Katedra Finansów i Prawa Finansowego WPPKiA KUL 

 

Pokoje C-716 oraz C-716A  

Tel. (81) 445- 37- 16

 

 

 

Od listopada 2015 r. Katedra Finansów i Prawa Finansowego wchodzi w skład Międzynarodowej Sieci Naukowej KULTAX, którą współtworzą Katedry Finansów z:

- Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy);

- Uniwersytetu w Trnawie (Słowacja);

- Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry);

- Uniwersytetu Bebeş-Bolyai w Kluż –Napoka (Rumunia);

- Uniwersytetu Sulkhan - Saba Orbeliani w Tbilisi (Gruzja).

 

Międzynarodowa Sieć Naukowa KULTAX została podpisana podczas organizowanej przez Katedrę Finansów i Prawa Finansowego międzynarodowej konferencji „Central and Eastern Europe tax experiences and problems in the context of European integration”, która miała miejsce w Lublinie w dniach 19-20 listopada 2015 r.

 

 

 

Przewodniczącym Rady Naukowej Międzynarodowej Sieci Naukowej KULTAX, na dwuletnią kadencję, został wybrany kierownik Katedry Finansów i Prawa Finansowego - dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL.

 

Stałym Sekretarzem Międzynarodowej Sieci Naukowej KULTAX jest dr Marcin Burzec.

 

 

Dotychczas w ramach sieci naukowej KULTAX wydane zostały dwie publikacje:

 

- Tax authorities in the Visegrad Group countries Common experience after accession to the European Union  - dostępna w bibliotekach

 

Selected issues in taxation and tax authorities in Central Europe  - dostępna w bibliotekach

 

- Essential problems with taxation of agriculture  

 

W dniach od 20 – 21 października 2016 r. Katedra Finansów i Prawa Finansowego, jako jeden z partnerów sieci naukowej KULTAX, była organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej:

 

Finansowanie i opodatkowanie rolnictwa. Potrzeba i kierunki zmian

 

 

 

 

 

W Katedrze Finansów i Prawa Finansowego zatrudnionych jest obecnie 7 osób:

 

Dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL – Kierownik Katedry

Dr hab. Beata Kucia-Guściora - adiunkt (sekretarz Katedry)

Dr Marcin Burzec - adiunkt

Dr Michalina Duda-Hyz - adiunkt

Dr Michał Jędrzejczyk - asystent

Dr hab. Monika Münnich – adiunkt

Dr Piotr Pomorski - adiunkt 

 

 

Kierownik Katedry dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL od styczniu 2007 roku pełni funkcję Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, a od 1 października 2012 r. jest Prorektorem KUL.

 

Dr Piotr Pomorski oraz dr Marcin Burzec są obecnie pozaetatowymi członkami

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie.

 

Pracownicy Katedry podejmują zespołowo zagadnienia badawcze dotyczące dwóch nurtów naukowych. Pierwszy oscyluje wokół problematyki stanu finansów publicznych oraz kształtu polityki podatkowej w państwie. Drugi obejmuje tematykę opodatkowania rolnictwa w ramach wieloletniego grantu NCN: Nowy model opodatkowania rolnictwa w  Polsce.

 

Indywidualne badania naukowe pracowników Katedry prowadzone są w następujących obszarach tematycznych:

 

- dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL organizacja sektora finansów publicznych w Polsce oraz reforma sytemu organów podatkowych w Polsce,

 

- dr hab. Beata Kucia-Guściora, status Ministra Finansów w polskim prawie finansowym, transgraniczne opodatkowanie dochodów, opodatkowanie dochodów osobistych,

 

- dr Michalina Duda-Hyz, opodatkowanie działalności gospodarczej w zakresie gier hazardowych, konstytucyjne zasady tworzenia prawa podatkowego, podstawy prawne funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych,

 

- dr hab. Monika Münnich, znaczenie zwrotów nieostrych w prawie podatkowym, dogmatyka prawa podatkowego oraz  procesowe i ustrojowe prawo podatkowe,

 

-  dr Marcin Burzec, opodatkowanie działalności rolniczej, prawo podatkowe porównawcze 

 

- dr Piotr Pomorski, polityczne, gospodarcze i społeczne uwarunkowanie tworzenia i stosowania przepisów prawa finansowego,

 

- mgr Michał Jędrzejczyk, finanse samorządowe, wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego.   

 

Katedra Finansów i Prawa Finansowego od wielu lat współpracuje z różnymi krajowymi ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania w zakresie prawa finansowego i podatkowego takimi jak: Katedra Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku,  Katedra Materialnego Prawa Podatkowego i Katedra Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakład Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Finansów Publicznych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej.

 

Pracownicy Katedry byli wykonawcami grantów naukowych w innych ośrodkach uniwersyteckich (UMCS oraz Uniwersytet w Białymstoku). Pełnili również funkcje eksperckie przygotowując opinie prawne na temat zmian wprowadzanych w przepisach prawa finansowego dla Biura Analiz Sejmowych.

 

Dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL oraz dr Piotr Pomorski są obecnie członkami międzyuniwersyteckiego Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego działającego w ramach Ogólnopolskiej Sieci Naukowej pt. „Tworzenie i stosowanie prawa podatkowego przez jednostki samorządu terytorialnego”.

 

 

Wszyscy pracownicy Katedry są autorami wysoko ocenianego zarówno przez przedstawicieli doktryny, jak i praktyki  prawa finansowego komentarza pt.: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, a także podręcznika i kompendiów akademickich o tematyce podatkowej i finansowej pt.: Prawo finansów publicznych. Kompendium akademickie, red. P. Smoleń, Wolters Kluwer, Warszawa 2012; Publiczne prawo bankowe, prawo celne, prawo dewizowe. Kompendium akademickie, red. P. Smoleń, Wolters Kluwer, Warszawa 2013 oraz Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Wydawnictwo C. H. Beck., Warszawa 2014.

 

Efektem współpracy naukowej i organizacyjnej z organami administracji skarbowej na terenie województwa lubelskiego jest edycja corocznej publikacji wieloartykułowej z cyklu: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce.

 

Na przestrzeni ostatnich lat, pracownicy katedry otrzymali następujące stypendia oraz odbyli staże naukowe. Dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL przebywał w 1997 r. na stypendium naukowym w Uniwersytecie Groningen w Holandii. Dr Marcin Burzec w 2013 r. odbył staż naukowy w Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

 

 

 

Działalność naukowa i organizacyjna Katedry obejmuje także organizowanie i współorganizowanie licznych konferencji naukowych. Dotychczas współorganizatorami konferencji były różne ośrodki naukowe, organy podatkowe, Wojewódzki Sąd Administracyjnym w Lublinie oraz doradcy podatkowi: 

 

Wśród najważniejszych sympozjów naukowych wskazać należy:

- I Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: Kierunki zmian w polskim systemie podatkowym, w dniach 31 maja-1czerwca 2002 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS,

- II Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: Polski system podatkowy - założenia a praktyka, w dniach 3 - 4 października 2003 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS

- III Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: Racjonalizacja wydatków publicznych - aspekty prawne i ekonomiczne w dniach 3 - 5 maja 2005 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS,

- IV Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Główne uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych. Aspekty prawne i ekonomiczne, w dniach 3-5 czerwca 2007 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS i Katedrą Prawa Finansowego Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie

- Ogólnopolską Konferencję Podatkową pt. Ordynacja podatkowa - teoria i praktyka w dniach 21 - 22 czerwca 2007 r. w Nałęczowie, współorganizacja z Lubelską Izbą Skarbową

- Sympozjum podatkowe pt. Problemy i kontrowersje związane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych zorganizowane w dniu 14 kwietnia 2008 r. w Lublinie,

- V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju, w dniach 5-7 maja 2008 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS i Katedrą Prawa Finansowego Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie,

- VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu oraz długu publicznego, w dniach 10 - 12 kwietnia 2011 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, współorganizacja z Zakładem Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS i Kolegium Prawa Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie,

- Konferencja naukowa pt.:  Preferencje podatkowe zorganizowana w dniu 20 lutego 2013 r. w Lublinie,

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa w  dniach 27-28 maja 2013 r. w Baranowie Sandomierskim w Zespole Zamkowo-Pałacowym  pt. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym, współorganziacja z z WSA w Lublinie, Urzędem Skarbowym w Łęcznej, Powiatem Łęczyńskim oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie,

-  Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce pt. Preferencje i sankcje w prawie podatkowym w dniach 19-20 maja 2014 r. Konferencja miała miejsce w Lublinie. Współoragnizatorami konferencji byli: Wyższa Szkoła Biznesu im. Bp Jana Chrapka w Radomiu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, WSA w Lublinie, Urząd Skarbowy w Łęcznej oraz Powiat Łęczyński,

- Międzynarodowa konferencja podatkowa zatytułowana: Central and Eastern Europe tax experiences and problems in the context of European integration”. Konferencja odbyła się w dniach 19 – 20 listopada 2015 r. Miejscem obrad był Hotel Mercure w Lublinie. Organizatorami sympozjum byli pracownicy Katedry Finansów i Prawa Finansowego WPPKiA KUL oraz przedstawiciele doktryny prawa podatkowego z takich ośrodków naukowych jak: Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), Uniwersytet w Debreczynie (Węgry), Uniwersytet w Trnawie (Słowacja), Uniwersytet Bebeş-Bolyai w Kluż –Napoka (Rumunia), Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja), Uniwersytet w Mostarze (Bośnia i Hercegowina), Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa).

 

 

           

Działalność dydaktyczna pracowników Katedry obejmuje min.:

- prowadzenie różnego typu zajęć akademickich: wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów

- publikowanie podręczników i kompendiów akademickich,

- organizowanie zajęć warsztatowych,

- organizowanie tematycznych konferencji naukowych

- prowadzenie wykładów w języku angielskim dla studentów KUL oraz przebywających w ramach programu ERASMUS,

- organizowanie przez Katedrę konkursów tematycznych z zakresu prawa finansowego we współpracy z samorządem i organizacjami studenckimi,

- prowadzenie kliniki prawa finansowego

 

Autor: Monika Münnich
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2018, godz. 23:41 - Monika Münnich