Plan studiów drugiego stopnia
Zbo – zaliczenie bez oceny
Z – zaliczenie z oceną
E – egzamin
Jeżeli wykłady odbywają się równolegle z obowiązkowymi ćwiczeniami, to punkty ECTS umieszczone są tylko przy nazwie wykładu.
Lp.
  
Nazwa przedmiotu
  
  Semestr    Prowadzący    
  
  I   II
 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

ROK I
Wykłady ogólnouniwersyteckie
 1. Biblia – istota i rola w kulturze   30 E/2 - - ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy

Seminaria magisterskie

(należy wybrać jedno seminarium)

 1.

Seminarium dyplomowe

 30 Zbo/5 30 Zbo/5  

 
Obowiązkowe konwersatoria pozakierunkowe dla osób posiadających

licencjat z filozofii

 1.

 Zagadnienia współczesnej nauki

 30  Z/3  -  -

dr hab. Józef Zon

 2. Teologia dla filozofów - - 30  Z/2

 

ks. dr Grzegorz Baran

 3.  Kognitywistyka z elementami psychologii  -  -  30  Z/2

 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL

 

Obowiązkowe zajęcia uzupełniające z filozofii dla osób nieposiadających
licencjatu z filozofii

 

 1. Zagadnienia i kierunki filozofii  -  -  60  Z/4

dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL

 

 2. Wprowadzenie do filozofii klasycznej  30  Z/3  - -

 dr Zbigniew Pańpuch

Obowiązkowe zajęcia kierunkowe

 

 1. Metodyka pisania i analizowania tekstów naukowych 30  Z/3 - -  dr Wojciech Daszkiewicz
  2.  Technika dyskusji filozoficznej   - 30 

 Z/3

 
Ścieżki tematyczne: należy wybrać Grupę A Filozofia: Świat-Człowiek-Kultura lub Grupę B Filozofia przyrody i Filozofia nauki       

Grupa A: Konwersatoria z grupy Filozofia: Świat-Człowiek-Kultura

(semestr I: należy uzyskać 17 ECTS: należy zaliczyć 180 godz. w tym 150 godz. W formie Z/3 ECTS i 30 godz. w formie Zbo/2 ECTS, semestr II: należy uzyskać 15 ECTS: należy zaliczyć 180 godz. w tym 90 godz. w formie Z/3 ECTS i 90 godz. w formie Zbo/2 ECTS).

  1. 

Struktura, rodzaje i sposoby rozstrzygania dylematów moralnych

30  Zbo/Z   -  s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
 2.

Etyczne i aksjologiczne podstawy systemów politycznych

30  Zbo/Z   dr hab. Jan Kłos, prof. KUL
 3.

 Filozofia antyczna jako terapia

30  Zbo/Z - dr Anna Palusińska
 4.

Księga Pisma i Księga Natury w filozofii średniowiecznej

 -  - 30  Zbo/Z  prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
 5. 

Możliwe światy 

 30  Zbo/Z  - dr hab. Marek Lechniak
6.

Filozofia na usługach nowoczesnych technologii

- - 30 Zbo/Z  dr hab. Piotr Kulicki
7.

 Nauka, społeczeństwo, wartości

- - 30 Zbo/Z dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL
8. 

 Główne koncepcje prawdy

30 Zbo/Z - -  dr Marek Piwowarczyk
9. 

Filozoficzne teorie osoby

- - 30 Zbo/Z  dr Arkadiusz Gudaniec
10.

 Główne nurty w filozofii prawa

- - 30 Zbo/Z  dr hab. Krzysztof Wroczyńki
11.

Geneza religii-antropologia religii-"logika" nawrócenia

30 Zbo/Z - - ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
12.

 Problem substancji i natury bytu

30 Zbo/Z - - ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk

Grupa A: Translatoria do wyboru z grupy Filozofia: Świat-Człowiek-Kultura

(należy wybrać jedno translatorium)       

 1. Translatorium filozoficznych tekstów łacińskich   -  - 30  Z/3   dr Arkadiusz Gudaniec
2. Translatorium filozoficznych tekstów anglojęzycznych - - 30 Z/3 dr Piotr Szałek
Grupa B: Konwersatoria z grupy Filozofia przyrody i Filozofia nauki       
 1.

Kosmologia filozoficzna i biofilozofia

 30 Z/3  30  Z/3  dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
 2.

Filozofia matematyki 

30  Zbo/2  30  Z/3  dr Bożena Czernecka-Rej
 3.

 Filozofia fizyki i kosmologii 

30  Zbo/2  30  Z/2   ks. dr Jacek Golbiak
 4.

 Filozofia biologii 

30  Zbo/2  30  Z/2   dr hab. Marian Wnuk
5.

Elementy matematyki i metamatematyki

30 Zbo/2 30 Z/3  dr hab. Piotr Kulicki
6.

 Kosmologia i kosmogeneza

30 Z/2 - -  ks. dr hab. Jacek Golbiak
7.

 Biogeneza

30 Z/2 - - dr hab. Marian Wnuk
8.

 Antropogeneza

- - 30 Z/2  dr hab. Józef Zon
9.

 Neuronauka kognitywna

30 Z/2 - -  dr Justyna Herda
Grupa B: Translatorium z grupy Filozofia przyrody i Filozofia nauki       
1. 

 Teksty z filozofii przyrody 

 - 30  Z/3  dr hab Józef Zon
Zamiast 30 godz.zajęć konwersatoryjnych z Grupy A lub z Grupy B student może wybrać 30 godz. z grupy wykładów gościnnych w języku angielskim (w skali całego roku akademickiego) z poniższej listy lub z listy zajęć do wyboru przewidzianych dla studentów studiów I lub III stopnia. Za zaliczenie w formie Zbo student otrzymuje 2 ECTS, za zaliczenie w formie Z student otrzymuje 3 ECTS.        
Grupa A, Grupa B: Wykłady gościnne w języku angielskim do wyboru
 1.

 Rev. S. Kaminski Memorial Lectures

 -  -  30 Zbo/Z   
 2.

 Rev. J. Woroniecki Memorial Lectures

 -  -  30 Zbo/Z   
 3.

 Karol Wojtyla Memorial Lectures

- - 30 Zbo/Z  

 

Grupa A: Seminaria do wyboru       

 1. Etyka   30  Zbo 30 Zbo ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
 2. Problemy i historia etyki   30 Zbo   30  Zbo  ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
 3.  Etyka szczegółowa 30   Zbo  30  Zbo s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
 4. Filozofia społeczna i polityczna   30  Zbo  30  Zbo dr hab. Jan Kłos, prof. KUL 
 5. Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej   30  Zbo  30  Zbo prof. dr hab. Agnieszka Kijewska 
 6. Historia filozofii nowożytnej 30 Zbo 30 Zbo dr hab. Przemysław Gut
 7. Historia filozofii współczesnej   30  Zbo  30  Zbo prof. dr hab. Piotr Gutowski
 8. Historia filozofii w Polsce   30  Zbo  30  Zbo ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
 9. Historia filozofii indyjskiej 30 Zbo 30 Zbo zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 10. Logika   30  Zbo  30  Zbo ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL
 11. Filozoficzne podstawy sztucznej inteligencji  30  Zbo  30  Zbo dr hab. Paweł Garbacz, prof. KUL
 12. Logika filozoficzna 30 Zbo 30 Zbo dr hab. Marek Lechniak
 13.  Podstawy informatyki  30 Zbo  30  Zbo  dr hab. Zdzisław Dywan, prof. KUL
 14. Podstawy informatyki 30 Zbo 30 Zbo dr hab. Piotr Kulicki
 15.  Ogólna metodologia nauk  30  Zbo  30  Zbo dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL 
 16.  Metodologia filozofii  30  Zbo  30  Zbo dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL 
17. Teoria poznania: Filozofia umysłu   30  Zbo  30  Zbo dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
 18. Teoria poznania   30  Zbo 30  Zbo dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL 
 19. Metafizyka i antropologia filozoficzna   30  Zbo  30  Zbo ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk 
 20.  Filozofia prawa i praw człowieka  30  Zbo  30  Zbo dr hab. Krzysztof Wroczyński 
 21. Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa   30  Zbo  30  Zbo dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL 
 22. Filozofia religii   30  Zbo  30  Zbo ks. dr hab. Piotr Moskal, prof. KUL 
 23. Filozofia kultury   30  Zbo  30  Zbo  dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL
 24.  Filozofia sztuki  30  Zbo  30  Zbo  zawieszone w roku akademickim 2014/2015

Grupa B: Seminaria do wyboru

       

 1.

 Biofilozofia

30 Zbo 30 Zbo dr hab. Marian Wnuk
 2.

 Biologia teoretyczna i ewolucjonizm

30 Zbo 30 Zbo  dr hab. Józef Zon
 3.

 Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska

30 Zbo 30 Zbo  dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
 4.

 Filozofia kosmologii

30 Zbo 30 Zbo  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 5.

 Filozofia nauk przyrodniczych

30 Zbo 30 Zbo  zawieszone w roku akademickim 2014/2015 
 6.

 Filozofia przyrody nieożywionej

30 Zbo 30 Zbo  zawieszone w roku akademickim 2014/2015 
7.

 Kosmologia współczesna

30 Zbo 30 Zbo  zawieszone w roku akademickim 2014/2015 

 

Autor: Magdalena Leszczyńska
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2015, godz. 19:09 - Andrzej Zykubek