DR HAB. WOJCIECH SZCZEPAN STASZEWSKI

WYKAZ PUBLIKACJI:

 

 

 

MONOGRAFIE, STUDIA I INNEGO RODZAJU OPRACOWANIA KSIĄŻKOWE

 1. (współaut. A. Przyborowska-Klimczak), Stosunki traktatowe Polski z państwami sąsiednimi. Wybór dokumentów, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 1998, ISBN 83-85575-65-0, ss. 281.
 2. Ramy instytucjonalnoprawne polsko-ukraińskiej współpracy międzyregionalnej i transgranicznej, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Studia i Materiały CBW UW 77, ISSN 1231-0077, Warszawa 1999, ss. 32.
 3. (współaut. A. Przyborowska-Klimczak, S. Wrzosek), Prawnomiędzynarodowe źródła współpracy regionalnej Polski. Wybór dokumentów, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2000, ISBN 83-85792-86-4, ss. 135.
 4. Komitet Konsultacyjny Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Studia i Materiały CBW UW 84, ISSN 1231-0077, Warszawa 2000, ss. 35.
 5. (współaut. A. Przyborowska-Klimczak), Prawo dyplomatyczne i konsularne, Wybór dokumentów, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2001, ISBN 83-85575-97-9, ss. 362.
 6. (współaut. A. Przyborowska-Klimczak, S. Wrzosek), Prawnomiędzynarodowe źródła współpracy międzyregionalnej i transgranicznej Polski. Wybór dokumentów, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2002, ss. 120.
 7. (współaut. A. Przyborowska-Klimczak, S. Wrzosek), Międzynarodowa współpraca w dziedzinie kultury. Wybór dwustronnych umów zawartych przez Polskę, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2002, ISBN 83-916648-4-8, ss. 312.
 8. Komitet Konsultacyjny Prezydentów Polski i Litwy, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Studia i Materiały CBW UW 93, ISSN 1231-0077, Warszawa 2002, ISSN 1231-0077, ss. 35.
 9. (współaut. A. Przyborowska-Klimczak), Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wybór dokumentów, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2003, ISBN 83-88847-26-0, ss. 448.
 10. (współaut. A. Przyborowska-Klimczak), Traktaty o przyjaźni i współpracy zawarte przez Polskę. Wybór dokumentów Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2005, ISBN 83-88847-33-3, ss. 202.
 11. (współaut. A. Przyborowska-Klimczak), Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wybór dokumentów, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2005, ISBN 83-88847-45-7, ss. 462.
 12. (współaut. A. Przyborowska-Klimczak), Stosunki polsko-kirgiskie. Wybór dokumentów, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-342-1, ss. 118.
 13. Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w prawie polskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-148-1, ss. 424. 
 14. (współaut. A. Szarek-Zwijacz, K. Stasiak), Stosunki polsko-armeńskie. Wybór dokumentów z wprowadzeniem, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ISBN 978-83-8061-428-4, ss. 171.

 

 

 

REDAKCJE

 1. (redakcja/ wspólnie z: D. Dudek, A. Janicka), Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, ISBN 83-7363-092-9, ss. 564.
 2. (redakcja/wspólnie z: A. Dębiński, M. Wójcik), Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-370-3, ss. 336.
 3. (redakcja/wspólnie z: A. Przyborowska-Klimczak), Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, Tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-434-7, ISBN 978-83-7363-434-3, ss. 194.
 4. (redakcja/wspólnie z: A. Dębiński, M. Wójcik), Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-708-5, ss. 240.
 5. (redakcja/wspólnie z: A. Dębiński, M. Wójcik), Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyd. II poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-711-5, ss. 563.
 6. (redakcja/wspólnie z A. Dębińskim, P. Staniszem, T. Barankiewiczem, J. Potrzeszcz, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-624-3, ss. 1448.
 7. (redakcja/wspólnie z: J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz, J. Nowakowska-Małusecka, W. Pęksa), Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ISBN 978-83-255-9002-4, ISBN e-book 978-83-255-9003-1, ss. 628.
 8. (redakcja/wspólnie z: E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, A. Przyborowska-Klimczak), System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-812-8226-0, ISBN e-book 978-83-812-8227-7, ss. 528.
 9. (redakcja/wspólnie z: E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka), W jakiej Unii Europejskiej Polska – jaka Polska w Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8198-237-5, ISBN e-book 978-83-8198-238-2, ss. 396.
 10. (redakcja/wspólnie z: K. Stasiak, A. Szarek-Zwijacz), Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, Tom II, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2019, ISBN 978-83-7306-893-3, ss. 266

 

 

 

ARTYKUŁY I STUDIA W MONOGRAFIACH ORAZ CZASOPISMACH

 1. Prawne i społeczne aspekty ustanowienia i funkcjonowania polsko-niemieckich euroregionów, [w:] E. Frączek, Z. Strzelecki (red.), Demografia i społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych 1945 - 1995. Próba bilansu, Polskie Towarzystwo Demograficzne, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1996, ISBN 83-901912-4-5, s. 551 – 569.
 2. Rozwój historyczny instytucji konsula honorowego, „Rocznik Nauk Prawnych” 1997, t. VII, s. 225 – 242.
 3. Rys historyczny instytucji konsula honorowego w Polsce, [w:] A. Dębiński, G. Górski (red.), Historia et Ius. Księga pamiątkowa ku czci Ks. Prof. Dr hab. Henryka Karbownika, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1998, ISBN 83-228-0634-5, s. 303 – 318.
 4. Podstawy prawne współpracy transgranicznej, [w:] S. Wrzosek, G. Dobrzański (red.), Euroregion Niemen. Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej części euroregionu, Białystok 2000, ISBN 83-85792-78-3, s. 29 – 49.
 5. Instytucja konsula honorowego we współczesnym prawie i praktyce polskiej, „Prawo – Administracja – Kościół” 2000, nr 4, ISBN 83-228-0842-9, s. 117 – 137.
 6. Współpraca transgraniczna Polski z południowymi sąsiadami (aspekty prawnomiędzynarodowe), „Prawo – Administracja – Kościół” 2000, nr 2-3, ISBN 83-228-0960-3, s. 125 – 138.
 7. Wykorzystanie instytucji konsula honorowego w obrocie międzynarodowym, „Przegląd Politologiczny” 2000, nr 3 – 4, ISSN 1426-8876, s. 23 – 28.
 8. Klauzule umowne w konkordatach, [w:] A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz (red.), Divina et Humana. Księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, ISBN 83-228-0834-8, s. 259 – 267.
 9. Historical Development of the Institution of the Honorary Consul, „Review of Comparative Law” 2002, vol. 7, ISSN 0860-8156, ISBN 83-228-0981-6, s. 121 – 139.
 10. Wolność przemieszczania się (migracji) w świetle prawa polskiego [w:] D. Dudek, A. Janicka, W. Sz. Staszewski (red.), Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, Lublin 2003, ISBN 83-7363-092-9, s. 211 – 224 oraz „Problemy Ochrony Granic”, Biuletyn Centrum Szkolenia Straży Granicznej nr 26, Kętrzyn 2003, ISSN 1505-1757, s. 101 – 117.
 11. Historical Outline of the Institution of Honorary Consul in Poland, „Review of Comparative Law” 2003, vol. 8, ISBN 83-7363-078-3, s. 227 – 244.
 12. Struktura organizacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, „Rocznik Nauk Prawnych” 2004, T. XIV, z. 3 – administracja, ISSN 1507-7896, s. 153 – 180.
 13. Ramy prawne współpracy transgranicznej Polski z państwami sąsiednimi, [w:] A. Haładyj (red.), Współpraca międzynarodowa w ochronie środowiska. Węzłowe problemy, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2004, ISBN 83-918037-9-1, s. 81 – 105.
 14. Wolność przemieszczania się w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2005, vol. III, ISSN 1730-4504, s. 22 – 40 oraz „Problemy Ochrony Granic”, Biuletyn Centrum Szkolenia Straży Granicznej nr 31, Kętrzyn 2005, ISSN 1505-1757, s. 23 – 44.
 15. Ramy prawne polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej, [w:] L. Olszewski, K. Wójtowicz (red.), Polska i Niemcy wobec wyzwań procesów integracyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, ISSN 0239-6661, ISBN 83-229-2587-5, s. 113 – 127.
 16. Prawne aspekty międzynarodowego ruchu osobowego w stosunkach między Polską a jej wschodnimi sąsiadami, „Polityka Wschodnia” 2005, nr 1 – 2, ISSN 1230-8935, s. 163 – 176 oraz „Problemy Ochrony Granic”, Biuletyn Centrum Szkolenia Straży Granicznej nr 34, Kętrzyn 2006, ISSN 1505-1757, s. 21 – 38.
 17. Antoni Deryng (1901 – 1978), [w:] A. Dębiński, W.Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-370-3, s. 71 – 80.
 18. Rozwój zrównoważony, Zeszyty Naukowe „Cogitatus”, Szkoła Wyższa Warszawska, Warszawa 2006, nr 3 , ISSN 1644-4965, s. 89 – 95.
 19. Swoboda przepływu osób w prawie pierwotnym Wspólnot Europejskich, [w:] J. Menkes (red.), Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Księga Pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2006, ISBN 83-88690-95-7, s. 479 – 513.
 20. Zwalczanie nielegalnej migracji i przestępczości zorganizowanej w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę, [w:] A. Przyborowska-Klimczak, W.Sz. Staszewski (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, Tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-434-7, ISBN 978-83-7363-434-3, s. 129 – 138.
 21. Przyczyny i skutki współczesnych migracji międzynarodowych, Zeszyty Naukowe „Cogitatus”, Collegium Varsoviensis/Szkoła Wyższa Warszawska, Warszawa 2007, nr 4, ISSN 1644-4965, s. 106 – 128.
 22. (współaut. A. Przyborowska-Klimczak) Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, [w:] A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko, M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak (red.), Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-700-9, s. 323 – 356.
 23. Pojęcie migracji międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Collegium Varsoviense „Cogitatus” 2008, nr 5, ISSN 1644-4965, s. 14 – 24.
 24. Antoni Deryng (1901-1978). Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych w latach akademickich 1937/1938-1938/1939, [w:] A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-708-5, s. 33- 43.
 25. Antoni Deryng (1901 – 1978), [w:] A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyd. II poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-711-5, s. 93 – 102.
 26. Zagadnienia dotyczące samorządu terytorialnego w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę po 1989 r., „Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu” 2008, t. IV – Administracja i Zarządzanie, ISSN 1732-3150, s. 227 – 235.
 27. Zagadnienia migracji ludności w konwencjach Rady Europy, „Studia Prawnicze KUL” 2009, nr 1, ISSN 1897-7146, s. 119 – 131.
 28. Współpraca w zakresie ochrony środowiska w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę po 1989 r., [w:] B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-1831-8, s. 541 – 556.
 29. Wolność przemieszczania się osób w świetle międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka ONZ, [w:] K. Maćkowska (red.), Prawne aspekty migracji na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu międzynarodowego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ISBN 978-83-7363-939-3, s. 137 – 162.
 30. (wspólnie z A. Szarek-Zwijacz) Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ – wybrane aspekty jej ustanowienia i funkcjonowania, [w:] B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.) ,Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata. Księga Jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Genowefie Grabowskiej, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Bydgoszcz-Katowice 2014, ISBN 978-83-64335-09-9, s. 124-144.
 31. (wspólnie z I. Kozak i K. Stasiak) Ewolucja statusu prawnego Kanału Panamskiego, [w:] J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz (red.), Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7881-7, ISBN e-book 978-83-255-7882-4, s. 291-316.
 32. (wspólnie z A. Szarek-Zwijacz), Instytucja uznania państwa i jej stosowanie w praktyce polskiej oraz Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej) w stosunku do państw powstałych po rozpadzie ZSRR, [w:] L. Brodowski, D. Kuźniar-Kwiatek (red.), Unia Europejska a prawo międzynarodowe. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni, Oficyna Wydawnicza „Zimowit” Sp. z o.o., Rzeszów 2015, ISBN 978-83-7667-207-6, s. 333-343.
 33. Instytucja konsula honorowego w ustawie – Prawo konsularne, [w:] W. Burek, P. Czubik (red.), Polskie prawo konsularne w okresie zmian, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63743-19-2, s. 180-189.
 34. Umowa o współpracy kulturalnej z 1959 r., [w:] P. Czubik, W. Burek (red.), Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurydystanu (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich), Wydawca: Ziyad Raoof, Kraków 2016, ISBN 978-83-935927-1-5, s. 45-61.
 35. (wspólnie z E. Cała-Wacinkiewicz), Wpływ Kongresu wiedeńskiego na rozwój prawa i protokołu dyplomatycznego, [w:] J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz, J. Nowakowska-Małusecka, W. Pęksa, W.Sz. Staszewski (red.), Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ISBN 978-83-255-9002-4, ISBN e-book 978-83-255-9003-1, s. 355-372. 
 36. Ochrona cmentarzy i grobów w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę z państwami sąsiednimi, [w:] K. Wiak, P. Kaleta (red.), Pecunia service debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ISBN 978-83-8061-384-3, s. 343-352. 
 37. Międzynarodowa współpraca bibliotek w świetle traktatów o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę po 1989 r., „Themis Polska Nova”2017, nr 1 (12), ISSN 2084-4522, s. 177-191.
 38. Polityka traktatowa Polski w zakresie umów o przyjaźni i współpracy po „Jesieni Ludów”, Rocznik Instytutu Europy Srodkowo-Wschodniej” 2019, t. 17, z. 1, ISSN 1732-1395. (DOI: 10.36874/RIESW.2019.1.13) (tekst)

 39. Bezpieczeństwo międzynarodowe w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę z państwami sąsiednimi, „Studia Prawnicze KUL” 2019, nr 2, ISSN 1897-7146, s. 201-231 (https://doi.org/10.31743/sp.5854).
 40. The Labor Law Issues in the Treaties of Friendship and Cooperation Made by Poland with the Western European Countries after 1989, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2019, t. XII, nr 2, ISSN 1899-7694, s. 337-350 (https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-26) (tekst).
 41. (wspólnie z E. Cała-Wacinkiewicz), Integracja europejska w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę z państwami Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej, [w:] E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W.Sz. Staszewski (red.), W jakiej Unii Europejskiej Polska – jaka Polska w Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8198-237-5, ISBN e-book 978-83-8198-238-2, s. 55-71.

 

 

 

RECENZJE, NOTY, OMÓWIENIA

 1. Anna Przyborowska-Klimczak, Ewa Skrzydło-Tefelska, Dokumenty europejskie, Lublin 1999, tom II – ss. 290, tom III – ss. 347, „Prawo – Administracja – Kościół” 2000, nr 2-3, ISBN 83-228-0960-3, s. 192 – 194.
 2. Europejskie modele tolerancji, pod red. Andrzeja L. Zachariasza i Stefana Symotiuka przy współpracy Izabeli Różyckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2001, str. 352, „Polityka Wschodnia” 2001, nr 2, ISSN 1230-8935, s. 102.
 3. Państwa narodowe Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku, pod redakcją naukową Wiesława Balceraka, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, Instytut Historii PAN, Łowicz-Warszawa 2000, str. 233, „Polityka Wschodnia” 2001, nr 2, ISSN 1230-8935, s. 104.
 4. Rocznik Strategiczny 2000/2001. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001, str. 467, „Polityka Wschodnia” 2001, nr 2, ISSN 1230-8935, s. 105.
 5. Rossija – Ukraina 1990 – 2000. Dokumienty i materiały, t. 1 – 2, Mieżdunarodnoje Otnoszenija, Moskwa 2001, str. 488 i 440, „Polityka Wschodnia” 2001, nr 2, s. 102, ISSN 1230-8935, s. 105 – 106.
 6. Wschodnia granica RP zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, pod redakcją naukową Jana Białocerkiewicza, Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Kętrzyn 2001, str. 182, „Polityka Wschodnia” 2001, nr 2, ISSN 1230-8935, s. 108.
 7. Islam Karimow, Uzbekistan na progu XXI wieku, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001, str. 193, „Polityka Wschodnia” 2002, nr 1, ISSN 1230-8935, s. 182.
 8. Czesław Mojsiewicz, Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych, Wydawnictwo ALTA 2, wyd. II, Wrocław 2001, str. 205, „Polityka Wschodnia” 2002, nr 1, ISSN 1230-8935, s. 184.
 9. Beata Surmacz, Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, str. 267, „Polityka Wschodnia” 2002, nr 2, ISSN 1230-8935, s. 199 – 200.
 10. Rocznik Strategiczny 2001/2002. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002, str. 502, „Polityka Wschodnia” 2002, nr 2, ISSN 1230-8935, s. 197 – 198.
 11. Kronika naruszeń praw człowieka na Białorusi w 2001 roku, Stowarzyszenie Społeczne Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Białoruś, Białystok 2002, str. 254, „Polityka Wschodnia” 2002, nr 2, ISSN 1230-8935, s. 194.
 12. Artur Kozłowski, Interpretacja traktatu międzynarodowego w świetle jego kontekstu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, s. 208, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 5, ISSN 1230-5502, s. 126 – 131.
 13. Anna Przyborowska-Klimczak (red.), Z kart historii polskiej nauki prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, 189 stron, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2004, T. 4, nr 4, ISSN 1642-4069, s. 157 – 160.
 14. Witold Brodziński, System konstytucyjny Węgier, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 82, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 1, ISSN 1230-5502, s. 198 – 199.
 15. Marian Fleming, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, uzupełnienie i redakcja Marek Gąska, Elżbieta Mikos-Skuza, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2003, ss. 587, [w:] A. Przyborowska-Klimczak, W.Sz. Staszewski (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, Tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-434-7, ISBN 978-83-7363-434-3, s. 187 – 188.
 16. Prawa człowieka. Prawa rodziny. 30 lat Poznańskiego Zakładu Instytutu Nauk Prawnych PAN, red. Renata Hliwa, Anna N. Schulz, Fundacja „Promocja Praw Człowieka – Badania i Nauczanie”, Poznań 2003, ss. 175, [w:] A. Przyborowska-Klimczak, W.Sz. Staszewski (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, Tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-434-7, ISBN 978-83-7363-434-3, s. 189 – 191.
 17. Sowriemiennoje zakonodatielstwo Kitajskoj Narodnoj Riespubliki. Sbornik normatiwnych aktow, red. L. M. Gudosznikow, IKD „Ziercało – M”, Moskwa 2004, s. 432, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2 (79), ISSN 1230-5502, s. 221-222.
 18. (wspólnie z M. Wójcik) Matrimonium spes mundi. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, pod red. Tadeusza Płoskiego i Justyny Krzywkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008, ss. 520, „Palestra” 2009, nr 7-8, ISSN 0031-0344, s. 238 – 240.
 19. Witold Brodziński, System konstytucyjny Rumunii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 73, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 3, ISSN 1230-5502, s. 251 – 253.
 20. Grzegorz Kuca, Marian Grzybowski, System konstytucyjny Gruzji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. 94, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 6, ISSN 1230-5502, s. 185-188.

 

 

 

HASŁA W ENCYKLOPEDIACH I LEKSYKONACH

 1. Konsul, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. IX, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, s. 737 – 739.
 2. Klauzule umowne w konkordatach, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. IX, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, s. 82 – 83.
 3. Ambasador, [w:] S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1109-1110.
 4. Granice państw, [w:] S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1117.
 5. Kodyfikacja prawa międzynarodowego, [w:] S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1119-1120.
 6. Konsul, [w:] S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1121.
 7. Konsul honorowy, [w:] S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1121-1122.
 8. Okupacja wojenna, [w:] S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1129-1130.
 9. Opieka konsularna, [w:] S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1131-1132.
 10. Przedstawicielstwa dyplomatyczne przy organizacjach międzynarodowych, [w:] S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1137-1138.
 11. Przedstawicielstwo dyplomatyczne, [w:] S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1138-1139.
 12. Rzeka międzynarodowa, [w:] S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1144-1145.
 13. Stosunki dyplomatyczne, [w:] S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1147-1148.
 14. Stosunki konsularne, [w:] S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1148-1149.
 15. Terytorium państwowe, [w:] S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1149-1150.
 16. Hasło: Urząd konsularny, [w:] S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1153-1154.
 17. Zakon Maltański, [w:] S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1154-1156.
 18. Zwyczaj międzynarodowy, [w:] S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1156-1157.
 19. Międzynarodowe prawo publiczne, [w:] Encyklopedia Katolicka, T. XII, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008, kol. 936 – 937.
 20. Pakty praw człowieka, [w:] Encyklopedia Katolicka, T. XIV, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, , Lublin 2010, kol. 1125-1127.
 21. Państwa miniaturowe, [w:] E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-1798-4, s. 355.
 22. Państwa trwale neutralne, [w:] E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-1798-4, s. 355 – 356.
 23. Współpraca transgraniczna, [w:] E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-1798-4, s. 631 – 632.
 24. Granice państwa, [w:] A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9, s. 73 – 78.
 25. Kanały międzynarodowe, [w:] A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9, s. 107 – 112.
 26. Kodyfikacja prawa międzynarodowego, [w:] A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9, s. 112 – 118.
 27. Konsularne prawo, [w:] A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9, s. 138 – 143.
 28. Neutralność, [w:] A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9, s. 244 – 250.
 29. Państwo, [w:] A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9, s. 317 – 322.
 30. Rzeki międzynarodowe, [w:] A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9, s. 413 – 419.
 31. Państwo w prawie międzynarodowym, [w:] S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Leksykon Administratywisty, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, ISBN 978-83-62491-19-3, s. 258 – 260.
 32. Państwowe granice, [w:] S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Leksykon Administratywisty, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, ISBN 978-83-62491-19-3, s. 260 – 262.
 33. Prawo dyplomatyczne, [w:] S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Leksykon Administratywisty, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, s. 319 – 322.
 34. Prawo konsularne, [w:] S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Leksykon Administratywisty, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, ISBN 978-83-62491-19-3, s. 323 – 326.
 35. Prawo międzynarodowe publiczne, [w:] S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Leksykon Administratywisty, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, ISBN 978-83-62491-19-3, s. 328 – 329.
 36. Berezowski Cezary, [w:] A. Dębiński i in. (red.), Encyklopedia 100-lecia KUL, T. I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ISBN 978-83-8061-610-3, ISBN 978-83-8061-611-0 (Tom I), s. 42-43.
 37. Cybichowski Zygmunt Klemens, [w:] A. Dębiński i in. (red.), Encyklopedia 100-lecia KUL, T. I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ISBN 978-83-8061-610-3, ISBN 978-83-8061-611-0 (Tom I), s. 124-125.
 38. Deryng Antoni, [w:] A. Dębiński i in. (red.), Encyklopedia 100-lecia KUL, T. I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ISBN 978-83-8061-610-3, ISBN 978-83-8061-611-0 (Tom I), s. 157.
 39. Jasudowicz Tadeusz Karol, [w:] [w:] A. Dębiński i in. (red.), Encyklopedia 100-lecia KUL, T. I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ISBN 978-83-8061-610-3, ISBN 978-83-8061-611-0 (Tom I), s. 432-433.

 

 

 

TŁUMACZENIA

 1. Umowa między Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Rumunii o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, sporządzona w Moskwie dnia 27 września 1993 r., „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 1, ISSN 1897-7146, s. 201-207.
 2. Umowa między Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Republiki Węgierskiej o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Moskwie dnia 20 grudnia 2002 r., „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 1, ISSN 1897-7146, s. 209-211.
 3. Umowa między Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Moskwie dnia 1 października 2002 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 2, ISSN 1897-7146, s. 195-197.

 

 

 

BIBIOGRAFIE

 1. (wspólnie z M. Wójcik), Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawo Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2009, „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 3, ISSN 1897-7146, s. 129-170.

 

 

 

SPRAWOZDANIA

 1. Polsko-niemieckie seminarium „Niemcy: Naród - Państwo 1961 – 1996”, „Przegląd Politologiczny” 1996, nr 3-4, ISSN 1426-8876, s. 164 – 165.
 2. Ekologia i Prawo (Konferencja Naukowa, Lublin, 7-8 VI 1997), „Państwo i Prawo” 1997, z. 9, ISSN 0031-0980, s. 101 – 102.
 3. Prawa człowieka. Geneza, współczesność, przyszłość. Konferencja naukowa, KUL, 10 XII 1998, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 1 / 1999, s. 25.
 4. Prawa człowieka – Geneza, współczesność, przyszłość. Konferencja naukowa, Lublin, 10 XII 1998, „Państwo i Prawo” 1999, z. 3, ISSN 0031-0980, s. 93 – 94.
 5. Konferencja naukowa. Internet – problemy prawne, „Rocznik Nauk Prawnych” 1999, T. IX, z. 1 - prawo, ISSN 1507-7896, s. 267 – 269.
 6. Walne Zebranie Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupy Polskiej, Warszawa, 20 kwietnia 2000 r., „Prawo – Administracja – Kościół” 2000, nr 2-3, ISBN 83-228-0960-3, s. 215 – 216.
 7. Zebranie Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupy Polskiej, Warszawa, 15 czerwca 2000 r., „Prawo – Administracja – Kościół” 2000, nr 4, ISBN 83-228-0842-9, s. 199 – 201.
 8. Nowe władze Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupy Polskiej, „Prawo – Administracja – Kościół” 2001, nr 2-3, ISSN 1644-9924, s. 327 – 328.
 9. Walne Zebranie Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupy Polskiej, Warszawa, 2 III 2001 roku, „Rocznik Nauk Prawnych” 2002, T. XII, zeszyt 1 - prawo, ISSN 1507-7896, s. 305 – 306.
 10. Europa XXI wieku – wizje i scenariusze, „Przegląd Politologiczny” 2002, nr 1, ISSN 1426-8876, s. 191 – 192.
 11. Konferencja Naukowa – Polska nauka prawa międzynarodowego w XX wieku. Próba podsumowania, „Rocznik Nauk Prawnych” 2003, T. XIII, z. 1 - prawo, ISSN 1507-7896, s. 233 – 235.
 12. Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku (Międzynarodowa konferencja naukowa, Polańczyk 19 – 21 IX 2002 r.), „Państwo i Prawo” 2003, z. 5, ISSN 0031-0980, s. 121 – 122.
 13. Nowe władze Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupy Polskiej, „Prawo – Administracja – Kościół” 2003, nr 3, ISSN 1644-9924, s. 179.
 14. Walne Zebranie Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupy Polskiej, Warszawa, 6 czerwca 2003 roku, „Rocznik Nauk Prawnych” 2004, T. XIV, z. 1 – prawo, ISSN 1507-7896, s. 355 – 356.
 15. Sprawozdanie z konferencji „Ochrona uchodźców w Polsce. Doświadczenia ostatnich lat i perspektywy na najbliższą przyszłość”. Konferencja poświęcona pamięci Dr Haliny Nieć, Kraków 14 – 15 listopada 2003 r., „Prawo – Administracja – Kościół” 2004, nr 3, ISSN 1644-9924, s. 231 – 233.
 16. Sprawozdanie z forum dyskusyjnego „Przestępczość zorganizowana a wschodnia granica Unii Europejskiej”, „Prawo – Administracja – Kościół” 2004, nr 4, ISSN 1644-9924, s. 239 – 240.
 17. Zebranie Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego – ILA – Grupy Polskiej, „Prawo – Administracja – Kościół” 2004, nr 4, ISSN 1644-9924, s. 237 – 239.
 18. Zebranie Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupy Polskiej (24 października 2003 r.), „Prawo – Administracja – Kościół” 2005, nr 3, ISSN 1644-9924, s. 256 – 258.
 19. Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu Pani Profesor dr hab. Renaty Sonnenfeld-Tomporek, Łódź, 23-24 XI 2006, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 1, ISSN 1897-7146, s. 226 – 227.
 20. Walne Zebranie Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA),Warszawa, 15 VI 2007 , „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 4, ISSN 1897-7146, s. 159.
 21. (współaut. M. Wójcik), Jubileusz 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „Palestra” 2008, nr 7-8, ISSN 0031-0344, s. 251 – 254.
 22. Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary. Konferencja Naukowa, Katowice-Ustroń Jaszowiec, 19-20 X 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 1, ISSN 1897-7146, s. 171-173.
 23. Nowe władze Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA). Walne Zebranie, Warszawa, 28 listopada 2013 r., „Rocznik Nauk Prawnych” 2014, T. XXIV, nr 2, ISSN 1507-7896, s. 195-196.
 24. Sukcesja do umów dwustronnych na przykładzie ewentualnej niepodległości Kurdystanu oraz umów międzynarodowych między Irakiem a Polską. Seminarium eksperckie, Kraków, 28 maja 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 2, ISSN 1897-7146, s. 282-283.
 25. Walne Zebranie (Sprawozdawczo-Wyborcze) Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), Warszawa, 13 października 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 4, ISSN 1897-7146, s. 303-304.
 26. Spotkanie Młodych Naukowców Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) 29 marca 2019 roku w Lublinie, „Acta Iuris Stetinensis” 2019, nr 2, ISSN 2083-4373, s. 157-159 (DOI: 10.18276/ais.2019.26-11).
 27. (współaut. wraz z: Anna Kosińska), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe”, Warszawa, 15 listopada 2019 roku, „Rocznik Nauk Prawnych” 2019, t. XXIX, z. 4, ISSN 1507-7896, eISSN 2544-5227, s. 223-225 (https://doi.org/10.18290/rnp.2019.29.4-14) (tekst)

 

 

 

INNE

 1. Bliżej Europy, „Gość Niedzielny”, 19 marca 2000 r., nr 12, s. 15.
 2. Polityczne aspekty dążenia do zjednoczenia Polski z Unią Europejską, [w:] Akademia Europejska – Centrum Kształcenia Europejskiego. Materiały z seminariów Projektu, Fundacja Nowy Staw, Lublin 2000, s. 90 – 93.
 3. Prawne aspekty dążenia do zjednoczenia Polski z Unią Europejską, [w:] Akademia Europejska – Centrum Kształcenia Europejskiego. Materiały z seminariów Projektu, Fundacja Nowy Staw, Lublin 2000, s. 98 – 101.
 4. Umowa o stowarzyszeniu, [w:] Akademia Europejska – Centrum Kształcenia Europejskiego. Materiały z seminariów Projektu, Fundacja Nowy Staw, Lublin 2000, s. 107 – 109.
 5. Strategia przedczłonkowska, [w:] Akademia Europejska – Centrum Kształcenia Europejskiego. Materiały z seminariów Projektu, Fundacja Nowy Staw, Lublin 2000, s. 110 – 113.
 6. (współaut. E. Staszewicz, A. Herbet, G. Jędrejek, A. Kawałko), Wspomnienia w pierwszą rocznicę śmierci, [w:] D. Dudek, A. Janicka, W. Sz. Staszewski (red.), Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, ISBN 83-7363-092-9, s. 21 – 26 (W. Sz. S. – s. 25 – 26).
 7. Umowy o współpracy i wymianie młodzieży zawarte przez Polskę, [w:] A. Przyborowska-Klimczak, W.Sz. Staszewski (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, Tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-434-7, ISBN 978-83-7363-434-3, s. 151 – 184.
 8. (wspólnie z A. Dębiński, M. Wójcik) Od redakcji, [w:] A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-708-5, s. 5-10.
 9. (oprac. wspólnie z A. Dębińskim, M. Wójcik) Zestawienie chronologiczne kadencji dziekanów, [w:] A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-708-5, s. 235-237.
 10. (wspólnie z A. Dębińskim, M. Wójcik) Od redakcji do drugiego wydania, [w:] A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyd. II poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-711-5, s. 5-6.
 11. (wspólnie z A. Dębińskim, M. Wójcik) Od redakcji, [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyd. II poprawione i rozszerzone, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-711-5, s. 7-8.
 12. Mediacje i negocjacje w prawie międzynarodowym, [w:] W. Broński, P. Stanisz (red.), Mediacje i negocjacje prawnicze. Skrypt dla uczestników studiów podyplomowych w zakresie mediacji i negocjacji prawniczych, Lublin 2012, s. 122 – 131.
 13. (wspólnie z A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik) Słowo od Redaktorów, [w:] A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Sz. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-624-3, s. 5-6.
 14. (wspólnie z: E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W. Pęksa), Od Redaktorów, [w:] J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz, J. Nowakowska-Małusecka, W. Pęksa, W.Sz. Staszewski (red.), Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ISBN 978-83-255-9002-4, ISBN e-book 978-83-255-9003-1, s. XXIII-XXIV.
 15. (wspólnie z: E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, A. Przyborowska-Klimczak), Od Redaktorów, [w:] E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, A. Przyborowska-Klimczak, W.Sz. Staszewski (red.), System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-812-8226-0, ISBN e-book 978-83-812-8227-7, s. XV-XVI.
 16. (wspólnie z: E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka), Od Redaktorów, [w:] E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W.Sz. Staszewski (red.), W jakiej Unii Europejskiej Polska – jaka Polska w Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8198-237-5, ISBN e-book 978-83-8198-238-2, s. XI-XI.
 17. Dwustronne umowy o ochronie grobów i cmentarzy zawarte przez Polskę, [w:] K. Stasiak, W.Sz. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, T. II, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2019, ISBN 978-83-7306-893-3, s. 191-246.
 18. (współaut. wraz z: Kinga Stasiak, Anna Szarek-Zwijacz, Przedmowa, [w:] K. Stasiak, W.Sz. Staszewski A. Szarek-Zwijacz (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, T. II, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2019, ISBN 978-83-7306-893-3, s. 5.
 19. (współaut. z: A. Szarek-Zwijacz),In Memoriam Kinga Cecylia Stasiak 1981-2019, „Studia Prawnicze KUL” 2019, nr 2, ISSN 1897-7146, s. 7-12 (https://doi.org/10.31743/sp.6076).
 20. (wspólnie z: A.M. Kosińska), Akademia Prawa Europejskiego, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, nr 1, ISSN 0866-9961, s. 13. (tekst)
 21. (wspólnie z: A.M. Kosińska), Prezydencja KUL, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, nr 1, ISSN 0866-9961, s. 14-15. (tekst)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Kinga Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2020, godz. 00:03 - Wojciech Staszewski