wobec osób przekazanych w trybie europejskiego nakazu aresztowania [w:] Studia i Analizy Sądu Najwyższego, tom VII, red. K. Ślebzak, Warszawa 2014, wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-264-3114-2; ISSN 1897-9955, s. 302-336, ss. 35. 
 4. Kilka uwag o nowym modelu odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie [w:] Fiat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, red. P. Hofmański przy współpracy P. Kardasa i P. Wilińskiego, Warszawa 2014, ISBN 978-83-278-0659-8, s. 575-591, ss. 17.
 5. O roli zawiadomień i wezwań w zapewnieniu oskarżonemu praw gwarantowanych przez art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [w:] Wielka Nowelizacja Procesu Karnego, J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki, Warszawa 2014, wydawca: Sąd Najwyższy, ISBN 978-83-936403-8-6, s. 119-134, ss. 16.

Rok 2013

 1. O dopuszczalności dowodowego wykorzystania wyjaśnień podejrzanego złożonych pod nieobecność obrońcy, [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa 2013, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-4286-5, 545-558, ss. 14.
 2. Country Report for Criminal Law. Poland [w:] Standing up for Your Right(s) in Europe. A Comparative Study on Legal Standing (Locus Standi) before the EU and Member States’ Courts, Eliantonio, Ch. W. Backes, C. H. van Rhee, T. Spronken, A. Berlee, Cambridge - Antwerp – Portland 2013, Wydawnictwo Intersentia, ISBN 978-1-78068-156-6, s. 493-515, ss. 23.
 3. Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na ustawodawstwo polskie w dziedzinie prawa karnego – wybrane zagadnienia [w:] VI Seminarium Warszawskie. Stosowanie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w krajowym porządku prawnym, Warszawa 2013 [publikacja pokonferencyjna, nierecenzowana], Wydawca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ISBN 978-83-63743-20-8, s. 48-58, ss. 11.
 4. O nadużywaniu stosowania tymczasowego aresztowania uwag kilka [w:] Przewlekłość tymczasowego aresztowania w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka, red. P. Turek, wydawca: Prokuratura Generalna, wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ISBN 978-83-938360-0-0; s. 139-147, ss. 9.

 Rozdziały w Systemie Prawa Karnego Procesowego:

 1. Rozdział 14.Proces karny a międzynarodowe standardy w dziedzinie praw człowieka [w:] System Prawa Karnego Procesowego. Tom I, cz. 2, Hofmański, redaktor tomu: P. Hofmański, Warszawa 2013, Wydawnictwo LexisNexis, ISBN 978-83-278-0367-2, s. 43-162, ss. 119;
 2. Rozdział 20. Podrozdział 4. Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej[w:] System Prawa Karnego Procesowego. Tom I, cz. 2, Hofmański, redaktor tomu: P. Hofmański, Warszawa 2013, Wydawnictwo LexisNexis, ISBN 978-83-278-0367-2, s. 696-751, ss. 55;
 3. Rozdział 20. Podrozdział 5. Opinie doradcze Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydawane na wniosek sądu krajowego[w:] System Prawa Karnego Procesowego. Tom I, cz. 2, Hofmański, redaktor tomu: P. Hofmański, Warszawa 2013, Wydawnictwo LexisNexis, ISBN 978-83-278-0367-2, s. 751-765, ss. 14.
 4. Rozdział 29. Zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu[w:] System Prawa Karnego Procesowego. Zasady procesu karnego, Tom III, cz. 2, Tomu: P. Wiliński, red. Naczelny Systemu: P. Hofmański, Warszawa 2014, wydawnictwo LexisNexis, ISBN dla tomu III cz. 2: 978-83-278-0727-4, ISBN tomu III (całości): 978-83-278-0256-9, s. 1271-1360, ss. 90.

Artykuły w czasopismach

 1. Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego „kreujących” środek odwoławczy

  w postępowaniu karnym. Analiza wykonania wyroku w sprawie K 30/11 przez sądy orzekające w sprawach karnych, Ius Novum 2015, nr 3, s. 31-52.  
 2. Ochrona praw oskarżonego w Karcie Praw Podstawowych UE - nowy standard czy zatwierdzenie status quo?, Europejski Przegląd Sądowy 2015, nr 10, s. 37-44.
 3. O dopuszczalności wznowienia postępowania karnego z powodu orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzającego naruszenie praw człowieka w podobnej sprawie, Białostockie Studia Prawnicze 2014, zeszyt 15, Białystok 2014, s. 117-127, ss. 11.

 Głosy w dyskusji opublikowane w książkach pokonferencyjnych

 1. Rzetelność badania dopuszczalności dowodu uzyskanego wskutek transakcji pozornej w świetle najnowszego orzecznictwa ETPCz (głos w dyskusji) [w] Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym. Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess, red. P. Hofmański, D. Szumiło-Kulczycka, P. Czarnecki, Warszawa 2015, Wydawnictwo H. C. BECK, ISBN 978-83-255-7326-3, s. 387-390.
 2. Głos w dyskusji [w] Zasada legalizmu w procesie karnym. tom 2, red. B. Dudzik, J. Kosowski, E. Kruk, I. Nowikowski, Lublin 2015, Wydawnictwo UMCS, ISBN 978-83-7784-712-1, s. 339-343, ss. 5.
 3. Głos w dyskusji [w] Z problematyki funkcji procesu karnego, Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2013, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-4123-3, ISSN 1897-4392, (książka recenzowana), s. 503-504, ss. 2.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referaty wygłoszone na ogólnopolskich konferencjach naukowych

 1. Prawo oskarżonego do realizowania obrony na rozprawie w świetle ostatnich zmian kodeksu postępowania karnego - referat wygłoszony w dniu 2 czerwca 2016 r. w czasie VII Zjazdu Katedr Postępowania Karnego, zorganizowanego przez Katedrę Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku w dniach 2-4 czerwca 2016 r.
 2. Postępowania następcze w świetle standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – referat wygłoszony w czasie konferencji naukowej „Kontrowersyjne zagadnienia postępowań następczych po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego”, zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 25 września 2015 r.
 3. Dostęp do akt w toku postępowania w przedmiocie tymczasowego aresztowania – referat wygłoszony podczas konferencji „Środki przymusu w znowelizowanej procedurze karnej”, zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 21-22 września 2015 r.
 4. Model zakazów dowodowych z perspektywy konwencyjnej oraz orzecznictwa ETPCz- referat wygłoszony podczas Wrocławskiego Seminarium Karnoprocesowego "Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym", zorganizowanego w dniu 13 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.   
 5. Rozumienie pojęcia "unijnej sprawy karnej" w orzecznictwie TSUE i jego skutki dla stosowania prawa karnego w Polsce– referat wygłoszony w ramach panelu zatytułowanego: „Prawo karne jako instrument wdrażania polityki unijnej”, w czasie Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, zorganizowanego w dniach 19-21 września 2014 r. przez Wydział Prawa i Administracji oraz Instytut Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Nowy model postępowania apelacyjnego w świetle standardu konwencyjnego – referat wygłoszony w czasie konferencji naukowej „Postępowanie odwoławcze w procesie karnym – u progu nowych wyzwań”, zorganizowanej w dniach 25 i 26 września 2014 r. przez Katedrę Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Referat został wygłoszony w ramach panelu „Konstytucyjne i konwencyjne uwarunkowania postępowania odwoławczego w procesie karnym” w pierwszym dniu konferencji (25 września 2014 r.).
 7. Zmiany reguł obecności oskarżonego na rozprawie – referat wygłoszony w czasie ogólnopolskiej konferencji naukowej „W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego…”, zorganizowanej w dniu 12 grudnia 2014 r. przez Sekcję Prawa Karnego, Procedury Karnej i Kryminalistyki Koła Naukowego Studentów Prawa KUL w Collegium Jana Pawła II.
 8. Prawo do godnej śmierci” w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – referat wygłoszony w czasie VI Lubelskiego Seminarium Karnistycznego pt. „Eutanazja”, zorganizowanego w dniu 8 grudnia 2014 r. w Lublinie (budynek Wydziału Prawa UMCS) przez Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UMCS i Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Referaty wygłoszone na innych konferencjach naukowych

 1. Ochrona praw oskarżonego w Karcie Praw Podstawowych - nowy standard czy zatwierdzenie status quo? - referat wygłoszony w czasie konferencji Karta Praw Podstawowych w polskim porządku prawnym, zorganizowanej dnia 14 marca 2015 r. w Warszawie przez Naczelną Radę Adwokacką wraz z Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. 
 2. Nowe reguły dostępu do akt postępowania przygotowawczego w świetle wymogów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności referat wygłoszony w czasie panelu dyskusyjnego "Nowelizacja procedury karnej w zakresie dostępu do akt postępowania a tajemnica postępowania karnego", zorganizowanego w dniu 15 maja 2015 r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie.
 3. Nowości orzecznicze trybunałów europejskich - referat wygłoszony podczas dorocznej Konferencji Sędziów Sądu Najwyższego Izby Karnej i Izby Wojskowej, zorganizowanej w dniach 20-22 maja 2015 r. w Zielonce (referat wygłoszono dnia 22 maja).  
 4. Status sędziego oraz prawo do sądu niezawisłego i bezstronnego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – referat wygłoszony w czasie konferencji Sędziów Sądu Najwyższego Izby Karnej, Izby Wojskowej oraz Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, zorganizowanej przez Sąd Najwyższy w Lesznie w dniach 28-30 maja 2014 r. (referat wygłoszony dnia 28 maja 2014 r.).
 5. Aktualności strasburskie i luksemburskie w sprawach karnych – referat wygłoszony w czasie konferencji Sędziów Sądu Najwyższego Izby Karnej, Izby Wojskowej oraz Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, zorganizowanej przez Sąd Najwyższy w Lesznie w dniach 28-30 maja 2014 r. (referat wygłoszony dnia 30 maja 2014 r.).

Udział w ogólnopolskich lub międzynarodowych konferencjach naukowych z głosem w dyskusji lub prowadzeniem panelu dyskusyjnego

 1. Udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Zasada legalizmu w procesie karnym”,zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego WPIA UMCS w Nałęczowie, w dniach 15-16 maja 2014 r. – z głosem w dyskusji w ramach sesji V w dniu 16 maja 2014 r.;
 2. Udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Improving protection of victims’ rights: access to legal aid”,wieńczącej projekt badawczy JUST/2011/JPEN/AG/2924, prowadzony przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z: Center for the Study of Democracy (Bułgaria), CoInFo (Consorzio Interuniversitario per la Formazione, Włochy), Sabiedriskas Politicas Centrs PROVIDUS (Łotwa). Konferencja odbyła się w Poznaniu, w dniu 9 czerwca 2014 r. Udział M. Wąsek-Wiaderek polegał na moderowaniu w j. angielskim obrad panelu pierwszego: Access to legal aid for victims in EU member states”.

Udział w konferencji ogólnopolskiej lub międzynarodowej bez referatu

 1. Udział w międzynarodowej konferencji naukowej Relacje między Prokuraturą Europejską a organami krajowymi, zorganizowanej w Warszawie w dniach 16-17 kwietnia 2015 r. przez Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego.
 2. Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej - XII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne. Kary i inne środki reakcji na czyn zabroniony w świetle noweli do kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r.,zorganizowanej dnia 20 maja 2015 r. w Warszawie przez Katedrę Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 3. Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego,zorganizowanej w dniach 25-26 czerwca 2015 r. w Warszawie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
 4. Udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Wykorzystywania w procesie karnym dowodów pochodzących z czynności pozaprocesowych”,zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w dniach 22-23 maja 2014 r.

 

Współpraca międzynarodowa

 

W latach 2013-2014 M. Wąsek-Wiaderek wraz z Adrianem Zbiciakiem (doktorantem w Katedrze) brała udział, w charakterze eksperta zewnętrznego, w realizacji projektu badawczego “Study on the possibilities to exchange information between administrative bodies and traditional law enforcement organisations to apply administrative measures within EU MS and at EU Level”, zarejestrowanego pod numerem HOME/2011/ISEC/AG/2511. Projekt, finansowany przez Komisję Europejską, był wykonywany przez Tilburg Univeristy i KU Leuven. W ramach projektu M. Wąsek-Wiaderek, we współautorstwie z Adrianem Zbiciakiem, przygotowała raport:  „The administrative approach to the combat against (organized) crime. Country Report – Poland” (ss. 66).

 

W ramach tego projektu M. Wąsek-Wiaderek zorganizowała ponadto wizytę prof. Tony Spapensa (Tilburg University (Niderlandy) i Maaike Peters (KU Leuven) w Polsce i ich spotkania z: 1) przedstawicielami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w Warszawie w dniu 21 maja 2014 r. oraz 2) prokuratorami Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie w dniu 22 maja 2014  r.

 

 

Wykaz wszystkich publikacji 

 

Prace opublikowane przed uzyskaniem stopnia doktora nauk prawnych

 

A. Monografie

 

The principle of „equality of arms” in criminal procedure under Article 6 of the European Convention on Human Rights and its functions in criminal justice of selected European countries. A comparative view, Leuven Law Series No. 13, Leuven 2000, ISBN 90 5867 090 2, s. 57.

 

B. Artykuły w czasopismach naukowych

 

Rzetelność postępowania odwoławczego w polskiej procedurze karnej w świetle orzecznictwa Trybunału Europejskiego, Prokuratura i Prawo 1998, nr 11-12, s. 47-65, ss. 19.

 

C. Artykuły w pracach zbiorowych

 

Prawo karne a Internet – wybrane zagadnienia (wspólnie z J. Dzierżanowską), (w:) Internet – problemy prawne, red. R. Skubisz, Lublin 1999, s. 239-262, ss. 24.

 

D. Glosy, recenzje, biogramy

 

 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 sierpnia 1996 r., sygn. AKa 91/96 (dot. wykładni pojęcia wypadku mniejszej wagi), Prokuratura i Prawo 1997, nr 5, s. 65-71, ss. 7.  
 2. Recenzja książki: Enforcing European Community Rules. Criminal Proceedings, Administrative Procedures and Harmonisation, pod red. Ch. Hardinga i B. Swarta, Dartmouth Publishing Co. 1996, Państwo i Prawo 1998, z. 4, s. 95-98, ss. 4.
 3. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9 X 1997, II KKN 261/96, Państwo i Prawo 1998, z. 12, s. 112-116, ss. 5.
 4. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1998 r. (III KZ 118/98), Orzecznictwo Sądów Polskich 1999, nr 10, s. 494-497, ss. 4.
 5. Recenzja kasiążki Harm and Culpability, red. A. P. Simester, A. T. Smith, Państwo i Prawo 1999, z. 11, s. 95-99, ss. 5.
 6. Recenzja książki „Korupcja w nowym kodeksie karnym”, autorstwa P. Palka i M. Reut, Zakamycze, Kraków 1999, Przegląd Policyjny 2000, nr 1-2, s. 282-285, ss. 4.
 7. Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2001 r. I KZP 25/2001, Palestra 2002, nr 9-10, s. 205-215, ss. 11.

 

 

Prace opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych[1]

 

A. Monografie

 

1.      Zasada równości stron w polskiej procedurze karnej w perspektywie prawnoporównawczej, Kraków 2003, Kantor Wydawniczy Zakamycze, ISBN 83-7333-136-0, s. 415.

 

2.      Πpabo нa cпpabeдливoe cyдeбнoe paзбирательстbo b cbeте статьи 6 европейской конвенции o защите прав человека и основных свобод, tłumaczenie na j. rosyjski: Lilia Kucharska, Warszawa 2005, Wydawca: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ISBN 83-87300-86-1, s. 54.

 

3.      Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, red. M. Wąsek-Wiaderek, E. Wojtaszek-Mik, Warszawa 2007, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-7526-388-6. Książka napisana razem z: M. Domańska, E. Wojtaszek-Mik, A. Zielony. M. Wąsek-Wiaderek jest autorem następujących części książki: rozdział 3 w części I książki (s. 21-36, ss. 16), rozdział 4 w części I książki (s.  37-44, ss. 8), rozdział 6 w części I książki (s. 50-55, ss. 6), rozdział 9 w części I książki (s. 63-77, ss. 15), rozdział 11 pkt 2-4 w części I książki (s. 91-96, ss. 6), rozdział 3 w II części książki (s. 145-165, ss. 21).

 

4.      Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego wobec kompetencji Trybunału Konstytucyjnego i trybunałów europejskich, Lublin 2012, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-487-4, s. 451. 

 

 

B. Artykuły w czasopismach naukowych

 

 1. Dostęp do akt sprawy oskarżonego tymczasowo aresztowanego i jego obrońcy w postępowaniu przygotowawczym, Palestra 2003, nr 3-4, s. 55-71, ss. 17. 
 2. Europejski standard ochrony prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego a stosowanie tymczasowego aresztowania – wybrane zagadnienia, Biuletyn Ośrodka Informacji Rady Europy 2003, nr 2, s. 5-17, ss. 13. 
 3. Przesłanka wyłączenia sędziego z art. 41 kpk a standard prawa do sądu bezstronnego określony w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Studia Prawnicze KUL 2007, nr 2-3 (30-31), s. 97-110, ss. 14. 
 4. Problemy do litygacji strategicznych w sprawach karnych (część I), Prawo Europejskie w praktyce 2008, nr 1, s. 73-74, ss. 2. 
 5. Problemy do litygacji strategicznych w sprawach karnych (część 2),  Prawo Europejskie w praktyce 2008, nr 2, s. 85-87, ss. 3. 
 6. Problemy do litygacji strategicznych w sprawach karnych (część 3), Prawo Europejskie w praktyce 2008, nr 3, s. 85-88, ss. 4. 
 7. The Possible Legal Position of OLAF with Regard to the Polish Criminal Procedure, Eucrim 2008, nr 3-4, s. 157-160, ss. 4. 
 8. Postępowanie dyscyplinarne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Rejent 2010, nr 3 (numer specjalny), s. 71-87, ss. 17. 
 9. Unijne i krajowe prawo karne po Traktacie Lizbońskim – zarys problematyki, Palestra 2011, nr 1-2, s. 7-25, ss. 19.[2] 
 10. O odszkodowaniu za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie. Uwagi na tle wyroku ETPCz z 10 maja 2011 r. w sprawie Włoch nr 2 p. Polsce, Palestra 2012, nr 1-2, s. 56-69, ss. 14.[3] 
 11. O dopuszczalności wznowienia postępowania karnego z powodu orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzającego naruszenie praw człowieka w podobnej sprawie, Białostockie Studia Prawnicze 2014, zeszyt 15, Białystok 2014, s. 117-127, ss. 11.  
 12. Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego „kreujących” środek odwoławczy w postępowaniu karnym. Analiza wykonania wyroku w sprawie K 30/11 przez sądy orzekające w sprawach karnych, Ius Novum 2015, nr 3, s. 31-52.  
 13. Ochrona praw oskarżonego w Karcie Praw Podstawowych UE - nowy standard czy zatwierdzenie status quo?, Europejski Przegląd Sądowy 2015, nr 10, s. 37-44.

  

C. Przeglądy orzecznictwa opublikowane w czasopismach naukowych

 

 1. Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (za lata 2008-2009), Kwartalnik Prawa Publicznego 2009, nr 3-4, s. 205-236, ss. 31. 
 2. Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (za 2010 r.), Kwartalnik Prawa Publicznego 2010, nr 4, s. 145-166, ss. 22. 

 

D. Rozdziały w Systemie Prawa Karnego Procesowego

 

 1. M. Wąsek-Wiaderek, Rozdział 14. Proces karny a międzynarodowe standardy w dziedzinie praw człowieka [w] System Prawa Karnego Procesowego. Zagadnienia ogólne. Tom I, cz. 2, red. P. Hofmański, redaktor tomu: P. Hofmański, Warszawa 2013, Wydawnictwo LexisNexis, ISBN 978-83-278-0367-2, s. 43-162, ss. 119.
 2. M. Wąsek-Wiaderek, Rozdział 20. Podrozdział 4. Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [w] System Prawa Karnego Procesowego. Zagadnienia ogólne. Tom I, cz. 2, red. P. Hofmański, redaktor tomu: P. Hofmański, Warszawa 2013, Wydawnictwo LexisNexis, ISBN 978-83-278-0367-2, s. 696-751, ss. 55.
 3. M. Wąsek-Wiaderek, Rozdział 20. Podrozdział 5. Opinie doradcze Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydawane na wniosek sądu krajowego [w] System Prawa Karnego Procesowego.  Zagadnienia ogólne, Tom I, cz. 2, red. P. Hofmański, redaktor tomu: P. Hofmański, Warszawa 2013, Wydawnictwo LexisNexis, ISBN 978-83-278-0367-2, s. 751-765, ss. 14.
 4. M. Wąsek-Wiaderek, Rozdział 29. Zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu [w] System Prawa Karnego Procesowego. Zasady procesu karnego, Tom III, cz. 2, red. tomu: P. Wiliński, red. naczelny Systemu: P. Hofmański, Warszawa 2014, wydawnictwo LexisNexis, ISBN dla tomu III cz. 2: 978-83-278-0727-4, ISBN tomu III (całości): 978-83-278-0256-9, s. 1271-1360, ss. 90.

 

E. Artykuły w pracach zbiorowych

 

1.      Standard „niezwłoczności” doprowadzenia osoby zatrzymanej przed sędziego i prawo do „osądzenia w rozsądnym terminie albo zwolnienia na czas postępowania” w świetle art. 5 § 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, [w:] Ius et Lex. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, red. A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak, Lublin 2002, Wydawnictwo KUL, ISBN 83-7363-025-2, s. 501-514, ss. 14. 

 

2.      Poglądy Juliusza Makarewicza na proces karny, [w:] Prawo karne w poglądach Profesora Juliusza Makarewicza, red. A. Grześkowiak, Lublin 2005, Wydawnictwo KUL, ISBN 83-7363-244-1, s. 355-366, ss. 12.

 

3.      Oddalenie wniosku dowodowego zmierzającego w sposób oczywisty do przedłużenia postępowania w polskiej procedurze karnej, [w:] W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, red. L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda, Lublin 2005, Wydawnictwo UMCS, ISBN 83-227-2373-3, s. 709-718, ss. 10.

 

4.      Prawo do rzetelnego procesu dla ofiar przestępstw na gruncie art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – rzeczywistość czy postulat?, [w:] Prawa człowieka w XXI wieku – wyzwania dla ochrony prawnej, red. C. Mik, Toruń 2005, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, ISBN 83-7285-196-4, s. 145-159, ss. 15.

 

5.      Podjęcie decyzji przez sąd krajowy o wystąpieniu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym w sprawie karnej, [w:] Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego a prawo wspólnotowe i unijne, red. L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki, Warszawa 2005, Wydawca: Sąd Najwyższy, ISBN 83-922609-0-2, s. 13-33, ss. 21.

 

6.      Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich a polska procedura karna – wybrane zagadnienia, [w:] Pytanie prejudycjalne w orzecznictwie ETS. Funkcjonowanie procedury prejudycjalnej w Polsce, red. C. Mik, Toruń 2006, Wydawnictwo: „Dom Organizatora”, ISBN 83-7285-302-9, s. 221-232, ss.13.

 

7.      Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń w postępowaniu dowodowym – stan obecny i perspektywy rozwoju, [w:] Hominum causa omne ius constitutum est. Księga jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak, red. A. Dębiński, M. Gałązka, R. G. Hałas, K. Wiak, Lublin 2006, Wydawnictwo KUL, ISBN 83-7363-411-8, s. 247-262, ss. 16.

 

8.      Przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień procesowych w polskiej procedurze karnej – wybrane zagadnienia, [w:] Interpretacja prawa międzynarodowego i unijnego w sprawach karnych, red. L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, Warszawa 2006, Wydawca: Sąd Najwyższy, ISBN 978-83-922609-3-6, s. 65-82, ss. 18.

 

9.       Prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie w świetle standardów Rady Europy i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Ius et Amicitia, Tarnobrzeg –Baranów Sandomierski 2006, Wydawca: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu,  ISBN 978-83-925182-0-4, s. 99-125, ss. 27.

 

10.  Granice zakazu ne bis in idem uregulowanego w art. 54 Konwencji wykonawczej do układu z Schengen w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, [w:] Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, red. W. Czapliński, A. Wróbel, Warszawa 2007, Wydawnictwo C. H. BECK, ISBN 978-83-7483-555-8, s. 457-470, ss. 14.

 

11.  Instytucje procedury karnej charakterystyczne dla komunistycznego prawa Polski Ludowej  - wybrane zagadnienia, [w:] Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej, red. A. Grześkowiak, Lublin 2007, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7363-590-6, s. 394-413, ss. 19.

 

12.  Rola Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w III filarze Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy rozwoju, [w:] Nowe technologie dowodowe a proces karny,red. L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki, Warszawa 2007, Wydawca: Sąd Najwyższy, ISBN 978-83-922609-6-7, s. 111-127, ss. 17.

 

13.  Dopuszczalność badania przesłanek wystąpienia z europejskim nakazem aresztowania przez sąd orzekający o jego wykonaniu, Studia i Analizy Sądu Najwyższego, tom II, red. K. Ślebzak, W. Wróbel, Warszawa 2008, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-7526-898-0, s. 127-150, ss. 24.  

 

14.   „Nemo se ipsum accusare tenetur" w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Orzecznictwo sądowe w sprawach karnych. Aspekty europejskie i unijne, red. L. Gardocki, J. Godyń, M Hudzik, L.K. Paprzycki, Warszawa 2008, Wydawca: Sąd Najwyższy, ISBN 978-83-922609-8-1, s. 181 – 198, ss. 18.

 

15.   Współpraca organów sądowych państw członkowskich w pozyskiwaniu dowodów a skuteczność ścigania przestępstw na szkodę interesów finansowych WE, [w:] Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej, red. C. Nowak, Warszawa 2008, ISBN 978-83-920780-1-2, s. 127-138, ss. 12.

 

16.  Katedra Procedury Karnej (Rozdz. XV), [w:] Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A Kawałko, M. Kruszewska – Gagoś, H. Witczak, Lublin 2008, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7363-700-9, s. 237-250, ss. 14.

 

17.  O niektórych aspektach prawa do rzetelnego procesu karnego – uwagi na tle wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich, [w:] 60 lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, red. H. Machińska, Warszawa 2009, Wydawnictwo „Wiedza i Praktyka”, ISBN 978-83-7572-738-8, s. 187-200, ss. 14.

 

18.  Problemy polskiej procedury karnej w świetle najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – wybrane zagadnienia, [w:] Aktualne zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, red. L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, Warszawa 2009, Wydawca: Sąd Najwyższy, ISBN 978-83-922609-9-8, s. 53-76, ss. 24.

 

19.  Prawo oskarżonego do zadawania pytań świadkom oskarżenia jako element rzetelnego procesu – analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Studia i Analizy Sądu Najwyższego, tom III, red. K. Ślebzak, W. Wróbel, Wydawnictwo: Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-7601-665-8, s. 95-120, ss. 26.

 

20.  O roli sądów w funkcjonowaniu Prokuratury Europejskiej uwag kilka, [w:] Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej, red. C. Nowak, Warszawa 2009, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ISBN 978-83-61408-29-1; 978-83-89437-30-1, s. 108-119, ss. 12.

 

21.  Wznowienie postępowania karnego w następstwie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Studia i Analizy Sądu Najwyższego, tom IV, red. K. Ślebzak, Wydawnictwo: Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010, ISBN 978-83-264-0191-6, s. 265-304, ss. 39.

 

22.  Unijne i krajowe prawo karne po Traktacie Lizbońskim, [w:] Dialog między sądami i trybunałami, red. L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, Warszawa 2010, wydawca: Sąd Najwyższy, ISBN 978-83-922609-1-2, s. 151-174, ss. 24.

 

23.  Orzekanie w przedmiocie tymczasowego aresztowania przez Sąd Najwyższy a prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Studia i Analizy Sądu Najwyższego, tom V, red. K. Ślebzak, Wydawnictwo: Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011, ISBN 978-83-264-0614-0, s. 244-265, ss. 22.

 

24.   Ograniczenia w dostępie do akt sprawy zawierających informacje niejawne a prawo do obrony, [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-1496-1, s. 425-436, ss. 12.

 

25.  O sądowej kontroli zatrzymania na gruncie art. 5 ust. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, [w:] Księga dedykowana dr Ewie Weigend, red. S. Waltoś, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok XV, Kraków 2011, ISSN 1506-1817, s.  319-326, ss. 8.

 

26.   Zagadnienia prawa dowodowego w orzecznictwie Trybunału Strasburskiego, [w:] Zagadnienia prawa dowodowego, red. J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, Warszawa 2011, wydawca: Sąd Najwyższy, ISBN 978-83-922609-7-4, s. 31-54, ss. 24.

 

27.   O proceduralnych obowiązkach państwa na gruncie art. 2 i 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – wykładnia czy tworzenie prawa?, [w:] Między wykładnią a tworzeniem prawa. Refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych, red. C. Mik, K. Gałka, Toruń 2011, wydawca: Wydawnictwo „Dom Organizatora” Toruń, ISBN 978-83-728-5629-6, s. 127-145, ss. 18.

 

28.  Współpraca sądowa między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej a sądami krajowymi państw członkowskich, [w:] Europejskie prawo karne, red. A. Grzelak, M. Królikowski, A. Sakowicz, Warszawa 2012, wydawca: Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-1068-8, s. 235-290, ss. 56.

 

29.  Prawo oskarżonego do posiadania obrońcy w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Studia i Analizy Sądu Najwyższego, tom VI, red. K. Ślebzak, Warszawa 2012, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-0779-6, s. 331-360, ss. 30.

 

30.  O dostępie pokrzywdzonego do sądu w prawie europejskim i w polskiej procedurze karnej, [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, tom II, red. P. Kardas, W. Wróbel, T. Sroka, Warszawa 2012, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-3923-0, s. 1825-1840, ss. 15. 

 

31. Aktualności strasburskie ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wchodzących w zakres kognicji Sądu Najwyższego w sprawach karnych, [w:] Współczesne wyzwania prawa i procesu karnego, red. J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki, Warszawa 2012, wydawca: Sąd Najwyższy, ISBN 978-83-936403-0-0, s. 35-56, ss. 22.

 

32. O dopuszczalności dowodowego wykorzystania wyjaśnień podejrzanego złożonych pod nieobecność obrońcy, [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa 2013, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-4286-5, s. 545-558, ss. 14.

 

33. Country Report for Criminal Law. Poland, [w:] Standing up for Your Right(s) in Europe. A Comparative Study on Legal Standing (Locus Standi) before the EU and Member States’ Courts, red. M. Eliantonio, Ch. W. Backes, C. H. van Rhee, T. Spronken, A. Berlee, Cambridge - Antwerp – Portland 2013, Wydawnictwo Intersentia, ISBN 978-1-78068-156-6, s. 493-515, ss. 23.

 

34. Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na ustawodawstwo polskie w dziedzinie prawa karnego – wybrane zagadnienia, [w:] VI Seminarium Warszawskie. Stosowanie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w krajowym porządku prawnym, Warszawa 2013 [publikacja pokonferencyjna, nierecenzowana], Wydawca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ISBN 978-83-63743-20-8, s. 48-58, ss. 11.

 

35. O nadużywaniu stosowania tymczasowego aresztowania uwag kilka [w:] Przewlekłość tymczasowego aresztowania w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka, red. P. Turek, wydawca: Prokuratura Generalna, wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ISBN 978-83-938360-0-0; s. 139-147, ss. 9.        

 

36. Problemy stosowania zasady specjalności wobec osób przekazywanych w trybie europejskiego nakazu aresztowania, Studia i Analizy Sądu Najwyższego, tom VII, red. K. Ślebzak, Warszawa 2014, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-3114-2, s. 302-336, ss. 35.  

 

37. Kilka uwag o nowym modelu odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie [w:] Fiat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, red. P. Hofmański przy współpracy P. Kardasa i P. Wilińskiego, Warszawa 2014, ISBN 978-83-278-0659-8, s. 575-591, ss. 17.  

 

38. O roli zawiadomień i wezwań w zapewnieniu oskarżonemu praw gwarantowanych przez art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [w] Wielka Nowelizacja Procesu Karnego, red. J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki, Warszawa 2014, wydawca: Sąd Najwyższy, ISBN 978-83-936403-8-6, s. 119-134, ss. 16.

 

39. Najnowsze zmiany w strasburskim systemie ochrony praw człowieka [w] Z zagadnień prawa i procesu karnego, red. J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki, Warszawa 2014, wydawca: Sąd Najwyższy, ISBN 978-83-936403-9-3, s. 71-92, ss. 22.

 

40. Prawomocne umorzenie postępowania przygotowawczego jako rozstrzygnięcie kreujące zakaz ne bis in idem w Unii Europejskiej [w:] Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski Dedicata, red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Lublin 2014, ISBN 978-83-7306-667-0, s. 899-910, ss. 12.

 

41. "Prawo do godnej śmierci" w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] Eutanazja, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-8212-0, s. 281-302, ss. 22.

 

42. (wspólnie z S. Steinbornem) Moment uzyskania statusu biernej strony postępowania karnego z perspektywy konstytucyjnej i międzynarodowej [w:] Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, Warszawa 2015, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-8236-6, s. 429-455, ss. 27.

 

43. Aktywność obrońcy i pełnomocnika na etapie postępowania przejściowego [w:] Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, red. P. Wiliński, Warszawa 2015, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83264-8312-7, s. 226-242, ss. 17. 

 

44. (wspólnie z A. Zbiciakiem) The administrative approach in Poland [w:] Administrative Measures to Prevent and Tackle Crime. Legal Possibilities and Practical Application in EU Member States, red. A. C. M. Spapens, M. Peters, D. Van Daele, Evelen International Publishing 2015, ISBN 978-94-6236-579-7, s. 307-370, ss. 64.

 

45. Skuteczność skargi na przewlekłość postępowania z perspektywy wyroku pilotażowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce [w:] Prawo i proces karny w obliczu zmian, red. J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki, Warszawa 2015, wydawca: Sąd Najwyższy, ISBN 978-83-936403-7-9, s. 143-157, ss. 15.

  

  

F. Glosy, recenzje, biogramy i inne publikacje

 

 1. Komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia – opublikowany na stronie internetowej www.prawaczlowieka.edu.pl pod adresem:

http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=7320828c9153b2a9848d6bc45d3544236b22fc48-d3

 

 1. Glosa do wyroku Wielkiej Izby ETPCz z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie S. and Marper p. Zjednoczonemu Królestwu – opublikowana na stronie internetowej www.prawaczlowieka.edu.pl pod adresem:

http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dzial=komentarze&komentarz=ec7f1f65067126f3b2bd1037de8a18d0db2ec84b-c0

 

3.      Biogram Profesora Andrzeja Wąska, [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2006, Wydawnictwo KUL, ISBN 83-7363-370-7, s. 299-307, ss. 9; drugie wydanie książki: Lublin 2008, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-7363-711-5, s. 489-497, ss. 9. 

 

4.      Biogram doktora Adama Bergera, [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2006, Wydawnictwo KUL, ISBN 83-7363-370-7, s. 25-30, ss. 6; drugie wydanie książki: Lublin 2008, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-7363-711-5, s. 35-40, ss. 6. 

 

5. Głos w dyskusji [w:] Z problematyki funkcji procesu karnego, red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2013, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-4123-3, ISSN 1897-4392, (książka recenzowana), s. 503-504, ss. 2.

 

 

G. Teksty popularyzatorskie

 

 1. Tymczasowe aresztowanie nie może zastępować skazującego wyroku. Rzeczpospolita z 2002 nr 152.
 2. Prawo karne procesowe, [w:] Leksykon obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Warszawa 2008, Wydawnictwo C.H. BECK, ISBN 978-83-7483-933-4 - autorstwo ponad 30 haseł w leksykonie. 
 3. „Primo, dostęp do pomocy prawnej” tekst w rubryce „Komentarz Eksperta” miesięcznika Prawo Europejskie w Praktyce, 2011, nr 4, s. 11, ss. 1.

 


 

[1] Do dnia 1 lutego 2018 r.

[2] Artykuł stanowi częściowo zmienioną wersję tekstu opublikowanego w niedostępnych w sprzedaży materiałach pokonferencyjnych: Dialog między sądami i trybunałami, red. L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, Warszawa 2010, wydawca: Sąd Najwyższy, ISBN 978-83-922609-1-2, s. 151-174.

[3] Tekst opublikowany jednocześnie w niedostępnych w sprzedaży materiałach pokonferencyjnych:

Zagadnienia prawa dowodowego, red. J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, Warszawa 2011, wydawca: Sąd Najwyższy, s. 151-167, ss. 17.

 

 

Kontakt
e-mail: malgorzata.wasek-wiaderek@kul.pl

Tel.: 81 445 3705 (w godzinach konsultacji) 

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2020, godz. 20:37 - Małgorzata Wąsek-Wiaderek